Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./78

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[152] Его імъператорского величества войска Запорожского обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Данийлъ Апостолъ.

Его ж імператорского величества войска Запорожского панамъ полковникамъ прилуцкому и лубенскому эъ старшиною полъковою п. п. сотникамъ полъковому прилуцкому и пирятинъскому и кому бы колвекъ вѣдати надле жало симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверсаломъ, ижъ панъ Стефанъ Tapънавъский, знатний товаришъ бунъчуковий, презентовалъ намъ унѣверсалы от анътецессора нашего покойного пана Скоропадского данние ему за вѣрние его къ маестату его імъператорского величества услуги. Еденъ во 1709 году, априля 29 дня, на село Манъжосовъку въ полку Прилуцкомъ въ сотнѣ полъ ковой будучое; а другий въ 1712 году, ноеврія 12 на село Бѣлоцеръкувку въ полку Лубенъскомъ въ сотнѣ Пиратинъской положенъе свое имѣючое, на якие маетности онъ панъ Стефанъ Тарнавский просилъ и нашой унѣверсалной конъ фѣрмацій. Мы теды гетманъ, имѣючи по превисочайшой его імператоръского величества милости власть въсякие въ Малой Россій устроевати порядкы и по заслугамъ окривати нашимъ респектомъ по силѣ данной намъ жалован ной монаршой его ж імъператорского величества грамоти, респектуючи на вѣрние и нелениво ронячиеся не оттеперь, перво в енералной войсковой канцеллярій, а потомъ под бунчукомъ помянутого пана Стефана Тарнавъского радѣтелние къ его імператорскому величеству службы и въпредъ до онихъ усмотрѣвая въ немъ згодность и способност велѣли видат сей эъ вой сковой енералной канъцеллярій унѣверъсалъ, которимъ вышепрописанние села Манъжосовъку и Бѣлоцеркувъку со всѣми угодии ему пану Стефану Тарнавъскому въ спокойное и безпрепятственное владѣніе утверъжаемъ, и дабы ему пану Тарънавскому во владѣній тихъ селъ и въ отбиранню зъ онихъ въсяких повинностей (сопрочъ козаковъ, которие по високой его імператорского величества милости ненарушно при своѣхъ волностяхъ имѣют зоставати:) нѣ от кого не чинено жадного преслѣдованія, перепони и трудности. Войты теж съ посполитими людми Вышеспецѣкованнихъ селъ [1526] Манъжосовъки и Бѣлоцеркувъки повинни всякое ему пану Тарънавъскому яко державцѣ своему отдавати подданъское послушенъство мѣти хо чемъ и реименътарско упоминаемъ. Данъ въ Москвѣ, септеврія 16, pоку 1728.

Эвышменованный гетманъ рукою власною.

Мѣстце печати рейменътарской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.