Історія української літератури/Книжка перша/Наукова література до III. періоду

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наукова література до III. періоду

М. Возняк: Історія української літератури І. Львів 1920.

Б. Лепкий: Начерк історії української літератури II. Коломия.

О. Миллеръ: О древне-русской литературѣ по отношенію къ татарскому игу. Древняя и новая Россія 176, VI.

В. Изверегинъ: Матеріалы для литературной исторіи девне-русскихъ. Сборникъ статей Отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Академій Наук, 81.

В. Яковлевъ: Къ литературной исторіи древнерусскихъ сборниковъ. Опиты изслѣдованія Измарагда. Одесса 1893.

І. Франко: Мій Ізмараґд.

А. Рыстенко: Матеріалы для литературной исторіи толковой палеи. Извѣстія Отдѣленія русскаго язика и словесности Имп. Академій Наук 1908, II.

А. Поповъ: Обзоръ хронографовъ русской редакцій. І — II. Москва 1866 — 1869.

И. Срезневскій: Обозрѣніе древниъ русскихъ списковъ Кормчей книги. Петербургъ 1897.

Е. Пѣтуховъ: Серапіонъ Владимірскій, русскій проповѣдникъ» XIII. віка. Петербургъ 1888.

Н. Аристовъ: Замѣтка о поученіяхъ єпископа Серапіона. Труды III. археологическаго съѣзда II.

Е. Пѣтуховъ: Болгарскіе литературные дѣятели древнѣйшей эпохи на русской почвѣ. Журналъ Министерства нар. просвѣщеній 286. А. Яцимирскій: Григорій Цамвлакъ. Очеркъ его жизни, административной и книжной дѣятельности. Петербургъ 1904.

A. Петрушевичъ: Пославніє Мисаїла (текст). Литературньїй Сборникт» Галицко-русской Матицьі 1869, III.

Б. Бучинський: Грамота Мисаїла і грамота Ніфонта. Записки Українського Наукового Товариства в Києві XIII.

П. Симони: Къ исторіи обихода книгописца, переплетчика и иконнаго писца при книжномъ и иконномъ строєній. Матеріали для истроіи техники книжнаго дѣла и иконописи. Петербургъ 1906.

B. Стасовъ: Картины и композицій скритыя въ заглавнихъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей. Памятники Общества любителей древней письменности Петербургъ 1884.

Ю. Тиховскій: Тактъ называемая кратная кіевская літопись. Кіевская Старина 42.

Е. Карскій: Западно-русскія літописи. Русскій филологическій Вѣстникъ 59.

И. Тхомировъ: О составі западно-русскихі» такъ називаемыхъ литовскихъ лѣтописей. Журналъ Министерства нар. просвѣщеній 334, 335.

В. Антоновичъ и М. Драгомановъ: Историческія пѣсни малорусскаго народа. 1874 — 75.