Сторінка:Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік. Відділ 1. Ч. 23-30.pdf/329

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


Арт. 233-234

Ст. 233-234

М ЗО

встановлюетьса в обов'жковій постанові, що іі вилає Народній комісарів земельній справ УСРР, порозумівшись іа Вбвуяраанвымм сішкою ояіток шьоькв-госшдарської ко­ операції та колективізації.

нм

устанавливается

обйватвіьвьш

доста-

певдвишк, нвюваешде Народам* «касса* радим

УСОР по сокишмаю е союзам ооюзев гвлав»-хо­ кооперации и коллективиза­

зємдєйєлші

Вщщашшшя

2. Запропонувати Раді народвіх комісарів АМСРР вжити заходів до запровадження від­ повідних заходів в АМСРР.

зяйственной ции. 2. Предложить Совету народных комис­ саров АМССР принять меры к проведению соответствующих мероприятий в АМССР.

Харків. 25 листопада 1929 р.

Харьков. 25 ноября 1929 г.

Заот. голови Рада народнії комісарів УСРР Сербиченко.1 Корівнічнії справ Ради народнії комісарів УСРР Касян. Огоаовсео в .Вістях ВУЦВК" ЗО листопада 1929 р., № 278.

Зам. председателя Совета народных комиссаров УССР Сербиченкв. Управляющий делами Совета народных комиссаров УССР Касым. Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 30 ноября 1929 г.. № 278.

234. Про дозвіл Раді народніх комісарів АМСРР і округовим виконавчим комітетам збільшити надвишки в місцеві кошти до державного відлрибуткового податку.

234. О разрешении Совету народных комис­ саров АМССР и окружным исполнительным комитетам повысить надбавки в местные средства к государственному подоходному налогу.

Рада народнії комісарів УСРР п о с т а ­ новила: І. • . • Дозволити Раді народнії комісарів АМСРР і округовим ^виконавчим комітетам УСРР збільшити надвишку в місцеві кошти до державного идлргоЗутксйюго податку ■ сто­ совно осіб, оподатковуваних за розписами АйХї 2, 2-а і 3 ставок ««прибуткового по­ датку (додатки 3, 4 і 5 до «Устави про державний прибутковий подате»*, — Зо. Зак. ОРОР 1923 р. ХЗ» 1, арт. 2; 1929 р. арт. Хя 68, 639), до 50% з тим, щоб всі встановлені перед виданням цієї постанови надвишки входили в цю норму.

Совет народных становил:

комиссаров

УССР

по­

I. • Радаешнть Совету народных комиссаров АМССР и окружным исполнительным коми­ тетам УССР повысить надбавку в местные средства к государственному подоходному налогу в отношении лиц, облагаемых но расписаниям №№ 2, 2-а и 3 ставок подо­ ходного налога (приложения 3, 4 и 5 к «Положению о государственном подоходном налоге»—С. 3. СССР 1928 г. Уз 1, ст. 2; 1929 г. Ля 68, ст. 639), до 50% с тем, что­ бы .все установленоые д.о издания нестояще­ го постановления надбавки входили в згу норму.

1! Цю носгалюву подасться на підставі ува­ ги 3 до арт. 26 «Положення про місцеві фі­ нанси» (36. Зал. СРОР 1926 ір., X* 31, арг. Ш).

Харків, 2 грудня 1929 р. Засг. Голови Рада народнії комісарів УОРіР Сербиян*. ч

Кеюкшетвй оправ Ради народнії комісарів УСРР Касян. Оголошено в ,,Вістях вуивк** 12 грудня 1929 р., № 288.

Настоящее тюстаяовлечше издается на основании примечания 3 к ст. 25 «Поло­ жения о местаых фиааивах* (С. 3. СССР 1926 т. Ха 31, от. 199). Харьков, 2 декабря 1929 г. Зам. Председателя Совета народных комиссаров УССР Сербиченко. Управляющий делами Совета народных комиссаров УССР Кмьяи. Распубликовано в „Вістях ВУЦВК" 12 декабря 1929 г., № 288.

1125