Історія української літератури/Книжка перша/Наукова література до III. періоду

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наукова література до III. періоду

М. Возняк: Історія української літератури І. Львів 1920.

Б. Лепкий: Начерк історії української літератури II. Коломия.

О. Миллеръ: О древне-русской литературѣ по отношенію къ татарскому игу. Древняя и новая Россія 176, VI.

В. Извергинъ: Матеріалы для литературной исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Сборникъ статей Отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наук, 81.

В. Яковлевъ: Къ литературной исторіи древнерусскихъ сборниковъ. Опытъ изслѣдованія Измарагда. Одесса 1893.

І. Франко: Мій Ізмараґд.

А. Рыстенко: Матеріалы для литературной исторіи толковой палеи. Извѣстія Отдѣленія русскаго язика и словесности Имп. Академіи Наук 1908, II.

А. Поповъ: Обзоръ хронографовъ русской редакціи. І—II. Москва 1866—1869.

И. Срезневскій: Обозрѣніе древнихъ русскихъ списковъ Кормчей книги. Петербургъ 1897.

Е. Пѣтуховъ: Серапіонъ Владимірскій, русскій проповѣдникъ XIII. вѣка. Петербургъ 1888.

Н. Аристовъ: Замѣтка о поученіяхъ епископа Серапіона. Труды III. археологическаго съѣзда II.

Е. Пѣтуховъ: Болгарскіе литературные дѣятели древнѣйшей эпохи на русской почвѣ. Журналъ Министерства нар. просвѣщенія 286.

А. Яцимирскій: Григорій Цамвлакъ. Очеркъ его жизни, административной и книжной дѣятельности. Петербургъ 1904.

A. Петрушевичъ: Пославніє Мисаїла (текст). Литературный Сборникъ Галицко-русской Матицы 1869, III.

Б. Бучинський: Грамота Мисаїла і грамота Ніфонта. Записки Українського Наукового Товариства в Києві XIII.

П. Симони: Къ исторіи обихода книгописца, переплетчика и иконнаго писца при книжномъ и иконномъ строеніи. Матеріалы для исторіи техники книжнаго дѣла и иконописи. Петербургъ 1906.

B. Стасовъ: Картины и композиціи скрытыя въ заглавныхъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей. Памятники Общества любителей древней письменности Петербургъ 1884.

Ю. Тиховскій: Такъ называемая краткая кіевская лѣтопись. Кіевская Старина 42.

Е. Карскій: Западно-русскія лѣтописи. Русскій филологическій Вѣстникъ 59.

И. Тихомировъ: О составѣ западно-русскихъ такъ называемыхъ литовскихъ лѣтописей. Журналъ Министерства нар. просвѣщенія 334, 335.

В. Антоновичъ и М. Драгомановъ: Историческія пѣсни малорусскаго народа. 1874—75.