ЛЕУАК/5/Письмо правителя Екатеринославскаго намѣстничества И. М. Синельникова къ тому-же архіепископу

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссіи. Матеріалы для исторіи Запорожских козаковъ (1909
Я. П. Новицкій, А. Синявскій, В. Бідновъ, В. Даниловъ, під ред. Я. П. Новицкій, А. Синявскій, перекладено з російської мови користувачами Вікіджерел
Письмо правителя Екатеринославскаго намѣстничества И. М. Синельникова къ тому-же архіепископу (В. Б.) (1909
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Высокопреосвященнѣйшій владыко,
Милостивый Государь!

Богу благодареніе! опасная болѣзнь въ городѣ Кременчугѣ истреблена, во всѣхъ мѣстахъ намѣстничества Екатеринославскаго продолжается благосостояніе, и содержавшіяся въ легкомъ карантинѣ послѣднія пять человѣкъ по истеченіи шестинедѣльнаго термина освобождены, а потому и городъ Кременчугъ, въ коемъ не оказывалось больныхъ болѣе уже пяти недѣль, по содержанію предписанія его святлости, высокоповелительного господина генералъфельдмаршала, государственной военной коллегіи президента, сенатора, Екатеринославскаго и Таврическаго генералъ-губернатора и разныхъ орденовъ кавалера, князь Григорія Александровича Потемкина отъ 20-го генваря ко мнѣ послѣдовавшаго, разрѣшенъ быть имѣетъ отъ огражденія стражею. 15-ть числа сего мѣсяца, по принесеніи въ церкви благодарственного всѣхъ благъ дателю молебствія, по обстоятельству чего покорно прошу ваше высокопреосвященство для ознаменованія сего достойнопамятнаго благотворенія всевышняго повелѣть во всѣхъ церквахъ епархіи вашей совершить благодарственное молебствіе того-жъ 15-ть числа нынѣ текущаго февраля, и не оставить меня о томъ увѣдомить для донесенія его свѣтлости. Есмь въ протчемъ съ непоколебимымъ моимъ къ вамъ почитаніемъ и совершенною преданностію вашего высокопреосвященства Милостивого Государя всепокорнѣйшій слуга Иванъ Синельниковъ. № 32. Его высокопреосвященству Никифору Славенскому и Херсонскому, ч. 2 февраля 1785 года, Кременчугъ.

На семъ рукою архіепископа Никифора написано: „1785 года февраля 11 дня, послать изъ консисторіи во всѣ духовные правленіи и монастыри указы и велѣть о истребленіи во всѣхъ мѣстахъ Екатеринославскаго намѣстничества опасной болѣзни отправить по полученіи указовъ въ воскресные дни во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Господу Богу благодарственные молебствіи, о чемъ и къ господину губернатору за извѣстіе изготовя сообщеніе представить намъ къ подписанію. N. А. С. и X.

Консисторія исполнила выраженное въ резолюціи распоряженіе архіепископа и 12 февраля 1785 г. разослала указы духовнымъ правленіямъ, монастырямъ (Полтавскому, Нефорощанскому и Соколскому) и Херсонскому протопопу Іоанну Богдановичу.

Въ Херсонѣ указъ полученъ 20 февраля, молебенъ въ Херсонѣ отправленъ 23 февраля.

Послѣ этого архіепископъ Никифоръ отправилъ И. М.

Синельникову письмо слѣдующаго содержанія.

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь мой!

По сообщенію ващего превосходительства, отъ 2-го февраля отпущенному, а мною 11 числа полученному, консисторіи моей предписалъ я послать и посланы во всѣ духовныя правленія и монастыри указы, коими велѣно о истребленіи въ городѣ Кременчугѣ опасной болѣзни и о благосостояніи во всѣхъ Екатеринославскаго намѣстничества мѣстахъ отправить по полученіи указа въ воскресные дни во всѣхъ монастыряхъ и церквахъ Господу Богу благодарственные молебны, о чемъ васъ извѣщая, пребываю вашего превосходительства, милостиваго государя моего богомолецъ и слуга. 1785 года февраля дня.

(Архів Катеринославської духовної консисторії, справа приказного столу 1785 р., №37).

Повідомив В. Б.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1925 року.
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1935 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.