Сторінка:Киевская старина. Том 017. (Январь-Апрель 1887).pdf/154

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитанаІНСТРУКЦІЯ ГЕТЬМАНА ДАНИЛА АПОСТОЛА МАЛОРОСІЙСЬКИМ СУДАМ.

Після смерті Скоропадського, у 1722 р. Петро Великий замінив гетьманське управління в Малоросії колегією цієї назви. Головною причиною такої зміни пояснювались зловживанням полкової старшини й виконуючи козаками і поспольству утиски, як в адміністративному, так і в судовому та економічному відносинах.

Колегія не викорінила зла, яке всього менше залежало від форми режиму та мало більш глибокі основи у минулому країни. В справі чергових указів того і послідуючого часу знаходимо вказівки на ті самі зловживання, особливо на пристрасть, волокиту та хабарництво в судах, якими старшина користалась між цим для захоплення земель у козаків і перетворювала їх у своїх підданих. Вся провина валилась лише на підсудних, про іншу, більше дійсну, причину неправосуддя, про безлад судів, про різноманіття законів та протиріччя один з одним, що власне й відкривало широкий шлях до зловживання, скоріше не мало здогадок.

Гетьман Данило Апостол, незабаром після свого призначення, звернув увагу на цю сторону в управлінні країною і внаслідок його представлення Верховна Тайна Рада визнала необхідним переглянути й звести в один кодекс джерела законів, по яким судився малоросійським народ (Литовський Статут. Магдебурзьке право і Саксонське Зерцало), з перекладом їх на великоросійську мову, а для цього створити особу комісію із розуміючих в законах людей. Указом щодо цього послідував 23 квітня 1728 року, але робота

ИНСТРУКЦІЯ ГЕТМАНА ДАНИЛА АПОСТОЛА МАЛОРОССІЙСКИМЪ СУДАМЪ.

По смерти Скоропадскаго, въ 1722 г. Петръ Великій замѣнилъ гетманское управленіе въ Малороссіи коллегіею этого имени. Главной причиной такой перемѣны выставлялись злоупотребленія полковой старшины и чинимыя ею козакамъ и поспольству притѣсненія, какъ въ административномъ, такъ еще болѣе въ судебномъ и экономическомъ отношеніяхъ.

Коллегія не искоренила зла, которое всего менѣе зависѣло отъ формы режима и имѣло болѣе глубокія основанія въ прошедшемъ страны. Въ дѣломъ рядѣ указовъ того и послѣдующаго времени находимъ указанія на тѣ же злоупотребленія, особливо на пристрастіе, волокиту и взяточничество въ судахъ, которыми старшина пользовалась между прочимъ для захвата земель у козаковъ и превращенія ихъ въ своихъ подданныхъ. Вся вина валилась лишь на судящихъ, о другой, болѣе дѣйствительной, причинѣ ненравосудія, о неустройствѣ судовъ, о разнообразій законовъ и противорѣчіи однихъ другимъ, что собственно и открывало широкій путь къ злоупотребленіямъ, повидимому не догадывались.

Гетманъ Данило Апостолъ, вскорѣ послѣ своего назначенія, обратилъ вниманіе на эту сторону въ управленіи страною и вслѣдствіе его представленія Верховный Тайный Совѣтъ призналъ необходимымъ пересмотрѣть и свести въ одинъ кодексъ источники законовъ, по которымъ судился малороссійскій народъ (Литовскій Статутъ. Магдебургекое право и Саксонское Зерцало), съ переводомъ ихъ на великороссійскій языкъ, а для того образовать особую коммисію изъ свѣдущихъ въ законахъ людей. Указъ объ этомъ послѣдовалъ 23 апрѣля 1728 года, но работа