Положення про Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Положення про Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ (2016
Державна архівна служба України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної
служби України

21.11. 2016 № 156

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ

1. Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ (ДНАБ, м. Київ), утворюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів) і належить до сфери її управління.

ДНАБ, м. Київ є бюджетною, неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність неприбуткових установ.

ДНАБ, м. Київ, є основним сховищем видань з архівної справи та документознавства та науково-методичним центром з питань обліку, наукової обробки та систематизації видань; створення довідково-пошукового апарату до бібліотечних фондів; бібліотечно-бібліографічного, довідково-інформаційного обслуговування архівних установ на базі бібліотечних фондів (з профільних питань).


2. ДНАБ, м. Київ, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, дорученнями Міністра юстиції України та цим Положенням.


3. ДНАБ, м. Київ діє на підставі Положення, яке затверджується наказом Укрдержархіву.


4. Місцезнаходження ДНАБ, м. Київ - вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Україна.


5. Основними завданнями ДНАБ, м. Київ, є:

1) комплектування виданнями з архівної справи та документознавства, облік фондів і забезпечення їх збереженості;

2) організація науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, вивчення і задоволення інформаційних потреб архівних установ;

3) поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі архівної справи та документознавства, сприяння підвищенню рівня управління архівною справою, ефективності та якості роботи працівників архівних установ.
6. ДНАБ, м. Київ з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює планомірне комплектування виданнями відповідно до тематико-типологічного плану комплектування бібліотеки через книготорговельну мережу, шляхом одержання видань у дарунок, передплати на періодичні видання, приймання обов'язкового примірника видань від державних архівних установ України;

2) забезпечує збереженість бібліотечних фондів, консервацію, реставрацію видань та створення оптимальних умов зберігання;

3) забезпечує облік, наукову обробку і систематизацію видань, створює довідково-пошуковий апарат до бібліотечних фондів, веде алфавітний і систематичний каталоги, тематичні та допоміжні картотеки;

4) вивчає, виявляє та задовольняє інформаційні потреби архівних установ з питань архівної справи та документознавства;

5) забезпечує диференційоване обслуговування спеціалістів, видає друковані видання працівникам Укрдержархіву, центральних державних архівних установ на абонемент, читачам - до читального залу ДНАБ, м. Київ;

6) видає іншим архівним установам у тимчасове користування та одержує від них за міжбібліотечним абонементом друковані матеріали (крім особливо цінних видань, які зберігаються лише в одному примірнику, і тих, що знаходяться в незадовільному стані);

7) забезпечує оперативне бібліотечно-бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування архівних та інших установ на базі бібліотечних фондів; надає письмові й усні бібліографічні та фактографічні довідки з профільних питань;

8) організовує тематичні виставки літератури до наукових конференцій, нарад, семінарів, ювілейних і знаменних дат для ознайомлення працівників архівних установ з новими виданнями, що надійшли до бібліотеки;

9) здійснює інформаційне обслуговування індивідуальних і колективних абонентів архівних установ з профільних питань;

10) вивчає фонди з метою виявлення та вилучення непрофільних і дублетних видань, інформаційних матеріалів;

11) бере участь у підготовці загальногалузевих нормативно-методичних документів, що розробляються Укрдержархівом та Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства;

12) сприяє поширенню передового вітчизняного і зарубіжного досвіду у сфері архівної справи та документознавства серед архівних установ України;

13) готує та подає Укрдержархіву пропозиції щодо вдосконалення роботи ДНАБ, м. Київ;

14. виконує запити громадян, установ, організацій і підприємств усіх форм власності, а також іноземних громадян та зарубіжних організацій за матеріалами бібліотеки;

15) надає інформаційні послуги громадянам, а також установам, підприємствам, організаціям усіх форм власності;

16) готує виставки документів і видань; 17) самостійно та разом з іншими архівними або науковими установами готує путівники, довідники про склад і зміст фондів бібліотеки, документальні видання, публікації.

18) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДНАБ, м. Київ;

19) організовує планово-фінансову роботу в ДНАБ, м. Київ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

20) організовує діловодство та архівне зберігання документів ДНАБ, м. Київ, відповідно до встановлених правил;

21) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.


7. ДНАБ, м. Київ відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) здійснювати наукове і ділове співробітництво з архівними та іншими науковими установами і організаціями;

2) у встановленому порядку одержувати від архівних установ матеріали і відомості, необхідні для здійснення функцій і завдань бібліотеки;

3) видавати довідкову, популярну, бібліографічну літературу про склад і зміст фондів бібліотеки, публікувати документи;

4) розробляти та затверджувати на підставі типових і діючих нормативів норми часу й виробітку на не унормовані види робіт,що виконуються у ДНАБ, м. Київ;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

6) укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

7) надавати платні послуги юридичним та фізичним особам.


8. ДНАБ, м. Київ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


9. ДНАБ, м. Київ очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.


10. Директор ДНАБ, м. Київ:

1) очолює ДНАБ, м. Київ, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДНАБ, м. Київ у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні і за її межами;

2) забезпечує виконання ДНАБ, м. Київ Конституції України та законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, доручень Міністра юстиції України; 3) визначає обов'язки і ступінь відповідальності працівників ДНАБ, м. Київ;

4) подає на затвердження до Укрдержархіву положення про ДНАБ, м. Київ;

5) затверджує посадові інструкції працівників ДНАБ, м. Київ;

6) затверджує план роботи ДНАБ, м. Київ;

7) затверджує структуру ДНАБ, м. Київ за погодженням з Головою Укрдержархівом;

8) затверджує штатну розстановку ДНАБ, м. Київ;

9) призначає на посади і звільняє з посад працівників ДНАБ, м. Київ;

10) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

11) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДНАБ, м. Київ;

12) розпоряджається коштами ДНАБ, м. Київ у межах затвердженого кошторису;

13) запроваджує у практику роботи раціональні системи зберігання, реставрації, копіювання, використання видань; визначає потребу ДНАБ, м. Київ у необхідному обладнанні і матеріалах;

11) вирішує питання щодо видачі видань установам, організаціям і підприємствам у тимчасове користування, допуску читачів до роботи з виданнями у читальному залі ДНАБ, м. Київ;

12) представляє ДНАБ, м. Київ у судах, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

13) організовує підвищення кваліфікації працівників ДНАБ, м. Київ;

14) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та чинного законодавства.


11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДНАБ, м. Київ може утворюватися бібліотечна рада у складі директора бібліотеки, її провідних спеціалістів, представників архівних установ.

Положення та персональний склад бібліотечної ради затверджуються наказом директора ДНАБ, м. Київ.


12. ДНАБ, м. Київ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доходи ДНАБ, м. Київ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНАБ, м. Київ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

ДНАБ, м. Київ дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників органу управління ДНАБ, м. Київ та її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення ДНАБ, м. Київ його активи, майно будуть передані неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

Граничну чисельність, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ДНАБ, м. Київ затверджує Голова Укрдержархіву.

13. ДНАБ, м. Київ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).