Сторінка:Havrylyshyn Zalyshajus ukrajincem.pdf/287

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Документально-художнє видання


Серія

“Українці у світовій цивілізації”

ГАВРИЛИШИН
Богдан Дмитрович

ЗАЛИШАЮСЬ УКРАЇНЦЕМ

Літературний редактор С. В. Цушко
Художнє оформлення Л. В. Міщук
Технічний редактор Т. М. Мацапура
Комп'ютерна верстка О. Є. Кочубей
Коректор А. М. Зубар

Підписано до друку _______ 2011 р.
Формат 70✕1001/16. Гарнітура “Таймс”. Друк офсетний. Папір крейдований.
Ум. друк. арк. _____. Обл.-вид. арк. ____. Наклад 5000 пр. Зам. 11-27.

Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ.
Адреса видавництва та друкарні:
04071, Київ-71, вул. Межигірська 7/16 д.
Тел. (044) 425-12-75, 425-04-96.
E-mail: mail@pulsary.com.ua   http://www.pulsary.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК № 585 від 05.09.2001 р.Виготовлено
ТОВ “Новий друк”
02660, Київ-60, вул. Магнітогорська, 1

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК № 3276 від 10.09.2008 р.