Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/380

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


196. Про штати Українського Пато* лого-анатомічного Науково-дослідного Інституту в м. Харкові.

Рада Народні* Комісарів УСРР по с т а н о в и л а затвердити нижченаведені штати Українського Патологоанатомічного Науково-дослідного Інсти туту в м. Харкові:

ШТАТИ

Українського ІІатолого-аватояічвого ІІауково-досзідчиго Інституту в зі. Харкові.

Директор Інституту . . . . 1 Завідатель Науково-дослідного відділу....................................1 Завідатель музичного відділу 1 Асистент-лікар...........................1 Препаратор-техник . . . . 1 Служник . .... ................................1______ В с ь о г о . . 6 посад. Цим штатам надається чинности від 1 січня 1926 року. У 1925-26 бюджетовому році устано влені штати запроваджується в життя у рямках бюджетових асигнувань на заробітну платню.

Харків. ЗО квітня 192В р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР Сербиченко.

Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Бега.

197. Про штати Українського Нау ково-дослідного Інституту фІ8ИКИ в м. Одесі.

Рада Народніх Комісарів УСРР п о с т а н о в и л а затвердити нижченаведені штати Українського Науководослідного Інституту фізики в м. Одесі: