Положення про комісії по радянських традиціях, святах та обрядах Української РСР

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Emblem of the Ukrainian SSR.svg
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЇ ПО РАДЯНСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ, СВЯТАХ ТА ОБРЯДАХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 1. Головними завданнями комісій по радянських традиціях, святах та обрядах є координація діяльності державних органів і громадських організацій по вивченню, узагальненню та поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів і ритуалів як важливого засобу утвердження норм і цінностей соціалістичного способу життя, виховання громадян на революційних, бойових і трудових традиціях Комуністичної партії і радянського народу, в дусі радянського патріотизму, пролетарського інтернаціоналізму, комуністичної моралі, науково-матеріалістичного світогляду.

Стаття 2. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах утворюються при виконавчих комітетах сільських, селищних, районних, районних у містах, міських, обласних Рад народних депутатів і при Раді Міністрів Української РСР.

Стаття 3. Сільські, селищні, районні, районні у містах, міські, обласні комісії по радянських традиціях, святах та обрядах утворюються відповідними Радами народних депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень цих Рад.

Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів Української РСР утворюється Радою Міністрів Української РСР. Склад комісії затверджується Президією Верховної Ради Української РСР на строк її повноважень.

Стаття 4. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах діють у складі голови (голова, заступник голови або секретар виконкому місцевої Ради народних депутатів, заступник Голови Ради Міністрів Української РСР), заступників голови, відповідального секретаря і членів комісії.

Число членів комісії встановлюється органом, який утворює комісію, залежно від обсягу її роботи.

До складу комісії входять депутати Рад, представники державних органів, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організацій, наукових установ, трудових колективів.

Стаття 5. На підприємствах, в установах, організаціях, радгоспах, колгоспах, а також за місцем проживання населення можуть створюватися групи сприяння комісіям по радянських традиціях, святах та обрядах, склад яких затверджується на зборах трудових колективів, зборах громадян за місцем проживання.

Стаття 6. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах проводять свою роботу за широкою участю громадськості.

До роботи комісій залучаються представники профспілкових і комсомольських організацій, творчих спілок, Товариства «Знання» Української РСР, сільських, селищних, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад та інші представники громадськості.

Стаття 7. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах в усіх питаннях, віднесених до їх компетенції, взаємодіють з постійними комісіями Рад народних депутатів, а також з комісіями, утвореними при виконавчих комітетах Рад народних депутатів.

Стаття 8. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах у своїй діяльності підзвітні Радам народних депутатів та їх виконавчим комітетам, Президії Верховної Ради Української РСР та Раді Міністрів Української РСР.

Стаття 9. Сільські, селищні, районні, районні у містах, міські (у містах без районного поділу) комісії по радянських традиціях, святах та обрядах:

а) координують діяльність державних органів і громадських організацій по вивченню, узагальненню та поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів;
б) розробляють і здійснюють як безпосередньо, так і через відповідні державні органи і громадські організації та колективи трудящих заходи по впровадженню радянської обрядовості;
в) організовують пропаганду радянських традицій і звичаїв, свят, обрядів та ритуалів у пресі, по радіо, телебаченню тощо, залучаючи до цієї роботи депутатів Рад, передовиків виробництва, працівників народної освіти, науки, культури, ветеранів праці, учасників Жовтневої революції, громадянської і Великої Вітчизняної воєн;
г) беруть участь у доборі організаторів проведення свят та виконавців обрядів і подають методичну допомогу в їх роботі;
д) контролюють роботу по підготовці і проведенню свят та впровадженню обрядів підприємствами, установами і організаціями, на які покладено безпосереднє здійснення цих урочистостей;
е) організовують семінари, наради по обміну досвідом з питань поширення революційних, бойових і трудових традицій Комуністичної партії і радянського народу та проведення державних свят, знаменних дат, обрядів «Урочисте вручення паспорта громадянина Союзу РСР», «Проводи до Збройних Сил СРСР», «Одруження», «Народини», «Похорон» та інших;
є) вивчають практику поширення радянських традицій і звичаїв, проведення свят, впровадження обрядів, ритуалів і подають до відповідних виконавчих комітетів Рад народних депутатів та до обласної комісії по радянських традиціях, святах та обрядах пропозиції по удосконаленню цієї роботи;
ж) сприяють розвиткові матеріально-технічної бази радянської обрядовості.

Стаття 10. Районні комісії по радянських традиціях, святах та обрядах спрямовують і контролюють діяльність відповідних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів, подають їм методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід їх роботи.

Стаття 11. Сільські, селищні, районні, районні у містах, міські (в містах без районного поділу) комісії по радянських традиціях, святах та обрядах мають право:

а) перевіряти на підприємствах, в установах, радгоспах, колгоспах, в громадських організаціях стан роботи по поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів;
б) одержувати від державних органів і громадських організацій відомості, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;
в) заслуховувати на засіданнях комісії керівників установ, підприємств, радгоспів, колгоспів, представників громадських організацій і творчих спілок про стан поширення радянських традицій і звичаїв, проведення свят, впровадження обрядів та ритуалів;
г) вносити на розгляд виконавчих комітетів сільських, селищних, районних, міських Рад народних депутатів пропозиції з питань радянської обрядовості;
д) входити до установ, підприємств, радгоспів, колгоспів, громадських організацій і творчих спілок з поданнями щодо поширення радянських традицій і звичаїв, проведення свят, впровадження обрядів та ритуалів.

Стаття 12. Обласні й міські (в містах з районним поділом) комісії по радянських традиціях, святах та обрядах:

а) спрямовують, координують і контролюють діяльність нижчестоящих комісій по радянських традиціях, святах та обрядах, подають їм методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід їх роботи;
б) розробляють і проводять в життя відповідно в межах області, міста через державні органи, громадські організації і колективи трудящих заходи по поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів;
в) забезпечують підготовку організаторів проведення свят та виконавців обрядів і сприяють розвитку матеріально-технічної бази радянської обрядовості;
г) організовують огляди-конкурси на краще проведення радянських свят та виконання обрядів;
д) подають до Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів Української РСР пропозиції з питань радянської обрядовості.

При виконанні зазначених обов'язків обласні й міські (в містах з районним поділом) комісії по радянських традиціях, святах та обрядах користуються правами, передбаченими статтею 11 цього Положення.

Стаття 13. Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів Української РСР:

а) спрямовує і об'єднує всю роботу, що проводиться в республіці по поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів;
б) координує і контролює діяльність комісій по радянських традиціях, святах та обрядах при виконавчих комітетах обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, подає їм всебічну допомогу в організації вивчення і пропаганди радянських традицій і звичаїв, проведенні свят, впровадженні обрядів та ритуалів;
в) здійснює контроль за виконанням рішень Партії і Уряду з питань поширення радянських традицій і звичаїв, проведення свят, впровадження обрядів і ритуалів, підготовки кадрів організаторів і виконавців проведення свят та обрядів, поліпшення організаційних основ і зміцнення матеріально-технічної бази радянської обрядовості і вживає заходів до їх виконання;
г) координує роботу міністерств і відомств Української РСР, громадських організацій і творчих спілок по поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів, дає їм методичні рекомендації з цих питань;
д) узагальнює досвід роботи по поширенню радянських традицій і звичаїв, проведенню свят, впровадженню обрядів та ритуалів і розробляє рекомендації по розвитку радянського обрядотворення;
е) організовує проведення республіканських конференцій, семінарів, нарад по обміну досвідом з питань теорії та практики поширення радянських традицій і розвитку радянської обрядовості.

Стаття 14. Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах проводить свою роботу за затвердженими нею планами. Питання, віднесені до компетенції комісії, розглядаються на її засіданнях.

Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Комісія з метою виконання завдань, що стоять перед нею, та відповідно до напрямів та обсягу роботи, яку вона має здійснювати, може створювати галузеві секції.

Стаття 15. Комісії по радянських традиціях, святах та обрядах при виконкомах обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів та при Раді Міністрів Української РСР для вирішення оперативних питань у період між своїми засіданнями та для підготовки матеріалів на розгляд комісії утворюють бюро у складі голови, заступників голови, голів секцій і відповідального секретаря комісії.

Стаття 16. Засідання комісії по радянських традиціях, святах та обрядах вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

Стаття 17. Комісія по радянських традиціях, святах та обрядах у питаннях, віднесених до її компетенції, приймає постанови. Постанови комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні.

Стаття 18. Постанови комісії у питаннях, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для державних установ, підприємств, громадських організацій та службових осіб. Державні установи, підприємства, громадські організації і службові особи зобов'язані повідомляти комісію по радянських традиціях, святах та обрядах про заходи, вжиті на виконання постанови комісії.

Стаття 19. Постанова комісії по радянських традиціях, святах та обрядах може бути оскаржена до виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів, рішення якого є остаточним.

Стаття 20. За членами комісії по радянських традиціях, святах та обрядах під час виконання доручень, зв'язаних з відривом від своєї основної роботи, зберігається заробіток за місцем їх роботи, і вони мають право на відшкодування понесених ними витрат.

Стаття 21. Матеріально-технічне забезпечення комісій по радянських традиціях, святах та обрядах покладається відповідно на виконавчі комітети Рад народних депутатів і Раду Міністрів Української РСР.


Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).