Сторінка:Киевская старина. Том 017. (Январь-Апрель 1887).pdf/155

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

140

ИНСТРУКЦІЯ ГЕТМНА ДАНИЛА АПОСТОЛА


комісії затягнулася на довго, праця її завершена через 15 років, положена під сукно і хоча питання про «сводѣ правъ» висувався не раз, але і готовий звід ніколи не був застосований до справи. А між тим, запущені в ті часи суди вимагали виправлення та поліпшення, і якщо сама комісія щодо «своду правъ» у самих початках своєї роботи просила у гетьмана для себе особливої інструкції, то тим більше така інструкція потрібна була для вирішного правосуддя судов.

Серед таких обставин з'явилася розміщена нижче інструкція гетьмана Апостола малоросійським судам. Вона помічена 14 липня 1730 р., т.б. з'явилася за якимсь часом у двох років після утворення комісії «свода правъ». Дуже можливо бути, що вона і випрацювала у цій самій комісії, як складена із „искусныхъ и знающихъ людей“; на це вказують подекуди створені в ній всезбірки однорідних постанов по цьому питанню із Статута Магдебурзького права та Саксонського Зерцала, а такою із збірника «Порядокъ правъ».

Інструкція не згадує зовсім про суди земські та підкоморські, які відновленні пізніше, по тільки у судах військових та час від часу міських і сільських, визначає склад суддів, порядок судівництва, вводить деякі гарантії для сторонничих, деякі полегшення і передохоронні від поборів міри і ясно, визначає креслення ідеалу суда швидкого, правого та беззбиткового. Інструкція тому представляє пам'ятник несумнівно історичної важливості, давая нам утямок як о зовнішній, так і внутрішній ідеальній стороні суду в Малоросії до остаточного скасування управління нею. Репродуктивний список інструкції із збереженням всіх особливостей мови та правопису того часу.


коммисіи затянулась на долго, трудъ ел, оконченный лишь черезъ 15 лѣтъ, положенъ подъ сукно и хотя вопросъ о «сводѣ правъ» выдвигался еще не разъ, но и готовый сводъ никогда не былъ примѣненъ къ дѣлу. А между тѣмъ запущенные въ то время суды требовали исправленія и улучшенія, и если сама коммисія «о «своду правъ» въ самомъ началѣ своихъ работъ просила у гетмана для себя особой инструкціи, то тѣмъ болѣе такая инструкція нужна была для отправляющихъ правосудіе судовъ.

Среда такихъ обстоятельствъ явилась помѣщаемая ниже инструкція гетмана Апостола малороссійскимъ судамъ. Она помѣчена 13 іюля 1730 г., т. е. явилась спустя два года послѣ учрежденія коммиссіи «свода нравъ». Очень можетъ быть, что она и выработана въ этой самой коммисіи, какъ составленной изъ „искусныхъ и знающихъ людей“; в это указываютъ отчасти дѣлаемыя въ ней своды однородныхъ постановленій но данному вопросу изъ Статута, Магдебургскаго права и Саксонскаго Зерцала, а также изъ сборника «Порядокъ правъ».

Инструкція не упоминаетъ вовсе о судахъ земскихъ и подкоморахъ, какъ возстановленныхъ позже, по только о судахъ войсковыхъ и отчасти городскихъ и сельскихъ, опредѣляетъ составъ судей, порядокъ судопроизводства, вводитъ нѣкоторыя гарантіи для судящихся, нѣкоторыя облегчительныя и предохранительныя оть поборовъ мѣры и ясно, опредѣленно чертитъ идеалъ суда скораго, праваго и безъубыточнаго. Инструкція поэтому представляетъ собою памятникъ несомнѣнной исторической важности, давая намъ попятіе какъ о внѣшней формальной, такъ и внутренней идеальной сторонѣ суда въ Малороссіи до окончательной отмѣны отдѣльнаго управленія ею. Воспроизводимъ списокъ инструкціи съ сохраненіемъ всѣхъ особенностей языка и правописанія того времени.


Инструкція о судахъ, 13-го іюля 1730 года.

Понеже ея всепресвѣтлѣйшое величество, Анна Іоановна, императрица и самодержица всероссійская, государиня всемилостивѣйшая, милосердуя о вѣрныхъ своихъ подданнихъ народа нашего малороссійскаго, всемилостивѣйше соизволила содержать насъ при прежнихъ правахъ и вольностяхъ, какъ о томъ именно въ пунктахъ гетмана Богдана Хмѣльницкаго изображено, и такіе права и вольности наши въ нынѣшнемъ