ЗУРРСУУ/1927/1/29/Про розширення прав місцевих органів влади і спрощення порядку управління

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1927‎ | 1‎ | 29
Перейти до навігації Перейти до пошуку

139. Про розширення прав місцевих органів влади і спрощення порядку управління.

Політика радянської влади, скерована до пожвавлення роботи рад на підставі вирішень IX Всеукраїнского З'їзду Рад, сприяла дедалі більшому зростанню активности робітничо-селянських мас і розширенню безпосередньої участи їх в управлінні державою.

Однак, поруч з величезними досягненнями в царині господарського й культурно-соціяльного будівництва і з зростом політичної і самосвідомости мас, в державному апараті є ще ціла низка хиб, що потрібують усунення, дальшого вдосконалення, спрощення і здешевлення цього апарату, що перешкоджують дальшому розвиткові активности мас та безпосередній участі їх у справах управління.

Зазначене можна усунути через збільшення самодіяльности місцевих органів влади і втягнення широких мас працюючих до роботи рад, а також підсилення авторитету і відповідальности рад, як органів диктатури пролетаріяту. З цією метою, керуючись вирішенням X Всеукраїнского З'їзду Рад, що доручив поробити повний перегляд положень про місцеві органи влади („Положення про сільські ради“, і „Положення про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети“, „Положення про округові з'їзди рад і округові виконавчі комітети“) та інших узаконень, — Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили:

Поробити в чинному законодавстві УСРР нижченаведені зміни й доповнення, що встановлюють розширення прав місцевих органів влади і спрощення порядку управління.

Розділ I.
Про розширення прав сільських рад.

В постанові 2 Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету IX скликання з 28 жовтня 1925 року „Про сільські ради“ (Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 85, арт. 489) поробити нижченаведені зміни й доповнення:

1. До поділу „А“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради в царині організаційній додати п. 11 такої редакції:

„11) застосовувати заходи дисциплінарного впливу до членів сільської ради і сільських виконавців, виносячи їм зауваження і догани з правом оголошувати відповідні постанови на зборах виборців“.

2. До поділу „Б“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради в царині адміністративній та охорони революційного ладу додати п. п. 15—20 такої редакції:

„15) переводити стягання за виконавчими листами судових установ, на суму до 50 кар., додержуючи правил Цивільного Процесуального Кодексу УСРР;

16) видавати особам, що постійно живуть на території сільської ради, особові посвідки реченцем до 3 років за формами і порядком, встановлюваними від Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ УСРР;

17) реєструвати, на підставі нормальних статутів і спеціяльних узаконень, статути селянських товариств взаємодопомоги, сільських комітетів незаможних селян і доброхітних пожежних товариств в тому разі, коли район діяльности цих організацій обмежений територією сільської ради;

18) видавати постанови без затвердження їх від районового виконавчого комітету, про такі заходи до місцевого шляхового будівництва:

а) про порядок притягнення людности до трудової участи в роботах що до місцевого шляхового будівництва;

б) про час і реченці переведення зазначених робот;

в) про розподіл дільниць дорог для переводження робіт між окремими селищами в тому разі, коли сільська рада об'єднує де-кілька селищ чи приселків.

19) доглядати й контролювати переведення вербовки робочої сили на селі, брати на облік найманих робітників і подавати відомості про число цих робітників органам державної статистики, на підставі чинних правил;

20) інформувати людність про місцевості, де потрібна робоча сила, за даними, що їх подають органи Народнього Комісаріяту Праці УСРР“.

3. До поділу „В“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради в царині сільського господарства додати п. п. 12—30 такої редакції:

„12) затверджувати постанови земельних громад про наділення поодиноких громадян і установ (шкіл, лікарень то-що) землею, що є в користуванні земельних громад;

13) закладати встановленим у законі порядком позови про відібрання неправильно використовуваних земель трудового користування;

14) провадити, на підставі висновків земельних громад, обмін земельними дільницями між землекористувачами на території сільської ради в окремих випадках, коли такий обмін є господарсько доцільний;

15) реєструвати поділ трудових рільницьких господарств (дворів) і доглядати додержання правил про недробимість цих господарств відповідно до норм Земельного Кодексу УСРР;

16) реєструвати всілякі договори на оренду земель трудового користування і відмовляти в такій реєстрації тоді, коли договори суперечать з чинними узаконеннями;

17) розвязувати справи про переміну домохазяїна господарства;

18) реєструвати підчас переходу встановленим у законі порядком земельної дільниці від одного землекористувача до одного, правочини про перевласнення будівель сільсько-господарського значіння на землях трудового користування не на знос і не з перенесенням, а також правочини про відшкоджування за невикористані затрати;

19) давати висновки на оцінку будівель і господарських поліпшень, коли вилучується землі на державні і громадські потреби;

20) затверджувати ті, що не викликають спорів, постанови земельних громад про розподіл садибних земель і про відвод окремих садиб трудовим користувачам у місцях, встановлених земельними органами, а також давати висновки про розподіл садибних земель, в разі оскаржуть постанови земельних громад заінтересовані особи, і направляти ці висновки до районового земельного відділку;

21) давати висновки на проєкти землеврядження на території сільської ради;

22) вести подвірні списки землекористувачам, установляти в порядку, передбаченому цією постановою, фактичне закономірне землекористування і видавати довідки про нього;

23) попередньо затверджувати списки громадянам на одержання грошової запомоги на оплату землеврядних робот і подавати ці списки на остаточне затвердження до районового земельного відділку;

24) давати висновки районовому виконавчому комітетові на статути земельних громад підчас їх реєстрації;

25) наглядати, щоб водокористувачі вчасно встановлювали водомірні рейки і виконували забов'язання, як що до тримання водяних споруд, як і що до збереження встановленого рівня води;

26) розвязувати порядком, передбаченим у законі, нижченаведені спори між трудовими рільницькими господарствами і поодинокими членами господарств;

а) спори, що виникають з трудового землекористування окремих господарств;

б) спори, що виникають з договорів про трудову оренду землі;

в) спори про поділ господарств, а також про поділ майна спільного користування, якщо ці спори виникають у звязку з поділом господарства;

г) спори про розмір грошової або натуральної виплати членам господарства, що виходять зі складу його, якщо ці господарства оголошено за недробимі (арт. 89 Земельного Кодексу);

д) спори про відновлення зламаного землекористування окремих господарств (арт. 25 Земельного Кодексу);

е) спори про втрати підчас оранки або зіпсуття засівів та посадок;

27) складати списки господарствам, що їм дозволяється пасти худобу в лісах безпосереднього державного користування, а також списки належної цим господарствам худоби;

28) розподіляти, за порозумінням з лісничими, лісні дільниці на випас худоби на площах, відводжуваних лісовим урядництвом;

29) розглядати справи про зламання земельними громадами Закону про ліси УСРР і затверджених планів лісового господарства в переданих їм лісах, а також вживати заходів до усунення цих зламань;

30) стягати штрафи за лісові праволомства (як на підставі постанови районового виконавчого комітету, як і на підставі постанов судів), залишаючи 75% стягнених сум за штрафами, накладеними адміністративним порядком, на громадсько-корисні потреби села“.

4. П. п. 1 і 2 поділу „Г“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради у царині фінансовій зредагувати так:

„1) складати сільський бюджет у тих селищах сільського типу, де сільські ради мають джерела прибутків, що забезпечують можливість покрити значну частину їх видатків і подавати його до районового виконавчого комітету на включення до загального районового бюджету.

Увага. Списки сільським радам, де запроваджується окремі сільські бюджети, затверджують округові виконавчі комітети. Сільські бюджети в зазначених сільських радах запроваджується від 1927-28 бюджетового року.

2) Складати за всіх, що не підпадають під чинність п. 1, поділу „Г“, арт. 12 випадків, прибутково-видаткові кошториси за директивами районових виконавчих комітетів у межах, установлених постановою ВУЦВК і РНК УСРР з 15 липня 1925 року „Положення про прибутково-видаткові кошториси сільських рад“ (Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 56, арт. 329) і подавати їх до районового виконавчого комітету на включення в загальний районовий бюджет“.

5. Додати до поділу „Г“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради у царині фінансовій пункт 7 такої редакції:

„7. розподіляти пільги з окладного державного страхування серед платників страхових внесків у межах пільгового фонду, встановлюваного вищими органами“.

6. До поділу „Ж“ арт. 12 про права й обов'язки сільської ради в царині культурної роботи і впорядкування додати п. 12 такої редакції:

„12) настановляти і знімати опіку й піклування над сиротами і недієздатними особами порядком, установленим у Кодексі Законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану, а також настановляти і знімати піклування над майном.

Розділ II.
Про розширення прав районових виконавчих комітетів.

У постанові 2 Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету IX скликання з 28 жовтня 1925 року „Про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети“ (Зб. Уз. УСРР 1925 р. N 84, арт. 488) поробити такі зміни й доповнення:

1. До п. 11 поділу „А“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині адміністративно-організаційній додати увагу 2 такої редакції:

Увага 2. Заходи адміністративного впливу, передбачені в цьому пункті, застосовує районовий адміністративний відділок. Скарги на постанови районового адміністративного відділку розглядає голова районового виконавчого комітету, що скасовує або затверджує ці постанови“.

2. Пункт 12 з увагою до цього поділу „А“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині адміністративно-організаційній зредагувати так:

„12) застосовувати заходи дисциплінарного впливу в межах чинних узаконень до урядових осіб районового виконавчого комітету, до членів сільських рад і до членів їхніх президій, а також і до інших урядових осіб підвідомних районовому виконавчому комітетові установ.

Увага. Заходи дисциплінарного впливу порядком цього пункту застосовує голова районового виконавчого комітету, з тим, що застосовання заходів впливу що до членів сільських рад і членів їхніх президій підлягає затвердженню президії районового виконавчого комітету“

3. До поділу „А“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині адміністративно-організаційній додати п. п. 33—35 такої редакції:

„33) дозволяти одружіння особам, що не дійшли подружнього віку, якщо до настання подружнього віку лишається найбільш півроку і якщо подано посвідку лікаря про допустимість цього одружіння;

34) затверджувати начальника районової міліції, що його настановлює начальник округової міліції, а також звільняти начальника районової міліції, порозумівшись з начальником округової міліції;

35) видавати дозволи на торгівлю горілчаними виробами і вином“.

4. Пункт 1 поділу „В“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині фінансово-податковій зредагувати так:

„1) завідувати і порядкувати в межах, установлених у законі, місцевими районовими фінансами, складати районовий бюджет на підставі директив округового виконавчого комітету, схвалювати його і подавати на затвердження районовому з'їздові рад, а також виконувати зазначений бюджет“.

5. До поділу „В“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині фінансово-податковій додати п. п. 10—14 і дві уваги такої редакції:

„10) затверджувати штатний розклад посад районових установ, на підставі штатного контингенту, що його встановлює округовий виконавчий комітет, додержуючи правил державного нормування заробітної платі;

11) змінювати за окремих випадків, залежно від місцевих умовин і господарських міркувань, в межах лімітів, що їх встановлює округовий виконавчий комітет, норми кошторисних мірників на установи і підприємства районового значіння, як-ось: норми видатків на одного учня в школах, на одне ліжко в лікарні то-що;

12) затверджувати, за наявністю нововиниклих або невикористаних прибутків районового бюджету і підвідомних районовому виконавчому комітетові адміністративно-територіальних одиниць, додаткові кошториси, наступно повідомляючи фінансовий відділ округового виконавчого комітету;

13) пересувати кредити з одного параграфу до одного в районовому бюджеті й бюджетах підвідомних районовому виконавчому комітетові адміністративно-територіяльних одиниць;

14) порядкувати і реалізувати майно держфондів місцевого значіння, що є у віданні районового виконавчого комітету, крім майна держфондів, що порядкування й реалізування його передбачено окремим законом.

Увага 1. Перелічені в цьому поділі права районових виконавчих комітетів в царині фінансово-податковій здійснюють президії районових виконавчих комітетів.
Увага 2. До відання голови районового виконавчого комітету належить: попередньо закривати кредити установам, що є на районовому бюджеті, до затвердження таких постанов від президії районового виконавчого комітету; порядкувати фондом

непередбачених видатків сумою до 50 крб., що є у віданні районового виконавчого комітету, а також видавати дозволи на сплату заборгованости і компенсацій робітникам і службовцям районових установ коштом бюджету районового виконавчого комітету.

Голова районового виконавчого комітету є розпорядчиком кредитів в районовому бюджеті“.

6. Поділ „Г“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині сільського господарства і лісової справи зредагувати так:

„Охороняти ліси й здійснювати завдання, що їх покладає Земельний Кодекс УСРР, та допомагати переведенню в життя заходів в царині землеврядження й землекористування, як-ось:

1) допомагати роботі районового агрономічного й землеврядного персоналу й стежити за його діяльністю, а також вживати заходів до поширення й прискорення землеврядних робот, захищаючи інтереси бідняцької частини людности;

2) вживати заходів по поширення площі під корисні культури та поліпщувати якість насінньового матеріялу;

3) доглядати за переведенням в життя постанов судово-земельних комісій, а також інших органів влади у справах землекористування й землеврядження;

4) наглядати за використанням згідно з призначеням державного земельного майна, провадити облік його й вести земельну реєстрацію;

5) допомагати організації меліоративних товариств, а також наглядати за переведенням меліоративних робот в межах району;

6) організувати й переводити в життя заходи до розвитку продукційности сільського господарства;

7) організувати районові насінньові фонди, розподіляти їх, організувати хлібно-запасні гамазеї й безпосередньо керувати переведенням сільсько-господарських кампаній;

8) організувати боротьбу зі шкідниками сільсько-господарських культур в районовому маштабі;

9) вживати заходів до поліпшення скотарства, організації припускних пунктів і подачи ветеринарної допомоги населенню;

10) розроблювати заходи в галузі поліпшення й підсилення колективних господарств та їхньої організації;

11) переводити облік врожаїв, засівів і харчових запасів у районі;

12) стежити за виконанням правил і реченців мисливства й рибальства;

13) допомагати розвиткові сільсько-господарського кредиту;

14) допомагати поширенню сільсько-господарського знаряддя;

15) допомагати розвиткові споживчої, сільсько-господарської й кустарно-промислової кооперації;

16) наглядати за охороною й правильним господарством у лісах, як державних, як і місцевого значіння, в межах району;

17) доглядати діяльности сільських рад у справі наділення землею поодиноких землекористувачів і сільських установ та організацій;

18) наділяти землею земельні об'єднання (земельної громади, колективи) з державного земельного майна місцевого значіння, призначеного на трудове користування;

19) встановляти доцільність і черговість землеврядження, що про нього порушено прохання, а також відмовляти в землеврядженні;

20) пропонувати районовій судово-земельній комісії позачергово розглядати земельні спори підчас землеврядження і закривати приймання нових земельних спорів, звязаних з землевряджуваною площею, крім спорів про відновлення зламаного земельного користування (арт. 25 Земельного Кодексу УСРР);

21) остаточно розвязувати справи про розширення селитебної площі у сільських місцевостях, якщо заінтересовані особи оскаржать постанови земельних громад;

22) доглядати постанов сільських рад, а також їх діяльности у справі визначення фактичного закономірного землекористування окремих господарств;

23) реєструвати статути земельних громад на підставі висновку сільських рад, згідно з окремими правилами;

24) затверджувати списки бідняцької людности на одержання безповоротньої позички на оплату землеврядних робот і розподіляти її на земельні громади (не подаючи цих списків до округи, надсилаючи їй тільки відомості і про число господарств в кожній земельній громаді, що одержала позичку);

25) визначувати розмір землерядних кредитів, що їх належить видати земельним громадам і окремим господарствам;

26) реєструвати статути промислових кооперативних товариств (артілей), меліоративних товариств і сільсько-господарських товариств (машинових, молочарських, рибницьких та інш.), що обмежують свою діяльність територією району;

27) розвязувати всі спори, що виникають між сторонами про врегулювання рівня води;

28) розподіляти переселенські наряди по селах, реєструвати статути переселенських товариств і видавати всі переселенські документи на підставі відповідних правил і інструкцій;

29) затверджувати лісогосподарські плани земельних громад і доглядати виконання цих планів;

30) вилучати за випадків, передбачених у законі, непридатні землі в поодиноких трудових землекористувачів для переведення на них потрібних меліоративних робіт, якщо землекористувачі відмовляться перевести їх;

31) розглядати й остаточно затверджувати проєкти землеврядження, що їх подали районові земельні відділки з висновком сільських рад і остаточно розвязувати всі, звязані з затвердженням проєктів землеврядження, справи про місце відводжуваних дільниць, їхню форму, розцінку землі й про порядок відводу.

Увага. Передбачені в пунктах 18—29 права стосуються до відання районового земельного відділку й він здійснює їх безпосередньо“

7. До пункту 1 поділу „Д“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині господарській додати увагу такої редакції:

Увага. Договори на здачу в оренду підприємств районового значіння має затверджувати голова районового виконавчого комітету“.

8. До поділу „Д“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині господарській додати пункти 7—10 такої редакції:

„7) укладати договори про здачу в містах і селищах міського типу, що є районовими центрами, земель під забудування;

8) видавати дозволи на розроблення будівельних матеріялів (глини, каменю, піску й жорстви), а також каменю жорнового і точильного та інших малоцінних гірських пород, якщо родовища зазначених копалин є поза міською смугою і ними відають районові виконавчі комітети;

9) давати дозволи на цивільне будівництво, додержуючи „Тимчасових будівельних правил“ (Зб. Уз. УСРР 1924 р., № 53—54, додаток до арт. 327), а також давати висновки на плани нового будівництва з погляду санітарних вимог, відповідно до „Тимчасових будівельних правил“, якщо такі плани підлягають затвердженню вищих органів;

10) здавати в оренду торгові приміщення і будинки, що є у віданні районового виконавчого комітету, додержуючи чинних правил“.

9. До поділу „Е“ арт. 14 про права й обов'язки районового виконавчого комітету в царині культурно-соціяльній додати пункти 15—21 такої редакції:

„15) затверджувати сітку районових установ (шкіл, лікарень, амбулаторій то-що);

16) затверджувати на посадах, поразумівшись з округовою інспектурою охорони здоров'я, завідателів районових лікарень і самостійно затверджувати на посадах інший медичний персонал районових лікарських установ, в тому числі й установ охорони материнства й дитинства;

17) виряжати селян на спеціяльне лікування за нарядами округової інспектури охорони здоров'я і затверджувати списки селянам, виряджуваним на курортне лікування.

Увага. Передбачені в пунктах 15, 16, 17 права здійснюють президії районових виконавчих комітетів.

18) затверджувати плани побудування окремих шкіл, як коштом людности, як і коштом місцевого бюджету, на підставі встановлених від Народнього Комісаріяту Освіти типових планів шкіл.

Увага. Передбачене в цьому пункті право здійснює голова районового виконавчого комітету, наступно подаючи до відома президії районового виконавчого комітету.

19) подавати до округової інспектури народньої освіти про звільнення і перенастановлення вчителів шкіл соціяльного виховання;

20) брати на облік людність, що йде на трудові заробітки;

21) інформувати людність про місцевості, де потрібна робоча сила, за даними, що їх подають органи Народнього Комісаріяту Праці, а також доглядати переведення вербовки робочої сили на території району“.

10. Увагу 1 і 2 до арт. 19 „Положення про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети“ зредагувати так:

Увага 1. При районовому виконавчому комітетові є: районова судово-земельна комісія, комісія для призначення пенсій, рада фізичної культури, районова комісія місцевих податків, комісія в справах неповнолітніх праволомців; у промисловому районі — санітарно-технічна рада, примусове бюро та примирна комісія (Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 11, арт. 82).
Увага 2. При районовому земельному відділкові є районова земельно-технічна нарада, що діє на підставі окремого положення; при секретаріяті районового виконавчого комітету є районовий статистик, що діє під керівництвом округового статистичного бюра й районового виконавчого комітету“.

11. До арт. 19 „Положення про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети“ додати увагу 3 такої редакції:

Увага 3. В районах непромислового характеру (сільсько-господарського типу) функції районових відділків місцевого господарства виконують районові фінансово-податкові відділки, що в цьому разі звуться фінансово-господарськими відділками. Список цим районам визначує округовий виконавчий комітет.
Розділ III.
Про розширення прав округових виконавчих комітетів

В постанові 2 Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету IX скликання з 28 жовтня 1925 року „Про округові з'їзди рад і округові виконавчі комітети“ (Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 83, арт. 487) поробити такі зміни й доповнення:

1. До поділу „Б“ арт. 13 про права і обов'язки округового виконавчого комітету в царині адміністративній додати увагу такої редакції:

Увага. На президії округових виконавчих комітетів покладається:
а) остаточно розвязувати скарги на постанови округових адміністративних відділів про видачу закордонних пашпортів, згідно інструкції Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ (Зб. Уз. УССР 1926 р., Від. II, № 40—42, арт. 162);
б) настановлювати з наступним затвердженням Народньго Комісаріяту Внутрішніх Справ начальника міліції й кримінального розшуку округи“.

2. До поділу „Г“ арт. 13 про права й обов'язки округового виконавчого комітету в царині фінансово-податковій додати пункти 13—15 такої редакції:

„13) пересувати в місцевому бюджеті кредити в межах одного поділу без обмеження суми, а за виняткових випадків - із поділу до поділу розміром не більшим як 10% видатків у поділі, що з нього пересувається кредити, але з тим, що пересувати кредити в статтях „зарплатня“ і „відрядні“ не дозволяється.

Увага. Передбачене в цьому пункті право здійснює президія округового виконавчого комітету.

14) переводити обслідування і ревізії товариств взаємного кредиту без попереднього дозволу Народнього Комісаріяту фінансів УСРР;

15) установляти норми кошторисних мірників на установи і підприємства, що є на місцевому бюджеті, у межах, затверджених установленим порядком лімітів“.

3. До поділу „Д“ арт. 13 про права й обов'язки округового виконавчого комітету в царині місцевого господарства, промисловости й торгівлі додати пункти 15—18 такої редакції:

„15) переводити підприємства, що є на місцевому бюджеті, на господарський розрахунок і затверджувати статути державних підприємств та організацій місцевого значіння, що діють на засадах комерційного або господарського розрахунку;

16) розглядати скарги на відмови в денаціоналізації будинків;

17) розвязувати справи про денаціоналізацію місцевих промислових підприємств з числом робітників до 20 (Зб. Уз. УСРР 1922 р., № 7, арт. 123, п. 5), за випадків і способом встановленим в окремому законі;

18) затверджувати виробничі і фінансові плани промисловости місцевого значіння в межах директив і загальних контрольних цифр, що їх встановлює Вища Рада Народнього Господарства УСРР.

Увага. Права, передбачені в п. п. 15 і 19, здійснює президія округового виконавчого комітету“.

4. До поділу „Е“ арт. 13 про права й обов'язки округового виконавчого комітету в царині земельній і сільсько-господарській додати пункти 8—14 і увагу такої редакції:

„8) розвязувати скарги на чинності районових виконавчих комітетів про вилучення земель на меліорацію;

9) розвязувати справи про вилучення земель на громадські й державні потреби районового й округового значіння;

10) затверджувати округовий план землеврядних робіт на подання округового земельного відділу;

11) затверджувати межі міст і селищ міського типу, крім округового міста, на подання районових виконавчих комітетів;

12) розвязувати справи про зміну характеру користування лісними дільницями місцевого значіння;

13) розвязувати скарги земельних об'єднань на те, що районові виконавчі комітети не задоволили їхні прохання про наділення землею;

14) розвязувати протести округових земельних відділів на постанови районових виконавчих комітетів що до землеврядних справ.

Увага. Справи, передбачені п. п. 8—14 цього поділу, остаточно розвязує президія округового виконавчого комітету, як остання інстанція“.

5. До поділу „З“ арт. 13 про права й обов'язки округового виконавчого комітету в царині соціяльного забезпечення додати пункт 6 такої редакції:

„6) остаточно визначувати інвалідність і призначати пенсії й запомоги в усіх видах соціяльного забезпечення в межах місцевого бюджету“.

6. Арт. 24 „Положення про округові з'їзди рад і округові виконавчі комітети“ зредагувати так:

„24. Для виконання покладених на нього завдань округовий виконавчий комітет має: секретаріят, округову планову комісію, бюро або уповноважених національних меншостей, а також відділи й інспектури, перелічені в арт. арт. 25 і 27 цього Положення.

Крім того, при округових виконавчих комітетах є: рада фізичної культури, архівне управління; кооперативний комітет, а також арбітражні комісії в округах, зазначених в окремому положенні та дисциплінарні суди“.

7. До арт. 25 „Положення про округові з'їзди рад і округові виконавчі комітети“ додати увагу 5 такої редакції:

Увага 5. При земельних відділах округових виконавчих комітетів є: судово-земельні комісії, при відділах (інспектурах) праці — комісії державного нормування заробітної платні, при інспектурах соціяльного забезпечення — пенсійні комісії й опікунські ради, при інспектурах охорони здоров'я — комісії для огляду психічно-хворих і слабоумних і санітарно-технічна рада, при інспектурах народньої освіти — комісії в справі неповнолітніх праволомців, при фінансових відділах — округові комісії місцевого оподаткування та округові податкові комісії (Зб. Зак. СРСР 1926 р., № 2, арт. 11) і при адміністративних відділах — округові розподільчі комісії (арт. 18 Поправно-Трудового Кодексу УСРР — Зб. Уз. УСРР 1925 р., № 94—95, арт. 524).

Розділ IV.
Про спрощення системи управління.
А. В царині адміністративно-організаційній.

1. Скасувати ті, що є при районових виконавчих комітетах і їхніх відділках, а також при округових виконавчих комітетах і їхніх відділах та інспектурах всі постійні комісії, комітети і наради то-що, крім передбачених в увагах 1 і 2 до арт. 19 „Положення про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети“, арт. 24 і увазі 5 до арт. 25 „Положення про округові з'їзди рад і округові виконавчі комітети“.

2. Увільнити районові виконавчі комітети від подання копій видаваних ними обов'язкових постанов до адміністративних відділів і секретаріятів округових виконавчих комітетів, а округові виконавчі комітети — від подання копій видаваних ними обов'язкових постанов до організаційних відділів Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР, а також до Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ УСРР.

Догляд над видаваними від округових і районових виконавчих комітетів обов'язковими постановами зосередити в органах прокуратури.

3. Скасувати видачу попередніх дозволів на виготовлення печаток без державного герба для приватних осіб і підприємств.

4. Надати округовим виконавчим комітетам право встановити перелік офіціяльним виданням місцевих органів влади, що їх можна видавати без попереднього перегляду органів управління в справах літератури й видавництва Народнього Комісаріяту Освіти.

5. Скасувати обов'язковість окремих дозволів адміністративних відділів округових виконавчих комітетів на влаштування окремих розваг і видовищ, залишивши видачу дозволів на влаштування зазначених розваг і видовищ від органів політосвіти з наступним повідомленням місцевих органів міліції.

6. Запропонувати народнім комісаріятам і центральним установам переглянути чинну систему видання окремих дрібних обіжників, замінивши її системою видання сталих і що широко охоплюють дану справу інструкцій.

Зобов'язати всі народні комісаріяти видавати свої обіжники тільки за підписом Народнього Комісара або його заступника, точно додержуючи чинного порядку запровадження їх до життя.

Запропонувати народнім комісаріятам встановити сувору контролю над тим, щоб видавані ними обіжники не звужували передбачених у цій постанові і в чинних узаконеннях прав місцевих органів.

Доручити Народньому Комісаріятові Юстиції УСРР порядком догляду стежити, оскільки видавані від народніх комісаріятів обіжники відступають від зазначених вище правил і про результати один раз на місяць повідомляти Голову Ради Народніх Комісарів УСРР.

Б. В царині праці.

7. Дозволити короткочасні понадобов'язкові роботи у передбачених законом випадках, за попередньою згодою адміністрації установ або підприємств з органами професійних спілок без дозволу чи повідомлення органів Народнього Комісаріяту Праці.

8. Покласти на Народній Комісаріят Праці УСРР складання списку справам, що в них дозволяється вдаватися до судових установ без попереднього звертання до розціночно-конфліктних комісій.

9. Покласти на округові страхові каси реєстрацію підприємств що до страхових внесків, увільнивши від обов'язку цієї реєстрації округові відділи (інспектури) праці.

10. Надати округовим страховим касам самостійно (без участи відділів інспектур праці) вести облік внескам страхових платежів і робити встановленим порядком їхнє стягання.

В. В царині фінансовій.

11. Попередні директивні вказівки що до складання бюджетів районових виконавчих комітетів встановлюють округові виконавчі комітети загальною сумою, не розподіляючи на окремі установи й підприємства районового виконавчого комітету.

12. Народній Комісаріят Фінансів УСРР розглядає округові збірні бюджети з погляду відповідности їх до правил складання, чинного законодавства і директив вищих органів, а також реальности прибуткових джерел в додержанні норм оподаткування.

13. Дотації й централізовані фонди місцевих бюджетів розподіляється між округами перед початком складання місцевих бюджетів.

14. Складати додаткові кошториси дозволяється тільки після першого півріччя на підставі доповіди фінансових органів районових і округових виконавчих комітетів, за належністю, про зайвини, що є від невикористаних кредитів або про додаткові прибутки, що утворилися.

15. Округові й районові виконавчі комітети одночасно з затвердженням бюджетів розглядають фінансові плани їх виконання, що їх належить скласти, взявши на увагу реченці переведення окремих заходів.

16. Кредити з місцевих бюджетів відкривається по півріччях з установленням черговости заходів між округовими і міським бюджетами, залежно від наявности коштів фінансового плану.

Порядок щомісячного відкриття кредитів — скасувати.

17. Надати районовим виконавчим комітетам право робити відрахування з єдиного сільсько-господарського податку і надвишок до інших державних податків для зарахування до районового бюджету розміром і порядком, установленими у постановах вищих органів.

18. Народній Комісаріят Фінансів має переглянути порядок справляння єдиного сільсько-господарського податку з тим, щоб справляння цього податку і видачу документів, що встановлюють його сплату, робили сільські ради.

19. Скасувати від 1927-28 бюджетового року практику централізованого постачання від округових установ установам районових виконавчих комітетів, крім випадків, передбачених у законі, надавши районовим виконавчим комітетам право давати доручення відділам і інспектурам округових виконавчих комітетів що до гуртової закупівлі тільки тоді, коли є потреба.

20. Фінансування установ, що є на округовому бюджеті і розташовані на території району поза округовим центром, робиться через каси районових виконавчих комітетів.

21. Правління Укрдержстраху має встановити, як мінімум, такі ліміти, що в їхніх межах ліквідацію втрат мусять робити органи державного страхування без попереднього затвердження від вищих органів:

а) для районових страхових агентів — 300 карбованців з доброхітного страхування худоби від падіжу й майна від пожежі, а також із спрощеного страхування сільсько-господарських продуктів і майна; одну тисячу (1000) карбованців із усілякого страхування засівів і з обов'язкового неокладного страхування від пожежі;

б) для округових страхових контор — п'ядесят тисяч (50.000) карбованців з обов'язкового неокладного страхування; десять тисяч (10.000) карбованців з доброхітного страхування від пожежі; п'ять тисяч (5.000) карбованців із спрощеного страхування сільсько-господарських продуктів та іншого майна.

22. Настановлення довірених лікарів державного страхування покласти на округові контори державного страхування.

Г. В царині місцевої промисловости.

23. Розвязання справ про побудування й переустаткування державних промислових підприємств місцевого значіння, як цензових, як і не цензових покласти на округові відділи місцевої промисловости, а в округах, де їх не засновано, на відділи місцевого господарства, за порозумінням із заінтересованими урядництвами, додержуючи встановлених на це правил.

Д. В царині лісового господарства.

24. Розподіл деревини і видачу нарядів на одержання ліса за пільговим тарифом покласти на секретаріяти районових виконавчих комітетів.

25. Видачу відстрочок що до використування лісокористувачами ділянок, виданих на місцеві потреби, надати безпосередньо головним лісничим.

Розділ V.
Про узаконення УСРР, змінювані й касовані в звязку з розширенням прав місцевих органів влади, і спрощення порядку управління.

1. До арт. 261 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР 1924 р., № 16-17, арт. 156) додати увагу такої редакції:

Увага. Стягання на суму до 50 крб. включно за виконавчими листами судових установ роблять сільські ради, застосовуючи правила цього Кодексу“.

2. Арт. арт. 61, 62, увагу до арт. 62 і увагу до арт. 109 Кодексу Законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану (Зб. Уз. УСРР 1926 р., № 67-69, арт. 440) зредагувати так:

„61. Опіку і піклування настановлюється на підставі постанови місцевої опікунської установи в місці долівки особи, що підлягає опіці або піклуванню. Піклування над майном встановлюється в місці, де находиться майно. В сільських місцевостях опіку і піклування призначується на підставі постанови сільської ради“.

„62. Про потребу настановлення опіки над неповнолітками мусять протягом трьох днів повідомляти відповідні опікунські установи або сільські ради, кому належить: а) особи, близькі тим, що підлягають опіці; б) домоуправління, володільці й орендарі будинків, якщо в будинках є неповнолітки, що підлягають опіці; в) органи ЗАГС, якщо під час реєстрації або смерти чи визнання осіб за померлих їм стане відомо, що лишилися без опіки неповнолітки; г) судові виконавці, якщо підчас опису майна померлих вони виявлять неповнолітків, що підлягають опіці; д) судові органи і міліція, беручи під варту або засуджуючи до позбавлення волі осіб, що мають піклування про неповнолітків, які лишаються через це без належного догляду та інші урядові особи й установи, а також громадські організації, освідомлені про неповнолітків, що потребують опіки.

Увага. Місцеві опікунські установи і сільські ради настановлюють опіку над неповнолітками також і з власного почину, якщо дізнаються про потребу її“.

Увагу до арт. 109 зредагувати так:

Увага. Центральний відділок ЗАГС Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ АМСРР, округові органи ЗАГС і голови районових виконавчих комітетів, кому належить, беручи на увагу господарські й побутові умовини громадян, особливо житців сільських місцевостей, можуть давати дозволи на одружіння з особами, що не дійшли зазначеного в цьому артикулі віку, якщо до досягнення цього віку лишається найбільш півроку і якщо подано посвідку лікаря про допустимість цього одружіння“.

3. Артикул 4 постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 3 серпня 1923 року „Про особові посвідки“ (Зб. Уз. УСРР 1923 р., № 29, арт. 436) зредагувати так :

„4. Особові посвідки в сільських місцевостях реченцем понад три роки, а в містах і селищах міського типу незалежно від реченця видають органи міліції.

Особові посвідки реченцем до трьох років у сільських місцевостях особам, що постійно живуть на території сільської ради, видає сільська рада“.

4. Пункти „в“ і „е“ арт. 23 постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР з 10 листопада 1926 року „Положення про робітничо-селянську міліцію УССР“ (Зб. Уз. УСРР 1926 р., № 71, арт. 452) зредагувати так:

„в) начальників міліції округ настановлюють президії округових виконавчих комітетів і затверджує на посаді Народній Комісаріят Внутрішніх Справ (по Головному Управлінню Міліції й Розшуку)“;

„е) начальників районової міліції настановлює начальник міліції округи і затверджують президії районових виконавчих комітетів. Звільняють начальників районової міліції президії районових виконавчих комітетів, погодивши з начальником округової міліції Начальників міських районів міліції настановлює начальник міліції округи на подання начальника міліції міста“.

Увага. У містах, де є самостійні міські управління міліції, що не входять до складу округової міліції, начальників міських районів міліції настановлює і одстановлює начальник міського управління міліції.

5. На додаток до цієї постанови народні комісаріяти і центральні установи УСРР мають подати встановленим порядком на затвердження законодавчим органам проєкти змін і доповнень чинних узаконень, відповідно до цієї постанови.

6. Народній Комісаріят Юстиції УСРР має подати встановленим порядком на затвердження законодавчим органам перелік узаконенням УСРР, касованим і змінюваним у звязку з затвердженням цієї постанови.

7. Запропонувати Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комісарів АМСРР поробити зміни в законодавстві АМСРР стосовно до цієї постанови.

Харків, 27 червня 1927 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Голова Ради Народніх Комісарів УСРР

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Власенко.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК“ 28 червня 1927 р., № 144.