Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. Відділ 1. Ч. 1-26.pdf/414

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


9. Катеринославська 10. Кремінчуцька П. Київська 12. Криворізька 13. Конотопська 14. Кам'янецька 15. Лубенська 16. Луганська 17. Миколаївська 18. Маріупільська 19. Мелітопільська 20. Могилівська 21. Ніженська 22. Одеська 23. Полтавська 24. Прилуцька 25. Проскурівська 26. Роменська 27. Сталінська 28. Сумська 29. Тульчинська 30. Уманська 31. Харківська 32. Херсонська 33. Чернігівська 34. Черкаська 35. Шепетівська Харків, 13 травня 1926 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ІІетровсьхпй.

9. Єкатеринославский 10. Кременчугский 11. Киевский 12. Криворожский 13. Конотопский 14. Каменецкий 15. Лубенский 16. Луганский 17. Николаевский 18. Мариупольский 19. Мелитопольский 20. Могилевский 21. Нежинский 22. Одесский 23. Полтавский 24. Ирилукский 25. Проскуроеский 26. РоменскиЙ 27. Сталинский 28. Сумской 29. Тульчинский 30. Уманский 31. Харьковский 33. Херсонский 33. Черниговский 34. Черкасский 35. Шепетовский. Харьков, 13 мая 1926 г.

Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Петровский.

Заст. Голови Ради Народніх Комі­ сарів УСРР Г. Гринько.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров УССР Г. Гринько.

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету А. Вуценко.

Секретарь Всеукраинского Центрального Исполнительного • Комитета А. Вуценхе.

Оголошено у „Біотах ВУЦВК“ 27 травая 1926 р„ * 119.

Постанова Ради Народніх Комі­ сарів УСРР. 211. Про доповнення арт. 2 постанова, РНК УСРР „Про поліпшення стану робітників місць позбавлення волі". Рада Народніх Комісарів УСРР постановила: 1. Доповнити арт. 2 постанови РНК УСРР а 8 травня 1924 роКу „Про поліпшення стану робітників місць позбавлення волі" (36. Уз УСРР 1924 р., № 11, арт. 108) увагою такого змісту:

Распубликовало в „Вістях ВУЦВК“ ____ 2^ мая 1926 г., № 119.

Постановление Совета Народных Комиссаров УССР. 211. О дополнении ст. 2 постано­ вления СНК УССР „Об улучшении положения работников мест лишения свободы". Совет Народных Комиссаров УССР постановил: 1. Дополнить ст. 2 постановления СНК УССР от 8 мая 1924 г. „Об улуч­ шении положения работников мест лишения свободы" (С. У. УССР 1924 г., 11, ст. 108) примечанием следую­ щего содержания:

„ У в а г а . Заробітну платню робітників місць позбавлення волі, шо е на державному бюджеті, визна чається порядком, встановленим законом „Про нормування заро бітної платні службовців державних установ". 2. Цій постанові надати чинности з початку 1926-27 бюджетового року. Харків, 17 травня 1926 р.

Голова Ради Народніх Комісарів УСРР В. Чубар. Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР Ф. Ьем. Оголошено у „Вістях ВУЦВК‘у“ і червня 1926 р., М 123.

Видання Переднього Комісаі іяту Юстиції

„Примечание. Заработная плата работников мест лишения свободы, состоящих на государственном бю джете, определяется в порядке, установленном законом „О норми ровании заработной платы служа щих государственных учреждений*. 2. Настоящее постановление ввести в действие с начала 1926-27 бюджет ного года. Харьков, 17 мая 1926 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров УССР В. Чубаръ. Управляющий Делами Совета Народ ных Комиссаров УССР Ф. Бега. Распубликовано в .Вістах ВУЦВК" 1 вк>ня 192$ Г. 123

Издание Народного Комиссариата Юстиции