Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/123

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 123 . Виготува.а законопроект, положивши в основу його принціп (Оція.11- зајції землі.*) Ці формула перехоу на ВВІЧай Но обур 11.1а укр. соці:1.І-Демократичну «фракцію, і промовець ІІ оріш вніс свок) формулу перех»у, в якій. пропонуючIX взяти вироблений секретарством земельних справ законо- проєкг Д.ІЯ ТII мчасового закону, підкреслив, що „основний закон в земель- ній справі мають виробити Установчі збори“. Одночасно Горіш зі: ВІН ? від імені своєї фракції. ІЩО, К.ІІІ бу је прЇ НІЯТ) резо.юцію українсь:Х соці: лістів-революціонерів і віцкинуто прецожений Б. Мартосом закон (1- про€КГ, фракція УС,ДРПоцкиче Всіх своїх товаришів з Ге- нераІьного секретар інту. За Поршем виступив сам автор законопроекту Б. I app те і ви- голосив гніви с промову, в якій відповідäв на чиюсь кінуту з місця на адресу українських соціяль-демократів репліку — „саботажЯВКИ“. Есенівсько-ееефівське правительство от-от махо впасти!. Але його було врятовано сні.ІЬНІГУІІ си.там есҳеківських Онодумців. До прец.10 - женої українськими соціяль-демократами формули приехнaІІІсь, самі, собою розуміється, соціялісту-федералісти, а за ними й російські соціяль- демократи меньшевики та бундівці. Формулу українських соціяль-Хемо- кратів було прийнято, а тим самим звільнено і українських соціялістів- революціонерів від трудного І.І: них завдання — скласти свій Гедр- ральний Секретаріят. -". Так есҳеківсько-есенрівський кабінет проістигвав ҳо оголошення ІV Універсал" Центральної Ради — 9. (22) січня 1918.: оповіщення цього Універсалу бр.10 Кінцем есцеківсько-есефівського правління. Українські соціаціети-рево.Іюціонери встави.Я в Універсах поперец всього ненависну IIя есефо-есцеківського бь.10кг соціялізацію землі з на- ціоналізацією лісів, вод і всіх III Дземних багацтв: Даті, хоч і не в зовсім ясних формах, але все ж: підрРСІІІ.Іш необхідність визнання за рада МII робітничих, салдатських і селянсьEMIX хепутатів прав, як 3а інституціяXII ҳеч •Кавам 11. хоч і побудован 11 МІІ на КIЯ"Овому принціпі: після на- СТv1.1}{ на оголошенню націоналізації fo.IOPHilЩИх галузів торговлi, y)- нополізації вуг.ІЯної, НІКуряної й інших важиіщих галузів промисловічі:ТII: нарешті, настоя.Іш на встанов.Тенню державно-наург),Днього контролю нах банкам ІІ. Звичайно, на все це, навіть на с.Товах, не міг пристати есефівсько- есеківськийї б.Іьо, що був вже неприємно враженції більш поміркованих соція.Іьно-економІчнІІІ програмом III Універсаху. Хоч і в 10 Універ) - ca.і не все це виразно бу10 сказане, хоч він і не проголошував соціалістПчної рево.Іюції, та все ж після нього не можна було вже ніякІІ ІІІ роз'ясненнями заспокоїти буржуазію. А готовне — оголошені вніх соція.Іьно-економічні реформи були неприєм.Темі і хія самої україн-

  • ) Внесений Мартусом законнроект торкався Гоховним чином передачи до

росіпоря,Iження земельних комітетів поміщицьких маєтків. Основно зехе.ьної реформи він не торкався, при чім виявІЯВ тенденцію зії.лвшити непорушним зем.Тев).Тодіння середніх і вище середніх в.хасників, що викликало обурення се- лянської фракції в Центральній Раді.