Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/371

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


3. Питання про те, чи причини спізнення є вважливі, розвязує Рада Народніх Комісарів, Українська Еко номічна Нарада і відповідні комісії, за належністю, по заслуханні пояснень від того, хто спізнився. Харків, 28 квітня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Петровський. Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко. Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого . Комітету А. Буценко. Оголошено у „Вй'тяі ВУЦВК“ Н травня' 1923 р.. .і 108.

3. Вопрос об уважительности при чин опоздания разрешается Советом Народных Комиссаров, Украинским Экономическим Совещанием и соот ветствующими Комиссиями по при надлежности, по заслушании об'яснений опоздавшего. Харьков. 2£> апреля 1926 г.

Председатель Всеукраинского Цен трального Исполнительного Комитета

Петровский. Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Сербиченко. і Секретарь Всеукраинского Централь ного Исполнительного Комитета , А. Буценко. Распубликовало в „Вістях ВУЦВК" И мая 1926 г., № 108.

188. Про ради допомоги народньому 188.0 советах содействия народному харчуванню при округових виконавчих питанию при окружных исполнитель-, ных комитетах. комітетах. Розвиваючи 2вою постанову з 18 ли стопада 1925 року „Про Раду Допо моги українському народньому харчу ванню при Всеукраїнському Централь ному Виконавчому Комітеті* (36. Уз. УСРР 1925 р., N5 97, арт. 531). Всеукраїнський Центральний Вико навчий Комітет постановив затвердити таке положення' про ради допомоги народньому харчуванню при округових виконавчих комітетах:

В развитие постановления своего от 18 ноября 1925 года „О Со вете Содействия украинскому на родному питанию при Всеукраинском Центральном Исполнительном Комитете" ХСобр. Уз. УССР 1925 г., ,N8 97, ст. 531).—ВсеукраинскиЯ "Цен тральний Исполнительный Комитет постановил утвердить нижеследующее положение о советах содействия на родному питанию, при окружных исполнительных комитетах : ♦

ПОЛОЖЕН ІІ ІІ

ПОЛОЖЕНИЕ

про раді допомог! народньому харчуваввю прі округових вшюнавчіх комі тетах.

о советах содействия народному пнтаввю при окружных исполнительных комитетах.

1. Округові ради допомоги народ ньому харчуванню, шо їх організує Рада Допомоги українському народ ньому харчуванню при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті, є при округових виконавчих комі тетах. 2. На округові ради допомоги на родньому харчуванню покладається:

1. Окружные советы содействия народному питанию, организуемые Советом Содействия украинскому на родному питанию при Всеукраинсхом Центральном Исполнительном Коми тете, состоят при окружных исполни тельных комитетах. 2. На окружные советы содействия народному питанию возлагается: