Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/133

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


13:3 ми вважаемо за готова і ці: 1) заіlіанеННЯ Центральної Р4, [и з інер? - веденням важнiпцих соціально-економІЧНІХ pepорм: 2) недооцінення ваги раҳ робітничих, селянських і са..1:1тських депутатів е революційній боротьбі і звязане з цим переоцінення ваги органів. Побудованих на Демократичних осНовах, і з незадово.ЛЬНІЯКэчя орг'анізація апаратів Державної влади, головно аҳміністратива IX. : в центрі, так і на місцях. і відсутність армії. Кана з цих причина з окрема мала в роспочатій війні на ІЗВпчaйдo ве.10 Ке значіпня. Перша причина — запізнення Пентра.Ньної РацІї в Ітере- веденням важиіщіх соці:1.1ьно-економічних реформ — привела 10 (ос- слаблення Звязків між 11e11грa.bНА) Pa_{ю і активно-рево.ІюційнВХІІ 1€ментам II ceІНетва, робі "НИЦТВ:3 ica.I, атів. Вона РИКІНКa.Ха потім байдужість, а 10, (ект II. Тісля бо:ТЬІІePILL::ої агітації. і горожість 70 ІЦентральної Ради з боку ЦІЇх е.І:ментів. Вона ҳа.Та 'pyHT І.ІЯ бо.Іьше - Вицької агітації, часом ціІКОМ несовісної і ҳематогичної, на зразок того. ЩО. мовляв, Секретарія10 називаєтьс'] Генеральним через те, що в ньому «Идять буржуі-енерали. Зона врешті, Дове.18 10 того, що в самий критичний момент, ко.ІІІ треба бр.10 ору:Кнок» с.10к» виступити в оборону 1Центральної Ради, українські військові частини, що раніце так палко вітати Центральну Ра1. як ..€10, заступін:і оборонницю“ своїх інтересів, оголошували ..нейгаа.Iігет“. IliҲчас бојв за Клів в самому Київі знайшI.10ся кілька таких українських військових частин, що „ого- лоси.И нейтралітет“. Звичайно, 7.1я ого.Іошення такого ней грахітету“. були й Наві причини: в першу чергу просто в Гома від трьох.літньої вій ви з Німеччиною та Австро-Угоршиною і небажання брати участі. в новій війні, але основою Ҳя нього бр.10 дійсно неактивне. неїї гратьне віцношення до центральної Раҳа, на яку поклада.Ібсь так багато нації і яка в маніій мірі справи.18 їх. Права. Центра 1ьца Раҳа обіцялал зробити це багато „Доброго", але те ж саме і це навіть більше обіцяли зробити й московські большевикІІ. За.Іншався момент національно- державнийї, але віх україuського к'eІЯнства, робітництва і вояцтва не можна було вимагати, щоб воно виключно із-за цього моменту їїIII.10 накладати своїми головами. Для такого виступу з ого боку недоста Ві».JC ще уже багато де-чого. Вся справа потягала в тому, що головна пружина всіх великих рухів – безпосередні соція.Іьно-економічні :.11сові інтереси — не говxa.III в данім випадкові се.Тянства та робітництва на війну з Іосковщиною. Тісно взвязку з першою причиною стоїть і друга — недооці- нення ваги KIясовІІІ робітниче-селянських ор'анізації в революційній боротьбі. Це недооцінения 10ве 10 до того, що Генера.iЬний Секре- тарiят не допомі розвиткові і скріпленню рад селянських депутатів, які до самого останнього часу підпра ти полі гинкг Пентра.Іьної Ради: що ж. торкається раз робітaifЧІiх i сата теьких депутатів, то їх спочатку просто було зіі"норовано, а пізніше український уря с гавився ҳо них на- віть вороже. В цеії спосіб Генеральний Секретаріат віҳокремлював Центральну Ряту від справді активно-революційних органів українц- ської і неукраїнської демократії, органів, які, зрештою, едині могли бути справжньою опорою Центральної Ради в її революційному на-