Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./68

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
40.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя его царскаго свя щенѣйшаго величества Войскъ Запорожских обоихъ сторон Днепра гетман Іоан Скоропадскій.

Пану полковниковѣ войска его ж царскаго пресвѣтлаго величества Запо рожскаго лубенскому, старшинѣ его полковой, тутже сотниковѣ чорнускому зъ урадом, и кому колвекъ въ войскових и посполитих тамошных обывате лей (1326) отом вѣдати належатимет сим нашим ознаймуем унѣверсалом, ижъ презентовалъ нам п. Яковъ Христичъ, товаришъ знатній полку Лубен скаго премощнѣйшую великаго государа его царскаго пресвѣтлаго величе чества грамоту за служби войсковіе ему жалованную на село Нехрестовку в сотнѣ Чорнуcкoй будучое, от антецессора нашего наданное, также и на два млины Вешняки его власніе, еденъ в Бондарах на рѣдѣ Полонной о двох ко лах, а другій в Нехрестовцѣ на Трушисѣ тож одвох колах стоячіе, и про сил нашего реементарскаго потверженія. Мы теди гетманъ принявши его пана Якова Христича прошеніе за слушност, а барэѣй стосуючися до висо коповажной монаршой царскаго пресвѣтлаго величества грамоты, респектом давних его въ войску Запорожском роненных услуг помянутое село Нехре стовку и предреченніе млины Вешняки въ зуполное и спокойное ему владѣніе ствержаем симъ нашим унѣверсалом, котораго повагою варуем и пилно при қазуем, абы нѣхто зъ вишпомянутой старшины и чернѣ войскових посполи тих людей ему пану Христичовѣ въ спокойном содержанію того села Нехри стовка и реченных млинов и въ отбыранъю от людей тяглих належитого послушенства, азмлинов розмѣрових приходовъ жадной найменшой не ва жилися чинити трудности и перешкоди. Войтъ вас з посполитими села Не хрестовкы людми (: кромѣ козаков:) повинны ему яко державцы своему по прежнему всякое подданское послушенство без противносты отдавати реемен тарско упоминаемъ. Данъ въ Глуховѣ, септеврія 23 дня, 1714 року.

Звышменованный гетман рукою власною.

[131—1326] к симъ копѣямъ товаришъ значковій полку Лубенского Климъ Христичъ руку приложиль,


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.