Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік. Відділ 1. Ч. 48-79.pdf/235

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


Ч. 64 65

Арг. 369-370

підлеглих установ Народньому Комі саріатові Соціального Забезпечення УСРР і округовому виконавчому ко мітетові установленим порядком. 3. На чолі округової інспектури соціяльного забезпечення стоїть інспек тор, що його обирається й усувається встановленим у законі порядком. 4. Усі підлеглі округовій інспектурі соціяльного забезпечення установи виділяється у самостійні бюджетовогослодарські одиниці. 5. Штати округової інспектури соціяльного забезпечення установлю ють відповідні органи установленим порядком. 6. У районах справою соціяльного забезпечення відають культурно-соціяльні відділки районових виконавчих комітетів. 7. В разі потреби округовим вико навчим комітетам надається право засновувати в районах посади особ ливих районових уповноважених окру гової інспектури соціяльного забезпе чення, шо на них покладається завііувати справою соціяльного забезпе чення в районі. Утримання районових уповноважених проходить по кошто рисові округової інспектури соціяль ного забезпечення. Харьаів, дня 19 серпня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Буценко. Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР І. Булат. Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Гаврилін. Оголошено в .Вістях ВУЦВК“ 2 вересня 1925 р., ч. 199.

Постанова Ради Народніх Комісарів УСРР.
370. Про оголошення території могили Т. Г. Шевченка державним заповідником.

Беручи на увагу велике значіння могили Т. Г. Шевченка для української культури, Рада Народніх Комісарів УСРР постановила: