Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/103

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 93 —

урядомъ симъ нашимъ універсалнимъ ознаймуемъ писаніемъ, ижъ, респектуючи мы гетманъ на заслуги и прислуги въ войску его царского величества За порожскомъ роненніе и ронячіеся пана Андрея Марковича сотника глуховского, надаемо ему владѣти село прозиваемое Токарѣ въ сотнѣ Лохвицкой будучое эъ всѣми до одного приналежащими кгрунтами и угодіамы, позволяючи от тамошних посполитих людей всякіе повинности и послушенство отбѣрати. Зачимъ абы панъ полковникъ лубенсків зъ старшиною полковою п. сотникъ Лохвицкій эъ урядомъ ему пану сотниковѣ глуховскому во владѣній помяну того села Токаровъ и въ отбѣранъю от тамошних посполитих людей повин ности и послушенства найменшой не важилис чинити шкоди, перешкоды и трудности варуемъ. Войтъ зась токаровскій эъ посполитими людми долженъ пану сотниковѣ глуховскому, яко своему державци, всякое отдавати послу шенство, пилно приказуемъ. Данъ въ Кіевѣ, iюня 22 дня, року 1713.

Въ подлинномъ подписано: Зъвишъмeннoвaнній гетманъ рукою власною.

К сей копѣи въ увѣрение лутшее руку приложивъ Андрей Марковичъ, генералния подскарбий малоросийский. Въ Глуховѣ 1731 году, генвара 8 д.

[117 — Ґалаґана].
61.

Божіею поспѣшествующею милостію мы пресветлѣйшій и державнѣйшій великій государ, цар и великый князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великія, и Малія, и Бѣлія Россій самодержецъ...[1]) пожаловали бывъшаго Чигиринъского полку полковника Ігнатья Калагана за его къ намъ великому государю вѣръніе и радѣтелное службы въ войнъскых походехъ, повелѣли ему дать сію нашу царского величества жалованъную грамоту на местечко Веремѣевъ ку да на село Липовое въ полку“Лубенскомъ въ сотне Чигиринодубровъ ской обрѣтающіхся, для того сего настоящаго 1714 году, февъраля въ 7. д., намъ великому государю нашему царскому величеству былъ челомъ онъ пол ковникъ, что служит до онъ намъ великому государю нашему царскому ве личеству от младихъ лѣтъ во всякой вѣрности, и бивалъ въ походех и про тивъ неприятелей на баталѣях многажди, не щадя живота своего. А мает Ности де ево которiе въ прошлихъ годѣхъ по нашему великого государа указу дани былы ему во владѣніе на той сторонѣ Днепра [1176) и тѣ от дани въ сторону полского владѣнія; а въхѣсто тѣхъ заднепрскых по разсмот ренію господина гетмана отведено ему зъ дворомъ ево въ Лубенъскомъ полку вишепомянутое местечко Веремѣевкa дa село Липовое ис плотиною, что на рѣчке Суле, ажалованъной де нашей царского величества грамоти на Оное местечко и село ему не дано, и дабы намъ великому государю нашему царскому величеству повелѣт для владѣнія оного местечка и села с плоти ною дать ему нашу царского величества жалованъную грамоту. А въ уне версалехъ подданъного нашего гетмана Івана Ільйча Скоропадского, какови онъ полковникъ въ нашей государственъной посолской канъцелярій объявилъ, написано: въ первомъ, майя 24-го, 1711 году, данномъ въ обозе от Полугоря, позволяет онъ господинъ гетманъ ему полковнику Ігнатю Калагану владѣти местечкомъ Веремѣевъкою въ сотнѣ Чигиринодубровъской будучим и пове левает, чтобъ полковник лубенъской съ старшиною и сотник чигиринодуб ровъскій съ урядомъ ему полковнику чигиринъскому во владѣній помянутого местечка Веремѣевъки ни малой не чинилъ трудности и препятія. [118] А войтъ тамошній спосполитими людми так всенокосах, какъ и во инихъ потребахъ належащее отдавали послушаніе. Во втором, iюля 15-го, 1710 году, данном

  1. Титула наведено скорочено.