Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/64

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


комітетам, конструюваним на таких же підставах, що й тубернські ; в межах волости Влада мав натежати воносним наро; ім радам (земствам); 6) Ви це зазна- чоні орtани с виконавчими орtанамін Тенера:Ьного Секретаріату ; всі :: Ин ині організації не мають прав робити роспорядкення в справах управління. 2. Вибори комісарів повинні на:1екати Раҳам Селя Інських депутатів з участк» нредставників рад робітничих і салдатських депутатів.“ Як бачимо, но думці Ради Селянських депутатів, органи влади на місцях мали бути побудовані хоч і не цілком на клясовому принціпі, а все ж з великим наближениям о нього: в загального числа 10 членів Туберніяльного комітету мало бути тільки два представники віҳ opr'aui- зацій, побудованих не на клясовому ринціпі (від земств і дум, обра- них по пятичленній формулі), та о н представник від комісара, який сам мав бути обраний клясовою робітниче-селянською орг'анізацією. Наскільки жит гездатною була б така форма організації влади і в який бік вона еволюціонувала б в майбутньому, трудно тепер ска- затні, бо Генеральним Секретаріятом, через ріжні причини, вона так і це була запроваджена в життя. Нарешті, паведемо тут іще постанову Всеукраїнської Ради Сеня ІІ- ських депутатів в справі земельній, яка звучить так: „Стоочи на грунті постанов І Всеукраїнського селянського з'їзду, що пея земля, ліси, во;ҳи, шахти і ині земельні недра та багаіцтва на території України повинні поступиті у власність всього народу, і вважаючи III Універса. України - ської Центральної Ради в тій його частині, де він торкається земельної справи, а також пояснюючі циркуляри Тенера.Іьного секретаріату до Універса.Ју, почат- ком великої земельної реформи, вис.10В.ІК) Кючи хевність, що центральна Рада в земельній справі піде далі ІІІ.1 хом ІІереведення в ::иття нової земельної реформи на основах, зазначених в постановах I Всеукраїнського Сенського) З'їзду, --- Всеукраїнська Рада Селянських депутатів постанов.Я: 1. Домагатись від центральної Ради, щоб негайно було видано .ІЯ негail- ного переведення в життя тимчасовий закон про порядкування земе:ЬНИмії комі- тетами тими земјями, лісами і водами, які Універсалом оголошено в:же наҲНь) К Власністю і передано в завідування земельних комітетів; 2. Домагатись від Центральної Ради видання закону про те, щоб всі ліси в тім хислі і бувані казенні, удільні, кабінетські, манастирські та ині бути так, як і земля, оголошені внасністю народа і передані в за- відування земельних комітетів: 3. Домагатися від центральної Ради видання закону про скасування приватної власности на всю землю на території Української Наро- ньої Республики. 4. Закликати все трудове селянство взяти через земельні комітети під свік» охорону всі ліси та землі, які перейшли вже і які перейдуть у власність всього» народу, і подбати, щоб це народнє добро - і в інертні у чергу бу Ҳ!! Hки, ін- вентар, худоба, ліси і т. т. — не було знищено і в ці.Іості перей ін.) ҳо рук українського трудового люду ; 5. Разом з тим Всеукраїнська Рада Селянських Депутатів Зактика: україн - ське трудове селянство звернути особливу увагу на охорону від нищення ІІлеменних пунктів, селекційних (сімейних) станцій, зразкових хазяйств та иншогі) цінного добра, котре з великою працею добува: ось на протязі довгих років; 6. Зважаючи на можливе пониження сільськогосподарської продукції в звязку з розстройством народнього господарства, Всеукраїнська Рада Селя11- ських депутатів закликає трудове українське селянство заздалегідь готуватись і вживати всіх мір до засіву полів зерновими хлібами і буряками д.18 цукроварень. " З цих постанов бачимо, що українське трудове селянство, беручи під свій захист Центральну Раду, в той же час відносилось до її