Сторінка:Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1932.pdf/551

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана

266. Про боротьбу з мишами. У ряді райжв Украяли і особливо в районах Дйротгетровської обласні — Н Насталому, Пащждрацсьдоіиу, Гданському, Н.-Троїцькому, ІІ.-Сірщбзшш, Яклтаснкоиу, Мелітоштсьшиу, Солошшшукозгу, П.-Мо* с'оишлму, 6ордлшй;<иг-у; Донещксб областе—^талиському, Я.-Айдаргі,кому, Марікжїдьшмт, Во^шоваасьїкоиу, Ог.-іКаржськаму; Одеської області!—Канівському, Возпсезчіському, Зінов'ївському, Роздідьнязіському, Це* бриклмч>коіму; Харківської обласФЯ — СасспішдасьМ'у, Яежворовдшжшгу, Ііриояограїтсьшму, Оболшсьтлту; іМамлгої обяачугк-—Попїльшішгошу, Київському, Ораігівсьішну, Сюмфсдооюу, та Вшищьта облаяти—Бврдияіюгшму. Заггоігсьтму,—е багато мишей у сшртах 'необмолочепого хліба, в соломі, л; толові та серносхошніщаїх. Такій отая затхязує зшмцеашої мишами фол над аеідькости еорпа та кормі®, тому- естрадна оргдазовші тхоьа боротьба з згапшп Проте, «о анажаючн >на постатей РНК УСРР з 12 явстопада -і 21 листопада 1932 -р. та посташву ЦКЗемшраш УСРР з 21 листопада 1932 ,р. є лдіЙ справі. обласні й районові ©поташі комітети та міськрад, & також обласні ІІ районові звмтпра-зи, до цшго -часу -в багатьох штавдках те їрозі (шулн належної боротьби з мтаваміг.

  • Стверджуючи ввдвішеяягі постатей. Рада паїродох '■юом'ісарїз УСРР *

поста я от а л а' 1. Зобов'язати обдвишгкеав і -РЛВ АМСРР протягом п’яти дав опрацювати оіїератшгі ш.Тїпга боротьби з мишами я райошвсогу розрізі, оооб.шо видаипш ірай«лш найбільш ушкоджені та миші з тим, '.щоб плями боротьби з мишами та зимовий період було доведено до ОТО, тшталш, радгоспів та адсоюібіш господарств до 1 січзія 1933 року. Згадані П.ТЯШІ надіслати через ШЇЗешірав до 'РЖ УСРР до 20 труд* па 1932 року. 2 &ккхз,нзатп об;мш*ктіп і >РІПЇ ЛМОРР організувати нюрешіркіу впвозашгя постанов про боротьбу з мишами в (райоїщ, ТОС, колгоспах, радгоспах та одноосібних господарствах, дам чого підрядити спєщій’.шїшх ушкзіючижеіпіх та розгорнути •висвітлерпи стану боротьби з митами <в рабо«.•вій і обласній оресі.

3. Зобов'язати обльпкопкомп і РНК ЛМСРР щомісячно подавати через ШіЗежвтрав до РІПІ УСРР звіти про проводену роботу у боротьбі з мМ'янми. 1. Зобов'язати ПКЗсмслрав УСРР до 27 грудня 1932 *р. соаот ІІ подати до РШІ УСРР пани боротьби з шкідппкаші сільського господарства ка 1933 рік, (виділивши окремо яіляи боротьби з мігаїчц на вешяиіш період 1933 року. 5. Для об’еднашгя оперативного кершщтжа різних організацій у справі боротьби з мишами, організувати тра Радиаркомі УСРР постійігу ком;*ію за головуванням заст. НКЗемоправ тов. Макієяка у складі: тов. Гончаренко (член колеги ИКЗС), заст. 'голови міси те*. йриходько (ТБШ). юв Ііеииель (УШЗР), тов. Мартин (Іігт трїїкздпт- шгсфкнарй), тов.(нерозбірливий текст) о. Заліклкгауватя ІіКФша'ігоі'п УСРР •тгефао^ищю перевіряти правтаеість витрачання фондів зарплати, еасшявути фінтові репресії до тбіх <ута*апоч і орг&пізацій, що пряліусашоть порушешгя кішп'о^їїіЕьбіоажепхжїої аисціші-шї.

Ь. НК РСІ УСРіР опрацювати лляна та петашвитн порядок перевірко.

наршиатїг, тщприжтаа та оргашодї впшпунугь що достзшаду.

Харків, 19 грудня 1932 року.

Голова РНК УСРР

Керівничий справ РНК УСРР

В. Легкий.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» з 20 грудня 1932 р. № 288.
268. Про доповнення арт. 6 постанови РНК УСРР та ЦК КП(б)У з 16 грудня 1932 р. «Про заходи до посилення збору мірчука».

На додаток до постанови РНК УСРР та ЦК КП(б)У з 16 грудня 1932 року «Про заходи до посилення збору мірчука» (З. З. УСРР 1932 р. № 36—40 арт. 234), Рада народніх комісарів УСРР постановила:

Встановлені в арт. 6 вищезазначеної постанови РНК УСРР та ЦК КП(б)У з 16 грудня 1932 року знижені норми одержання мірчука на 10 % на млинах «Укрмлина» для колгоспів, що організовано перемелюють зерно, — в рамках Донецької области не застосувати.

Харків, 25 грудня 1932 року.

Голова РНК УСРР

Вик. об. Секретаря РНК УСРР

І. Сема.
269. Про порядок відрядження до Москви та до областей УСРР і про порядок відрядження керівних робітників областей до Харкова.

Рада народніх комісарів УСРР постановила:

1. Встановити, що: а) народні комісари та їхні заступники об'єднаних і необ'єднаних наркоматів можуть їздити в справах до Москви та до областей УСРР лише з дозволу голови РНК УСРР;

(нерозбірливий текст) б) члени колегій наркоматів можуть іпгрТвдігтя .танго за дозволом нд.ркеш, з пастушим зш'демлмимм Голоси РИК УСРР. 2. Народні загакарт, угошоповши сокгаих наркоматі©, їхні заетушаїси—по «держиш дозволу вц Голови РПІС УСРР, ндатадно їло пастаесіза РИК СІ'СР з 16 груда 1932 $>,, мають одержуїкот дозвіл ©а оіхя» Союзного наркомату. 3. Голови та застудити голів облішкопіідмго та РИК АМСРР можуть ї.ідргп до м. Хапкою .тише з доїтаїу Гоясюа РІЖ УСРР, а вгщкааяг&и області вуділи ОВК—за дозволом івдтсвдігих варткштів.