Положення про заліки з фізичного виховання

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 188 від 25.05.98

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1998 р. за N 502/2942

Затверджено Наказ Міністерства освіти України 25.05.98 N 188 ( z0500-98 )

Положення про заліки з фізичного виховання

1. Загальні положення[ред.]

1.1. Диференційований залік з фізичного виховання є обов'язковою формою підсумкового контролю у вищих закладах освіти I, II та III, IV рівнів акредитації. Його метою є перевірка і оцінка засвоєння студентами навчальної програми з фізичного виховання відповідного року навчання за такими розділами:

  • теоретична підготовка;
  • методична підготовка;
  • фізична підготовка.

1.2. Диференційовані заліки з фізичного виховання у вищих закладах освіти (незалежно від їх типу і форм власності) проводяться за єдиною методикою в кінці семестру або кінці кожного року навчання (за винятком останнього семестру випускного курсу).

Вони передбачаються навчальним планом і робочою навчальною програмою з фізичного виховання та регламентуються цими документами.

1.3. Вищі заклади освіти за погодженням із міністерствами та відомствами, в підпорядкуванні яких вони перебувають, розробляють і встановлюють свої нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів (курсантів).

1.4. Порядок і графік проведення диференційованих заліків установлюється безпосередньо навчальним закладом, який в разі потреби визначає індивідуальні терміни їх складання для окремих студентів (курсантів).

1.5. Диференційовані заліки з фізичного виховання складаються в обов'язковому порядку студентами всіх навчальних відділень і медичних груп, які завчасно інформуються про їх термін, зміст та порядок проведення.

Студенти, віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, виконують залікові вимоги з урахуванням медичних показників і протипоказань.

1.6. Результати складання диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") і вносяться до журналу, екзаменаційної відомості, залікової книжки, навчальної картки студента.

1.7. Студентам, які одержали з фізичного виховання оцінку "незадовільно", дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру або навчального року.

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

1.8. Повторно залік з фізичного виховання складається викладачеві або відповідній комісії.

2. Методика проведення заліків з фізичного виховання[ред.]

2.1. Структура перевірки та оцінювання знань і вмінь з фізичного виховання[ред.]

2.1.1. Перевірка та оцінювання знань і вмінь із дисципліни "Фізичне виховання" здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173.

2.2. Перевірка й оцінювання теоретичної підготовленості[ред.]

2.2.1. Теоретична підготовленість перевіряється й оцінюється за результатами відповіді студента з білетом, складеному в повній відповідності до змісту навчальної програми з фізичного виховання за методикою, визначеною вищим закладом освіти.

2.2.2. До білетів з розділу теоретичної підготовленності включаються 2-3 запитання. Відповіді можуть бути усними або письмовими.

Нарахування балів за теоретичну підготовленість

Таблиця 1

|----------------------------------------------------------------|

| Бали Критерії оцінки |

| 5 якщо відповідь на поставлені запитання повна і|

| правильна |

| 4 якщо відповідь на поставлені запитання по суті|

| правильна, але не повна |

| 3 якщо відповідь на поставлені запитання |

| викладена неповно і з суттєвими помилками |

| 2 якщо відповідь на поставлені запитання не |

| розкриває суті питань або не зроблено спроби |

| відповісти на них |

|----------------------------------------------------------------|

2.3. Перевірка й оцінювання методичної підготовленості[ред.]

2.3.1. Методична підготовленість перевіряється і оцінюється за якість виконаних завдань, що містять практичні дії.

2.3.2. Зміст завдань для перевірки методичної підготовленості визначається навчальною програмою з фізичного виховання за методикою, визначеною вищим закладом освіти.

2.3.3. З розділу методичної підготовленості виконуються 2-3 завдання.

Нарахування балів за методичну підготовленість

Таблиця 2

|----------------------------------------------------------------|

| Бали Критерії оцінки |

| 5 якщо завдання виконано правильно, без помилок |

| 4 якщо завдання виконано правильно, але з 1-2 |

| незначними помилками |

| 3 якщо завдання виконано в основному правильно, |

| але з помилками |

| 2 якщо завдання не виконано або виконано з |

| грубими помилками |

|----------------------------------------------------------------|

2.4. Перевірка й оцінювання фізичної підготовленості[ред.]

2.4.1. Приймання нормативів організується і проводиться згідно з Положенням про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року N 80 (додаток N 2 "Умови виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України").

2.4.2. Фізична підготовленість перевіряється і оцінюється за результатами виконання тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості студентів (курсантів, слухачів), розроблених вищим закладом освіти та узгоджених з міністерством або відомством, якому він підпорядкований.

2.4.3. Умови виконання тестів і нормативів та шкала оцінки результатів фізичної підготовленості, що наведені нижче, встановлюються згідно з додатком N 2 до Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України.

Шкала оцінки результатів випробувань фізичної підготовленості

Таблиця 3

|---------|----------------------|-------------------------------|

| Бали | Рівень фізичної | Якісна оцінка рівня фізичної |

| | підготовленості | підготовленості |

|---------|----------------------|-------------------------------|

| 45-50 | високий | відмінно |

| 35-44 | вищий за середній | добре |

| 25-34 | середній | задовільно |

|менше 25 | нижчий за середній | незадовільно |

|---------|----------------------|-------------------------------|

2.5. Виведення підсумкових залікових оцінок[ред.]

2.5.1. Підсумкова оцінка з фізичного виховання виставляється з урахуванням усіх розділів: теоретична підготовленість, методична підготовленість, фізична підготовленість.

2.5.2. Якщо з одного із зазначених розділів отримана незадовільна оцінка, то з дисципліни "Фізичне виховання" виставляється загальна оцінка "незадовільно".