ЗУРРСУУ/1925/1/49-50/По доповіді Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1925/1/49-50
Резолюція IX Всеукраїнського З'їзду Рад
По доповіді Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції
Харків: 1925

308. По доповіді Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції.

Основою існування Радянської влади є міць союзу робітництва з селянством.

Робота над дальшим зміцненням економічної та політичної сили союзу робітництва з селянством становить найголовніше завдання держапарату й зокрема, Робітничо-Селянської Інспекції.

Радянська держава, яко найдоступніша форма участи а керуванні країною усіх робітників і селян, повсякчас намагається поліпшити, спростити та подешевити усі частини державного апарату.

Робота над поліпшенням державного апарату натрапляє на виличезні перешкоди, що беруть початок у залишеному нам на спадщину від старого режиму чиновницькому бюрократизмові та культурній відсталості.

До цих рештків старого приєднуються ще й неминучий, за умов переходової доби, вплив буржуазної та дрібно-буржуазної стихії на держапарат, при чому цей вплив де-далі, з розвитком продукційних сил у приватно-власницькому дрібному господарстві та зміцненням приватнього торгу, зміцнятиме чужі для інтересів Робітничо-Селянської держави впливи на державний апарат.

За таких умов спроба поліпшення й зміцнення держапарату набірає надто важливого значіння.

Великий будівничий Робітничо-Селянської держави—Ленін висунув це завдання, яко першорядне на ввесь час боротьби за соціялізм.

Ленін зазначив, що «ми повинні подбати про збудування держави, де-б робітництво затримало у своїх руках керівництво над селянами, зберігло довір'я селян до себе і з найбільшою ощадністю знищило у своїх громадських взаєминах усякі ознаки будь-яких розкошів. Ми повинні довести наш державний апарат до як найбільшої ощадности. Ми повинні знищити в ньому залишки розкошів, що в ньому так багато зосталося їх від царської Росії, від її бюрократично-капіталістичного апарату».

Беручи на увагу поважність цього завдання, за думкою тов. Леніна було реорганізовано Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції, що спірається в своїй роботі на підмогу Комуністичної партії, через контрольні комісії партії.

Ленінське означення завдання що до державного апарату досі залишається яко цілком правдиве. Виходячи з цього, IX З'їзд Рад України вважає, що в осередкові уваги Робітничо-Селянського Уряду повинні стояти справи поліпшенння, подешевлення державного апарату в боротьбі з бюрократизмом, зміцнення революційної законности, збільшення культурности процівників державного апарату, поліпшення діловодної системи, запровадження наукової організації праці в роботі державного апарату. Разом з цим особливу увагу слід звернути на зміцнення низового сільського апарату влади.

Підтверджуючи, що основним органом Робітничо-Селянського Уряду для поліпшення держапарату й знищення його хиб є реорганізований за ідеєю тов. Леніна Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції та його місцеві відділи (на зміцнення їх під час переходу на трьохступневу систему адміністраційного управління треба звернути особливу увагу)—З'їзд Рад вважає, що до роботи для поліпшення державного апарату та до боротьби з бюрократизмом треба притягти широкі робітничі та селянськи маси, а також їхні організації, при чому З'їзд Рад зазначає такі форми притягнення:

1. Притягти селян та робітників, селянок та робітниць до всієї ревізійної та обслідної роботи Робітничо-Селянської Інспекції, зокрема, до роботи в справі поліпшення низового радянського апарату та поліпшення сільського господарства й підвищення культурности села.

2. Збільшити загальну вагу ревізійних комісій, що ревізують радянський апарат (в селі), а також ревізійних комісій громадських організацій, надто-ж кооперативних (у селі) через масове притягнення до цієї роботи робітників і селян, робітниць і селянок, завести широке оповіщення наслідків роботи ревізійних комісій.

РСІ повинна бути близько звязана в своїй роботі з ревізійними комісіями, керуючи та зміцнюючи всю ревізійну роботу в селі.

3. Яко мога поширити (аж до самого села) заведену систему скарг на хиби держапарату та неправні вчинки агентів влади. Бюро скарг РСІ слід зміцнити; треба заходитися зробити бюро скарг дійсним та єдиним осередком, куди-б могли звертатися селянські та робітничі маси з усіма своїми скаргами. Селянські скарги треба розглядати за участи представників сільських, професійних, громадських та инших організацій, щоб постанови по цих скаргах переродились швидко й про них повідомлялося селян.

4. Недостатність юридичної допомоги на селах, а також оборони правових інтересів селянства, невчасність виконання ріжних пільг, установлених Радянською владою для окремих шарів селянства, демобілізованих та терчервоноармійців, беззаконі вчинки, що ще трапляються по селах, — все це спонукує до того, щоб органи РСІ сприяли наближенню юридичної допомоги до села й контролювали роботу, перепроваджувану для оборони інтересів селянства та окремих його шарів, згідно з установленими законами Радянської влади.

5. Беручи на увагу велике громадське значіння преси в боротьбі з бюрократизмом, треба зміцнити звязок Робітничо-Селянської Інспекції з пресою та використання її в своїй роботі поліпшення, а також і в ревізійних роботах. Крім цього, слід збільшити значіння сільробкорів у боротьбі з хибами низового апарату шляхом всебічної допомоги з боку РСІ в роботі сількорів та робкорів та зміцненням їхньої ролі в боротьбі з хибами держапарату й з беззаконством влади в селі.

6. Зазначаючи здобутки зменшення штатів держапарату та чистки його складу, З'їзд уважає за потрібне надалі максимально зменшувати все те, що є зайвого та дорогого в державному апараті. Разом з цим треба звернути особливу увагу на поліпшення структури держапарату та якости його робітників, а також на кращу постановку діловодної системи. Ця робота зараз, у звязку з районуванням та ліквідацією губерень, набуває надто важливого значіння.

7. Разом з цим, беручи на увагу, що кампанія в справі боротьби з розкошами в держапаратові дала чималі наслідки, треба й надалі рішуче боротися з усякими розкошами в Держапараті.

8. Для знищення паралелізму та ріжноманітности в обслідуваннях, а також, шоб докладніш виявити хиби та їх узагальнити, треба й надалі об'єднувати через Робітничо-Селянську Інспекцію всю обслідну роботу, зокрема — з'їзд уважає за цілком правдиву лінію, що її додержувався Народній Комісаріат Робітничо-Селянської Інспекції та Держплан у погодженні своєї роботи.

З'їзд уважає, що найважливішими справами програму заходів Робітничо-Селянської Інспекції на найближчий час повинні бути:

1. Справи, що сполучені зі збільшенням продукційних сил у сільському господарстві та підвищенням культурного рівня села, й тому РСІ повинна зосередити свою увагу на перевірці роботи органів Робітничо-Селянської влади, насамперед у ділянці: а) землепорядкування, б) переселення, в) роботи сільсько-господарського кредиту, г) кооперування селянства та його сільського господарства.

Найбільшу увагу в цій роботі РСІ повинна звернути на перевірку непохитного переведення в життя зазначених центральною владою заходів, ні вчасність їх виконання на місцях, на вчасність переведення підготовчої роботи, на забезпечення роботи коштами, а також і потрібними працівниками.

Робота РСІ що до перевірки перепроваджуваних Радянською владою в селі завдань не повинна обмежуватися тільки ревізійними рямцями, вона повинна полягати також у підтриманні роботи инших центральних та місцевих відомств та установ.

2. Згідно з останніми декретами Робітничо-Селянського Уряду про національну політику, Робітничо-Селянська Інспекція повинна звернути увагу на здійснення заходів, що полегшують українізацію держапарату та проведення культурної роботи згідно з принципами національної політики Радянської влади. Маючи на увазі, що справа українізації наражається на бюрократичний опір частини державного апарату, органи РСІ обов'язані вчасно подавати до уваги Радянської влади справи, що до вжиття потрібних заходів до боротьби з бюрократичним опором у справі українізації.

3. Оживлення роботи низового радянського апарату, притягнення селянських мас дасть найкращі наслідки при умові висунення з поміж селян тих, що показали свою відданість Радянській владі та придатних до господарчо-державної роботи селян. Тому РСІ повинна чим дуж допомагати такому висуненню працівників з-поміж селян та робітників у держапарат на місцях, а також і в центрі.

4. Маючи на увазі, що поліпшення селянського господарства та підвищення культурности села залежить від правильного розподілу засобів на потреби села й міста та від загальної будови й зміцнення місцевого бюджету, РСІ повинна в своїй роботі звернути особливу увагу на складання місцевого бюджету та перевірку його розподілу. Разом з цим РСІ повинна перевіряти фінансові операції та провадити боротьбу за усунення хиб у контролі над використанням засобів.

5. Робота з ділянці збільшення продуктивности праці та регулювання заробітної платні, а також — зменшення собівартости продукції, розвитку масової продукції для селянства, поліпшення виробництва, — вся ця робота, перепроваджувана шляхом звязку з виробничими комісіями та нарадами через обслідування підприємств, а також ініціятивою в справі порушення перед госпорганами питань про раціоналізацію виробництва — повинна й надалі стояти в осередкові уваги РСІ, зокрема треба збільшити вагу виробничих комісій у справі раціоналізації виробництва, що перепроваджується органами РСІ на підприємствах.

6. У ділянці торгівлі та кооперації РСІ повинна й надалі звертати особливу увагу на зменшення накладних видатків та на поліпшення торговельного апарату, а також на допомогу кооперативним органам у боротьбі з незаконними авансами, кредитуванням та витрачанням кооперативних коштів.

7. Умови мирного будівництва дають запоруку успішности здійснення намічених завдань РСІ, надто тим, що зараз уже підготовлюються нові кадри культурних робітників з робітництва й селянства, що кінчають виші школи. Втягнення їх у держапарат поліпшуватиме якисть складу його робітників.

Разом з цим система практиканства та стажерства, заведена в практичній роботі РСІ, спонукує робити повсякчас добір та виховувати робітників; тому треба й надалі поширювати притягнення робітників та селян, особливо з поміж шкільної молоді, до роботи РСІ.

8. З'їзд зобов'язує всі відомства та Наркомати яко мога сприяти роботі РСІ, вважаючи, що поліпшення держапарату повинно бути ділом усього держапарату та його керовників.

З'їзд закликає великий робітничий загал до активної підмоги в тяжкій та складній роботі РСІ, яку намічено великим будівничим Робітничо-Селянської держави — Леніним.

Харків, 10 травня 1925 р.

Голова IX-го Всеукраїнського З'їзду Рад Петровський.

Секретар IX-го Всеукраїнського З'їзду Рад Буценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» з 14 липня 1925 року, ч. 158.