Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/373

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


ні них завдань, а також давати відпо відні вказівки всім підконтрольним Укрнархарч організаціям, шо провадять роботу громадського харчування;

г) розглядати й підтримувати про хання Укрнархарч, дотичні інтересів даної округи перед державними орга нами УСРР;

полнения всех возложенных на них задач, а также давать соответствую щие указания всем подконтрольным „Укрнарпиту“ организациям, прово дящим работу по общественному пи танию ; г) рассматривать и поддерживать ходатайства „Укрнарпита“, касаю щиеся интересов данного округа, перед государственными органами УССР;

д) подавати на затвердження округовому виконавчому комітетові проекти заходів, скеровані на успішний роз виток громадського харчування;

д) вносить на утверждение окруж ного исполнительного комитета про екты мероприятий, направленные к успешному развитию общественного питания;

е) порушувати перед Радою Допо моги українському народньому харчу ванню при Всеукраїнському Централь ному Виконавчому Комітеті питання про переведення тих чи инших заходів в маштаоі округи, що сприяють орга нізації громадського харчування.

е) возбуждать перед Советом Со действия украинскому народному ли танию при Всеукраинском Централь ном Исполнительном Комитете вопросы о проведении тех или иных меро приятий в масштабе округа, благо приятствующих организации обще ственного питания.

« 4. Укрнархарч, а також усі державні установи, кооперативні й громадські організації округи мусять усіляко допомагати округовим радам допомоги виконанувати покладені на них у рямках цього положення завдань.

5. Округові ради допомоги склада ються з членів, шо їх/ затверджують президії округових виконавчих комі тетів реченцем на 1 рік, в числі вста новлюваному від президій округових виконавчих комітетів. Голову ради обирається на загальних зборах її членів. 6. Округові ради допомоги збира ються не рідше, як один раз на З місяці. 7. У період між засіданнями окру* гової ради допомоги поточну роботу ради провадить її президія, що Ті обирають в числі пятьох членів загальні збори членів Ради. Голова ради є одно часно й головою її президії.

8. Округові ради допомоги само стійного технічного апарату не мають

4. Укрнарпит, а также все государ ственные учреждения, кооперативные и общественные организации округа обязаны оказывать всемерную по мощь окружным советам содейст вия в выполнении возложенных на них в пределах настоящего поло жения задач. 5. Окружные советы содействия состоят из членов, утверждаемых сроком на 1 год президиумами окруж ных исполнительных комитетов, в количестве, устанавливаемом после дним. Председатель совета избирается на общем собрании его членов. 6. Окружные советы содействия собираются не реже одного раза в 3 месяца. 7. В период между заседаниями окружного совета содействия, текущую работу совета ведет его президиум, избираемый в количестве 5 членов общим собранием членов совета. Председатель совета является одно временно и председателем его пре зидиума. 8. Окружные советы содействия самостоятельного технического ап-