Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 2016. – Ч. 1–2.pdf/10

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

Ростислав Конта

Позитивною тенденцією, що простежується останнім часом, є наявність окремих праць, що містять елементи історіографічних узагальнень, які стосуються регіонально-історичних (історико-краєзнавчих) досліджень М. Грушевського.

Це, зокрема, вже згадані нами праці Я. Верменич, О. Гончарова та В. Бугрія.

В цілому ж, проблема висвітлення регіонально-історичних досліджень М. Грушевського є актуальною та потребує подальшого вивчення.

На сьогодні залишається відкритою проблема трактування наукової спадщини вченого, що розглядається як з позиції краєзнавства, так і з позиції історичної регіоналістики. Вочевидь,

КРАЄЗНАВСТВО

1/2 ’2016

зазначена проблема потребує поглибленого теоретичного обґрунтування та узгодження різних точок зору в межах єдиної системи. Як зазначає В. Наулко, М. Грушевський підкреслював необхідність дослідження культури людності України за відповідними історико-етнографічними районами [26]. Саме цим і актуалізується вказаний напрям наукових пошуків, який передбачає як відповідний аналіз теорії регіональних досліджень в науковій спадщині М. Грушевського, так і практичні результати дослідження вченим окремих історико-етнографічних регіонів України.

Джерела та література

- // Михайло Грушевський і 9. Верменич Я. В. Роль М. С. Грушевського у - становленні системи регіонально-історичних дос ліджень в Україні / Я. В. Верменич // УІЖ. – 1998. – - № 2. – С. 92–101.


10. Верменич Я. В. Розвиток регіонально-історич - них досліджень у Львівській та Київській школах

М. Грушевського / Я. В. Верменич // Історія України:

Маловідомі імена, події, факти (збірник статей). – К., 
2001.– Вип. 13. – С. 5–23.


11. Верменич Я. В. Теоретико-методологічні про- блеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: Ін ститут історії України НАН України, 2003. – 516 с.

12. Пиріг Р. Організація М. С. Грушевським істо рико-регіональних досліджень / Руслан Пиріг // Студії

з архівної справи і документознавства. – К., 2003. –

 Т. 9. – С. 52–56.

13. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство: крок у


нове тисячоліття: досвід, проблеми, перспективи /


П.

Т.

Тронько; Нац. акад. наук України, Ін-т історії М. Грушевського. – Львів, 1994. – С. 215–218.

України. – К.: [б.в.], 2000. – 271 с.

14. Тронько П. Т. Українське краєзнавство в XX

столітті:

(До 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзта ін. – (Львів, 26–28 жовтня 1994 р.) / А. Карась (віднавців) / П.

Т. Тронько; наук. ред. В. А. Смолій; Нац.


акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: [б.в.], - 2002. – 84 с.


15. Тронько П. Т. Краєзнавство України: здобутки Західна Україна: Доповіді і повідом. наук. конф. / і проблеми:

до ІІІ з’їзду Всеукр. спілки краєзнавців / Львів. ун-т ім. І. Франка П. Т. Тронько; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: НАНУ, 2003. – 126 с.


16. Кугутяк М. Криворівня і Михайло Грушев8. Тарабан В. Історичне краєзнавство Галичини у науковій спадщині М. Грушевського / Віталій Тарабан ський / Микола Кугутяк // Криворівня: Матеріали

10