ЗУРРСУУ/1923/1/28/Положення про Сільські Ради

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1923‎ | 1‎ | 28
ЗУРРСУУ/1923/1/28
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
Положення про Сільські Ради
1923

418. Положення про Сільські Ради.
Розділ I-й.
Організація Сільських Рад.

1. Сільська Рада є вищий орган влади, в межах своєї компетенції та в межах місцевости, що її обслуговує, підпорядкована відповідному Районовому З'їздові Рад і його Виконавчому Комітетові.

2. Всі постанови Сільської Ради, що не виходять за межі її компетенції й не суперечать існуючим законам, суть обов'язкові до виковання для всього населення місцевости, що її вона обслуговує.

3. Сільські Ради організуються в селах, що мають не менш 1000 мешканців. Селища з числом мешканців менш 1000, невеличкі села, хутори та оселі, що знаходяться від центрального селища не дальше 3—5 верстов, відповідно до їхньої залюднености, об'єднуються однією Сільською Радою, беручи участь в її обранні.

Примітка. В разі більшої відлеглости або наявности природніх перешкод для об'єднання даного селища з иншими, щоб утворити одну Сільраду, можна, з дозволу Губвиконкому, організовувати Сільради в оселях з числом мешканців менш 1000 душ.

4. Сільська Рада організується з представників (делегатів), що їх обірають громадяне, які мешкають в даній місцевости й мають право обірати та бути обраними до Ради і на з'їзди Рад, згідно з конституцією УСРР і постановою ВУЦВК „Про виборчі права громадян“ (Зб. Уз. 1921 р., ч. 22, арт. 620). Делегати обіраються від сільської людности з розрахунку—один делегат на кожних 100 мешканців, і від робітників фабрик, заводів, радгоспів і инших підприємств, а також від військових частин Червоної Армії, що перебувають на даній території—один делегат на кожних 20 виборців.

Примітка. Коли число робітників на підприємствах чи червоноармійців у військовій частині менш 20 осіб, але не менш 10, вони обірають одного делегата Військові частина та підприємства числом менш 10 осіб беруть участь у виборах на загальних підставах зі всіма громадянами.

Розділ II-й.
Про переведення виборів до Сільських Рад.

5. Вибори до Сільських Рад переводиться раз на рік в терміни, що їх встановлює Губерніяльний Виконавчий Комітет.

Примітка 1. Роспуск Сільради провадиться на підставі постанови Райвиконкому, затвердженої Окрвиконкомом.

Примітка 2. В разі роспуску, а також виходу більше одної третин членів Ради, на підставі постанови Райвиконкому, затвердженої Окрвиконкомом, можуть бути переведені дотермінові вибори до Сільрад.

6. Вибори делегатів до Сільрад переводиться на загальних виборчих зборах громадян, що мають виборчі права всіх селищ об'єднаних даною Сільрадою. В разі особливої утруднености зносин між селищами в момент виборів, внаслідок несприятливих природніх умовин (замети, повіді то—що) і коли неможливо відстрочити їх, вибори провадяться на окремих зборах в кожному селі чи виборному районі з особливого, в кожному окремому випадкові, дозволу Райвиборкомісії.

Примітка. Вибори від робітників фабрик, заводів і инших підприємств, а також від військових частин, провадяться на загальних зборах виборців даного підприємства чи військової частини.

7. Для керовництва виборами до Сільських Рад, на підставі постанови Районових Виборчих Комісій, утворюються Сільські Виборчі Комісії в складі 3-х осіб: Голови—Уповноваженого Районової Виборчої Комісії й двох членів—одного представника від Сільської Ради й один від Сільського Комітету Незаможніх Селян. Уповноваженого для переведення виборів затверджує Окружна Виборча Комісія, на подання Районової Виборчої Комісії.

Примітка. В разі, коли вибори до Ради провадяться не на загальних виборчих зборах всіх громадян на території Сільради, а на окремих зборах селищ виборчих районів або на загальних зборах робітників ріжних підприємств, загальне керовництво такими зборами покладається на Уповноваженого Сільської Виборчої Комісії, який в даному випадкові головує на таких виборчих зборах.

8. Сільські Виборчі Комісії оповіщають місцеве населення про день виборів, встановлюють число мешканців, також виборців даного виборчого району, складають і вживають заходів до широкого оголошення списків осіб, позбавлених права брати участь в виборах до Ради, влаштовують передвиборчі збори для зазнайомлення населення з порядком провадження виборів, з виборчими правами населення, а також з завданням і діяльністю Рад, вживають заходів до найширшого втягнення до участи в виборах робітників, червоноармійців, незаможніх селян і жіноцтва, приймають і розглядають заяви про пропущення чи неправильно вилучених зі списків виборців чи позбавлених виборчого права осіб, відкривають і провадять через своїх представників чи уповноважених для виборів виборчі збори, роблять доповіді Районовим Виборчим Комісіям про хід і результат виборів.

9. Вибори до Сільрад провадяться під головуванням Уповноваженого Райвиборкомісії явним голосуванням в порядку, ухваленому загальними зборами виборців. Обраними на членів Ради вважаються ті, що одержали звичайну більшість голосів.

10. Сільські Виборчі Комісії свого техничного апарату не організовують, а користуються апаратом Сільської Ради.

11. Сільська Виборча Комісія подає до Районової Виборчої Комісії все виборне діловодство.

12. Вибори вважаються за законно переведені після затвердження їх Районовою Виборчою Комісією.

Розділ III-й.
Виконавчі органи Сільських Рад.

13. Виконавчим органом Сільської Ради в селах з числом мешканців менш 10.000 є голова Сільради, а в селищах з числом мешканців більш 10.000—окрім Голови обірається його заступника.

Примітка 1. В селі, де перебуває Районовий Виконавчий Комітет, останній є виконавчим органом Сільради даного села.

Примітка 2. Центром, де постійно перебуває виконавчий орган Сільради (Голсільради і його апарат), що об'єднує де-кільки залюднених пунктів, є один з ціх пунктів, назначений Райвиконкомом і затверджений Губвиконкомом на подання відповідного Окрвиконкому.

14. В окремих селах, об'єднуваних Сільрадою, де нараховується не менш 100 мешканців—Сільрада призначає з числа своїх членів уповноважених, що головують на загальних зборах таких сіл. На уповноважених покладається виконання всіх роспоряджень влади, що провадяться через Сільраду. Уповноважені дають звіти Сільраді, і в своїй біжучій діяльності підпорядковуються її Голові.

На фабриках, заводах, радгоспах і инших підприємствах, росташованих за межами села, Сільрада призначає з числа своїх членів, обраних на даному підприємстві, уповноваженого, відповідального перед Сільрадою за виконання всіх її роспоряджень і підпорядковується в біжучій діяльності Голові Сільради.

15. Голова Сільської Ради й його Заступник безпосередньо підпорядковуються Районовому Виконавчому Комітетові й дають звіт про свої чинности Раді, що їх обрала.

16. Голова Сільради скликає засідання Сільради не рідше як один раз на місяць. Надзвичайні засідання скликаються на пропозицію Райвиконкому або двох третин дійсного числа членів Ради.

17. Відділів при Сільській Раді не організується. Штат техничного апарату встановлюється загальним порядком.

18. Голова Сільради й його заступник і техничний персонал утримуються на місцеві кошти, згідно з положенням про місцевий бюджет.

19. Для провадження підготовчих робіт чи обслідувань, окремих галузів робіт Сільрада виділяє з свого складу членів Комісії в справах: земельних, впорядкування, культурних, санітарних і т. и. Комісії обірають з посеред себе голов, що їх затверджує Сільрада. Комісії дають звіти про свою працю Сільраді. Праця комісій визначається спеціяльною інструкцією, що її видає НКСВ в згоді з відповідними відомствами.

20. Сільрада мав печатку встановленого зразку.

Розділ IV-й.
Обсяг компетенції Сільської Ради.

21. Сільська Рада та її Голова з'обов'язані:

а) виконувати всі постанови вищих від неї органів Радянської Влади, наглядати за точним переведеням їх в життя й допомогати представникам влади виконувати покладені на них завдання;

б) вживати всіх заходів до охорони революційного ладу й до піднесення господарського й культурного рівня людности даної місцевости;

в) втягати працюючі маси до справ державного будівництва;

г) давати звіти про свої чинности своїм виборцям, Районовому З'їздові Рад і його Виконавчому Комітетові;

д) наглядати за виборами до ріжних виборних установ, що перебувають на території, яку вони обслуговують і за їхньою діяльністю;

е) оголошувати й поясняти постанови та роспорядження Радянської влади.

22. 3'окрема на Сільську Раду та її Президію покладається:

А. В галузі керування:

1) допомогати уповноваженим на те органам влади в справі боротьби зі вселякого роду злочинністю, особливо з контр-революційними виступами, бандитизмом, таємним гуральництвом то-що;

2) допомогати органам НКЮ в справі виконування судових вироків, присудів і ухвал;

3) брати участь у стяганні встановлених законом податків в порядку, визначеному інструкціями Центру та під керуванням спеціяльно на те уповноважених осіб;

4) провадити облік населення (куркулів і незаможнього селянства, виборців то-що);

5) реєструвати всіх агентів вищих органів влади, що приїздять до даної місцевости для виконання покладених на них доручень;

6) видавати ріжні посвідчення громадянам даної місцевости на підставі існуючих для того положень;

7) реєструвати акти цивільного стану в установленому законом порядку;

8) провадити боротьбу зі стихійних лихом;

9) сприяти охороні лісів, зсипних пунктів, залізниць і спеціяльних споруджень від зловмисних пошкоджень, а також охороні телеграфної й телефонної мережі, що проходить на території, підвідомчій Сільраді.

Б. В галузі сільського господарства:

1) давати можливу підтримку с.-г. кооперативним т-вам і колгоспам, а також вселяким спеціяльним господарським об'єднанням;

2) вживати заходів спільно з районовим агрономом до встановлення правильних систем землекористування в свойому районові;

3) допомогати агрономичному персоналові при відокремлюванні агрономичних земельних фондів і постановці правильного їхнього користування, згідно з роспорядженням вищих земельних органів, а також допомогати відокремленню вселяких ділянок під гуртові насадження: сади, виноградники, хмільники і т. и.;

4) вживати заходів до організації сільських насінньових запасів і відповідати за правильне їхнє видаткування, а також провадити всі потрібні господарські роботи що-до нагромадження насінньових запасів, і наглядати як переводять ці роботи особливі уповноважені чи місцеві сільсько-господарські товариства;

5) брати участь в росподілові державної насінньової позики безпосередньо чи через місцеві с.-г. товариства, згідно з існуючими в цій справі постановами;

6) негайно повідомляти Райвиконкоми про несподівану появу шкідників сільського господарства, градобою та иншого стихійного лиха й терміново вживати можливих заходів до найшвидчої ліквідації цього лиха;

7) доглядати за точним додержанням з боку населення чинних в Республиці законоположень в справах землеврядження, землекористування, ветеринарно-санітарних, боротьби з епізоотіями;

8) виконувати постанови земельно-судових комісій в суперечних справах, що не вимагають землемірно-техничної чинности;

9) реєструвати орендні договори в випадках, зазначених в арт. 31 Земельного Кодексу;

10) виконувати обов'язки виборних органів земельного товариства, коли територія товариства припадає до території Сільради;

11) допомогати переведенню відбутків, яким підлягає землевряджуване населення, що передбачені в арт. 179 Земельного Кодексу (давати землеврядникам мешкання, матеріяли для робот і заготовлення межових ознак і инш.);

12) давати прохачам посвідчення про те, що вони, з огляду на існуючі умови, які дають для цього підставу, дійсно потрібують пильгового чи даремного попасу худоби або побічного користування;

13) попереду затверджувати на заявах громадян про видачу деревини з призначеного для цієї мети фонду, і направляти їх по інстанціях.

В. В галузі господарської роботи:

1) піклуватися про справний стан і ремонт мостів, шляхів і шосів;

2) наглядати за справністю пожежної машини та вживати заходів проти пожежі й організовувати гасіння пожеж, а також організовувати протипожежні заходи при місцевих зерносховищах;

3) охороняти від псування і руйнування громадські будинки і спорудження;

4) сприяти розвиткові кустарної продукції й організовувати по змозі місцеві кустарні майстерні, артілі то-що, згідно з указівками відповідних органів влади.

5) допомогати всім родам кооперації.

Г. В галузі військовій:

1) провадити облік всіх військово-обов'язаних громадян, коней, возів і упряжи, згідно з існуючими законоположеннями;

2) наглядати за точним виконанням військово-обов'язаними громадянами перевірочного збору;

3) подавати облікові дані що-до призову громадян до Червоної Армії, а також про постачання Червоній Армії коней, возів, упряжи і инш., згідно з існуючими законоположеннями й вказівками військових комісаріятів;

4) переводити призов громадян до Червоної Армії, а також постачати Червоній Армії коні, вози і упряж, згідно з існуючими законоположеннями й вказівками військових комісаріятів;

5) наглядати за виконанням обов'язкової військової служби населенням і провадити боротьбу з дезертирством;

6) переводити в життя всі роспорядження про загальне військове навчання процюючих;

7) допомогати організаторам і агітаторам, які командировані на села, в їхній діяльності в справі підготовки до переведення військових заходів;

8) допомогати військовим організаціям і військовим частинам згідно з існуючими в цій справі узаконеннями.

Д. В галузі культурної праці та впорядкування:

1) сприяти організації й розвиткові навчально-виховальних і культурно-освітніх установ і піклуватися ними в господарському відношенню;

2) організовувати хати-читальні чи селянські будинки й раду при них і сприяти їхньому нормальному функціонуванню;

3) сприяти організації ріжних инших культурно-освітніх підприємств і заходів, а саме: шкіл грамоти для дорослих, організації бібліотек, екскурсій, лекцій, хорів, театрів, росповсюджування книжок, часописів, листівок;

4) забезпечити культурно-освітні, і навчально-виховавчі установи помешканням, паливом і призначити їм землю в установленому законом порядку;

5) доглядати за чистотою і санітарним станом селищ, а особливо за спорудженням і поліпшенням джерел питвеної води;

6) допомогати медичному персоналові здійснювати заходи в справі боротьби з пошестями і споруджування санітарних пристосувань;

7) піклуватися про місцеві лікарні в господарському відношенню й сприяти розвиткові їхньої мережі;

8) сприяти організації й праці комітетів взаємодопомоги;

9) наглядати за переведенням у життя законодавства в справі охорони праці відносно наймитів, повідомляти Райвиконкоми чи Інспектуру Праці про всі спостережені в цій галузі правопорушення.

Е. В галузі ревізійно-інспекторській:

1) Сільрада подає всебічну допомогу й бере безпосередню участь в обслідуваннях, що провадять органи Робітниче-Селянської Інспекції;

2) урядові особи Сільради, при виконуванню зазначених обов'язків, керуються положенням про Робітниче-Селянську інспекцію й інструкціями, що видає НКРСІ.

Розділ V-й.
Відповідальність членів Сільської Ради.

23. За непідпорядкування, несправне переведення в життя постанов вищих органів влади, за безчинність, за зловживання й надужиття влади, за брутальне поводження з населенням членів Сільради можна, на підставі постанови Президії Окружного Виконавчого Комітету, притягати до дисціплінарної чи судової відповідальности.

24. Сільська рада виносить постанови про вихід з її складу депутатів до упливу речинця їхніх повноважень:

а) коли більшість виборців даної Ради вимагає відкликання депутата;

б) коли депутат не дає звітів своїм виборцям і не виконує даних Радою доручень;

в) в разі засудження депутата за злочини, що позбавляють права бути обраним на членів Ради.

25. Голови й члени Сільрад не мають права покидати своїх посад без відома та згоди Районного Виконавчого Комітету.

м. Харків, дня 18 липня 1923 р.

За голову Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Буценко.

За Секретаря ВУЦВК

Кузнецов.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» від 22-го серпня 1923 р., ч. 185.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).