Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/366

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


арт. 183) і інструкції, шо її видала РНК УСРР 15 січня 1926 р. „Про порядок застововвння постанови РНК СРСР „Тимчасові правила про умови вжи вання допомічної найманої праці в се лянських господарствах' (Збір. Узак. УСРР 1926 р., № 4, арт. 35). 25. Нагляд за виконанням цеї поста нови покладається в УСРР на органи Народнього Комісаріату Праці, а в аМСРР—на Народній Комісаріат Праці АМСРР. 26. На розвиток це! постанови Народньому Комісаріятові Праці УСРР, а в АМСРР — Народньому Комісарія тові Праці АМСРР, за порозумінням з Народнім Комісаріатом Юстиції, на дається право видавати інструкції. Харків. 28 квітня 1928 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровський. Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченкоч Секретар Всеукраїнського Централь ного Виконавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК* 21 травня 1920 р. № 114.

протягом 1925 г., № 26, ст. 183) и инструкцией, изданной СНК УССР 15 января 1926 г. „О порядке при менения постановленая СНК СССР „Временные правила об условиях примененения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах" (С.У. УССР 1926 года, К® 4. ст. 35). 25. Наблюдение за выполнением на стоящего постановления возлагается в УССР на органы Народного Комис сариата Труда, а в АМССР—на Народ ный Комиссариат Труда АМССР. 26. В развитие настоящего поста новления Народному Комиссариату Труда УССР, а в АМССР — Народному Комиссариату Труда АМССР, по со глашению с Народным Комиссариатом Юстиции, предоставляется право из давать инструкции. Харьков, 28 апреля 1926 г.

Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко. Серкетарь Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета А. Буценко. Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ 21 мая 1926 г., >3 114.

183. Про зміну постанови Ради На родніх Комісарів УСРР з 12 жовтня 1923 р. „Про порядок видачі та оплату лісу на пні".

На зміну постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 12 жовтня 1923 р. „Про порядок видачі та оплату лісу на пні" (Збірн. Узак. 1923 р., И* 37 арт. 514), — Всеукраїнський Централь ний Виконавчий Комітет і Рада На родніх Комісарів УСРР п о с т а н о вили: Артикул 17 зазначеної постанови викласти такою редакцією: „17. Усі лісопокупці, що не внесли вчасно належних на підставі договору виплат, уплачують пеню в розмірі 1 Ч%% на місяць з суми виплати неанесеної

призначеного речения, тим, шо орга нам Народнього Комісаріату Земельних Справ надається право направляти належні на підставі договору виплати і пеню до стягання у порядку постанови Ради Народніх Коміссарів УСРР з 6-го липня 1925 року „Про порядок провадження стягань безспірним поряд ком сум неподаткового характеру" (Збірн. Узак. УСРР 1925 р., 54. арт. 321). Лісопокупці, в разі заперечення ними правдивости проваджуваних з них стягань, мають право закладати уста новленим порядком на суді або арбі тражі комісії позови про звільнення їх від цих стягань або про зменшення стягуваної суми. Під час закладення позову, суд або арбітражна комісія можуть порядком забезпечення позову зупинити повні стю або частинно проваджуване стя гання". арт. 183) і інструкції, шо її видала РНК УСРР 15 січня 1926 р. „Про порядок застововвння постанови РНК СРСР „Тимчасові правила про умови вжи вання допомічної найманої праці в се лянських господарствах' (Збір. Узак. УСРР 1926 р., № 4, арт. 35). 25. Нагляд за виконанням цеї поста нови покладається в УСРР на органи Народнього Комісаріату Праці, а в аМСРР—на Народній Комісаріат Праці АМСРР. 26. На розвиток це! постанови Народньому Комісаріятові Праці УСРР, а в АМСРР — Народньому Комісарія тові Праці АМСРР, за порозумінням з Народнім Комісаріатом Юстиції, на дається право видавати інструкції. Харків. 28 квітня 1928 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровський. Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченкоч Секретар Всеукраїнського Централь ного Виконавчого Комітету А. Буценко.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК* 21 травня 1920 р. № 114.

протягом 1925 г., № 26, ст. 183) и инструкцией, изданной СНК УССР 15 января 1926 г. „О порядке при менения постановленая СНК СССР „Временные правила об условиях примененения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах" (С.У. УССР 1926 года, К® 4. ст. 35). 25. Наблюдение за выполнением на стоящего постановления возлагается в УССР на органы Народного Комис сариата Труда, а в АМССР—на Народ ный Комиссариат Труда АМССР. 26. В развитие настоящего поста новления Народному Комиссариату Труда УССР, а в АМССР — Народному Комиссариату Труда АМССР, по со глашению с Народным Комиссариатом Юстиции, предоставляется право из давать инструкции. Харьков, 28 апреля 1926 г.

Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко. Серкетарь Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета А. Буценко. Распубликовано в „Вістях ВУЦВК“ 21 мая 1926 г., >3 114.

183. Про зміну постанови Ради На родніх Комісарів УСРР з 12 жовтня 1923 р. „Про порядок видачі та оплату лісу на пні".

183. Об изменении постановления Со вета Народных Комиссаров УССР от 12 октября 1923 года „О порядке отпуска и оплате леса на корню".

На зміну постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 12 жовтня 1923 р. „Про порядок видачі та оплату лісу на пні" (Збірн. Узак. 1923 р., И* 37 арт. 514), — Всеукраїнський Централь ний Виконавчий Комітет і Рада На родніх Комісарів УСРР п о с т а н о вили: Артикул 17 зазначеної постанови викласти такою редакцією: „17. Усі лісопокупці, що не внесли вчасно належних на підставі договору виплат, уплачують пеню в розмірі 1 Ч%% на місяць з суми виплати неанесеної

Во изменение постановления Совета Народных Комиссаров У^СР от ^ок тября 1923 года „О порядке отпуска и оплате леса на корню" (С.У. 1923 г., >й 37, ст. 514), Всеукраннский Цен тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР постано вили: Ст. 17 указанного постановления изложить в следующей редакции : „17. Все лесопокулатели, не внесшие в срок следуемых по договору пла тежей, уплачивают пеню в размере 1*/* в месяц с суммы не поступившего


призначеного речения, тим, шо орга нам Народнього Комісаріату Земельних Справ надається право направляти належні на підставі договору виплати і пеню до стягання у порядку постанови Ради Народніх Коміссарів УСРР з 6-го липня 1925 року „Про порядок провадження стягань безспірним поряд ком сум неподаткового характеру" (Збірн. Узак. УСРР 1925 р., 54. арт. 321). Лісопокупці, в разі заперечення ними правдивости проваджуваних з них стягань, мають право закладати уста новленим порядком на суді або арбі тражі комісії позови про звільнення їх від цих стягань або про зменшення стягуваної суми. Під час закладення позову, суд або арбітражна комісія можуть порядком забезпечення позову зупинити повні стю або частинно проваджуване стя гання".

Харків, 28 квітня 1926 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Т. в. о. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР

В. Баліцький.

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 18 травня 1926 р., № 111.


Про утворення на території Одеської округи Грос-Лібентальського району з переважною німецькою людністю.

На зміну постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з 7 березня 1923 року „Про адміністративно-територіяльний поділ Одещини“ (Зб. Уз. УСРР 1923 р., № 18-19, арт. 310), — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили:

Утворити на території Одеської округи новий Грос-Лібентальський