Сторінка:Украінська Муза (Випуск 12).pdf/41

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

37

1249 1250 Кониський,.0. 1) Дашкевич—Ота. о соч. г. Петрова... Костомаров, М. 1) Оюммеахив—Іст. літ., ч. 11 А IV; 2) .Антонович, Науненко, Береиштам і ннші .(.Кіевск. Стер.*, р. 1885); 3) //кпин—Ист.' русск. втногр., т. III; 4) Автобіографія („Литера- турное наслідіе*, С.-П6., 1800); 5) •Вік", т. І. (Київ, 1902); в) Коротенька біографів (Руска письменність. IV. Твори Амвр. Метл. І Мик. Костоиар. Вид. тов. .Просвіта*. Львів, 1906); 7) Біографія (Збірник творів ІеремІІ Галки. Одеса, 1875); 8) Дапилов, В.—Матер. для біогр. Н. И. Костом. (К. 1908); 9) Драюманов, М.—М. Ів. Костомарів (Льв. 1901); 10) Дашжетч— Ота. о соч. г. Петрова... Котляревський Ів. 1) Ііьтин і Спасовнч—Исторія слав, литератур., т. І; 2) Петров—Оч. ист. укр. литер. XIX ст.; 3) Оюновський—істор. літер, ч. II; 4) Дашкевич—Отаьів о сочин. г. Петрова .Оч. ист. укр. лит. XIX ст.* (Отчет о XXIX присужденіи уваровских премій С.-Пб. 1888); 5) Знц. слов. Брокг. и Ефр., т. XVI; 0) Стешемко, И.—Поезія Котляревскаго.—И. П. Котл. и Осипов.—Котляр, в світі критики (К. 1898); 7) —Зиеида—Котляревскаго и древнійш. список ея в свяаи с обаор. малорусск. лнтер. XVIII віха. (К. 1900); 8) Сте- шенко, И.—Ив. Петр. Котляревскій, автор укр. .Знеидьі*. Критич. біогр. (К. 1902); 9) «Вік*, т. І. (Київ, 1902); 10) Больш. внц. тов. .Просвіщеніе*, т. XI; 11) БІбліографичний показчик видань Котляревського творів та писань про його: І Відділ А.—Видання творів Котлярев¬ ського. II Відділ Б.—Що про Котляревського та його твори писано (.На вічну памьять Котляревському*. Літерат. абірник Київ, 1904 р.); 12) Коротенька біографія (Руска письмен¬ ність. І. Твори Ів. Котляр., Петр. Артемоаск.-Гулака, Євг. Гребінки. Видам, тов. .Просвіта*. Львів, 1904); ІЗ) Гордииськнй, Я.—Причинки що студій над „Енеідою* І. Котляревського. 1 ч. (Коломия, 1907) Кузьменко, П.

  • 1) Больш. анц. тов. .Просв.*, т. XI.

Кулик, В. Дашкевич—Отз. о соч. г. Петрова... Куліш, П. 1) Дашкевич—Отз. о соч. г. Петрова... 2) Ш-ов, Н. — У могил. П. А. Куляша и В. М. Білоаерскаго. (К. 1899); 3) Даиилов, В.—П. А. Кулиш и „Кіевск. Стар.* под ред. О. Г. Ле- бединцева (К. 1908); 4) Гріичемко Борис: До історії Кулішевих .Досвіток* (Науковий Збір¬ ник, присвячений проф. М. Грушевському, Львів, 1900). Мальований, В. Симонівна, М.—Бувальщина—спомини (.Літ.-Наук. Вісти.", 1908, IV). Метлінський, А. 1) Оюновський—Іст. літ., ч. II; 2) Петров—Оч. Іст. укр. літ. XIX ст.; 3) Зиц. сл. Брокг. н Ефр., т. XIX; 4) Больш. анц. тов. .Просвіщ.*, т. ХШ; 5) .Вік", т. І. (Київ, 1902); 0) Ко¬ ротенька біографія (Руска письменність. IV. Твори Амвр. Метл. і Мик. Костоиар. Видан. тов. .Просвіта", Львів, 1930); 7) Дашкевич—Отз. о соч. г. Петрова.» Могильницький, А. 1) Знц. слов. Брокг. и Ефр., т. ХІХа; 2) Больш. внц. тов. „Просвіт.*, т. ХШ; 3) Ко¬ ротенька біографія (Руска письменність. III. Твори Марк. Шашк., Як. Голов., Николи Усти- яноа., Ант. Могильн. Вид. тов. .Просвіта*. Львів, 1900). Навроцький, О. 1) Знц. слов. Брокг. и Ефр., т. XX; 2) Больш. анц. тов. .Просвіт.”, т. ХШ. Старицький, М. 1) Гру шевський, С.—Сучасне українське письменство. (.Л.-Н. В.*, 1908, XI); 2) Дашке¬ вич—Отз. о соч. г. Петрова..

ОідШгесІ Ьу ^лООДІе