Сторінка:«Державний Вісник» № 2 від 18.05.1918 року.djvu/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


№2. Ціна 25 коп.

18 травня 1918 р.

ДЕРЖАВНИЙ

ВІСТНИК
— РІК ВИДАННЯ ПЕРШИЙ —


ЗМІСТ.
Накази Гетьмана всієі Украіни.

Наказ Гетьмана Всієі Украіни №6 від 4.5.1918

Державна Генеральна Канцелярія.
Накази про призначення та увільнення.

Наказ Державної Генеральної Канцелярії №12 від 8.5.1918

Наказ Державної Генеральної Канцелярії №13 від 8.5.1918

Міністерство Освіти.

Обіжник Міністерства Освіти №1073/7591 від 1918.5.13 «Про відстрочення іспитів в підготовчі перші кляси середніх шкіл»4-го травня 1918 року № 6.

Згідно з статтею 3-ю Закону про Тимчасовий Державний Устрій Української Держави призначаю Полтавським Губерніальним Старостою С. С. Іваненка.

ГЕТЬМАН ВСІЄІ УКРАІНИ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ

Державний Секретарь Михайло Гижицький.


8-го травня 1918 р. №12.

Під-осаул для особливих доручень при Ясновельможній Особі Гетьмана Всієї України Микола Костянтинович Пільденгаген (Виговський) призначається з 28 квітня 1918 р. завідуючим Науковим Архівом, ведучи Державний Хронограф з причисленням то Канцелярії Державного Секретаря.

Державний Секретарь Михайло Гижицький.


8-го травня 1918 р. №13.

Згідно з наказом Ясновельможного Пана Гетьмана Всієї України призначаються:

Бунчуковими Товаришами:

1. Миколи Стороженко.
2. Юхим Котов-Конашенко.

Головою Відділу Особистого Складу і Загальних Справ: Юрко Смірнов.

Помічником Голови того-ж Відділу Микола Стефанович.

Державний Секретарь Михайло Гижицький.


Обіжник про відстрочення іспитів в підготовчі перші кляси середніх шкіл.
13 травня 1918 р. № 1073/7591
До Комісаріятів Київської , Харьківської і Одеської Шкільної Округи

З огляд на ненормальні обставини життя на Україні і тяжку продовольчу кризу по великих центрах. Народнє Міністерство Освіти прохае Комісаріят негайно сповістити всі підлеглі йому середні школи, що вступні іспити в підговчі і перщі кляси зазначних шкіл відклаються до осени біжучого року.

Народній Міністр Освіти Василенко. Завідуючий Відділом Середньої Школи Дорошкевич. ДЕРЖАВНИМ 18 травин 1918 р.

♦торговельних і промислових установах.

рік видання иприпій.

П..-Л 'І|м,п.;.гія..<1 юі“ ріп п».Дсржм.» вісіим“. мгнй ипкі' ш- ’’ИЇ°^е»ія»та тілько па.1 міслці і кошту.' її» І.місяці,-» кари́., на 2 мівші- •**{’£.’ * V ір Ч»Шя!.ш*к!»ПР»во аыеяОЬий і> іа.,«мости під рміиі* Адреса Реодноіі І Контори; Київ, Хрещатик, 88, Телефон Редакції:' 17-09.

Телефон Конторі 84 •• Н.і - 0С| урядові Інституті повинні вислати передплату Конторі Реданціі „Державного Вістнина“.

О Ф І ц І я л ь н о.

Накази Гетьмана всієі Украіни.

4 го травня 1918 року № 6.

Згідно з статтею 3-ю Закону про Тимчасовий Державний Устрій Української Держави призначаю Полтавським Губерніальним Старостою С. С. Івапенка.

ГЕТЬМАН ВСІЄІ УКРАЇНИ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙДержавний Секретарь Л/нлтшло і ткацький.

ди належать псі спілки міст і земств.) ЯП пері»-! до особливого рОЗПОрЯ ІЛЗЯПЛ, рішучо припинити. Випиі я продажі майна буіуть відповідати перед законом.

X § 2.

Всім військовим частинам і іпститу ціям наказую пильно стежити і вживати всіх заходів, що до охорови військового майна. 1 Т. в. о Міністра Військових Справ Отаман Саивимлкий.

Міністерство Освіти.

Державна Генеральна КанОбіжник про відстрочення ІСПИТІВ в підготовч і перші кляси середніх шніл.

ІЗ травня 1918 р. ад 1073/7591.

целярія.

Накази про призначення та увільнення ч 8-го травня 1918 р N° 12.

Шд-осаул для особливих доручень при Ясновельможній Особі Гетьмана Всієї Укроїли Микола Костянтинович Пільденгагсп (ВиговськнЯ) призначається з 38 квітня 1918 р. завідуючим Науковим Архівом, ведучи Державний Хронограф з причислениям то Канцелярії Державного Секретаря.

Державами Секретарь Михайло / »/• жицькиіі.

-7о Комісіріяпші її ямської, Аарькмської і Одеської ШкільноХ Округи.

па » иеггпрмлггтЖ ІУбставп пТГ ~ життя на Україні і тяжку продовольчу кризу по великих центрах. Народив Міністерство Освіти прохає Комісаріат псгайно сповістити всі підлеглі йому середні школи, що вступі іспити и підготовчі і перші клясп зазначених шкіл відкладаються до осетш біжучого року.

Народній Міністр Освіти Василенко.

Завідуючий Відділом Середньої ІІГколп Дороги кееин мір тл ваги повинен виявлялись тільки в своистатувавию фактів порушеная вішоПв закону і в поїідещщиню про цс повірочинх палаток, або!х найближчих тимчасових відділів. ТГаврув&авя мір і ваги, або скасування гпг.рн забороняється.

§ 5. Про час. коли має відкритись тимчасовий відділ потпрочйої палатки в тім чп ипшім місті, міпечгу, або селі народні самоврядоВііцря повниш саовістяти людність огсоднш» на протязі не далі 20 — 25 верстов, розсилаючи особливі ОПОВІСТКИ, котрі ВяГфТОВЛЯК. ГЬСЯ палатками, а як можливо,;го і через місцеву пресу.

§ 6. Повітові, міські і містечкові народні самоврядовапня довппкі: а) вести списки всіх торговельних і промислових установ і підприємств $ окрузі їх урядоваппл; б» призначати жип'язпово відповідні помешкання піт тимчасові відділи палатки, де. можна Гу.ю-б робити перевірку міг і в.тгів. тлиояьі * гкптауттттг тгг •уг~чє ггптгх ШЯРИЙг ітпя мати до себе і віддавати в підповід урядові установи кошти за перевірку, г) визначати розмір штрафні на осіб, котрі ае виконують вимог!* ткоиу про міри та вагу і д) повідом ляп повірочш податки пре» місця і райони, котрі потрібують негайної иовіркм усіх мір і ваги як тих, що зносились, гак і тіш, котрі мають прострочене тавро.

§ 7. Штрафи по пуп. г. § о повертаються па користі міста, містечка аіо села.

6. Старші і другорядні цовірягаві можуть робити, в звяяку з повторном перевіркою, також несподівані ревізії мір І ваги на підставі установлених для таких ревізій правилі 7. Грошові оплати за по%тбрцу перевірку, складаються або лб місцевого скарбпицтва. наколи ноно тім в. або безпосередньо в віллі і налают, про одержання грошей видаються квітки.

8. Для ироведення повторної дереві рот п певнім місця, селі або мичечач місцеві міські, сільські, «омські абі шипі громадські само рядоваяня по* вніші прпзвячати особливі помешкання, куди торговці і промисловці МАЮТЬ при* НОСИТИ ДЛЯ перевірки і іаврунйннч Міри та вагу, яві у нпх е. Принесені міри і вага иовппні бутя перевірся! т аізяітце, як па другий день Примітка: Ви чаї для відділу палатки и па арканАпеві ьомеаткішші. повертаються МіСЬК Ні 4*0 К. СЬТСЬКЯК М1СТЄЧ- •.м - • } МЦЩ гайно по надісланню рахунків.

9. Новіріггелі « практиканти, котрих надсилаються робити повторну перевірку, одержують добові гроші, а також перегони! в розмірі втйинеяім в.Правилах прп ви грошей нш повірите дів*. Правила про виплату грошей за переїзд повірителів для перевірки мір та ваги по за палатною 8-го.равня 1318 р. ЛІ ІЗ Міністерство Торгу і Промисловосте Інструкція про повторну перавірку нір та ваги.

Інструкція повітовим, міським і містечковим народнім'самоврядованням відносно перевірки (початкової і повторної) мір і ваги, які вживаються в


Помічником Голови того-ж Відділу Микола Стефанович.

' Державний Секретарь Михаііло Ги я нцький.

(Стверджена МініетиретіїОм Торгу і Промисловості! 16 кьітіін 1918 р. за пороиумшшім в Мжітеротиом Внутрішніх Сйраи) Міністерство Фінансових Справ!

Накази про призначення та увільнення 9 ГО трае ін І ‘18 р Ні 69 • карг,ник о,, наської поні голої скарС-!й?*аКїї:? еН0В У^' ч^ься и цієї посади а -д, еврв^!о1в року;ш смер.

тю його, а аз їй, гкарбник цов скарбадцІ Ацд>ід цього ариказу Міиістр Фінаи •*пнааапавться повітової видапдя Міністерство Військових Справ Наказ про заборону продажи вого майна § і. Згідно з ст. 41 устави (положе* він) про міри га вагу, паЯОдижчвП догляд аа докладним вжитком мір та ваги в торговельних і промислових ущаноиах покладавтігя нп ионітові,.міські і містечкові народні едмоврл тваиня, при ДОПОМОЗІ Чіеціи МІЛІЦІЇ, І1]>ОІІНСЛО!ШГО І акцизного догляду.

§ *2. Ддд цієї жми повітові, міські і місточкові народні самоурядувппия видавіть обов'язкові постанови про пооб* хідпість вжитку мір та ваги а належними таврами*, про періодичну перевірку їх, а також про установку і спосіб користування мірними приборами в торговельних і промислових установах і підприсиствах.

примітка: Обов'язкові постанови повинні бути вивішені на видному місці в усякому торговельному, або промисловому заклад».

§ 8. За. для фактичного виконання догляду повітові, міські і містечкові иарогші самоврядованяя мають в сьому о рудовая о ю нообхідншгий комолект зразкових мірних приборів, які видаються 1. До повторної перевірки налетіть міри та вага, котрі вжнваюися у ніжних торгових установах, базарах, криницях і складах, па фабриках, злвоіах, майстернях, ремісничих установах і других промислових інституціях, в аптесах, аочтових установах, па залізніїчш 1 пароплавних станціях і складах, таможнях, банках, скарбництвах. іптендапсь* киї, військових і морських складах і майстернях і взагалі в усяких урядших.

громадських і при ватних установах 2. Округа, яка призначеид до Новірочьої палатки, для ьіікоаонім паїторної перевірки цоділяггьсл не чнітннн по затвердженому Міністеркгвмм лоргу з леряшвнВх Коштів, і одержують з військ б-1 Державного скарба и цт вв грошові лопомоїк для індачн платні ТІМ иредсыВ тс ті>аЕ*ія мня І впинам пивігових, міських і містечкоа.» _ 5і18 ** ^. лих юродшх самоьрядоваиь, котрим Шо Головному **&*тІШі*ї Поста шиї (Д0РУЧЙВ0 буде догляділи уа иііюми і •*- ів*п*ою і ко£р: ішмйШіі попереду бути ^ознайом.пені в повірочпій гісцащі, ь заГсіьмлп ВАКязав; гадьнлх ь;и «4. ^ «І ижмадші хіетрольогй ід *а ИПГМ І і іі|чімнсловосгн илмнові.І Примітка: Порядок перевірці в кожній частині округи зостдетфя по можливости. і на далі так, шов н кожній частині повторил поребіріа робилась через /та роки.

3. Для кожної частини окру у і при повторній перевірці (жлаламтьлягписки в котрих визначаються міри і тега, які маються в ріжвих ТОрГОВСЛЬН.'Х, промислових установах і ишл. і иаІежать ло повторної перевірки. Такі енскя, як було потреба, надсилаються зразках ло М ністерствА Торгу і Промітловости.

4. В кінця кожного року говірочш палатки оголошують про і і чатинп округи, в котрих робитиметься повторпа перевірка, щоб громадное мед] хгожливість підготовити свої міри і ваги до перевірки і таврування. Незалежно від цього, за два місяці до розг^чиг “ повірочної перевірки в певній1 Шфсвірочної округи, повіроч* повідомляв ВЛ.10ЖІП міські, і сільські громадські сомов про рїчшіці І СПОК И і роботи по щоб її ОСТАННІ могли ОПОРИ це дюлшеїь д. Новішій} піфев рка ]*оС*і ШИМІ!; - ® 'Чруп>.рЯднями нов

  • ддощ І • гідькістю црактг;

1) Для ітере»ір*и веги, нагрузка котрої більш иі пудів, як також 1 тягарків (гирь) до неї. або для одночасної перевірки значної еількіггіт нововиробгіеїшх, ЧИ Направлічпіх Приборів мір та ваги, іговірочна по.тгка повинна надсилати повірителів після черги одержання заяв і залежно віт прпеутноіти технічного персоналу» 2. Особи, котрі подали заяви, що до них було надіслала иовірнтедів, крім достави квитка скарбнецтва на бішллтх оалсЖонх мит (пошлавь), або б середньої вишита цього аборт грі»,..

чи почтовим переводом до палатки,, воВігкні шіестн сповна, чи авансом погрібні кошти па впдоткіг ^вязані з персі йдем повірителів н щрвиші приборами і иа ви диван їм /»»бових грошей або платні.

а. Шфійод п^тпрдгслт по г^ші^ницях і аа пароплавах цри.цшча-тьсл в і класі:

за переїзд їх по грунтових, шосовях або пмьових шляхах, а також земською, чи скарбова»» почтою, ПЛАТЯТЬСЯ по ДІЙСНІЙ ВАрТІСГГИ.

4. При перевірні ЙО-ХГ. містом, в «кому знаходиться палатка, кожному иошритолкові видаються добові гроші, ш» Й» карб па добу. Неповні доби лічаться за добу.

5 Як перевірка робиться по-ча палаткою. оле-ж в тому самому кісті, де палатка знаходиться, ти пов»рпгелі, крім повертавші видатків на першої і иереніз мірних приборів, одержують платню 15 р<»ЗМІрІ 5 Ю#и.

Іірнліт*а: Це пряволо прикладавться й гфщ як повірителів буде ви- ^ кликань м пунктів, де будут» зор^ипізоваиі тимчасові відділи ііалзток.

б. Поа'рптелі. яких буде вмщрш&н ю заявах, провадять робот м»1 бі іиі^.

к 5 гашш на добу, '4а кожну лиохйЮ »днну. крім визпп’Чікої ирзг. 4 іді№ платне Кб 2 карбожиш^ г 7. >ій;ио повірйтплі» буде «іхЛіИЦп^ ' ’ су:і*»янх л:.е́п-.'4Г КЬ;

‘■іа,- її ягеайї♦ У МІ 7.

К»* №1^