Статут Товариства письменників і журналістів ім. Івана Франка

Матеріал з Вікіджерел
Статут Товариства письменників і журналістів ім. Івана Франка
Львів: Товариство письменників і журналістів ім. Івана Франка, 1928
Обкладинка

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА
ПИСЬМЕННИКІВ І ЖУРНАЛІСТІВ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА

 

ЛЬВІВ, 1928

НАКЛАДОМ ТОВАРИСТВА ПИСЬМЕННИКІВ І ЖУРНАЛІСТІВ.
ІМ. ІВАНА ФРАНКА

 

Дирекція Поліції у Львові.
Ч. 1729/25.
Ст. 1803.
Статут затверджений рескриптом Воєвідства з дня 1. вересня 1925 р. ч. в. р. 20758/25.

 

З друкарні Вид. Спілки „Діло“ у Львові, Ринок 10.
 

I. НАЗВА І ОСІДОК ТОВАРИСТВА.

§ 1. Товариство має назву: „Товариство письменників і журналістів ім. Івана Франка“. Осідком товариства є місто Львів.

II. МЕТА ТОВАРИСТВА.
§ 2. Метою Товариства є: гуртувати українських письменників і журналістів для репрезентування їх на зверх та для заступства й підтримки їх матеріяльних і духових інтересів — шляхом: а) Репрезентовання перед владою, б) участи в журналістично-письменницьких зїздах, нарадах, виставах, в) видавання журналів, брошур, альманахів і інших періодичних і неперіодичних видань, г) висилки петицій і меморіялів у загальних і спеціяльних справах, що торкаються загалу українських письменників і журналістів, д) уладжування відчитів, концертів, вистав, дискусійних зібрань, е) піддержування товариського життя через удержання окремого льокалю, читальні і бібліотеки, ж) створення фонду для матеріяльної допомоги дійсним членам і їх родинам згідно з постановами отсього статуту, та для уможливлення студій, з) основування і удержування захистів і санаторій для своїх членів і їх родин, і і) принимання записів на ціли Товариства.
III. ЗАСОБИ ТОВАРИСТВА.

§ 3. Засоби Товариства творять: вписове і вкладки членів, жертви і записи в користь Товариства, прибутки з відчитів, вистав, концертів, видавництв і інших підприємств Товариства.

IV. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА ЇХ ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ.

§ 4. Товариство складається з членів: а) дійсних, б) прихильників і в) почесних.

§ 5. Дійсним членом Товариства може бути кожний український письменник і журналіст, що скінчив 21 літ життя та що найменше від року займається письменницькою або журналістичною працею. Вступлення в члени Товариства відбувається за письменним зголошенням і приняттям Радою Товариства. Непринятий має право відкликатися до найблизчих Загальних Зборів.

§ 6. Дійсний член Товариства вплачує вписове одноразово у висоті 10 золотих і місячну вкладку по 5 зл. Обовязок вплачувати вкладки від першого дня того місяця, в якім члена принято Радою до Товариства.

§ 7. Членом прихильником Товариства може стати кожна фізична або правна особа, що буде принята Радою Товариства, зложить вписове як дійсний член та зобовяжеться вплачувати вкладки дійсного члена місячно або річно згори або зложить одноразово найменше квоту 300 золотих. Неприйнятим прислуговує право відкликатися до найблизчих Загальних Зборів.

§ 8. Почесних членів вибирають Загальні Збори, щонайменше двома третинами голосів, заслужених для української нації на полі письменства, публіцистики, науки, політики, суспільної праці або для самого Товариства. Почесні члени не платять вкладок.

§ 9. Дійсні члени мають право: а) активного і пасивного права вибору до всіх установ Товариства, б) ставлення внесень і інтерпеляцій на Загальних Зборах, в) подавання Раді на письмі внесень, які Рада мусить поставити на порядку нарад, г) домагатися скликання надзвичайних Загальних Зборів згідно з § 21. статуту, е) вглядати в книги Товариства в прияві двох членів Ради, е) користати з підмог і інституцій Товариства, ж) користати з помешкання, читальні і бібліотеки Товариства, з) брати участь у вечірках, відчитах, концертах, дискусійних зібраннях, прогульках, які уладжуватиме Товариство.

§ 10. Члени прихильники мають право: а) дорадного голосу на загальних Зборах, б) ставити внесення і інтерпеляції на Загальних Зборах, в) користати з помешкання, бібліотеки і читальні Товариства на основі постанов реґуляміну, г) брати участь у сходинах, відчитах і дискусіях, уладжуваних Товариством.

Члени почесні мають всі права членів прихильників.

§ 11. Втрата членських прав наступає через виступлення і виключення. Виключити може члена Рада Товариства тоді, коли він ділає на шкоду Товариства або своїм поведенням понижує гідність Товариства. Виключеному прислугує право відклику до Загальних Зборів.

§ 12. Дійсний член може виступити з Товариства за письменним повідомленням Ради Товариства та по довершенню вплати вкладки до кінця біжучого року. Член, що залягає 6 місяців з вкладкою без основного оправдання, уважається виступившим, що стверджує Рада.

§ 13. Член прихильник, що виступає з Товариства є обовязаний вплатити цілу вкладку за біжучий рік.

V. УПРАВА ТОВАРИСТВА.
А) Рада.
§ 14. Товариством управляє Рада зложена з галови, 4-ох членів і 2-ох заступників. Голову Ради, членів Ради і двох заступників вибирають загальні Збори на протяг одного року. Заступника голови, секретаря, скарбника і господаря вибирає Рада зпоміж себе.

§ 15. Рада заступає Товариство назовні і репрезентує в установах предвиджених законами, виконує ухвали Загальних Зборів, приймає і виключає членів, полагоджує всі біжучі справи Товариства та управляє майном і фондами Товариства згідно з ухваленим зборами реґуляміном.

§ 16. Рада збирається обовязково раз на місяць, а в разі потреби і частіше. Свої постанови виносить Рада звичайно більшістю голосів, при рівности голосів рішає голова.

До важности рішень треба приявности 4 членів, зглядно їх заступників.

§ 17. На загальних Зборах складає звідомлення зі своєї діяльности, з управи майном Товариства і його фондів.

§ 18. Голова Товариства репрезентує і заступає Товариство, скликує Раду, установляє порядок засідання, проводить на засіданнях, береже постанов статуту і реґуляміну Товариства.

§ 19. Під неприсутність голови всі його права і обовязки переходять на заступника голови, а під неприсутність і заступника на найстаршого віком члена Ради.

Б) Загальні Збори.

§ 20. Загальні Збори скликує Рада Товариства раз у рік.

§ 21. Надзвичайні Загальні Збори скликує Рада Товариства в разі потреби, також мусить Рада скликати надзвичайні загальні Збори на письменно умотивоване домагання 10 дійсних членів Товариства найпізніше в 14 днів після внесення письменного домагання. Коли Рада цього не зробить, можуть згадані дійсні члени скликати ці збори за своїми підписами.

§ 22. Загальні Збори скликується через оголошення дня зборів і порядку нарад в українських часописах 8 днів перед означеним речинцем Зборів.

§ 23. До важности нарад вимагана є присутність одної четвертини всіх дійсних членів. В разі недостачі комплєту скликується слідуючі важні Загальні Збори при всякім числі членів. Загальні Збори скликані для розвязання Товариства, можуть важно рішати тільки при участи двох третин дійсних членів.

§ 24. Ухвали загальних Зборів приймаються звичайно більшістю голосів. Для зміни статуту, іменування почесних членів і розвязання Товариства потрібна більшість двох третин присутних членів.

§ 25. Голосування на загальних Зборах відбувається явно. Лиш при виборі Ради, Контрольної Комісії і відкликів в справі неприняття або виключення членів голосується тайно картками.

§ 26. Загальні Збори: а) уділюють або відмовляють абсолюторії Раді на внесення Контрольної Комісії. В разі відмовлення абсолюторії загальні Збори вибирають ревізійну комісію з трьох членів, яка разом з Контрольною Комісією провірює діяльність Ради і предкладає висліди своєї ревізії надзвичайним Загальним Зборам; день цих надзвич. Загальних Зборів означують ті загальні Збори, які відмовили Раді абсолюторії, б) вибирають Контрольну Комісію з трох членів на один рік, в) ухвалюють реґуляміни, що в межах статуту означують норми для сповнювання завдань Товариства, г) полагоджують внесення Ради або членів, е) рішають про нарушення залізного фонду Товариства, д) полагоджують відклики членів, ж) вибирають Раду і голову Товариства, з) іменують почесних членів, і) рішають про зміну статуту і розвязання Товариства.

В) Контрольна Комісія.

§ 27. Контрольна Комісія складається з голови і двох членів. Голова мусить бути дійсним членом Товариства, а члени Комісії можуть бути вибрані зпоміж дійсних членів або членів прихильників.

§ 28. Контрольну Комісію вибирають що року Загальні Збори. До важности її рішень вимагається присутности та підписів двох членів Комісії.

§ 29. Завдання Контрольної Комісії є: провірювати рахунки Товариства і здавати з них звідомлення перед Заг. Зборами.
VI. ЗАСТУПСТВО ТОВАРИСТВА.

§ 30. Товариство заступає на зверх голова або його заступник. Всі письма, що виходять з Товариства, підписує голова або його заступник і секретар або 1 член Ради з витисненням печатки Товариства, що має напис: „Товариство письменників і журналістів ім. Івана Франка“.

VII. МИРОВИЙ СУД.

§ 31. Спори між членами Товариства, як також спори між членами і орґанами Товариства, рішає мировий суд, до якого спорячі сторони вибирають по двох суддів, а ті вибирають надсуддю. Від рішень цього суду нема відклику, а хто з членів не підчиниться присудові перестає бути членом Товариства.

VIII. ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ.

§ 32. За поступки, виступи, і діла незгідні з гідністю члена Товариства дійсні члени можуть бути покликані перед дисциплінарну комісію, якої склад і спосіб поступовання буде устійнений реґуляміном затвердженим Радою Товариства.

IX. МАЙНО І ФОНДИ ТОВАРИСТВА.
§ 33. Майно Товариства складається: а) з біжучого фонду, б) запомогового фонду, і в) залізного фонду.

§ 34. Біжучий фонд творять: вкладки, доходи зі вступів на відчити, дискусійні зібрання, вечірки, вистави уладжені Товариством, доходи з видавництв, добровільні датки і записи виразно на цю ціль застережені. Призначенням біжучого фонду є: покривати біжучі видатки Товариства. Остаючу річну надвишку призначує Рада до запомогового або залізного фонду. Біжучим фондом управляє Рада Товариства.

§ 35. Запомоговий фонд творять: а) надвишки з біжучих фондів, призначені на цю ціль Радою Товариства і б) записи і добровільні датки виразно на цю ціль застережені.

§ 36. Залізний фонд творять: а) вписове і надвишки з біжучих фондів, призначені на цю ціль Радою Товариства, б) записи і добровільні датки, виразно на цю ціль застережені, в) нерухомости набуті Товариством, йому даровані або записані, як також бібліотека Товариства, що повстає з дарів, записів і книжок, закуплених Радою. Залізним фондом управляє Рада Товариства лиш настільки, що відсотки від капіталів або цінних паперів та чисті доходи з нерухомостей може призначувати до фондів біжучого або запомогового. Зрештою про нарушення залізного фонду чи продажі або обтяження нерухомостей рішають на внесення Ради Загальні Збори двома третинами голосів.
X. ЗАПОМОГИ.

§ 37. Товариство уділює зі свого запомогового фонду зворотні або беззворотні підмоги своїм членам та їх вдовам і сиротам, а також у виняткових випадках нечленам, українським письменникам і журналістам. Запомоговим фондом порядкує Рада Товариства.

XI. РОЗВЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА.

§ 38. На випадок розвязання Товариства усе його майно, якщо нема іншого рішення загальних Зборів, які рішили про розвязання Товариства, переходить на Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові, а колиб це Товариство не істнувало, то на Товариство „Просвіта“ у Львові з тим, що ці Товариства обовязані передати це майно новому Товариству українських письменників і журналістів, колиб таке оснувалося.

XII. ПЕРЕХІДНІ ПОСТАНОВИ.

§ 39. Основники цього Товариства займуться введенням в життя отсього статуту та скликанням перших конститууючих Загальних Зборів Товариства.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).