Перейти до вмісту

ДСТУ 4512:2006

Матеріал з Вікіджерел


ДСТУ 4512:2006. Державний прапор України. Загальні технічні умови,
НДІ дизайну НАУ, Український НДІ текстильної промисловості
під ред. Н. Куземська

Чернігів: ДП «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації», 2006


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

 • вираження народної творчості (фольклор);
 • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4512:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут дизайну НАУ та Український Науково-дослідний інститут текстильної промисловості
  РОЗРОБНИКИ: В. Свірко, канд. психол. наук (керівник розробки); А. Рубцов; А. Горпинченко; В. Синенльникова; Г. Доценко; О. Купко, канд. техн. наук; І. Потапенко; Е. Єршова
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 січня 2006 р. № 13 з 2006-09-01
 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Загальні технічні вимоги
 5. Вимоги безпеки
 6. Вимоги охорони довкілля
 7. Маркування
 8. Пакування
 9. Правила транспортування та зберігання
 10. Методи контролювання
 11. Правила приймання
 12. Гарантії виробника
 13. Додаток А Відтворювання кольорів прапора
 14. Додаток Б Схема вимірювання координат колірності тканини
 15. Додаток В Зразок кольорів Державного прапора України
 16. Додаток Г Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ
Загальні технічні умови

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ УКРАИНЫ
Общие технические условия

THE STATE FLAG OF UKRAINE
General technical specifications

Чинний від 2006-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цього стандарту поширюють на Державний прапор України (далі — прапор), який виготовляють з тканин. Цей стандарт установлює загальні технічні умови щодо його виготовляння, а також — вимоги до відтворення його кольорів (див. додаток А) у поліграфічному виробництві (на папері, металевих поверхнях тощо) і за допомогою лакофарбових матеріалів (на металевих, дерев'яних поверхнях тощо).

Цей стандарт не поширюється на інші прапори, що імітують Державний прапор.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4513:2006 Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгоджування і затверджування

ДСТУ 2201-93 Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 4067-2002 Матеріали текстильні. Метод оцінювання стійкості забарвлення засобами вимірювальної техніки. Визначення стандартної насиченості кольору (ISO 105-А06:1995, NEQ)

ДСТУ ISO 4915:2005 Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та термінологія ДСТУ ISO 4916:2005 Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація та термінологія

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования к номенклатуре видов защиты (Електробезпека. Загальні вимога до номенклатури видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показате-лей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні ергономічні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классифи- а (Засоби захисту робітників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Системи вентиляційні Загальні вимоги)

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения (Система розробляння та постачання продукції на виробництво. Продукція легкої промисловості)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила визначення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей (Матеріали текстильні. Тканини, неткані полотна та поштучні вироби. Методи визначання лінійних розмірів, лінійної та поверхневої густин)

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране (Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям (Матеріали текстильні. Загальні вимоги до методів випробовування тривкості фарбовання щодо фізико-хімічних впливів)

ГОСТ 9733.1-91 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окраски к свету (Матеріали текстильні. Методи випробовування тривкості фарбовання щодо світла)

ГОСТ 9733.2-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо впливу погоди)

ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стирке (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо прання)

ГОСТ 9733.13-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо органічних розчинників)

ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению (Матеріали текстильні. Метод випробовування тривкості фарбовання щодо тертя)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения (Матеріали текстильні. Кліматичні умови для кондиціонування та випробовування проб і методи їх визначання)

ГОСТ 11600-75 Бумага дпя упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия (Папір для пакування текстильних матеріалів і виробів. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір письмовий. Технічні умови)

ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб (Тканини та поштучні вироби текстильні. Правила приймання й метод відбирання проб)

ГОСТ 23627-89 Изделия текстильно-галантерейные, тканые, плетеные, витые, вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения (Вироби текстильно-галантерейні, ткані, плетені, звиті, зв'язані, метражні та поштучні. Норми тривкості фарбовання та методи її визначання)

ГОСТ 27487-87 Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний (Електроустатковання виробничих машин. Загальні технічні вимоги та мете випробовування)

ГОСТ 29319-92 Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета (Матеріали лако-фарбові. Метод візуального порівняння кольору).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені у ДСТУ 2201.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 стандартний зразок кольору; СЗ кольору
Виготовлена за певними правилами деяка кількість матеріалу (фарби), що слугує засобом вимірювання зі встановленими в результаті метрологічного атестування значеннями координат кольору та колірності такого матеріалу (фарби), який призначено для відтворювання та зберігання значень координат кольору та колірності та який використовують у разі контролювання кольору цього матеріалу (фарби) під час його виготовляння, зберігання та використання

3.2 координати кольору
Три числа, що визначають, в яких кількостях треба змішати складники випромінювання, які відповідають одиничним кольорам, для отримання колориметричної рівності з вимірюваним кольором

3.3 координати колірності
Відношення кожної з координат кольору до їх суми

3.4 шкаторина
Ліва крайка прапора, призначена для його кріплення за допомогою фала

3.5 карман
Ліва крайка прапора, призначена для його кріплення за допомогою древка.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Державний прапор України — це прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних завширшки горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

4.2 Прапор виготовляють з тканин дрібновізерункового переплетення, вироблених з хімічних (віскозних, поліефірних та поліамідних) фарбованих і нефарбованих ниток.

Тканину має бути апретовано.

Колір тканини має відповідати кольору СЗ, розробленим, атестованим і затвердженим згідно з ДСТУ 4513. Координати колірності синьої та жовтої смуги прапора мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 1 відповідно до рисунка 1, за геометрії освітлення/спостереження 0/d згідно зі схемою вимірювання, поданою в додатку Б.

Таблиця 1

Колір Позначення
координат
Координати колірності кутових точок колірних ділянок Кордината
кольору Y
1 2 3 4 5
Синій x 0,091 0,248 0,307 0,307 0,124 Більше ніж 0,085
y 0,132 0,334 0,334 0,280 0,057
Жовтий x 0,575 0,539 0,507 0,512   Більше ніж 0,70
y 0,424 0,410 0,450 0,486  

4.3 У технічному описі щодо прапора потрібно зазначити тканину, яку застосовують для виготовлення прапора, лінійну густину ниток, кількість ниток на 10 см, поверхневу густину, розривальне навантаження, розміри прапора, методи обробляння, види та номери швацьких ниток, види та параметри швів у строчках, частота стібків, способи обробляння зрізів, закріплення кінців строчок.

Рисунок 1 — Графік колірних ділянок для смуг Державного прапора України

4.4 Тканина для прапора за зовнішнім виглядом і кольорами має відповідати зразкам-еталонам, затвердженим згідно з ГОСТ 15.007, які повинні зберігати в ДП «Укрметртестстандарт».

Робочі зразки-еталони потрібно зберігати на підприємстві-виробнику, вони мають відповідати зразкам-еталонам.

4.5 Розміри прапора встановлюють за узгодженням із замовником. Допустимі відхили від розмірів прапора завдовжки та завширшки мають бути не більшими ніж ±2 %.

4.6 Кольорові смуги прапора можна одержувати:

 • ткацьким способом;
 • зшиванням кольорових полотнищ;
 • способом вибивання.

4.7 Розкрій полотнища прапора завдовжки потрібно виконувати за напрямком основи тканини.

4.8 За ширини кольорової смуги прапора понад один метр допустимо зшивання окремих полотнищ запошивним швом або швом взамок згідно з ДСТУ ISO 4916.

4.9 Зшивання прапора по довжині полотна треба виконувати швом у підгин із закритим зрізом завширшки від 0,3 см до 1,0 см згідно з ДСТУ ISO 4915 та ДСТУ ISO 4916 швацькими нитками, які відповідають тону пруга, зшивання прапора по ширині полотна треба виконувати швацькими нитками, які відповідають тону кожного з двох складових полотнищ прапора.

Допустимо зшивати прапор по ширині полотна безбарвними нитками.

Строчка має бути рівною, кінці строчки закріплюють зворотною строчкою завдовжки не менше ніж 1,0 см. Частота стібків має бути від 15 до 20 стібків на 5,0 см.

4.10 Прапори виготовляють з двома видами кріплення:

 • на древко за допомогою кармана;
 • на фал за допомогою шкаторини.

Ширина кармана має становити не менше ніж 5 % від довжини прапора, але не перевищувати 10 см.

Ширина шкаторини — від 3,0 см до 3,5 см.

На вимогу споживачів прапор зі шкаториною комплектують фалом із синтетичних ниток.

4.11 У готових прапорах не допускають таких дефектів: діри, просікання, проскубки, підплетини більші ніж 0,5 см, забруднені та кольорові нитки, плями понад 0,5 см, недосічення більше ніж 0,2 см, припасування сторонніх елементів, відрив неякісно припасованої основи, сукрутини більші ніж 10 см, помітно виражені смуги по основі та по утоку полотнища тканини, різновідтінковість, перехід одного кольору в інший на межі кольорових смуг.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 Виробничі приміщення мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02 [1] та ДНАОП 0.03-3.01 [2].

5.2 Технологічне устатковання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049, електроустатковання — ГОСТ 12.2.007.0 та ГОСТ 27487.

5.3 Рівень електростатичного поля на робочих місцях під час виробляння тканин не повинен перевищувати 20,0 В/м згідно з СН 1757 [3].

5.4 Виробничі приміщення має бути оснащено припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [4].

Місця можливого виділяння небезпечних хімічних речовин треба оснащувати місцевими витяжними пристроями.

5.5 Допустимий рівень шуму під час виробляння тканин — згідно з ГОСТ 12.1.003.

5.6 Параметри мікроклімату на робочих місцях під час виготовляння тканин мають відповідати СН 4088 [5] та ГОСТ 12.1.005.

5.7 Освітлення на робочих місцях має відповідати СНиП 11.4 [6].

5.8 Робітники, що виготовляють тканину, мають користуватися засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011 та «Положениями о порядке обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты», що затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170.

5.9 Порядок накопичування, знешкоджування та поховання виробничих відходів мас відповідати вимогам СН 3183 [7].

5.10 Показники пожежо-вибухової небезпеки — згідно з ГОСТ 12.1.044. Протипожежний захист — згідно з ГОСТ 12.1.004.

5.11 Вимоги електробезпеки — згідно з ГОСТ 12.1.019.

6 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Охорона навколишнього середовища здійснюється згідно з вимогами ДСП 201 [8].

6.2 Стічні води мають відповідати вимогам СанПиН 4630 [9].

6.3 Охорону ґрунту від забруднювання промисловими та побутовими відходами здійснюють згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [10].

6.4 Контролювання викидів небезпечних речовин в атмосферу — згідно з ГОСТ 17.2.3.02.

7 МАРКУВАННЯ

7.1 До прапора (в одному з кутів) прикріплюють товарний ярлик із зазначенням таких реквізитів:

 • назва підприємства-виробника, його юридична адреса;
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • назва виробу;
 • розміри виробу;
 • склад сировини;
 • позначення цього стандарту;
 • дата виготовлення;
 • штамп, що засвідчує приймання виробу;
 • познаки щодо догляду.

7.2 На кожне паковання прикріплюють ярлик із зазначенням реквізитів, згідно із 7.1, а також щодо кількості прапорів у пакованні.

У разі пакування прапора в плівку з полімерних матеріалів згідно з ГОСТ 10354 пакувальний ярлик можна підкласти під полімерну плівку.

7.3 Розмір ярлика не повинен перевищувати 80 мм × 120 мм. Папір для ярликів має відповідати вимогам ГОСТ 7625, ГОСТ 8273, ГОСТ 11600, ГОСТ 18510, або іншої нормативної документації за узгодженням зі споживачем. Ярлик заповнюють типографським способом.

7.4 Транспортне марковання — відповідно до ГОСТ 7000.

8 ПАКУВАННЯ

8.1 Пакування прапорів, попередньо упакованих у папір по 10, 15, 25, 50 штук або в іншій кількості за узгодженням із замовником, здійснюють у картонні коробки або пакети чи в целофанові мішки. Пакувальні матеріали мають відповідати вимогам ГОСТ 7730, ГОСТ 7933, ГОСТ 8273, ГОСТ 10354 або ГОСТ 11600.

8.2 Паковання прапорів має забезпечувати збереженість їхнього товарного вигляду та якості у процесі зберігання, транспортування та реалізації.

8.3 Паковання перев'язують стрічкою, тасьмою, шпагатом з різних видів сировини або з відходів власного виробництва.

8.4 Транспортне пакування прапорів має відповідати ГОСТ 7000.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання —згідно з ГОСТ 7000.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Відбирання проб — згідно з ГОСТ 20566.

10.2 Визначення лінійних розмірів — згідно з ГОСТ 3811.

10.3 Контролювання кольорових характеристик тканини прапора — згідно з вимогами ДСТУ 4067 чи за стандартними зразками кольору — згідно з ДСТУ 4513 методом візуального порівняння відповідно до ГОСТ 9733.0. При цьому вважають, що зразок-еталон описано балом 4. За потреби, випробні зразки кольору виготовляють за тими самими правилами, що й стандартні зразки.

10.4 Норми тривкості фарбовання — згідно з ГОСТ 23627.

10.5 Визначання ступеня тривкості фарбовання до дії різних фізико-хімічних чинників — згідно з ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1 ГОСТ 9733.2, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.

10.6 Тканини випробовуютьу кліматичних умовах згідно з ГОСТ 10681. Перед випробовуванням точкові (або елементарні) проби тканини витримують у цих умовах у розгорнутому вигляді не менше ніж 24 год.

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Приймання готових прапорів — відповідно до ГОСТ 20566.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність якості прапорів вимогам цього стандарту у разі дотримання споживачем умов транспортування та зберігання.

12.2 Гарантійний строк зберігання — 5 років з дня виготовлення.

ДОДАТОК А
(довідковий)

ВІДТВОРЮВАННЯ КОЛЬОРІВ ПРАПОРА

А.1 Відтворювання кольорів прапора в поліграфічному виробництві

У разі зображення прапора в поліграфічному виробництві відтворювання його кольорів (на папері, металевих поверхнях тощо) можна здійснювати із застосуванням техніки та технології офсетного, високого офсетного, флексографічного, трафаретного, тампонного, глибокого або інших способів друкування. У цьому разі, за потреби, застосовують набір кольорів [11]. Синій колір має відповідати № 2935 C, а жовтий — 012 C набору кольорів.

Примітка. Застосування атласів (наборів) кольорів — відповідно до 3.2 ДСТУ 4513, 4.5 і додатка А ГОСТ 8.315.

А.2 Відтворювання кольорів прапора за допомогою лакофарбових матеріалів

У разі відтворювання кольорів прапора за допомогою лакофарбових матеріалів (на металевих, дерев’яних поверхнях тощо), за потреби, застосовують стандартні зразки кольору відповідно до ДСТУ 4513 і ГОСТ 29319. Допустимо застосовувати набір кольорів [11], як наведено в А.1.

ДОДАТОК Б
(довідковий)

СХЕМА ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ КОЛІРНОСТІ ТКАНИНИ

Рисунок Б.1 — Схема вимірювання координат колірності тканини

Сумарна площа отворів у фотометричній сфері не повинна перевищувати 1 % внутрішньої поверхні сфери. Реєстрування випромінювання потрібно виконувати приймачем з насадкою, яка приводить його чутливість до косинусної. Між зразком і приймачем має бути екран, щоб відбите від зразка випромінювання не потрапляло до приймача. Якщо тканина пропускає світло, її треба скласти декілька разів.

Вимірювання потрібно виконувати в діапазоні від 380 нм до 760 нм через 10 нм методом порівняння з атестованим зразком молочного скла. Допустимо використовувати будь-які спектральні прилади, які побудовано за цією схемою.

ДОДАТОК В
(довідковий)

ЗРАЗОК КОЛЬОРІВ
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

ДОДАТОК Г
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. СниП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)
 2. ДНАОП 0.03-3.01-71 Санітарні норми проектування промислових підприємств
 3. СН 1757-77 Допустимые уровни электростатического поля на рабочих местах (Допустимі рівні електростатичного поля на робочих місцях)
 4. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція та кондиціювання)
 5. СН 4088-86 Микроклимат производственных помещений (Мікроклімат виробничих приміщень)
 6. СНиП 11.4-79 Освещенность, Нормы проектирования (Освітленість. Норми проектування)
 7. СН 3183-84 Порядок накопления, обезвреживания и захоронения производственных отходов (Порядок накопичення, знешкоджування та поховання виробничих відходів)
 8. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними га біологічними речовинами. МОЗ України від 09.07.97 № 201
 9. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)
 10. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы охраны почвы вод от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила та норми охорони фунтів від забруднення побутовими і промисловими відходами)
 11. PANTONE®, formula guide coated/uncoated, Second Edition, 2004-2005 years (Каталог кольорів, вказівки щодо одержання відтінків покривних/прозорих фарб змішуванням, друге видання 2004—2005 рр.).

УКНД 59.080.30

Ключові слова: Державний прапор України, загальні технічні умови, кольорові смуги, полотнище, нитки, стрічки, стібки, маркування, відтворювання кольорів.

Редактор Н. Куземська

Технічний редактор О. Марченко

Коректор Т. Нагорна

Верстальник С. Павленко