ЗУРРСУУ/1923/1/9/Про порядок ліквідації й передачі справ радянських установ у скасованих повітових і волосних адмін.-тер. одиницях

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1923‎ | 1‎ | 9
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1923/1/9
Постанова Ради народних комісарів УСРР
Про порядок ліквідації й передачі справ радянських установ у скасованих повітових і волосних адміністративно-територіальних одиницях
1923

165. Про порядок ліквідації й передачі справ радянських установ у скасованих повітових і волосних адміністративно-територіальних одиницях.

При переведенню адміністративно-територіяльного поділу, пропонується всім губерніяльним, повітовим і волосним Виконкомам неухильно керуватися нижчеподаним:

1. Для врегулювання всіх спірних питань, що можуть виникнути при ліквідації старих адміністративно-територіяльних одиниць і для переведення в життя постанов про скасування старих повітових і волосних центрів засновуються Мішані Ліквідаційні Комісії: Окружні й Районні.

Примітка. Щоб уникнути можливих конфліктів при ліквідації старих повітів, як між суміжними губерніями, так і між округами в межах одної з губерень, допускається за згодою заінтересованих губерень або округ організація спеціальних Ліквідаційних Комісій у складі представників заінтересованих окружних (повітових) Виконкомів під проводом члена Губвиконкому, призначенного останнім, або під проводом представника одної з суміжних губерень, по згоді між собою заінтересованих Губвиконкомів.

2. Окружні Ліквідаційні Комісії складаються Окружними (повітовими) Виконкомами з представників від повітових Виконавчих Комітетів тих повітів, що цілком або частково входять до складу територіяльної округи (повіту) під проводом одного з членів Губвиконкому, призначеного останнім. В разі потреби, для участи в роботі Комісії притягаються компетентні особи з правом дорадчого долосу.

3. Члени Окружної Ліквідаційної Комісії керують роботою в справі ліквідації радянських органів у повітах, що мають бути скасовані, і несуть відповідальність перед Окружним (повітовим) Виконкомом за вчасне закінчення робіт і виконання всіх вимог, передбачених цією інструкцією, а також завдань і постанов Пленуму Ліквідаційної Комісії.

4. В допомогу Окружній Ліквідаційній Комісії при кожному відділі нового Окружного (повітового) Виконкому утворюється технична підкомісія, під проводом зав. відповідним відділом або спеціяльно призначеної особи, в складі по одному працюючому в даній галузі управління представникові від кожного касованого повіту. Всі постанови Підкомісії передаються нею на затвердження Ліквідаційної Комісії; до затвердження Ліквідаційної Комісії постанови техничних Підкомісій не виконуються.

5. Передача і прийом справ, майна і інвентаря відбувається згідно з постановами Ліквідаційної Комісії, що стались після заслухання міркувань відповідних техничних Підкомісій (ст. 4-й). Акти про передачу мусять містити в собі точні відзначення про долю всіх справ і детальний інвентарний опис маєткових засобів касованого Повітвиконкому й мусять бути підписані всіма членами техничної Підкомісії й затверджені Ліквідаційною Комісією.

6. Коли приєднується якийсь повіт до иншого цілком без розірвання території, то всі справи й майно, в тому числі й кредити касованого Повітвиконкому, переходять цілком до нового Окружного (Повітового) Виконкому у тім вигляді, в якому виявляться вони на момент передачі.

7. В разі розірвання территорії касованого повіту, при росподілі справ необхідно вважати на те, які частини території відходять до тої чи иншої округи (повіту), росподіляючи майно, інвентарь, кредити й инш. згідно з такими правилами:

а) державні кредити росподіляються згідно з новим територіяльним поділом, при чому після припинення счинности касованого Повітфінвідділу, кредити, що залишились неросподілені, і знаходяться яа рахунках Повітфінвідділу, переводяться на рахунки Губфінвідділу, в роспорядження відповідних Губвідділів.

Примітка. Коли будь-який повіт росподіляеться територіяльно між кількома губерніями, то кредити зосереджуються на рахунках УПНКФ, який переводить відповідне розасигнування за вказівками відповідних відомств. Що ж до кредитів Військового Відомства, то вони в цьому ж разі передаються на рахунки Управління Польовими Касами Укркриму;

б) кошти місцевого бюджету, шо перебувають у роспорядженню касованого Повітвиконкому, росподіляються поміж ново-твореними округами (повітами) пропорційно кількості мешканців, що відійшли до тої чи иншої округи;

в) інвентар і майно, яке будь через що не може бути росподіленим в натурі по між відповідними Окр. (повіт.) Виконкомами, мусить бути передано до того чи иншого Окрвиконкому, згідно з постановою про це Губвиконкому.

8. Оскарження затверджених Окружним (повітовим) Виконкомом вчинків Ліквідаційної Комісії може бути подано до Губвиконкому в тижневий строк з дня затвердження їх, повідомляючи заінтересовані відомства.

9. Губвиконком обов'язаний розглянути скарги на вчинки Окр. (повіт) Ліквідаційної Комісії в тижневий строк з дня одержання матеріялів. Постанова Губвиконкому може бути оскаржена в той самий строк через ВУЦВК.

10. Районна (Волосна) Ліквідаційна Комісія утворюється з представників відповідних Волвиконкомів на паритетних засадах під проводом представника від Окр. (Повіт) Виконавчого Комітету тієї Округи (повіту), що до неї належить районний (волосний) центр касованих волостей.

11. Скарги, викликані діяльністю районної (волосної) Ліквідаційної Комісії, подаються в трьохдневний строк до Окр. (повіт) Виконкому, до якого належить районний (волосний) центр касованої волости. Окр. (повіт) Виконком обов'язаний винести свою постанову в трьохденний строк.

12. Порядок і принціпи росподілу справ, майна й кредитів касованих волостей, регулюються правилами ст.ст. 5, 6 і 7 цієї інструкції.

13. Ліквідаційні Комісії, як Окружна (повітова), так і Районна (волосна) користуються в своїй діяльності техничним апаратом відповідних Окружних (повітових) та Районних (волосних) Виконавчих Комітетів.

14. Після закінчення підготовчої роботи Ліквідаційних Комісій, Голова Окр. (повіт) Виконкому скликає засідання пленуму Виконкому, де Голова Ліквідаційної Комісії робить докладну доповідь за свою роботу, після чого виноситься постанова про передачу справ і припинення діяльности скасованних адмін.-тер. одиниць. Копія цієї постанови негайно посилається до Губвиконкому й до всіх Відділів його по належності.

15. Ліквідаційні Комісії, при ліквідації установ окремих відомств, керуються інструкціями відповідних відомств, що не повинні суперечити цій інструкції.

16. Установи, що перебувають у безпосередньому віданню Уряду УСРР та Наркоматів, і непідлеглі Губвиконкомам, не підлягають і Ліквідаційним Комісіям.

Що до установ, які перебувають у беспосередньому віданню Губвиконкомів і не підлягають повітовим і волосним Виконкомам, Ліквідаційні Комісії не виносять остаточних рішень, а подають свої постанови на затвердження Губвиконкомів.

17. Ліквідація апарату, що відає військовим обліком, переводиться на підставі інструкції, видаваної НКСВ спільно с Військовим Командуванням.

18. Ліквідаційна Комісія провадить свою роботу включено до закінчення фактичної передачі всіх справ і майна касованих Виконкомів і їх органів.

м. Харків, дня 16-го березня 1923 р.

Голова Ради Народніх Комісарів

Раковський.

Керуючий Справами Раднаркому

Солодуб.

Секретар РНК

Стрілков.

Оголошено в „Вістях“ ВУЦВК від 6-го квітня 1923 р., ч. 75.