Перейти до вмісту

Проект Конституціі Украінськоі Держави

Матеріал з Вікіджерел
Проєкт Конституціі Украінськоі Держави
1918
Це публікація документу, який зберігається в архіві.
Посилання на документ: ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 42, арк. 28–29
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІІ УКРАІНСЬКОІ ДЕРЖАВИ.

1. Украіна есть державою суверенною і самостійною.

2. Суверенне право в У. Д. належать іі горожанам.

3. Теріторія У. Д. есть неподільна.

4. Повнота публічних прав належить всім горожанам У. Д. і позбавити іх можно тільки постановою Суду У. Д.

5. Горожанин У. Д. не може бути разом з тим горожанином иншоі держави.

6. Актова, громадянська і політична правосильність горожан У. Д. починається з 20 літ, так чоловіків, як жінок.

7. Громадяне У. Д. рівні у всіх правах. Уродження, освіта, майно, оподаткування не дають ніяких привилеів. Державною мовою есть мова украінська. Державною церквою есть церква православна.

8. Ніхто но може бути затриманий на теріторіі У. Д. без судового наказу, хиба на гарячим вчинку; але і а такім разі Суд мае в 24 годи­ни установити причину і спосіб затрімання, або випустити на волю.

9. Домашне огнище признаеться недоторканим. Ніяка ревізія без судового наказу не може відбутись, крім наглих випадків, але і тоді, на жадання громадянина, мае бути доставлений йому судовий наказ на протязі 48 годин.

10. Установляеться листовна тайна, за винятком судового наказу.

11. На теріторіі У. Д. ніхто не може бути обмежений в правах: слова, друку, сумління, організації, страйку і змов — по скільки не переступае постанов карного закону.

12. Кожний громадянин за порушення його публічних прав або прав його співгорожан мае право винну урядову особу притягти до суду.

13. Громадяне У. Д. мають активне і пасивне виборче право до законодатних органів і всіх органів місцевого і громадського самоврядування. Окремі постанови про права громадянства /горожанства/ нормує спеціальний закон.

14. Верховним законодатним органом У. Д. являється Парлямент.

15. Вища виконавча власть в У. Д. належить Раді Міністрів.

16. Вищим судовим органом У. Д. есть Генеральний Суд.

17. Парлямент вибираеться загальним, рівним, безпосередній, тайним і пропорціональним голосованням всіх правосильних горожан.

18. Один депутат припадає на 100000 людности.

19. Депутатом може бути вибраний кожний необмежений в своїх правах громадянин У. Д.

20. Депутатам забезпечується іммунітет.

21.Провірка виборів належить Генеральному Судові У. Д., постанова якого передаеться на затвердження Парляменту.

22. Депутати до Парляменту вибіраються на 4 роки.

23. Дочасно Парлямент роспускаеться його ж постановою. Нові вибори, по постанові Парляменту, росписуе виконавча власть. Між постановою про росписання виборів та виборами не може проминути меньш 4 місяці. Між постановою про росписання виборів та скликанням Парляменту не може пройти більш 6 місяців. Коли б Парлямент не був скликаний в призначений термін, то він збіраеться сам собою в перший понеділок по тій речниці.

24. Парлямент проводить Голова вибраний абсолютною більшістю депутатів. В поміч йому вибіраються товариші в кількости, установленій Парляментом.

25. Парлямент збірается не меньше як на 2 сесіі що року. Перерва між сесіями не може бути більше 3 місяців. На пропозицію, внесену ⅕ депутатів, Парлямент повинен бути скликаний не пізніше 1 місяця від одержання іі Головою.

26. Для правосильности рівень Парляменту треба присутности більше половини депутатів. Всі справи рішаються звичайною більшістю присутних дептутатів. Зміна констітуціі, проголошення війни, заключення миру, відання під суд міністрів — рішаються спеціальною більшістю.

27. Законодатні проекти вносяться на розгляд Парляменту: Презідією Парляменту, окремими депутатами числом не менше 20, Радою Міністрів, виборцями в числі не меньше 100000 — заявами на письмі, провіреними Генеральним Судом.

28. Для ухвали зміни констітуціі потрібно ⅔ присутніх депутатів і ухвала стае правосильною тоді, коли іі поновить звичайна більшість Парляменту в новім складі.

29. Закони, ухвалені Парляментом, публікуе Державний Секретарь. Протоколи Засідань Парляменту публікуються за підписом Голови Парляменту і одного з секретарів.

30. Без ухвали Парляменту не можна: побірати ніяких податків, обкладати і позбувати державне майно, не може бути дійсним бюджет, означена скількість війска, а ні виданий жоден загально-обовязковий закон.

31. Проголошення війни потребує ухвали ¾ присутних членів Парляменту.

32. Закон, ухвалений Парляментом, стае дійсний після одержання санкції Голови держави. Закон двічі не санкціонований і ухвалений Парламентом втрете стае законом без огляду на санкцій.

ЗЗ. Рада Міністрів дістае свою повновладність від Парламенту і перед ним відповідае.

34. Формуе Раду Міністрів Голова Держави. Кількість Міністрів і спеціалізацію іх портфелів установляе Парлямент. Член Ради Міністрів або весь кабінет, якому більшість Парляменту висловить недовірія складає свою повновласть до 24 годин і до 5 день призначаеться новий міністр або формуеться новий кабінет.

35. Члени Кабінету мають в Парляменті право дорадчого голосу.

36. Судових рішень не можуть змінити ні законодатні, ні адміністративні власти.

37. Члени Генерального Суду призначаються Парляментом до віку установленого законом. Генеральний Суд есть едина касаційна інстанція для всіх судів Держави. Організація і компетенція Судів установлються осібним законом.

38. Припинення громадянських свобід ухваляе Парлямент, а коли він не зібраний — Рада Міністрів з обовязком предложити сей роспорядок на затверження в перше засідання найблизшоі сесіі Парляменту.

39. Припинення громадянських свобод не може трівати довше 6 місяців і не може припадати на час виборів до Парляменту.


ПРАВА НАЛЕЖНІ ГОЛОВІ У. Д.

 а/ Репрезентація Держави.
 б/ Головенство військом.
 в/ Всі почотні права.
 г/ Скликання і відчинення Парляменту.
 д/ Формування Кабінету Міністрів.
 е/ Санкція законів.
 ж/ Амнестія і помилування.
 з/ Спадкоемство.
 и/ Цивільна (нерозбірливий текст).
 і/ Недоторканість і невідповідальність, крім справ цивільних.

Всі роспорядження Голови Держави робляться за скріпою Державного Секретаря і відповідного Міністра.

Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах.