Історія української літератури/Книжка перша/Наукова література до І. періоду

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Наукова література до І. періоду.

Ю. Липа: Призначення України. Львів.

В. Щербаківський: Формація українського народу. Подебради 1937.

М. Возняк: Історія української літератури І. Львів 1920.

М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Київ 1918.

М. Грушевський: Історія України-Руси І. До початку XI. віка. Вид. II. Львів 1904.

М. Грушевський: Історія української літератури І.

B. Гнатюк: Про українську народню словесність. Sammlung Góschen ч. 955. Берлін — Липськ 1927. ст 47 — 51.

J. a A. Novák: Přehledné dějiny literatury české. Вид. IV. Оломуц 1936 — 1939.

C. Єфремов: Історія українського письменства. Вид. II.

Б. Гринченко: Литература украинскаго фольклора. Чернигів 1901.

А. Пыпинъ: Исторія русской этнографіи III. Этнографія малорусская. Петербурга 1891.

М. Сперанскій: Русская устная словесность. Москва 1917.


О. Кобилянська: Земля. Київ — Ляйпціґ. Українська накладня.

П. Ефименко: Сборникь малороссійскихъ заклинаній. Чтеніе Общества исторіи и древностей. Москва 1874; І.

Н. Сумцовъ: Заговори. Сборникії Харьковскаго Истор. Филол. Общества 1892, IV.

А. Петрова: Угрорусскіе заговоры. Живая Старина 1891, IV.

Гуцульські примівки. Етноґрафічний збірник V.

А. Ветуховъ: Заговоры. 1907.

V. Mansikka: Uber russische Zaubcrformeln. 1909.


C. Смаль-Стоцький: Ритміка української народньої поезії. Sammlung Góschen ч, 955. Берлін — Ляйпціґ. 1927. стор. 36 — 40.

С. Смаль-Стоцький: Граматика українск, мови, вид. 4. Львіві 1928.

В. Гнатюк: Колядки і щедрівки. І — II. Етнографічний збірник 35 — 36. Львів 1914.

А. Потебня: Колядки и щедровки. Обѣясненія малорусскихъ и сроднихъ народнихъ» пѣсень II.

Н. Сумцовъ: Научное изученіе колядокъ. Кіевская Старина 1886, II.

О. Пчілка: Колядки. Кіевская Старина 1903, І — VL


В. Гнатюк: Гаївки. Матеріяли до української етнольоґії XII. (Додані фоноґрафічні мельодії О. Роздольського в редакції Ф. Колесси.)

А. Потебня: Объясненіе малорусскихъ и сродныхъ народных пісень І. Варшава 1883.


А. Потебня: О купальскихъ огняхъ. Археологическій Въстникъ Московскаго Археолог. Общества, 1867.

Л. Українка: Кукапа на Волині. Житє і Слово І, 1894.

X. Ящуржинскій: Замѣтки о купальныхъ обрядахъ. Кіевская Старина 1899.

Паловъ: О значеній купальскихъ обрядовъ. Живая Старина 1896.


И. Кульжинскій: Малороссійская деревня. II. Обжинки. 1827.

В. Щурат: Обжинки піді Львовом. Народ 1890, ч. 17.

Ф. Колесса: Обжинки (на мішаний хор а капелла). Львів 1899. «Труды» П. Чубинського, т. IV.


Г. Калиновскій: Описаніе свадебных украинскихъ простонародныхъ обрядовъ. 1777.  — Перемишль 1835.

Н. Сумцовъ: О свадебных обрядахъ. Кіевская Старина 1881, X.

H. Сумцовъ: Религіозно-миеическое значеніе малорусской свадьбьі. Кіевская Старина 1885, III.

X. Ящуржинскій: Малорусская свадьба кактз релнгіозно-бьітовая драма. Кіевская Старина 1896, XI.

I. Свєнціцький: Похоронні голосіння.

В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди. Етнографічний збірник 31 — 32.

X. Ящуржинскій: Остатки языческихъ обрядовъ въ малорусскомъ погребеніи. Кіевская Старина 1890, І.

В. Даниловъ: Символика птиці» и растеній вт» украинскихі» похоронньїхі» причитаніяхт». Кіевская Старина 1906, XI.


Г. Илькевичъ: Галицки приповѣдки и загадки. Відень 1841.

М. Номис: Українські приказки, прислівя і таке інше. Петербург 1864.

І. Франко: Галицько-руські народні приповідки І — VI. Етнографічний збірник 10, 16, 23 — 24, 27 — 28.

А. Семеновскій: Малороссійскія и галицкія загадки. Київ 1851.

H. Сумцовъ: Изъ исторіи малорусскихъ пословицъ. Сборникъ Харьковскаго Историч. Филол. Общества IX. Кіевская Старина 1887, VIII.

П. Иващенко: Религіозный культъ южнорусскаго народа въ его пословицахъ. Записки Юго-зап. Отдѣленія Русскаго Геогр. Общества 1875.

I. Франко: Останки первісного світогляду в загадках. Зоря 1884, ч. 15 — 20.


О. Роздольський: Галицькі народні казки. Етнографічний збірник 7.

B. Гнатюк: Казки з Бачки. Етнографічний збірник 29.

C. Савченко: Русская народная сказка. Исторія собиранія и изученія. Київ 1914.

Л. Колпачевскій: Животный эпосъ на Западѣ и у Славянъ. Казань 1882.

Н. Дашкевич: Вопрось о происхожденіи и развитіи эпоса о животныхъ по изслѣдованіямъ послѣдняго тридцатил’Ьтія. Київ 1904.


В. Гнатюк: Знадоби до української демонольоґії І — II. Етнографічний збірник 15, 33 — 34.


Ф. Колесса: Людові вірування на Підгірю в с. Ходовичах стрийського повіту. Етнографічний збірник 15.

І. Франко: Людові вірування на Підгірю. Етнографічний збірник 5.


Точніша наукова література про всі згадувані роди усної словесности, народні вірування й звичаї, подана в добрій інформаційній книжечці В. Гнатюка: Українська народня словесність. В справі записів україського етноґрафічного матеріалу. Відень 1917.