Русалка Днѣстровая/Вѣдомость о рукописах Слав. и руск. прижницѣ Монас. св. Вас. у Львовѣ

Матеріал з Вікіджерел
Коротка вѣдомость

о рукописах Славянских и Руских находящих ся в книжници Монастиря Св Василія Вел. у Львовѣ. —

1. Біблія старого завѣта — в лист — 7038 листів, без початку и кінця, писаў Дмитро из Зѣнкова Писарчик (може Сѣнків в Чортківским) лѣта 1576 и пізнѣшче, як на 5037 листѣ читаємо. — Переведена на рускій язик (однак дуже мѣшаний за Славянским) просто из Єврейского. —

2. Євангеліє в 8 цѣ, 193 листів из кінця XVI столѣтя — оправлене в черлений аксамит зо золоченими гранями.

3. Дѣянія Св. Апостол в лист — 385 листів. — На 21 листѣ образ Св. Євангелисти Луки — це старша книга ся як с кінця XVI столѣтя. —

4. Служебник — и Толкованіе св. Служби в 4цѣ, 161 листів без початку и кінця.

5. Служебник т. є служба Божа Св. Іоанна Злат., Василія Вел. и Преждесвященна, в 4цѣ, 94 листів — першого листа и конечних недостає — видит ся бути из кінця XV столѣтя. —

6. Евхологіон или Требник в 4цѣ, 128 листів, без початку и кінця. —

7. Пролог, житія Святих уложені послѣ мѣсяцослова на всяк день, від мѣсяця Марта до Августа — в лист 482 листів. —

8. Синаксарь (Поученія для Иноков и мірских) в лист, 499 листів — 1 до 10го листа Предисловіе и Оглавлєніе. — Поученій (Словес) 63. — Писаў сю книгу (як на 14тім листѣ и послѣдних пише) Архидіякон Васіян Уставник Уневскій 1601 года. —

9. Пролог (житія св.) від місяця Септемврія до Февраля — в лист, 422 листів — на кінци увага, шо списан сей Пролог лѣта 1518 (7026), а дарований до Унява Монастира Антонієм Епіскопом Перемиским и Самборским (7095) 1535.

10. Пролог — без початку и кінця — починає ся від послѣдних день Априля, а канець на остатнім Августа, в лист 196 листів.

11. Пролог, від мѣсяця Марта до Августа — в 4цѣ, 364 листів — при греческим назвищѣ мѣсяцѣв є и руське: Марот рекомий Сухій Марец, Април рек. Березень, Май рек. Травень, Іюн рек. Травень, Іюл рек. Липец, Август рек. Зарень. —

12. Пролог (списан в два стоўпи) від Сентября до Декабря (sic) в лисі, 455 лист, першій лист и конець видертий — на 25 лист, стоѣт год 1646, а на 38 и дальших, шо ся книга дана „з ласки пана Евстафія Жерембица Мултанина мещанина и обивателя Лвовского до Монастира Задаровского храму Св. Преп. Парасковеи и проч. —

13. Пролог, від Септемврія до початку Априля в лист, 408 л. написан 1713 года, в двох стоу̑пах. Окрім греческой назви декуда и руська: Септемв. рек. Руии, Декемвр. рек. Студинєц, Генварь рек. Просинець, Февруарій або Февраль рек. Сѣчень. Март рек. Сухій, Априль рек. Березень. —

14. В книжцѣ єдній в лист на 188 листах Сербляном писаній, я то пізнати из слов: сє, те мѣсто: ся, тя, паметь, єзик, месо мѣсто: память, язык, мясо, наслѣдні рѣчи: лист 1 до 104. Ѳеофилакта Архіепіскопа Българскаго (sic) Толкованіе Евангелія Св. Матѳєя. 105—113. Св. Іоанна Злат. слово о соуєтній жизни сеи о оусьпших. 114—130. Св. Ефрема: о соудѣ и о любви и о покааній — (відси до кінця скорописю) 131—157. Аѳанасія Архіепіскопа Александр. к Андіоху кнезу. 158— 164. Житіе Св. Варлаама и Іосафата (тут кілька листів видертих) 165—188. Паметь и житіє блаженаго оучителя нашего Костантина философа, пръваго наставника Словеньскому єызку (конець видертий.) —

15. Житія Святих сих (в лист) 1—99. Леонтія Черноризца повѣсть житію и чюдесам Св. Еппа Григорія. 100—144. Леонтія Еппа Неополѣ Кипрскаго острова о останцѣ жития Св. Ар.Еппа Александрійскаго Іоанна Милостиваго. 145—185. Житіє Св. Григорія Двоєсловца. 186—172. Аѳанасія Вел. Патр. Алекс. слово оглавлєно к заповѣдем Божиим. — Також Сербскій писаў видно из слов. девето, чедо, се, мѣсто девято, чадо, ся. —

16. Книги Св. Кирилла Архіепископа Іерусалимскаго — Поученія о Тайнах и инч. в лист 142. листів. —

17. Книги Св. Іоанна Дамаскина в лист, листів 286 — язик дуже зрущений. —

18. Собраніе божеств. слов (бесѣди церковн.) Св. Іоанна Злат. и инних различних словес в лист, 500 листів, писаноє в лѣто 1567 (як на л. 43 и посл. стоѣт). при короли польским Жигмонтовичу Августу, и при Еппи Премиском и Самбор. Антоніи Радиловском, при Старостѣ Премиск. Іорданѣ Спитку пану Краховск. рукою Гаврилца сина Романова, ремесла Гарбарского на предмѣстю Лвовским (в Перемишли) и записане до церкви Св. Георгія. —

19. Поученія (в розговорах души с тѣлом) в лист, листів 210. —

20. Книга влист содержаща: л. 1—8. О молчаніи и безмолвіи и тихом житій, єже составлятіся могущу прежде всего: от ошаянія языка и кротость сердца. 9—10. Сказаніє главизнам настоящей книги. 11—218. Св. Ісаака Сирина постника и отшелника бывшаго Еппа града Киневія словеса постническа (91. словес) Відси скорописю. 219—266. Нила Кавасиа краткоє толкованіе на божест. Литургію. 267—291. Максима Мниха о церковнои Мистагогіи. 292—318. Св. отца нашего Германа Ар. Еппа Костантина града церковн. вещей созерцаніе и тайноє разумѣніе. 319—365. Толк. и изясн. Св. Литург. 366—384. Память и житіє блажен. учителя нашего Костантина философа перваго наставника роду россійскому и всему языку словенскому списано из биліотеки хилиндарской лаври Сербской. 385—412. Житіє блаженнаго Антон. Вел. написано св. Аѳанасіем Ар. Еппом Алекс. —

21. Єфрема Сирина Поученія к братіи, 120 Поуч. в лист, 275 листів. —

22. Правила церковная (Кормчая книга) в лист, 403 листів, содержає: 1—11 Оглавленіе. 12—30. Св. Апостол правила. 31—153. О Св. Соборах. 154—177. Св. Василія Вел. от посланія иже ко Афилохію Еппу Иконійскому и ко Діодору и ко иннѣм нѣкых посланій правила. 178. Св. Васил. о бремени съгрѣшающих правил 26. 179. — От книг божеств, повелѣніи божественныя кончини и Оустиніяна (sic) Царя различн. заповѣди. — 206 — О законах Богом даных Мойсеєви. 211. Толкованіе божест. Служби. 224. — Толк. о апост. соборн. церквѣ. 241 — Посланіа Патріархов и Еппов. 249 — Сказаніе 12 Апостол о Латинѣ и о прѣсноцѣх. 282 — К Ар.Еппу Римскому от Іоанна Митропол. Рускаго о опрѣсноцѣх. [1] 289 — О Ѳрянцѣх и прочіих Латинѣх. 291. — Блажен. Епифанія Еппа Кипрійск. повѣсть о єресѣх, 319. — Правила великих и малих Соборов. 353. — Іоанна Митропол. Рускаго нареченнаго пророка Хрістова написавшаго правило церковноє от св. книгь в кратцѣ Іакову чръноризцу [2] 363. — Правила Кирилла Митроп Рускаго, и съшедших ся Еппь Далмата Новогородскаго, Игнатіа Ростовского, Ѳеогноста Переяславскаго, Симеона Полотскаго на поставленіе Еппа Серапиона Володымерьскаго. [3] — 386 — Илія Новогородскый Ар. Еппь исправиль сь бѣлогородскымь Еппом. — 388 — Правило Максима Митроп. Рускаго. — 396 — Правило о церковных людех и о десятинах и о мѣрилѣх градскик и о судѣх Епископьскых. [4]

23. Съчиненіе по съставѣх объятіих въсѣх винь сщенных и божест. правиль потроуждено же вь коупѣ и сложено, иже вь сщенноинокых послѣдніим Матоіомь в лист, 328 листів. — Па остатнім листѣ написано: Ісо. Александр воєвода бжією млстію гспдар въсеи Молдовлахіискои земли оже блгопроизволих ісдвами нашим блгим произволенієм четим и свѣтлим срдцем и послахом сію книгу рекомаа (sic) правила великаа стих оць въселенских Правослаиному кнѣзу (sic) и великомоу царю вьсея великія Русія Иваноу Василіевичу в лѣто 1561. септемвріа мца 18.

24. Правила церковная в лист, содержає в собѣ. 1 —15. Правила Апостолская. 16—121. О седми Соборах вселенских 122—140. Св. Василія Вел. посланіе к Ам и Діодору. 141—161. Заповѣди Устиніана Царя. 162—166. Избраніе от закона Богом даннаго Мойсеєви. — 167—198. Толкованіе бож. служби — о св. апостолстѣй церквѣ — о соєдиненіи и проч. 199. Посланія Патріархов и Епископ. 207. Сказаніе 12 Апостол о Латинѣ и о опрѣсноцѣх. 245. О єресѣх всѣх. — 270—286. Въпросы и отвѣти о брацѣх беззаконним — 5 листів Сказаніє главам содержащим ся всей книзѣ.

При декотрих книгах находятся примѣтки и уваги Високоученного Іеромонаха Модеста Гриневецкого — котрі колись в ширшій росправѣ помѣстити гадаю. —

Ярослав Готовацкій.


  1. Іоанн ІІІ. Митроп. Києвскій и всея Руси помер 1166.
  2. Іоанн II. Митр. Кисв. від 1080 до 1089.
  3. Кирилл ІI. буў Митроп. Киев. и всея Руси 1250—1282 Собор сей буў Києвѣ 1274 —
  4. Сіѣ закони даў Св. Владимір Вел. Кн. Києвскій — зрівнай Карамзина Ист. гос. рос. Т. І Примѣч. стор 200 и Rakowieckiego Prawda Ruska Tom I str. 117.