Сторінка:Указание Генерального прокурора СССР и Председателя Комитета государственной безопасности СССР от 1 февраля 1989 г. №4с138с.djvu/4

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


3. Органам держбезпеки за кожною особою, реабілітованою на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року, направляти в інформаційні центри МВС-УВС письмові повідомлення про реабілітацію із зазначенням номера, присвоєного припиненій архівній кримінальній справі.

4. КДБ-УКДБ вживати заходів до встановлення місця проживання реабілітованих осіб або їх родичів за наявними в кримінальних справах відомостями, а також направляти повідомлення в органи рагсу про дату смерті.

Видача громадянам довідок щодо реабілітації проводиться органами прокуратури.

Копії повідомлень до органів рагсу про дату смерті та довідок про реабілітацію долучаються до матеріалів кримінальних справ.

Майнові та інші претензії розглядати відповідно до чинного законодавства.

5. Керівникам органів прокуратури та держбезпеки забезпечити своєчасне подання до ЦК компартій союзних республік, крайові і обласні комітети КПРС відомостей щодо проходження кримінальних справ осіб для розгляду питання щодо відновлення їх у партії.

6. Кримінальні справи на осіб, які не підпадають під дію ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР, розглядати в порядку, встановленому вказівкою Генерального прокурора Союзу РСР і Голови Комітету державної безпеки СРСР від 30 липня 1988 р. № 42с/13/40с.

Вжити додаткових заходів до прискорення розгляду в установленому законом порядку кримінальних справ на засуджених в роки репресій судовими органами.

7. Відомості про кількість осіб, реабілітованих на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР, включати до статистичної звітності про результати перегляду кримінальних справ.

8. Роботу, пов'язану з виконанням Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року, завершити в максимально короткі терміни та взяти її під особистий контроль.

Генеральний прокурор СРСР
Голова Комітету державної безпеки СРСР3. Органам госбезопасности по каждому лицу, реабилитированному на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г., направлять в информационные центры МВД-УВД письменные уведомления о реабилитации с указанием номера, присвоенного прекращенному архивному уголовному делу.

4. КГБ-УКГБ принимать меры к установлению места жительства реабилитированных лиц или их родственников по имеющимся в уголовных делах сведениям, а также направлять извещения в органы загса о дате смерти.

Выдача гражданам справок о реабилитации производится органами прокуратуры.

Копии извещений в органы загса о дате смерти и справок о реабилитации приобщаются к материалам уголовных дел.

Имущественные и иные претензии рассматривать в соответствии с действующим законодательством.

5. Руководителям органов прокуратуры и госбезопасности обеспечить своевременное представление в ЦК компартий союзных республик, краевые и областные комитеты КПСС сведений о проходящих по уголовным делам лицах для рассмотрения вопроса о восстановлении их в партии.

6. Уголовные дела на лиц, не подпадающих под действие ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР, рассматривать в порядке, установленном указанием Генерального прокурора Союза ССР и Председателя Комитета государственной безопасности СССР от 30 июля 1988 г. № 42с/13/40с.

Принять дополнительные меры к ускорению рассмотрения в установленном законом порядке уголовных дел на осужденных в годы репрессий судебными органами.

7. Сведения о количестве лиц, реабилитированных на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР, включать в статистическую отчетность о результатах пересмотра уголовных дел.

8. Работу, связанную с исполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г., завершить в максимально короткие сроки и взять ее под личный контроль.

Генеральный прокурор СССР Председатель Комитета государственной безопасности СССР А. Сухарев В. Крючков