Подонь (Українська Вороніжчина) в культурному житті України/Матеріяли й література

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Подонь (Українська Вороніжчина) в культурному житті України
Аркадій Животко
Матеріяли й література
Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1943
МАТЕРІЯЛИ Й ЛІТЕРАТУРА
до історії Подоня
(української Вороніжчини).
 
 1. Мапа проекту Центральної Ради поділу України на землі. Проект було розглянено на засіданні Ц. Р. на початку 1918. року. Поділ на землі на мапі зроблено від руки, кольоровими олівцями. Мапа виготовлена Воєнно-топографічним відділом, 1915. р.
 2. Архіви Острогожчини. Року 1925. з Москви («Древлехранилище») перевезено було в Україну (Харків, Центрархів) такі архівні матеріяли Острогожчини: 7 автентичних жалованих грамот Острогозькому Слобідському полкові, Справи Острогозької полкової канцелярії з 1702. року та Острогозького городового магістрату з 1780. р.

  У згаданому «Древлехранилищі» в Москві залишилися цінні архіви Острогозької «Приказной избы» XVII. ст., що подають чимало даних про козаків — «черкасів» Острогозького Слобідського полку. («Архівна Справа», Харків, 1927., кн. 4.).

 3. Описание рукописей Ученаго Архива Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, Вип. I. П. 1914.

  Опис, складений Д. Зеленіним. Велика частина рукописів з років 1851—1853., що дають образ побуту народів б. Росії. Серед них рукописи Воронізької губернії. Є це матеріяли з повітів: Бирюченського, Богучарського, Валуйського, Острогозького, Коротоякського, Павловського та Бобровського. Подають вони опис одягу, народніх обрядів, звичаїв, відомости про мову та взаємини між українським населенням і російським, де вони зустрічаються. Зрештою — збірки пісень, колядок, щедрівок, тощо.

  Про матеріяли цього архіву див. також в «Україні», 1914., кн. 4.

 4. Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи. У 17. перших томах багато наказів (указів), що стосуються, головно, управління та суспільного стану Слобідської України.
 5. Россия. Полное географическое описание под общим руководством П. П. Семенова, т. II. СПБ. 1902.

  Природа, підсоння і зокрема: розд. II. — Населення. Історія заселення краю, етнографічний склад, побут, культура; розд. III. — Опис поодиноких міст та слобід.

 6. Д. Багалѣй. Матеріалы для исторіи колонизаціи и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ. в XVI — XVII. в. Харьков, 1890.

  У передньому слові подано бібліографію та оцінку праць. Зокрема вказано — 1) на «Журнал Министерства Внутренних Дел» 1840. р., в якому було опубліковано 5 жалованих грамот по Острогозькому Слобідському полку; 2) на «Акты Оскольскаго края», опубліковані в «Трудах Курскаго Губ. Стат. Комит.».

  Матеріяли обіймають, головно, Харківщину. Лише невеличка кількість їх торкається земель, що пізніш увійшли до складу Воронізької губернії. З них: 1) в «Описаніи городов Белгородской черты 1668 г.» в опис Острогозька, як кріпости, кількости людей в ньому та їх становище. Таксамо опис Коротояка; 2) Острогозька провінція — список дворян в Острогозьку й у Комісаріятах, що сягали аж по Лівни (1767).

 7. Вейберг В. — Матеріалы по исторіи города Острогожска. 1886.
 8. Второв и Александров-Дольник — Воронежскіе Акты, три томи. 1850— 1853.

  Один з важніших збірників актів, в яких багато важливих даних для історії колонізації й побуту різних місцевостей Воронізької губернії.

 9. И. Катаев. Обзор рукописных памятников по исторіи Слободской Украины, хранящихся в Военно-Ученом Архиве С.-Петербурга. («Труды Харьковскаго Предварительнаго Комитета» т. II).
 10. Ф. Щербина. Сводный статист. сборник по 12 уезд. Воронеж. губ., 1887.
 11. Шрамченко Л. «Матеріяли до питання адміністративного поділу України». Прага, 1941.
   

   
 12. Багалѣй. Исторія колонизаціи Слободской Украины в XVII–XVIII в., «Труды VI. Арх. Съезда».
 13. Д. Багалѣй. Очерки из русской исторіи, т. II (Монографія и статьи по исторіи Слободской Украины), Харьков, 1913.

  Зокрема тут: — «Заселеніе Слободской Украины и общій ход ея культурнаго развитія», «К исторіи заселенія и хозяйственнаго быта Воронежскаго и Курскаго края».

 14. Д. Багалій. Історія Слобідської України. Харків, 1918.
 15. Г. Веселовскій. Город Острогожск. Историческо-статистическій і этнографическій очерк. Воронеж, 1867.
 16. Второв. О заселеніи Воронежской губерніи. «Воронежская Беседа».
 17. Головинскій. Слободскіе козачьи полки. 1864.
 18. М. Грушевський. Історія України-Руси, т. VIII, ч. II.

  Спеціяльний розділ: «Український колонізаційний похід на схід». На підставі багатого зібраного матеріялу автор розглядає цей похід, як складову частину загального історичного процесу, пережитого українським народом. Зокрема щодо Подоня спиняється на заселенні по Дону і Тихій Сосні. Дає матеріяли про Валуйки. Спиняється на виникненні Богучару, Нового Оскола, Корочі тошо.

  Цей розділ було опубліковано в часопису «Україна» за 1914, рік, кн. I. п. з. «Український рух на схід».

 19. Дѣвицкій А., «Черкасы» Воронежской Епархіи. «Воронежскія Епархіальныя Вѣдомости», 1904.

  Історична розвідка про те, коли й серед яких обставин перебралися Українці у Воронізьку країну.

 20. Животко Арк. Визвольний рух на Подоню, Літературно-Наук. Вістник, Львів, 1926–1927.
 21. Животко Арк. Острогожчина — осередок Подоня. Прага, 1942.
 22. Животко Арк. Казав пан кожух дам…, — «Громадський Голос», 1932., ч. 16.
 23. Животко Арк. Українська Вороніжчина — «Краківські Вісті», 1942., ч. 154.
 24. Животко Арк. Великдень на Подоню (В українській Вороніжчині) — «Краківські Вісті», 1943., ч. 86.
 25. А. Ж. «Наше свято». Острогожське, 1917.
 26. А. Ж. Згадка (визвольний рух на Подоню-Острогожчині), «Трудова Громада», Камянець Под. 1919., ч. 128.
 27. За об'єднання української території, «Діло», Львів. 1925., ч. 226.
 28. Летопись города Корочи Соборной Рождество-Богородицкой церкви, «Курскія Епархіальныя Вѣдомости», 1899.
 29. Манченко П., Острогозький полк — слобідська Вороніжчина, «Січ», Чикаго, 1931., ч. ч. 13–17.
 30. Меженський К. Невиконаний заповіт, «Маяк», Київ, 1913., ч. 24.
 31. Петров. К исторіи колонизаціи Слободской Украины, «Кіевская Старина», 1883.
 32. Пуховський А. Наше рідне, Острогожське, 1917.
 33. Пуховський А. До праці! Острогожське, 1917.
 34. Пуховський А. З нашого життя, «Маяк», Київ, 1913., ч. 16.
 35. Пуховський А. Дещо про Острогожчину, «Голос», Берлін, 1942., ч. 23.
 36. Крипякевич І. Археографічні праці М. Костомарова. Зап. Наук. Товариства ім. Шевченка, т. CXXVI–VII.

  Відомости про перші праці М. Костомарова в архівах. З них в першу чергу праця в архіві Острогозького повітового суду, де були документи Слобідського козацького полку. Праця М. Костомарова над цими документами.

 37. Сопляк К. Вне родной культуры, «Украинская Жизнь» М. 1912., No 7—8.
 38. Тевяшов В., Острогожск — крепость и полковой город. «Труды Воронежской Арх. Комиссіи», Вип. III.
 39. Токаревський М., Козацька церква в Острогожську», «Ілюстрована Україна», Львів, 1913., ч. 10.
 40. Український повітовий з'їзд Острогозького повіту на Вороніжчині, «Рідне Слово», Харків, 1917., ч. 12.
 41. Юркевич В., Еміґрація на схід і залюднення Слобожанщини, Київ, 1932.
   

   
 42. Возняк М., Пам'яті великого будівничого Новітньої України», (М. Костомаров), «Діло», Львів, 1925.
 43. Грушевський М., Митрофан Дикарів, «Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка», т. XXXIII.
 44. Кониський О., До життєпису М. О. Дикарева, «Літ.- Наук. Вістник», Львів, 1900., кн. X., XI.
 45. Міяковський В. Творчий шлях Євгена Плужника, «Пробоєм», Прага, 1942., кн. I.
 46. Щербина Ф., К біографіи Н. И. Костомарова, «Кіевская Старина», Київ, 1895., кн. IV.
   

   
 47. Аполоссов С., Малороссійскія похороны в Подгоренском приходе Острогожскаго уезда, «Воронежская Беседа», Воронеж, 1861.
 48. Дикарев М., Народний календарь Валуйського повіту, «Матеріяли до української етн.», 1905., VI.
 49. Дикарев М., Песни записанныя в слоб. Щучьей Острогожскаго уезда, «Воронежский Етнограф. Сборник», 1891.
 50. Дикарев М., Росказ про хохладську свадьбу, «Воронеж. Етнограф. Сборник», Воронеж, 1891.
 51. Дикарів М., Збірки сільської молодіжі на Україні, «Матеріяли до української етнології», вид. НТШ., Львів, т. XVIII.

  Матеріяли з паперів М. Дикарева, що містять в собі: 1. Опис парубочих громад, 2. Вулиць, 3. Вечерниць і досвіток, 4. Складок — на Вороніжчині (повіти: Бирюченський, Богучарський та Валуйський).

 52. Doroschenko D. »Die Ukraine im Lichte der Westeuropäischen Literatur«, Abhandiung des Ukrain. Wissenschaft. Inst. in Berlin, 1927. B. I.

  Уступ присвячений вражінню проф. Кембрідж. Унів. М. Едуарда-Даніеля Кларке від побуту українського народу, з яким довелося йому зустрітися на початку XVIII ст. під час подорожування через Вороніжчину.

  Свої помічення і вражіння Кларке подав в книзі »Part the First, Russia, Tartary and Turkey«, London, 1811.

 53. Зачиняев А. Об эпических преданіях Орловской, Курской и Воронежской губ. СПБ. 1907.
 54. Пассек В. Малороссійскія святки, «Очерки Россіи», Москва, 1838, кн. I.

  Є це описи: 1. Рождественскій сочельник, 2. Меланка, 3. Богатый вечер или щедровки, 4. Новый год. (Песни из губ. Харьковской, Воронежской и Полтавской).

 55. П-скій Б., Воронежскіе хохлы. «Кіевская Старина», К. 1885, кн. 4.
 56. Омельченко, Малороссійскія песни, собранныя в окрестностях г. Павловска по Острогожскому и Павловскому у. у., Воронеж. Вип. I.
 57. Тарасевський П., Весілє в місті Богучарі в Вороніжчині, Весілє в Борисівці Валуйського повіту в Вороніжчині. «Матеріяли до Української Етнольогії», вид. НТШ. Львів, т. XIX—XX.
 58. Яковлев, Пословицы, поговорки… в слоб. Сагунах Острогожскаго уезда», «Живая Старина, 1905. XIV, 1906. XV.
 59. Дикарев М., Очерк воронежскаго мещанскаго говора сравнительно с украинско-русским наречіем, «Воронежскій Етнографическій Сборник», 1891.
 60. Ганцов Всев. Діялектологічна класифікація українських говорів, — «Зап. Істор.-Філол. Відділу Всеукр. Акад. Наук.», Київ. 1924., кн. IV.

  У примітках 3. на стор. 99—100. та 1. на стор. 123. — спиняється на особливостях говорів Острогозького й Богучарського повітів.

 61. «Малорусские говоры Воронежской губ.». — «Труды Моск. Діал. Ком. Свод материалов собр. Ком-ей». Стор. 319—322.
 62. Филатов К., Очерки народных говоров Воронеж. губ. «Русский Филол. Вестник».

  «Малорусским говорам Воронеж. губ.» приділено т. XXXIX. (стор. 207—227.) і т. XL., стор. 37—52.

 63. Возняк М., З листування Костомарова (Костом. до О. Кониського), «Україна», 1925. III.
 64. Неслуховскій Ф. «Из моих воспоминаній», «Истор. Вестник», 1890, кн. IV, ст. 140.
 65. Щербина Ф. Крестьянское хозяйство в Острогожском уезде, Воронеж, 1887.