Сторінка:Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. Відділ 2. Ч. 19-24.pdf/55

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


2. Зазначене зниження норм обов'язкового окладного страхування поширюється як на сільські місцевості, як і на міста та та селища міського типу, що є на території округ та районів, зазначених в арт. 1 цієї постанови.

3. Цій постанові надати чинности телеграфом.

Харків, 27 вересня 1928 р.

Заст. Голови Української Економічної Наради

Керівничий справ Української Економічної Наради

Я. Касян.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 28 вересня 1928 р., № 227.


ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.
126. Інструкція, як прикладати постанову ВУЦВК і РНК УСРР з 20 червня 1928 р. «Про порядок забезпечення осіб, що є на соціяльному забезпеченні, в разі коли вони міняють місце своєї домівки».

Видана за порозумінням з Народ Издана по согласованию с Народным нім Комісаріятом Фінансів УСРР на Комиссариатом Финансов УССР, на іідставі арт. 4 постанова ВУЦВК і основании ст. 4 постановления ВУЦИК ?НК УСРР з 20 червня 1928 року и СНК УССР от 20 июня 1928 года .Про порядок забезпечення осіб, що ,0 порядке обеспечения лиц, состоя ' на соціяльному забезпеченні в разі, щих на социальном обеспечении в слу голи вони міняють місце своєї до- чае перемены ими своего местожитель иівки• (36. Уз. УСРР 1928 р., № 16, ства' (36. Уз. УСРР 1928 г., Л£ 16, . арт. 142). ст. 142). 1. Особи, що е да соціальному ’забезле- 1. Ляда, состоящее *па социальном обеспе (еоні, в вазі переміни місця домівки а ме чении, при перемене местожительства в пре кал УСРР, повинні поздожягн про овій педелах УОСР, должны известить о своем пе юмд орган соціального забезпеч еття ко-реезде орган социального обеспечения преж пкшього місця своєї дооыаки, зазначавшинего своего местожительства, указав адрес тросу своїх) нового місця проживания тасвоего нового местожительства, н подать ор юиа.тв органові соціального забезпечення ганув социального обеспечмпгя,юо «весту сво ггці своєї нової домівки заяву про по его нового местожительства, заявление о вод та поовцку про свої права на со- переезде и удостоверение о,своих правах на вяліае забешочеши, що її надає оргал социальное обеспечение, выдаваемое органом оцмлаого забезпечений колишнього місця социального обеспечения прежнего местожи 2 сама. тельства2. Оргав соціального забезпечення коіиишього місця досаввд вдав ва вимогу слб, эаапачевях у арт. 1-му ціщ «струкщ. що ппрщацаЕалрть на інше «оце доагів-