Грамматика Малороссійскаго нарѣчія/Имена даемыя при крещеніи

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Грамматика Малороссійскаго нарѣчія
Ал. Павловскій
Имена даемыя при крещеніи
Українській в оригіналі текст позначений жовтим кольором
• Цей текст написаний одним з ранніх фонетичних правописів до кулішівки.
• Для робіт з подібними назвами див. Граматика малоросійського наріччя (Цертелєв)
Петербург: 1818
в.) Имена даемыя при крещенїи.
Андрі́й, Андрі́йко, Андру́сь Андрѣй
Ві́вдя, Овдю́шка, Евдо́ха Евдокія
Га́нна, Га́ля, Га́лька Анна
Га́па, Га́пка, Гапу́ся Агаѳія
Горпы́на, Горпы́ночка Агрипина
Грыцько̀, Гры́цыкъ, Грыць Григорій
Даны̀ло, Даны́лко Даніилъ
Дены́съ, Дены̀ско Діонисій
Дмытро̀, Дмы́трыкъ, Дмытру́сь Дмитрій
1070 Евту́хъ Евтихій
Зінько̀ Зѣновій
Зі́нька, Зі́нѣчка Зѣновія
Ильля̀, Илько̀ Илія
Івга Евгенія
І͡осыпъ, І́сько Іосифъ
І͡овхи́мъ, І͡овхи́мко Евфимій
Корні́й, Корні́йко, Корніе́ць Корнилій
Карпо̀, Карпу́сь Карпъ
Кале́ныкъ Каллиникъ
1080 Клымъ Клементій
Кулы́на Акилина
Купрі́й Кипріанъ
Ларыві́нъ Иларіонъ
Левко̀, Леву́сь Левъ
Лево́нъ Леонтій
Лукья́нъ, Луцько̀ Лукіанъ
Мала́шка Меланія
Мары́на, Мару́ся Марина
Мосі́й, Мусіѣ́ць, Мусі́йко Мойсей
1090 На́стя, Насту́ся Анастасія
Ната́лка, Ната́лочка Наталія
Нычы́поръ, Нычы́пірко Никифоръ
Ода́рка, Ода́рочка Дарія
Окса́на Аксинія
Олексі́й, Оле́кса, Лесько̀ Алексѣй
Оме́лько, Омеля́нъ Емеліанъ
Онопрій, Онопріѣ́ць, Онопрійко Онуфрій
Охрі́мъ, Охрі́мко Ефремъ
Опана́съ, Пана́съ, Пана́ско Афанасій
1100 Оста́пъ, Оста́пко Евстафій
Овді́й Авдій
Овсі́й Евсевій
Оны́сько, Онысечко Анисимъ
Оры́на, Оры́шка Ирина
Пара́ска, Пара́сочка, Пара́ся Параскевія
Павло̀, Павлу́сь Павелъ
Петро̀, Петру́сь Петръ
Пархі́мъ, Пархві́нъ Парѳентій
Прі́ська, Прі́ся, Прі́сѣчка Ефросинія
1110 Проко́пъ, Процько̀ Прокопій
Пала́жка Пелагія
Пантелымі́нъ, Панько̀, Пантелі́й Пантелеймонъ
Пылы́пъ Филипъ
Свыры́дъ, Свыры́дко Спиридонъ
Соло́ха Соломонида
Сопрі́нъ, Супру́нъ, Супру́сь Софроній
Степа́нъ, Стецько̀, Стець Стефанъ
Сте́ха, Сте́шка Стефанида
Тере́шко, Тере́шечко Терентій
1120 Тыми́шъ, Тымо́сь Тимоѳей
Харыті́нъ, Харко̀ Харитонъ
Хи́мка, Хи́мочка Евфимія
Хома̀ Ѳома
Хі́вря Февронія
Хры́стя Христина
Уля́на, У́лька, У́лечка Уліянія
Хве́нна Феодосія
У́стя, У́стечка Устинія
Юрко̀ Георгій
1130 Яре́ма, Яре́мочка Еремія
Я́ківъ, Яцько̀, Яку́сь Яковъ


Примѣчаніе. Отечественныя имена, кончащїяся въ Россїйскомъ языкѣ на ВИЧЬ у Малороссїянъ имѣютъ свое окончанїе на ЕНКО, которыя часто означають ихъ и фамиліи на пр: Грыце́нко, Хведоре́нко, Онопрі́енко, Карпе́нко, Павле́нко. Однакоже если они хотятъ кого почестить, то изъ уваженїя къ нему говорятъ также Григо́ріевычъ, Хве́доровычъ, Ону́хріѣвычъ, Карповычъ, Па́вловычъ. Фамиліи же у Малороссїянъ такъ, какъ и у всѣхъ другихъ народовъ, по большей части даются отъ какихъ либо обстоятельствъ, на пр: извѣстныя Апо́столъ, Гаплы́къ, Сковорода̀, Загре́ба, Шыло, Шва́чка, Ку́шка, Налыва́йко, Півтора̀ кожу́ха, Сагайда́чный.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1928 року і автор помер щонайменше 100 років тому.