Сторінка:Указание Генерального прокурора СССР и Председателя Комитета государственной безопасности СССР от 1 февраля 1989 г. №4с138с.djvu/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


ПРОПОНУЄТЬСЯ:

1. Роботу з відбору кримінальних справ на осіб, реабілітованих Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р., оформлення відповідних документів покласти на підрозділи прокуратури, які здійснюють нагляд за слідством в органах держбезпеки, слідчих і найбільш кваліфікованих співробітників десятих і інших підрозділів органів КДБ.

Відбору підлягають всі кримінальні справи з не скасованими до моменту видання Указу Президії Верховної Ради СРСР рішеннями, винесеними в період 30-40-х і початку 50-х років «трійками» НКВС-УНКВС, колегіями ОГПУ, «особливими нарадами» НКВС-МДБ-МВД СРСР та іншими несудовими органами, за винятком кримінальних справ на зрадників Батьківщини і карателів періоду Великої Вітчизняної війни, нацистських злочинців, учасників націоналістичних бандформувань та їх пособників, працівників, які займались фальсифікацією кримінальних справ, а також на осіб, які вчинили умисні вбивства та інші кримінальні злочини, крім віднесених законодавством того періоду до контрреволюційних.

Суперечливі питання, які виникають при відборі кримінальних справ і прийняття за ними рішень, розглядаються Генеральним прокурором СРСР, прокурорами союзних і автономних республік, країв, областей, міст Москви та Ленінграда.

2. Стосовно будь-якої людини, що проходить по відібраній кримінальній справі, співробітниками КДБ-УКДБ спільно з працівниками прокуратури складається висновок (зразок додається), в якому зазначаються установчі дані реабілітованого, відомості про партійність, дата арешту звинувачуємо, коли і яким несудових органом було винесено рішення по справі, а також підстави реабілітації.

Висновки затверджуються прокурорами союзних і автономних республік, країв, областей, міст Москви і Ленінграда, Головним військовим прокурором, військовими прокурорами військових округів і флотів та їх заступниками, начальником відділу з нагляду за слідством в органах держбезпеки Прокуратури Союзу РСР та його заступниками.

Висновки долучаються до кримінальних справ.ПРЕДЛАГАЕТСЯ

1. Работу по отбору уголовных дел на лиц, реабилитированных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г., оформление соответствующих документов возложить на подразделения прокуратуры, осуществляющие надзор за следствием в органах госбезопасности, следователей и наиболее квалифицированных сотрудников десятых и других подразделений органов КГБ.

Отбору подлежат все уголовные дела с неотмененными к моменту издания Указа Президиума Верховного Совета СССР решениями, вынесенными в период 30—40-х и начала 50-х годов «тройками» НКВД-УНКВД, коллегиями ОГПУ, «особыми совещаниями» НКВД-МГБ-МВД СССР и иными несудебными органами, за исключением уголовных дел на изменников Родины и карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников националистических бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также на лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления, кроме отнесенных законодательством того периода к контрреволюционным.

2. В отношении каждого лица, проходящего по отобранному уголовному делу, сотрудниками КГБ-УКГБ совместно с работниками прокуратуры составляется заключение (образец прилагается), в котором указываются установочные данные реабилитированного, сведения о партийности, дата ареста предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным органом было вынесено решение по делу, а также основания реабилитации.

Заключения утверждаются прокурорами союзных и автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ленинграда, Главным военным прокурором, военными прокурорами военных округов и флотов и их заместителями, начальником отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Прокуратуры Союза ССР и его заместителями.

Заключения приобщаются к уголовным делам.