Закон УРСР від 31.10.1980 «Про обласну Раду народних депутатів Української РСР»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Це не поточна редакція документа.
Перейти до поточної?
Цей документ втратив чинність.
Підстава:
ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
896. Про обласну Раду народних депутатів Української РСР


Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Обласна Рада народних депутатів — орган державної влади

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР обласна Рада народних депутатів є органом державної влади в області.

Обласна Рада народних депутатів вирішує усі питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради, проводить у життя рішення вищестоящих державних органів, керує діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів, бере участь в обговоренні питань республіканського і загальносоюзного значення, вносить з цих питань свої пропозиції.

Стаття 2. Законодавство Союзу РСР і Української РСР про обласну Раду

Законодавство Союзу РСР і Української РСР про обласну Раду народних депутатів складається з Закону Союзу РСР «Про основні повноваження крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів» і видаваних відповідно до нього інших актів законодавства Союзу РСР, цього Закону та інших актів законодавства Української РСР.

Стаття 3. Порядок обрання обласної Ради

Обласна Рада народних депутатів обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Строк повноважень обласної Ради — два з половиною роки.

Порядок проведення виборів до обласної Ради визначається відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР Законом про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР.

Стаття 4. Основні принципи діяльності обласної Ради

Діяльність обласної Ради народних депутатів будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, регулярної звітності виконавчого комітету, інших створюваних Радою органів перед Радою і населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі.

Обласна Рада здійснює свою діяльність у точній відповідності з вимогами соціалістичної законності, державними планами економічного і соціального розвитку, в тісному зв'язку з громадськими організаціями і трудовими колективами, виносить найважливіші питання на обговорення громадян, залучає їх до роботи постійних комісій, виконавчого комітету та інших підзвітних Раді органів, сприяє роботі місцевих добровільних товариств, розвиває громадську самодіяльність населення.

Обласна Рада і створювані нею органи систематично інформують населення про свою роботу і прийняті рішення.

Стаття 5. Здійснення обласною Радою керівництва державним, господарським і соціально-культурним будівництвом

Обласна Рада народних депутатів керує на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджує плани економічного і соціального розвитку та бюджет області; здійснює керівництво підпорядкованими їй державними органами, підприємствами, установами і організаціями; забезпечує державне керівництво колгоспами, іншими кооперативними організаціями та їх об'єднаннями; сприяє зміцненню обороноздатності країни; забезпечує додержання законів, державної і трудової дисципліни, охорону державного і громадського порядку, прав громадян.

В обласному підпорядкуванні перебувають підприємства, установи і організації, які обслуговують переважно населення області. Порядок передачі зазначених підприємств, установ і організацій в обласне підпорядкування встановлюється законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 6. Забезпечення обласною Радою комплексного економічного і соціального розвитку на своїй території. Взаємовідносини з підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування

Обласна Рада народних депутатів у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території; здійснює контроль за додержанням законодавства розташованими на цій території підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування; координує і контролює їх діяльність у галузі землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення. В зазначених питаннях обласна Рада заслуховує доповіді керівників підприємств, установ і організацій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів. Пропозиції Ради підлягають обов'язковому розглядові. Про результати розгляду повинна бути повідомлена обласна Рада не пізніш як у місячний строк.

Міністерства, державні комітети та відомства СРСР і Української РСР забезпечують подання підвідомчими підприємствами, об'єднаннями і організаціями за місцем їх розташування контрольних цифр, основних показників проектів планів і затверджених планів, за винятком планів виробництва оборонної продукції, до обласних Рад народних депутатів, враховують висновки цих Рад при розробленні і затвердженні планів, а також схем розвитку і розміщення на їх території галузей народного господарства і галузей промисловості.

У бюджети областей передається частина прибутків підприємств і господарських організацій республіканського підпорядкування, розташованих на території обласних Рад. Розміри зазначених відрахувань і порядок їх надходження в бюджети встановлюються законодавством Української РСР.

У формуванні доходів бюджетів областей беруть участь також підприємства і господарські організації союзного підпорядкування. Форми і методи цієї участі встановлюються законодавством Союзу РСР.

Стаття 7. Здійснення обласною Радою керівництва діяльністю нижчестоящих Рад

Обласна Рада народних депутатів, здійснюючи керівництво діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів, спрямовує їх роботу по проведенню в життя законів, інших рішень вищестоящих державних органів, планів економічного і соціального розвитку, комплексних загальнодержавних, республіканських, міжгалузевих і регіональних програм, вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи Рад, забезпечує вдосконалення форм і методів їх діяльності, підготовки і підвищення кваліфікації працівників радянських органів.

Обласна Рада заслуховує доповіді і повідомлення про діяльність нижчестоящих Рад, їх виконавчих комітетів, має право скасовувати акти нижчестоящих Рад у разі невідповідності цих актів законодавству.

Стаття 8. Взаємодія обласної Ради з іншими обласними Радами

Обласна Рада народних депутатів взаємодіє з іншими обласними Радами народних депутатів при вирішенні питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Стаття 9. Порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою області

Утворення, ліквідація, зміна меж, найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць, а також встановлення і перенесення адміністративних центрів в області проводяться в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

До складу області як адміністративно-територіальної одиниці входять райони, міста обласного і районного підпорядкування, селища міського типу і сільради.

Стаття 10. Підняття Державного прапора на будинку, де проводиться сесія обласної Ради, і на будинку виконавчого комітету обласної Ради

Відповідно до Положення про Державний прапор Української РСР на будинку, де проводиться сесія обласної Ради народних депутатів, — на весь період сесії, а на будинку виконавчого комітету обласної Ради — постійно піднімається Державний прапор Української РСР.

Підняття Державного прапора СРСР на будинку виконавчого комітету обласної Ради проводиться в порядку, встановленому Положенням про Державний прапор СРСР.

Стаття 11. Користування правами юридичної особи

Обласна Рада народних депутатів користується правами юридичної особи.

Обласна Рада та її виконавчий комітет мають гербові печатки за зразками, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Глава II
КОМПЕТЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 12. Повноваження в галузі планування, матеріально-технічного постачання, обліку і звітності

Обласна Рада народних депутатів:

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку області, організує і контролює реалізацію цих планів, затверджує звіти про їх виконання; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку області накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій; вживає заходів до поліпшення планової роботи, раціонального поєднання територіального і галузевого розвитку, забезпечення збалансованого зростання економіки області; добивається підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці і поліпшення якості продукції;

2) розробляє у складі планів економічного і соціального розвитку області зведені розділи з усього комплексу заходів у галузі соціального розвитку, передбачає в них заходи по поліпшенню умов праці, підвищенню кваліфікації і професійної майстерності працівників, загальноосвітнього і культурного рівня населення, поліпшенню житлових і культурно-побутових умов життя, медичного обслуговування та інші заходи в галузі соціального розвитку і культури у погодженні з завданнями по розвитку виробництва, капітальному будівництву і підвищенню їх ефективності;

3) затверджує основні планові показники економічного і соціального розвитку районів і міст обласного підпорядкування;

4) розглядає подані підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування, розташованими на території області, проекти планів цих підприємств, установ і організацій у частині, що стосується компетенції Ради, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів і бере участь в обговоренні пропозицій; складає і затверджує зведені поточні і перспективні плани виробництва місцевих будівельних матеріалів, випуску товарів народного споживання, житлово-комунального і культурно-побутового будівництва, а також контролює виконання зазначених планів. При включенні до зведених планів показників по підприємствах, об'єднаннях і організаціях вищестоящого підпорядкування обласна Рада виходить з планових завдань, затверджених їм відповідними міністерствами, державними комітетами та відомствами СРСР і Української РСР;

5) затверджує поточні і перспективні плани підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування, вирішує питання розміщення, розвитку і спеціалізації зазначених підприємств, установ і організацій, вживає заходів до зміцнення їх матеріально-технічної бази;

6) доводить до районних і міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів основні показники проектів планів і затверджених планів підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування, розташованих на їх території;

7) бере участь у розробленні регіональних та інших програм, які передбачають формування і розвиток розташованих на території Ради територіально-виробничих комплексів і промислових вузлів;

8) вносить до відповідних міністерств, державних комітетів та відомств СРСР і Української РСР пропозиції про виробництво на підпорядкованих їм підприємствах товарів народного споживання (про результати розгляду цих пропозицій повинна бути повідомлена обласна Рада не пізніш як у місячний строк); дає висновки на пропозиції міністерств, державних комітетів та відомств СРСР і Української РСР про організацію на підпорядкованих їм підприємствах виробництва товарів народного споживання понад установлену номенклатуру основної продукції;

9) розробляє баланси трудових ресурсів, місцевих будівельних матеріалів і палива, земельний баланс, баланс грошових доходів і витрат населення та інші баланси, необхідні для планування комплексного економічного і соціального розвитку на території області;

10) організує, реорганізує або ліквідує в порядку, встановленому законодавством, підприємства, установи і організації обласного підпорядкування; вносить у необхідних випадках пропозиції про організацію, реорганізацію або ліквідацію підприємств і організацій вищестоящого підпорядкування;

11) керує організаціями постачання і збуту обласного підпорядкування; організує матеріально-технічне постачання підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування, а також збут вироблюваної ними продукції;

12) керує справою обліку, звітності і статистики на підприємствах, в установах і організаціях обласного підпорядкування; сприяє органам державної статистики; проводить заходи по централізації і механізації облікових робіт, впровадженню прогресивних методів обліку; забезпечує додержання встановленого порядку складання і подання звітних даних;

13) сприяє розвитку шефських зв'язків та співробітництва між колективами підприємств, установ і організацій міста і колективами колгоспів, радгоспів, а також підприємств, установ і організацій соціально-культурного і побутового обслуговування сільського населення.

Стаття 13. Повноваження в галузі бюджетно-фінансової роботи

Обласна Рада народних депутатів:

1) затверджує бюджет області в загальній сумі доходів з виділенням основних доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування місцевого господарства, соціально-культурних заходів, на утримання органів державної влади і управління області; враховує при складанні бюджету накази виборців;

2) затверджує обласний бюджет, розмір оборотної касової готівки по обласному бюджету; встановлює порядок затвердження поквартального розподілу доходів і видатків обласного бюджету;

3) проводить розмежування доходів і видатків бюджету області між обласним бюджетом і бюджетами районів і міст обласного підпорядкування;

4) встановлює бюджети районів і міст обласного підпорядкування у загальній сумі доходів і загальній сумі видатків по кожному району, місту, а також розміри оборотної касової готівки по цих бюджетах; затверджує розміри відрахувань від державних податків і доходів у бюджети районів і міст обласного підпорядкування;

5) організує виконання бюджету області; здійснює контроль за ходом виконання бюджетів районів і міст обласного підпорядкування, за додержанням фінансової дисципліни, виконанням виробничо-фінансових планів і зобов'язань по платежах у бюджет підприємствами, об'єднаннями і організаціями, ефективним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; розглядає підсумки фінансово-господарської діяльності відділів, управлінь виконавчого комітету, підприємств, об'єднань і організацій обласного підпорядкування, вживає заходів до вишукування внутрігосподарських резервів збільшення прибутку і доходів бюджету;

6) направляє доходи, додатково одержані при виконанні обласного бюджету, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування місцевого господарства і соціальнокультурних заходів, включаючи капітальні вкладення понад установлені планові ліміти, на проведення капітального ремонту будинків виконавчих комітетів місцевих Рад, їх відділів і управлінь, судів, державного арбітражу і нотаріальних контор, на придбання для них інвентаря та обладнання, а також на спорудження будинків, придбання і ремонт транспортних засобів для виконавчих комітетів районнцх, міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів (вилучення з обласного бюджету зазначених коштів, за винятком асигнувань, не використаних у зв'язку з невиконанням плану по державних капітальних вкладеннях і плану розвитку мережі соціально-культурних закладів, не допускається);

7) перерозподіляє в необхідних випадках у процесі виконання бюджету кошти обласного бюджету між галузями господарства, відділами і управліннями виконавчого комітету, а також асигнування на заробітну плату в межах затвердженого фонду заробітної плати;

8) утворює відповідно до законодавства в обласному бюджеті фонд непередбачених видатків виконавчого комітету обласної Ради;

9) затверджує звіт про виконання бюджету області;

10) здійснює заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази виконавчих комітетів нижчестоящих Рад;

11) встановлює порядок видачі позичок з обласного бюджету на покриття тимчасових планових касових розривів по бюджетах районів і міст обласного підпорядкування з погашенням цих позичок у межах поточного року;

12) надає в необхідних випадках з коштів обласного бюджету одноразову грошову допомогу громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, а також в інших випадках, в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством;

13) списує, як виняток, з окремих позичальників безнадійну щодо стягнення заборгованість по позичках Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, виданих на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок бюджету області за клопотаннями виконавчих комітетів районних, міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів;

14) керує роботою по обчисленню і справлянню державних та місцевих податків і зборів; відповідно до законодавства надає колгоспам, що потерпіли від стихійного лиха, відстрочку платежів по прибутковому податку, в необхідних випадках повністю або частково звільняє ці колгоспи від сплати податку за рахунок відповідних бюджетів; встановлює, виходячи з середніх ставок сільськогосподарського податку для області, ставки податку для окремих районів і населених пунктів; при необхідності може знижувати ставки і встановлювати пільги по місцевих податках і зборах як для окремих категорій оподатковуваних об'єктів і груп платників, так і для окремих платників, вирішує інші питання, віднесені до її відання законодавством про податки і збори;

15) розглядає квартальні касові плани обласної контори Держбанку СРСР по районах і містах обласного підпорядкування, вживає заходів до їх виконання; затверджує плани по області щодо довгострокового кредитування колгоспів, міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві, житлово-будівельних кооперативів та індивідуальних позичальників; здійснює контроль за правильним використанням кредитів і своєчасним поверненням довгострокових позичок; перерозподіляє довгострокові кредити між районами та містами обласного підпорядкування в межах загальної суми, встановленої планом довгострокового кредитування для кожної групи позичальників;

16) організує контроль за своєчасним внесенням відрахувань коштів колгоспів до централізованого союзного фонду соціального забезпечення колгоспників і до централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників;

17) дозволяє підприємствам, установам і організаціям місцевого підпорядкування придбати за рахунок коштів, виділених їм на капітальні вкладення, будинки і споруди у колгоспів та інших кооперативних організацій за цінами, що не перевищують страхової оцінки;

18) спрямовує роботу державних трудових ощадних кас, визначає розвиток і розміщення їх мережі на території області; спрямовує роботу місцевих органів державного страхування;

19) організує і спрямовує роботу внутрівідомчого фінансового контролю.

Стаття 14. Повноваження в галузі цін

Обласна Рада народних депутатів:

1) здійснює заходи по проведенню на території області єдиної політики цін; організує і здійснює контроль за правильністю встановлення і застосування підприємствами і організаціями, розташованими на території області, цін, тарифів, націнок та скидок; вживає необхідних заходів до підвищення ефективності державного і громадського контролю за додержанням цін і тарифів, а також до відвернення і усунення порушень державної дисципліни цін;

2) вирішує відповідно до законодавства питання затвердження цін і тарифів; вживає у межах своєї компетенції заходів до вдосконалення цін і тарифів, усунення множинності цін на однорідну продукцію і розбіжності в цінах на однакові вироби і в тарифах на послуги.

Стаття 15. Повноваження в галузі промисловості

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує промисловими підприємствами і об'єднаннями обласного підпорядкування, забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів, контролює використання основних фондів і оборотних коштів, якість вироблюваної продукції, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку; здійснює заходи по впровадженню у виробництво нової техніки і передової технології, механізації трудомістких процесів, ефективному використанню устаткування і матеріалів; утворює відповідно до законодавства фонд розвитку місцевої промисловості;

2) розподіляє продукцію промислових підприємств і об'єднань обласного підпорядкування, вироблену з місцевої сировини, а також з відходів і сировини власних заготівель підприємств і об'єднань;

3) керує розвитком виробництва товарів народного споживання, координує і контролює їх виробництво на всіх підприємствах, розташованих на території області, вживає заходів до збільшення випуску, розширення асортименту і підвищення якості товарів; організує виробництво будівельних матеріалів на базі місцевої сировини з використанням нерозподілюваних у централізованому порядку відходів виробництва;

4) подає допомогу розташованим на території області промисловим підприємствам, об'єднанням і організаціям вищестоящого підпорядкування в раціональному використанні виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, поліпшенні соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування робітників і службовців;

5) сприяє розвитку народних художніх промислів і ремесел; вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної бази народних художніх промислів, збільшення випуску виробів, підвищення їх якості і розширення асортименту; забезпечує в установленому порядку матеріально-технічне постачання підприємств і організацій художніх промислів.

Стаття 16. Повноваження в галузі будівництва, містобудування і архітектури

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує справою містобудування, архітектури і комплексної забудови; організує роботу по складанню титульних списків на проектно-розвідувальні роботи і капітальне будівництво, а також по широкому впровадженню економічних типових проектів і конструкцій, індустріальних методів будівництва, місцевих будівельних матеріалів, ефективному використанню капітальних вкладень, розвитку матеріально-технічної бази будівництва; здійснює заходи по зниженню вартості, підвищенню ефективності, якості і скороченню строків будівництва, впровадженню у будівництво досягнень науки і техніки, передових методів роботи, прогресивних і економічних прийомів планування та забудови, інженерного обладнання, проведенню благоустрою і озеленення.

2) затверджує або погоджує в установленому порядку проекти і схеми районного планування, проекти планування приміських зон, генеральні плани і проекти детального планування міст та інших населених пунктів, розміщення на території області нового будівництва, а також розширення і реконструкцію промислових, транспортних та інших об'єктів;

3) здійснює контроль за будівництвом, що ведеться на території області, строками та якістю будівельно-монтажних робіт, додержанням проектів і кошторисів на всіх об'єктах житлово-цивільного призначення, виробничих об'єктах обласного підпорядкування, додержанням проектів на виробничих об'єктах вищестоящого підпорядкування, а також за правильністю використання земельних ділянок, відведених під будівництво об'єктів незалежно від підпорядкованості; забороняє або зупиняє будівництво, яке проводиться з порушенням вимог законодавства, застосовує у встановленому порядку інші санкції у випадках неякісно виконаних будівельно-монтажних робіт і введення в експлуатацію незакінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення, випуску підприємствами будівельних матеріалів та виробів, виготовлених з відступами від стандартів і технічних умов;

4) керує проектними, будівельно-монтажними та ремонтно-будівельними організаціями обласного підпорядкування, забезпечує, виконання ними виробничо-фінансових планів; затверджує проекти і титульні списки по будовах та об'єктах обласного підпорядкування в межах кошторисної вартості, встановлюваної законодавством;

5) виконує функції замовника по будівництву об'єктів обласного підпорядкування, забезпечує будівництво фінансуванням, проектно-кошторисною документацією, матеріальними і трудовими ресурсами; організує кооперативне будівництво; сприяє індивідуальному житловому будівництву; вирішує за згодою підприємств, установ, організацій, колгоспів і радгоспів питання про спільне використання їх коштів, які виділяються на житлове, комунальне, шляхове будівництво, будівництво закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення, підприємств торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, а також про об'єднання коштів, визначає замовника по цих видах будівництва.

Стаття 17. Повноваження в галузі сільського господарства і заготівель

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує сільськогосподарським виробництвом, вживає заходів до зміцнення його матеріально-технічної бази, збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції;

2) затверджує планові завдання по державних закупівлях сільськогосподарських продуктів районам, сільськогосподарським підприємствам, об'єднанням і організаціям обласного підпорядкування, організує своєчасне виконання ними планів виробництва і продажу сільськогосподарських продуктів державі; забезпечує збереження сільськогосподарської продукції;

3) вживає заходів до впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду, вдосконалення економічної і фінансової роботи в колгоспах, радгоспах, об'єднаннях, інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях, до ефективного використання і зберігання сільськогосподарської техніки, транспорту, пального, добрив, отрутохімікатів та інших матеріально-технічних ресурсів;

4) здійснює контроль за роботою заготівельних організацій, а також підприємств і організацій торгівлі по закупівлі, зберіганню, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції і сировини; вживає заходів до організації приймання продукції на місцях;

5) вирішує або у випадках, передбачених законодавством, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з визначенням або зміною виробничого напряму колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій; 6) керує меліоративним будівництвом, забезпечує ефективну експлуатацію меліоративних споруд;

7) організує контроль за додержанням Статутів колгоспів, демократичних основ управління справами колгоспів, за правильним поєднанням у колгоспах особистих і громадських інтересів;

8) вирішує в установленому порядку питання, пов'язані з створенням міжгосподарських підприємств (організацій), об'єднань у сільському господарстві, їх діяльністю, реорганізацією і ліквідацією;

9) керує ветеринарною службою; встановлює в необхідних випадках карантин і забезпечує додержання карантинних та інших ветеринарно-санітарних правил;

10) забезпечує проведення обов'язкових заходів по боротьбі з шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами, приймає в необхідних випадках рішення про накладення або зняття карантину рослин, організує контроль за додержанням правил по техніці безпеки при застосуванні хімічних засобів захисту, а також правил по карантину рослин;

11) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції в підсобних господарствах підприємств, установ і організацій, а також в особистих підсобних господарствах колгоспників, робітників, службовців та інших громадян, на дальший розвиток колективного садівництва і городництва.

Стаття 18. Повноваження в галузі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів

Обласна Рада народних депутатів:

1) здійснює державне управління і державний контроль у галузі використання і охорони всіх земель на території області;

2) надає і вилучає земельні ділянки та вирішує земельні спори у випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР; дає висновки про надання і вилучення земельних ділянок, які проводяться за рішенням вищестоящих органів;

3) у встановленому порядку затверджує проекти землеустрою при зміні меж і розмірів землекористувань колгоспів, а також сільськогосподарських підприємств і організацій місцевого підпорядкування; затверджує рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених про збільшення площі присадибних земель за рахунок земель громадського користування; дозволяє збільшення площі присадибних земель радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій при їх нестачі для забезпечення робітників і службовців присадибними ділянками;

4) організує контроль за проведенням землекористувачами ефективних заходів по підвищенню родючості грунтів, запобіганню вітровій і водній ерозії, засоленню, заболочуванню, а також іншим процесам, які погіршують стан грунтів;

5) видає дозволи на проведення геологозйомочних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт на всіх землях у порядку, встановлюваному законодавством, без вилучення земельних ділянок у землекористувачів;

6) здійснює державне управління і державний контроль у галузі використання і охорони вод, лісів, надр, атмосферного повітря і тваринного світу на території області;

7) надає повністю або частково у відособлене користування водні об'єкти, видає дозволи на спеціальне водокористування і вирішує спори про користування водними об'єктами у випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР і Української РСР;

8) встановлює порядок лісових користувань відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР; бере участь у плануванні розвитку лісового господарства, використання лісових ресурсів; забезпечує проведення заходів по охороні і захисту лісів, боротьбі з лісовими пожежами;

9) видає дозволи на користування надрами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР; контролює здійснення заходів по приведенню земельних ділянок, порушених при користуванні надрами, в безпечний стан, а також по рекультивації земель;

10) забезпечує розроблення і проведення заходів по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню, збереженню та відновленню природних ресурсів і тваринного світу; закріплює мисливські угіддя за державними, кооперативними та іншими громадськими організаціями, здійснює контроль за додержанням правил полювання і рибальства.

Стаття 19. Повноваження в галузі шляхового господарства

Обласна Рада народних депутатів:

1) забезпечує розвиток на території області мережі автомобільних шляхів загального користування та їх схоронність, обладнання технічними засобами регулювання дорожнього руху і засобами зв'язку, спорудження будинків і споруд для служби ремонту і утримання шляхів;

2) керує будівництвом, ремонтом, утриманням і експлуатацією автомобільних шляхів обласного та інших шляхів місцевого значення; сприяє будівництву, утриманню і експлуатації автомобільних шляхів загальнодержавного і республіканського значення; здійснює контроль за будівництвом, ремонтом і утриманням внутрігосподарських автомобільних шляхів;

3) здійснює заходи по раціональному використанню робочої сили, машин і механізмів на будівництві, ремонті і утриманні автомобільних шляхів;

4) організує в порядку, встановленому законодавством, залучення колгоспів, радгоспів, промислових, транспортних, будівельних та інших підприємств і господарських організацій до участі в будівництві, реконструкції, ремонті і утриманні місцевих автомобільних шляхів, визначає форми цієї участі;

5) забезпечує розвиток виробничої бази будівельних, ремонтно-будівельних та експлуатаційних підприємств і організацій шляхового господарства обласного підпорядкування;

6) бере участь у вирішенні питань про віднесення автомобільних шляхів до шляхів обласного значення; затверджує за погодженням з відповідними вищестоящими органами перелік шляхів місцевого, крім обласного, значення.

Стаття 20. Повноваження в галузі транспорту і зв'язку

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує підприємствами і організаціями транспорту обласного підпорядкування;

2) здійснює контроль за діяльністю транспортних підприємств і організацій вищестоящого підпорядкування по обслуговуванню населення, подає їм допомогу у виконанні планів перевезень вантажів;

3) проводить заходи по концентрації автомобільного транспорту у великі автотранспортні підприємства;

4) організує реєстрацію і облік автомобілів та інших видів транспортних засобів підприємств, установ, організацій і громадян, а також нагляд за їх технічним станом; контролює правильність використання автомототранспорту, що є в особистій власності громадян;

5) вживає заходів до гарантування безпеки Дорожнього руху;

6) керує підприємствами і організаціями зв'язку обласного підпорядкування; вживає заходів до поліпшення обслуговування населення підприємствами зв'язку, подає їм допомогу в розвитку телефонного, телеграфного і поштового зв'язку, телебачення і радіофікації, в ремонті та охороні ліній зв'язку.

Стаття 21. Повноваження в галузі житлового, комунального господарства і благоустрою

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує житловим, комунальним господарством і благоустроєм, підприємствами, установами і організаціями житлового, комунального господарства і благоустрою обласного підпорядкування; забезпечує комплексний розвиток житлового, комунального господарства;

2) забезпечує схоронність, правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні місцевих Рад;

3) організує контроль за станом і експлуатацією відомчого житлового фонду, комунальних підприємств і споруд, за утриманням кооперативних жилих будинків і будинків, що є в особистій власності громадян; вживає заходів до передачі відомчого житлового фонду у відання місцевих Рад;

4) контролює стан обліку громадян, які мають потребу в житлі, а також правильність розподілу жилої площі;

5) розробляє і організує проведення заходів по електрифікації, водопостачанню, газопостачанню, теплопостачанню і каналізації міст, селищ та інших населених пунктів, забезпеченню населення комунальними послугами і паливом; контролює будівництво і експлуатацію очисних споруд і пристроїв;

6) забезпечує проведення заходів по підвищенню рівня благоустрою та санітарного стану населених пунктів, збереженню і розширенню зелених насаджень;

7) контролює роботу по залученню підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування до участі в благоустрої населених пунктів; 8) забезпечує утримання в належному стані кладовищ, братських могил, інших місць захоронення, а також пам'ятників загиблим воїнам Радянської Армії і партизанам.

Стаття 22. Повноваження в галузі торгівлі і громадського харчування

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує державною і кооперативною торгівлею, громадським харчуванням на території області, підприємствами, організаціями торгівлі і громадського харчування обласного підпорядкування; здійснює заходи по зміцненню матеріально-технічної бази підприємств торгівлі і громадського харчування;

2) затверджує плани товарообороту підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі і громадського харчування обласного підпорядкування; розподіляє і перерозподіляє відповідно до встановленої номенклатури ринкові фонди товарів народного споживання по організаціях державної торгівлі і споживчої кооперації;

3) координує і контролює роботу підприємств і організацій торгівлі і громадського харчування вищестоящого підпорядкування;

4) організує роботу по залученню в товарооборот додаткових місцевих ресурсів продовольчих і промислових товарів;

5) організує вивчення попиту населення на товари народного споживання; забезпечує укладення договорів підприємств, об'єднань, колгоспів і радгоспів з підприємствами і організаціями торгівлі і громадського харчування; здійснює заходи по розвитку мережі підприємств торгівлі і громадського харчування, підвищенню культури обслуговування, впровадженню прогресивних форм торгівлі;

6) вживає заходів до організації торгівлі сільськогосподарськими продуктами, здійснюваної споживчою кооперацією на комісійних засадах;

7) здійснює контроль за додержанням Статуту обласної спілки споживчих товариств, демократичних основ управління справами споживчої кооперації;

8) вживає заходів до розвитку колгоспної торгівлі; встановлює правила торгівлі на колгоспних ринках;

9) здійснює контроль за додержанням правил торгівлі і санітарних правил на підприємствах торгівлі, громадського харчування, а також на колгоспних ринках.

Стаття 23. Повноваження в галузі побутового обслуговування

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує побутовим обслуговуванням населення, підприємствами і організаціями побутового обслуговування обласного підпорядкування; Здійснює заходи по зміцненню матеріально-технічної бази підприємств служби побуту, ефективному використанню діючих потужностей;

2) забезпечує виконання виробничо-фінансових планів підприємствами і організаціями побутового обслуговування обласного підпорядкування, контролює використання основних фондів і оборотних коштів, затверджує підсумки їх фінансово-господарської діяльності, розподіл у встановленому порядку одержаного прибутку;

3) затверджує плани по реалізації побутових послуг підприємствам і організаціям обласного підпорядкування, а також у встановленому порядку — завдання по побутовому обслуговуванню населення підприємствам і організаціям союзного і республіканського підпорядкування;

4) координує і контролює роботу підприємств і організацій побутового обслуговування вищестоящого підпорядкування;

5) забезпечує найбільш повне задоволення потреб населення у побутових послугах; вживає заходів до спеціалізації і укрупнення виробництва, впровадження і розширення видів побутових послуг, поліпшення якості виконання робіт і підвищення культури обслуговування.

Стаття 24. Повноваження в галузі народної освіти і науки

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує справою народної освіти, дошкільного і позашкільного виховання, а також справою виховання дітей і підлітків у школах-інтернатах, дитячих будинках, спеціальних школах; забезпечує здійснення загальної обов'язкової середньої освіти молоді; вживає заходів до зміцнення зв'язку школи з виробництвом, поліпшення трудового навчання, виховання і професійної орієнтації школярів; організує облік дітей шкільного віку;

2) забезпечує розвиток шкільної мережі, правильне розміщення загальноосвітніх шкіл, використання для трудового навчання і виховання учнів навчальних цехів і дільниць підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів, а також міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, учнівських виробничих бригад та інших трудових об'єднань школярів; вживає заходів до поліпшення роботи вечірніх (змінних) і заочних середніх загальноосвітніх шкіл; здійснює контроль за -сприянням підприємствами, установами і організаціями залученню працюючої молоді до навчання, створенням учням необхідних умов для поєднання роботи з навчанням, за наданням їм встановлених пільг;

3) забезпечує розвиток мережі дитячих дошкільних і позашкільних закладів; збільшує при необхідності контингенти дітей у дошкільних закладах понад встановлені у плані економічного і соціального розвитку області з фінансуванням додаткових видатків за рахунок бюджету області;

4) здійснює контроль за роботою загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів незалежно від підпорядкованості, за правильністю утворення і використання фонду всеобучу;

5) забезпечує зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, а також матеріальної бази трудового навчання і виховання школярів;

6) вживає заходів до безплатного забезпечення шкільними підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;

7) забезпечує безплатний проїзд до школи і з школи додому учнів загальноосвітніх шкіл, які проживають в сільській місцевості, а також безплатне підвезення учнів до місця занять по праці;

8) спрямовує роботу органів опіки і піклування;

9) сприяє розвитку науки, роботі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, а також професійно-технічних навчальних закладів, розташованих на території області.

Стаття 25. Повноваження в галузі культурно-освітньої роботи і мистецтва

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує культурно-освітньою роботою, культурно-освітніми організаціями і закладами, організаціями і закладами мистецтва обласного підпорядкування; забезпечує підвищення ролі культурно-освітніх закладів і закладів мистецтва в ідейно-політичному, трудовому, моральному і естетичному вихованні, здійснює заходи по зміцненню їх матеріально-фінансової бази;

2) координує і контролює діяльність культурно-освітніх організацій і закладів, організацій і закладів мистецтва незалежно від підпорядкованості;

3) розробляє і здійснює комплексні заходи по розвитку мережі закладів культури і мистецтва, їх ефективному використанню, вдосконаленню системи культурного обслуговування населення, створенню сільських культурних комплексів;

4) керує розвитком телебачення і радіомовлення; організує кінообслуговування населення; вживає заходів до розвитку театрального, музичного, хореографічного, образотворчого та інших видів мистецтва, народної творчості і художньої самодіяльності; організує проведення фестивалів, декад, конкурсів, оглядів, виставок та інших заходів у галузі культури і мистецтва;

5) спрямовує роботу по впровадженню в побут радянських традицій, свят та обрядів;

6) здійснює державне управління і державний контроль у галузі охорони і використання пам'яток історії та культури;

7) керує видавничою справою, поліграфічним виробництвом, підприємствами і організаціями книжкової торгівлі обласного підпорядкування;

8) сприяє діяльності творчих спілок і організацій.

Стаття 26. Повноваження в галузі охорони здоров'я

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує справою охорони здоров'я в області, організаціями і закладами охорони здоров'я обласного підпорядкування, здійснює заходи по зміцненню їх матеріально-технічної бази; вживає заходів до розвитку мережі закладів охорони здоров'я; забезпечує організацію медичної допомоги населенню;

2) здійснює контроль за роботою закладів охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування;

3) координує і контролює діяльність усіх підприємств, установ і організацій по розробленню і проведенню заходів у галузі охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання інфекційним захворюванням; у разі загрози виникнення або поширення епідемічних інфекційних захворювань запроваджує у встановленому порядку на території області особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезень, спрямовані на запобігання поширенню і ліквідацію цих захворювань;

4) забезпечує населення та лікувально-профілактичні заклади області лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

5) організує роботу по охороні материнства і дитинства, поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок, проведенню оздоровчих заходів серед дітей і підлітків;

6) координує і контролює проведення заходів по запобіганню, зниженню інтенсивності та усуненню шуму у виробничих, жилих і громадських приміщеннях, у містах та інших населених пунктах;

7) здійснює державний контроль за додержанням правил по оздоровленню навколишнього середовища, санітарної охорони водойм, грунту і атмосферного повітря;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, встановлення меж округів санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.

Стаття 27. Повноваження в галузі фізичної культури і спорту

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує справою фізичної культури і спорту;

2) координує діяльність державних і громадських організацій, що здійснюють проведення фізкультурної і спортивної роботи;

3) забезпечує розвиток мережі спортивних споруд і будинків, їх ефективне використання, створює центри фізкультурно-оздоровчої роботи для населення; вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом;

4) організує проведення обласних спортивних і фізкультурно-масових заходів;

5) забезпечує розвиток зон масового відпочинку, здійснює контроль за їх використанням.

Стаття 28. Повноваження в галузі праці, використання трудових ресурсів і підготовки кадрів

Обласна Рада народних депутатів:

1) забезпечує облік і регулює розподіл трудових ресурсів на території області, вживає заходів до їх раціонального використання, а також до розвитку системи працевлаштування; організує інформацію населення про потребу підприємств, установ і організацій в робітниках і службовцях; здійснює контроль за відповідністю кількості робітників і службовців плану по праці, проведенням заходів по скороченню плинності кадрів на підприємствах і в організаціях, розташованих на території області; сприяє зміцненню трудової і виробничої дисципліни;

2) організує контроль за додержанням законодавства про працю, правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від підпорядкованості;

3) бере участь у розробленні спільно з міністерствами, державними комітетами та відомствами планів забезпечення робочою силою підприємств, об'єднань і організацій;

4) затверджує плани організованого набору робітників, переселення, працевлаштування молоді, яка закінчує середні загальноосвітні школи, з доведенням завдань до підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкованості, здійснює контроль за виконанням планів; контролює виконання підприємствами і організаціями зобов'язань по створенню робітникам, які прибули по організованому набору, переселюваному населенню, а також молоді необхідних виробничих, житлово-побутових, соціально-культурних умов і надання їм встановлених законодавством пільг;

5) вживає спільно з органами профспілкових та інших громадських організацій заходів до розвитку соціалістичного змагання на території області;

6) здійснює керівництво підготовкою і підвищенням кваліфікації робітників і службовців на підприємствах, в установах і організаціях обласного підпорядкування, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях вищестоящого підпорядкування;

7) планує контингент працівників народної освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників, необхідних для області, забезпечує правильну розстановку і використання цих кадрів;

8) організує роботу по створенню працівникам народної освіти, культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення необхідних умов праці і побуту, здійснює контроль за забезпеченням цим працівникам необхідних житлово-побутових умов та наданням їм пільг і переваг, передбачених законодавством;

9) вживає заходів до розвитку винахідництва і раціоналізаторства, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво; сприяє роботі обласних організацій товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-технічних товариств та інших форм виробничої активності трудящих.

Стаття 29. Повноваження в галузі соціального забезпечення

Обласна Рада народних депутатів:

1) керує справою соціального забезпечення, установами і організаціями соціального забезпечення обласного підпорядкування;

2) здійснює контроль за роботою розташованих на території області установ і організацій соціального забезпечення вищестоящого підпорядкування;

3) встановлює персональні пенсії місцевого значення, порушує в порядку, передбаченому законодавством, клопотання про встановлення персональних пенсій республіканського і союзного значення;

4) утворює обласну раду соціального забезпечення колгоспників і контролює її діяльність;

5) організує роботу по працевлаштуванню і матеріально-побутовому обслуговуванню інвалідів і пенсіонерів, а також по працевлаштуванню членів сімей військовослужбовців, загиблих воїнів і партизанів; забезпечує створення виробництв, цехів і дільниць, призначених для використання праці інвалідів і пенсіонерів;

6) вирішує питання, пов'язані з влаштуванням громадян в установи соціального забезпечення; здійснює заходи по розвитку мережі установ соціального забезпечення і зміцненню їх матеріальної бази; вживає заходів до поліпшення обслуговування громадян, які перебувають в установах соціального забезпечення;

7) керує роботою органів лікарсько-трудової експертизи;

8) спрямовує і контролює діяльність обласних організацій товариств сліпих і глухих, подає допомогу в розвитку навчально-виробничих та інших підприємств цих товариств.

Стаття 30. Повноваження в галузі забезпечення соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян, здійснення народного контролю

Обласна Рада народних депутатів:

1) забезпечує додержання законів Союзу РСР і Української РСР, інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій;

2) вживає заходів до вдосконалення правової роботи, здійснює керівництво цією роботою на підприємствах, в установах і організаціях обласного підпорядкування, організує роз'яснення законодавства і подання юридичної допомоги населенню;

3) здійснює заходи по профілактиці правопорушень, систематично аналізує стан законності на території області;

4) скасовує в необхідних випадках акти керівників підпорядкованих обласній Раді органів управління, підприємств, установ і організацій;

5) зупиняє виконання суперечних законодавству актів керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, водокористування, охорони навколишнього середовища, будівництва, благоустрою, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, торговельного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи;

6) забезпечує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, перевіряє стан цієї роботи у відділах і управліннях виконавчого комітету обласної Ради, нижчестоящих Радах народних депутатів, на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території області, заслуховує з цих питань звіти їх керівників;

7) приймає у випадках і в порядку, які визначаються законодавством, рішення, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність у встановлених межах;

8) утворює обласний комітет народного контролю і змінює його склад; керує діяльністю обласного комітету народного контролю, заслуховує звіти про його роботу; розглядає скарги на постанови обласного комітету народного контролю про притягнення до відповідальності службових осіб; скасовує постанови обласного комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству;

9) обирає обласний суд і змінює його склад; заслуховує звіти про роботу обласного суду;

10) керує державним арбітражем і нотаріатом; здійснює загальне керівництво адвокатурою; сприяє органам прокуратури в їх роботі;

11) здійснює керівництво підпорядкованими органами внутрішніх справ; забезпечує контроль за додержанням правил паспортної системи;

12) забезпечує керівництво діяльністю виправно-трудових установ, лікувально-трудових профілакторіїв, розташованих на території області, подає їм допомогу в організації і проведенні роботи по виправленню і перевихованню осіб, які перебувають у цих установах;

13) керує роботою органів запису актів громадянського стану та обласним державним архівом;

14) організує проведення заходів, пов'язаних з запобіганням стихійному лиху і ліквідацією його наслідків, залучає в необхідних випадках до участі у виконанні зазначених заходів підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкованості, а також населення;

15) координує роботу по керівництву добровільними народними дружинами по охороні громадського порядку, товариськими судами, іншими органами громадської самодіяльності населення;

16) керує справою протипожежної охорони на території області; координує роботу по керівництву діяльністю добровільних пожежних дружин;

17) керує справою охорони життя людей на річках, озерах, прибережних ділянках морів, водосховищах та інших водоймах;

18) контролює додержання законодавства про релігійні культи.

Стаття 31. Повноваження в галузі оборонної роботи

Обласна Рада народних депутатів:

1) забезпечує виконання Закону СРСР про загальний військовий обов'язок усіма службовими особами і громадянами, а також підприємствами, установами і організаціями;

2) керує цивільною обороною на території області;

3) контролює додержання законодавства про пільги і переваги, встановлені для учасників Великої Вітчизняної війни, громадян, звільнених в запас і демобілізованих з рядів Збройних Сил СРСР, а також про пільги і допомогу для сімей громадян, які призвані на дійсну військову службу в ряди Збройних Сил СРСР, загиблих воїнів і партизанів;

4) здійснює заходи по забезпеченню підготовки резервів для Збройних Сил СРСР і виконанню інших оборонних завдань;

5) організує роботу по військово-патріотичному вихованню населення, пропаганді бойових традицій; розвиває шефські зв'язки трудових колективів з військовими частинами; спрямовує і контролює роботу добровільних оборонних товариств.

Стаття 32. Повноваження в галузі організації виборів

Обласна Рада народних депутатів забезпечує на території області здійснення необхідних заходів по підготовці і проведенню виборів до Верховної Ради СРСР, Верховної Ради Української РСР, місцевих Рад народних депутатів, а також до районних (міських) народних судів. Стаття 33. Повноваження в галузі нагородження державними нагородами

Обласна Рада народних депутатів розглядає клопотання і вносить подання про нагородження орденами, медалями СРСР, присвоєння почесних звань СРСР, а також про нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР та присвоєння почесних звань Української РСР.

Обласна Рада проводить за уповноваженням Президії Верховної Ради СРСР і від її імені нагородження медалями СРСР.

Стаття 34. Інші повноваження обласної Ради

Обласна Рада народних депутатів, крім повноважень, передбачених цим Законом, здійснює і інші повноваження відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.


Глава III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
1. СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 35. Скликання і порядок роботи сесії

Сесії обласної Ради народних депутатів скликаються виконавчим комітетом обласної Ради не менш як чотири рази на рік, тобто один раз на три місяці.

Сесія обласної Ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості депутатів обласної Ради.

Перша сесія новообраної обласної Ради скликається виконавчим комітетом обласної Ради попереднього скликання не пізніш як через двадцять днів після виборів і відкривається одним з найстаріших депутатів. Наступні сесії обласної Ради відкриваються головою виконавчого комітету Ради.

Рішення виконавчого комітету про скликання обласної Ради, час скликання і місце проведення сесії, питання, що вносяться на розгляд Ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за п'ятнадцять днів до сесії. З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет обласної Ради дає депутатам необхідні матеріали.

Сесія обласної Ради є правомочною при наявності не менш як двох третин від загальної кількості депутатів обласної Ради.

Засідання обласної Ради є відкритими. В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших Рад, а також запрошені на сесію представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо і громадяни.

Порядок роботи сесії затверджується обласною Радою.

Стаття 36. Внесення питань на розгляд сесії

Питання на розгляд сесії обласної Ради народних депутатів вносяться виконавчим комітетом, постійними комісіями і депутатами обласної Ради.

Пропозиції до порядку денного сесії обласної Ради можуть подаватися обласними органами громадських організацій, а також районними і міськими (міст обласного підпорядкування) Радами народних депутатів.

Порядок денний сесії затверджується обласною Радою.

Стаття 37. Голова і секретар сесії

Для ведення сесії обласна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів голову і секретаря.

Голова сесії обласної Ради:

1) оголошує питання, що вносяться на розгляд Ради;

2) надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту;

3) оголошує запити, що надійшли від депутатів;

4) оголошує особисті заяви і фактичні довідки, що надійшли в письмовій формі;

5) проводить голосування і оголошує його результати.

Секретар сесії обласної Ради веде протокол засідання і відповідає за своєчасне і правильне його оформлення.

Протокол сесії обласної Ради підписується головою і секретарем сесії.

Стаття 38. Питання, що вирішуються на сесіях

Обласна Рада народних депутатів є правомочною розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до її відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виключно на сесіях вирішуються такі питання:

1) визнання повноважень депутатів; вирішення питань про дострокове припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;

2) обрання виконавчого комітету обласної Ради і зміна його складу;

3) утворення, обрання постійних комісій обласної Ради і зміна їх складу;

4) розгляд звітів про роботу виконавчого комітету і постійних комісій;

5) заслуховування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів;

6) розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитах;

7) утворення відділів і управлінь виконавчого комітету, затвердження і звільнення з посади їх керівників;

8) утворення обласного комітету народного контролю і зміна його складу; заслуховування звіту про роботу обласного комітету народного контролю; скасування постанов обласного комітету народного контролю в разі невідповідності їх законодавству;

9) утворення при виконавчому комітеті спостережної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії у справах неповнолітніх, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, а також інших комісій, передбачених законодавством;

10) обрання обласного суду і зміна його складу; заслуховування звіту про роботу обласного суду;

11) затвердження поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку області та звітів про виконання планів;

12) затвердження бюджету області і звіту про його виконання;

13) розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців;

14) затвердження подань до Президії Верховної Ради Української РСР про утворення, ліквідацію області, встановлення і перенесення її адміністративного центру, найменування і перейменування області;

15) скасування рішень і розпоряджень виконавчого комітету обласної Ради; скасування рішень нйжчестоящих Рад у разі невідповідності цих рішень законодавству.

Стаття 39. Рішення обласної Ради

Обласна Рада народних депутатів приймає рішення в межах повноважень, наданих їй законодавством Союзу РСР і Української РСР, забезпечує їх виконання, здійснює контроль за проведенням рішень у життя.

Рішення обласної Ради приймаються більшістю від загальної кількості депутатів обласної Ради і підписуються головою і секретарем виконавчого комітету Ради. Рішення про обрання або зміну складу виконавчого комітету підписуються головою і секретарем сесії Ради.

Рішення обласної Ради надсилаються виконавчим комітетом Ради відповідним організаціям, службовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

Рішення обласної Ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради підприємствами, установами і організаціями, а також службовими особами і громадянами. Пропозиції і рекомендації, які містяться в рішеннях обласної Ради, на адресу розташованих на території області підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування підлягають обов'язковому розглядові їх керівниками. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинна бути повідомлена обласна Рада не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк.

Обласна Рада та її виконавчий комітет в разі невиконання їх рішень керівниками підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування входять до відповідних вищестоящих органів з поданнями про накладення на цих керівників дисциплінарних стягнень аж до звільнення з посад, які вони займають. Про результати розгляду подань повинні бути повідомлені обласна Рада або її виконавчий комітет не пізніш як у місячний строк. Рішення обласної Ради в разі невідповідності його закону може бути скасовано Президією Верховної Ради Української РСР.

Стаття 40. Набрання чинності і строк дії рішень обласної Ради

Рішення обласної Ради народних депутатів набирають чинності з моменту одержання їх підприємствами, установами, організаціями, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію. Рішення з питань, зазначених у частині другій статті 38-цього Закону, набирають чинності з моменту їх прийняття.

Рішення обласної Ради, що передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через десять днів після їх опублікування у пресі і діють протягом строку, зазначеного в рішенні, але не більше строку повноважень Ради.

Стаття 41. Повідомлення про сесії обласної Ради

Інформаційні повідомлення про сесії обласної Ради народних депутатів, рішення обласної Ради в питаннях державного, господарського і соціально-культурного будівництва публікуються в пресі, передаються по телебаченню і радіо, а також доводяться до відома населення іншими засобами масової інформації.


2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 42. Виконавчий комітет обласної Ради — виконавчий і розпорядчий орган Ради

Виконавчим і розпорядчим органом обласної Ради народних депутатів є виконавчий комітет, який обирається нею з числа депутатів у складі: голови, першого заступника голови, заступників голови, секретаря і 9–13 членів. Кількісний склад виконавчого комітету обласної Ради встановлюється обласною Радою.

Виконавчий комітет є безпосередньо підзвітним як Раді, що його обрала, так і Раді Міністрів Української РСР.

Виконавчий комітет не менш як один раз на рік звітує перед обласною Радою, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 43. Основні повноваження виконавчого комітету

Виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів керує державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території обласної Ради на основі рішень Ради, що його обрала, і вищестоящих органів державної влади і управління, забезпечує виконання цих рішень, здійснює контроль за проведенням їх у життя.

Виконавчий комітет має право вирішувати усі питання, віднесені до відання Ради, за винятком тих, які відповідно до статті 38 цього Закону повинні вирішуватися тільки на сесіях Ради.

Виконавчий комітет:

скликає сесії Ради і забезпечує їх підготовку, організує попереднє обговорення проектів рішень Ради з найважливіших питань на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян;
координує роботу постійних комісій Ради;
сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;
розробляє і вносить до обласної Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку області, бюджет області; вживає заходів до здійснення планів і бюджету; подає обласній Раді звіти про виконання планів і виконання бюджету;
організує виконання рішень Ради і вищестоящих органів державної влади і управління, наказів виборців та інформує депутатів і населення про їх реалізацію;
утворює в питаннях своєї діяльності комісії, завдання яких визначаються при їх утворенні.

Стаття 44. Засідання виконавчого комітету

Засідання виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів скликаються його головою в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету Ради.

У засіданнях виконавчого комітету обласної Ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени постійних комісій, депутати Ради, керівники відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, а також запрошені представники підприємств, установ і організацій.

Стаття 45. Здійснення виконавчим комітетом керівництва відділами і управліннями. Взаємовідносини з підприємствами, установами і організаціями

Виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів керує відділами і управліннями виконавчого комітету, підприємствами, установами і організаціями обласного підпорядкування; в період між сесіями Ради з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії призначає виконуючими обов'язки і увільняє від виконання обов'язків керівників відділів і управлінь виконавчого комітету (за погодженням з відповідним вищестоящим органом державного управління); призначає і звільняє з посади інших керівних працівників відділів і управлінь виконавчого комітету, керівників підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування (згідно з переліком посад, який затверджується виконавчим комітетом обласної Ради за погодженням з вищестоящим органом державного управління).

Призначення і звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування, які розташовані на території області і мають важливе значення для обслуговування населення, проводиться тільки за погодженням з виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів. Перелік таких підприємств, установ і організацій встановлюється виконавчим комітетом обласної Ради за погодженням з органами, у віданні яких є ці підприємства, установи і організації.

Виконавчий комітет обласної Ради може брати на свій розгляд питання, віднесені до відання його відділів і управлінь.

Стаття 46. Президія виконавчого комітету

Для оперативного вирішення поточних питань управління господарським і соціально-культурним будівництвом з дозволу Президії Верховної Ради Української РСР в областях, які мають населення більш як півтора мільйона чоловік, може бути утворено президію виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів.

Президія виконавчого комітету Ради утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступників голови і секретаря виконавчого комітету. Рішення, прийняті президією, доповідаються виконавчому комітетові обласної Ради.

Стаття 47. Рішення і розпорядження виконавчого комітету

Виконавчий комітет обласної Ради народних депутатів у межах своєї компетенції приймає рішення і видає розпорядження.

Рішення виконавчого комітету обласної Ради приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою і секретарем виконавчого комітету Ради. Розпорядження виконавчого комітету обласної Ради підписуються головою виконавчого комітету Ради. На черговому засіданні виконавчого комітету його голова інформує про розпорядження, видані в період між засіданнями.

Рішення виконавчого комітету обласної Ради набирають чинності з моменту одержання їх відповідними підприємствами, установами, організаціями, службовими особами, а також доведення до відома громадян, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення виконавчого комітету обласної Ради з питань адміністративно-територіального поділу набирають чинності через десять днів після опублікування повідомлень про них у «Відомостях Верховної Ради Української РСР».

Виконавчий комітет обласної Ради має право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів.

Рішення і розпорядження виконавчого комітету обласної Ради має право скасовувати обласна Рада, а також у межах своєї компетенції — Рада Міністрів Української РСР.

Стаття 48. Голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар виконавчого комітету

Голова виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів організує роботу виконавчого комітету і керує його засіданнями, координує діяльність заступників голови виконавчого комітету, організує виконання рішень обласної Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління; видає розпорядження від імені виконавчого комітету Ради. Голова виконавчого комітету є розпорядником поточного рахунку виконавчого комітету обласної Ради в установах Державного банку СРСР.

Перший заступник голови, заступники голови виконавчого комітету обласної Ради здійснюють відповідно до розподілу обов'язків координацію діяльності відділів і управлінь виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування; організують виконання рішень обласної Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління у відповідних галузях господарського і соціально-культурного будівництва, а також виконують інші обов'язки, покладені на них виконавчим комітетом Ради.

Секретар виконавчого комітету обласної Ради організує роботу апарату виконавчого комітету; забезпечує підготовку матеріалів на розгляд обласної Ради та її виконавчого комітету, своєчасне доведення до відповідних відділів і управлінь, підприємств, установ і організацій, а також службових осіб і громадян рішень Ради та її виконавчого комітету; відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, а також виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом Ради. В разі відсутності секретаря виконавчого комітету його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один із заступників голови або членів виконавчого комітету.

Стаття 49. Строк повноважень виконавчого комітету

По закінченні повноважень обласної Ради народних депутатів її виконавчий комітет зберігає*свої повноваження аж до* обрання обласною Радою народних депутатів нового скликання виконавчого комітету.

Стаття 50. Структура і штати виконавчого комітету

Структура і штати виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, його відділів і управлінь визначаються, виходячи з прийнятих нормативів і встановленої для даного виконавчого комітету кількості працівників апарату органів державного управління і асигнувань на його утримання.


3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 51. Утворення і підзвітність постійних комісій

Обласна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання обласної Ради, а також для сприяння проведенню в життя рішень Ради, її виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади і управління, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій. Постійні комісії покликані всією своєю роботою сприяти безперервній і ефективній діяльності обласної Ради.

Обласна Рада утворює мандатну комісію, планово-бюджетну комісію, комісію по соціалістичній законності і охороні громадського порядку, а також постійні комісії з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Постійні комісії обираються обласною Радою на строк повноважень Ради даного скликання у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається обласною Радою. До складу постійних комісій обласної Ради не можуть бути обрані депутати, які входять до складу виконавчого комітету обласної Ради, обласного комітету народного контролю, депутати, які є керівниками відділів і управлінь виконавчого комітету, а також депутати, які входять до складу обласного суду, і прокурор області.

Постійні комісії є відповідальними перед Радою, яка їх обрала, і їй підзвітними.

Стаття 52. Основні завдання постійних комісій

Основними завданнями постійних комісій обласної Ради народних депутатів є:

розроблення пропозицій для розгляду Радою та її виконавчим комітетом; підготовка висновків у питаннях, внесених на розгляд Ради та її виконавчого комітету; участь в організаторській роботі по здійсненню рішень Ради, її виконавчого комітету і рішень вищестоящих органів державної влади і управління; контроль за діяльністю відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій по проведенню в життя рішень Ради, її виконавчого комітету та вищестоящих органів державної влади і управління, а також по додержанню законодавства Союзу РСР і Української РСР; сприяння в організації і перевірці виконання наказів виборців.

Стаття 53. Мандатна комісія

Мандатна комісія обласної Ради народних депутатів:

1) перевіряє повноваження депутатів Ради і подає на її розгляд пропозиції про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори — про визнання виборів окремих депутатів недійсними;

2) підготовляє і вносить до виконавчого комітету Ради пропозиції в питаннях проведення виборів депутатів замість вибулих;

3) підготовляє висновки в питаннях, пов'язаних з недоторканністю депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутата виборцями.

Стаття 54. Планово-бюджетна комісія

Планово-бюджетна комісія обласної Ради народних депутатів:

1) попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку області і звіти про виконання планів;

2) попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження Ради бюджет області і звіт про виконання бюджету;

3) підготовляє спільно з іншими постійними комісіями висновки по планах економічного і соціального розвитку, бюджету області, звітах про виконання планів і виконання бюджету і подає ці висновки Раді;

4) здійснює контроль за виконанням планів економічного і соціального розвитку області і виконанням бюджету області;

5) розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради та її виконавчого комітету і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку області, бюджетно-фінансових питань, підготовляє і подає висновки з таких питань, переданих комісії на розгляд.

Стаття 55. Комісія по соціалістичній законності і охороні громадського порядку

Комісія по соціалістичній законності і охороні громадського порядку обласної Ради народних депутатів:

1) бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян;

2) розробляє за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради та її виконавчого комітету і пропозиції з питань забезпечення соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян;

3) підготовляє висновки по проектах рішень Ради, її виконавчого комітету, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також з інших питань, які належать до відання комісії;

4) бере участь у перевірці додержання соціалістичної законності у відділах і управліннях виконавчого комітету Ради, на підприємствах, в установах і організаціях, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організацію їх прийому;

5) бере участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян в дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни, правил соціалістичного співжиття.

Стаття 56. Постійні комісії з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва

Постійні комісії обласної Ради народних депутатів з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва:

1) беруть участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету;

2) попередньо розглядають відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку області, бюджету області і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносять по них свої зауваження і пропозиції;

3) розробляють за дорученням Ради або з власної ініціативи проекти рішень Ради та її виконавчого комітету і пропозиції з питань, які належать до відання комісій, підготовляють і подають висновки з таких питань, переданих комісіям на розгляд;

4) перевіряють в межах своїх повноважень роботу відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій, розташованих на території області, подають по результатах перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносять свої пропозиції на розгляд Ради або її виконавчого комітету.

Стаття 57. Взаємовідносини постійних комісій з державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями. Рекомендації комісій

Постійні комісії обласної Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій і давати їм рекомендації.

Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, мають право вимагати від керівників відділів і управлінь виконавчого комітету Ради, підприємств, установ і організацій, розташованих на території області, подання документів, письмових висновків, звітних даних та інших матеріалів.

Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розглядові відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії не пізніш як у місячний строк або в інший строк, встановлений комісіями.

Стаття 58. Організація роботи постійних комісій

Постійні комісії обласної Ради проводять роботу за планом, затвердженим кожною комісією, ведуть облік своєї роботи; засідання постійних комісій скликаються в міру потреби, але не менш як один раз па три місяці, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу комісії.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями, депутатами Ради, організує роботу по виконанню рішень комісії.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням обласної Ради підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Рішення, прийняті постійними комісіями спільно, і спільно підготовлені ними висновки підписуються головами відповідних комісій.

Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії. Рішення і висновки постійної комісії підписуються головою комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання обласною Радою або її виконавчим комітетом.

Засідання постійних комісій обласної Ради є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати обласної Ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших Рад, представники державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих на території області, органів громад* ської самодіяльності населення.

Постійні комісії обласної Ради у питаннях, внесених ними на розгляд Ради або її виконавчого комітету, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

Постійні комісії обласної Ради можуть залучати до своєї роботи депутатів обласної Ради, які не входять до складу комісії, а також працівників державних органів і громадських організацій.

Стаття 59. Тимчасові комісії

Обласна Рада народних депутатів може утворювати тимчасові комісії. Завдання тимчасових комісій визначаються обласною Радою при їх утворенні.


4. ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 60. Участь депутатів у здійсненні Радою державної влади

Здійснення обласною Радою народних депутатів своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата Ради.

Беручи участь в роботі Ради, депутати вирішують питання державного, господарського і соціально-культурного будівництва, організують проведення рішень Ради в життя, здійснюють контроль за роботою державних органів, підприємств, установ і організацій.

Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Депутат обласної Ради на час сесії Ради, засідання виконавчого комітету і постійної комісії, до складу яких його обрано, а також для виконання доручень Ради та її виконавчого комітету звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 61. Участь депутата в сесіях і в роботі органів Ради

Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії обласної Ради народних депутатів і брати активну участь в її роботі.

Депутат користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів Ради.

Депутат має право пропонувати питання для розгляду Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань, щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу, службової особи, підзвітних або підконтрольних обласній Раді. Щодо обговорюваного на сесії питання депутат може передати голові сесії свої пропозиції і зауваження в письмовій формі.

Депутат, обраний до виконавчого комітету, постійних комісій та інших органів обласної Ради, має право вносити питання на розгляд зазначених органів, бере участь у підготовці питань до розгляду, в їх обговоренні і прийнятті по них рішень, а також в організації проведення в життя рішень Ради та її органів і в контролі за їх виконанням.

Стаття 62. Депутатський запит

Депутат обласної Ради народних депутатів має право звернутися з запитом до виконавчого комітету обласної Ради, керівників його відділів і управлінь, а також до керівників розташованих на території Ради підприємств, установ і організацій у питаннях, віднесених до відання обласної Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, підлягає оголошенню на сесії Ради. Державний орган або службова особа, до якої звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії Ради, а при необхідності більш тривалого часу на підготовку відповіді — в строк, встановлений Радою, з обов'язковим повідомленням про це на сесії. По відповіді на запит обласна Рада приймає рішення.

Стаття 63. Розгляд пропозицій, зауважень і звернень депутатів

Державні і громадські органи, а також службові особи, яким надіслано пропозиції і зауваження депутатів, внесені на сесії Ради, зобов'язані не пізніш як у місячний строк або в інший строк, встановлений Радою, розглянути ці пропозиції та зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також у виконавчий комітет обласної Ради.

Депутат обласної Ради має право звертатися в усі державні і громадські органи, підприємства, установи і організації, до службових осіб в питаннях депутатської діяльності і брати участь у розгляді поставлених питань. Зазначені органи та службові особи зобов'язані розглянути його пропозиції і дати відповідь у встановлені строки, а при зверненні в державні і громадські органи, підприємства, установи, організації і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, — не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк. Депутат обласної Ради в питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами відповідних державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій.

Стаття 64. Зв'язок депутата з виборцями, його підзвітність і відповідальність перед ними

Депутат обласної Ради народних депутатів підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати, а також з підприємствами, установами, організаціями, державними і громадськими органами, розташованими на території його виборчого округу, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів економічного і соціального розвитку, рішень Ради і наказів виборців.

Депутат є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним.

Депутат обласної Ради не менш як два рази на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, а також перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати; Депутат інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції.

Депутат обласної Ради, який не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку.

Стаття 65. Визначення повноважень депутата

Повноваження депутата обласної Ради народних депутатів, порядок їх здійснення, а також гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР, Законом про статус народних депутатів в СРСР, іншими законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР, а також цим Законом.


5. ВІДДІЛИ І УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 66. Утворення відділів і управлінь

Відділи і управління виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів утворюються обласною Радою і підпорядковуються у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітетові, так і відповідному вищестоящому органові державного управління.

Відділи і управління виконавчого комітету обласної Ради звітують про свою роботу перед Радою та її виконавчим комітетом, відповідним міністерством, державним комітетом Української РСР, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Перелік відділів і управлінь виконавчого комітету обласної Ради і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Відділи і управління виконавчого комітету обласної Ради перебувають на бюджеті або на господарському розрахунку.

Положення про відділи і управління виконавчого комітету обласної Ради затверджуються Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 67. Основні повноваження відділів і управлінь і принципи їх діяльності

Відділи і управління виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів керують дорученими їм галузями управління на території області.

Діяльність відділів і управлінь виконавчого комітету обласної Ради здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності. Керівники відділів і управлінь несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ, управління завдань. У відділах і управліннях може бути утворено колегію. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом обласної Ради. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами керівників відділів, управлінь.

Керівники відділів і управлінь виконавчого комітету обласної Ради видають у межах компетенції відділів і управлінь накази на основі і на виконання рішень обласної Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і управління.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ, 31 жовтня 1980 р.
№ 1048–X.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).