Дворянство Лівобережної України кінця XVIII – початку XX ст.

Матеріал з Вікіджерел
Дворянство Лівобережної України кінця XVIII – початку XX ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії
Гуржій О. І., Русанов Ю. А.
під ред. Олександра Реєнта

Київ: Інститут історії України НАН України, 2017
Обкладинка
Національна академія наук України
Інститут історії України
 
Гуржій О.І., Русанов Ю.А.
 
ДВОРЯНСТВО
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
кінця XVIII – початку XX ст.:
соціально-правовий статус
і місце у владних структурах
Російської імперії
 
Київ, 2017

Гуржій І.О., Русанов Ю.А.

Дворянство Лівобережної України кінця XVIII – початку XX ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – 172 с.

У книзі висвітлено процес формування лівобережного дворянства, його законодавче оформлення на імперському та місцевому рівнях. На основі архівних матеріалів і опублікованих документів охарактеризовано особливості нобілітації козацької старшини регіону. Проаналізовано місце і роль інституту дворянських предводителів в структурі органів українського управління. Досліджено персональний склад губернських предводителів і їхню адміністративну діяльність.

Видання розраховане на фахівців-істориків, дослідників соціальних процесів кінця XVIII – початку XX ст., а також усіх, хто цікавиться минулим України.


Відповідальний редактор:

Реєнт О.П. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.


Рецензенти:

Борисенко В.Й. – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Мордвінцев В.М. – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Друкується за ухвалою Вченої ради
Інституту історії України НАН України


SSBN 978-966-02-8221-6

© Гуржій О.І., 2017

© Русанов Ю.А., 2017

ЗМІСТ
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
4
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
7
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
33
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
67
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
97
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
109
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
147
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
170

Наукове видання


Гуржій О.І., Русанов Ю.А.
Дворянство Лівобережної України
кінця XVIII – початку XX ст.:
соціально-правовий статус і місце
у владних структурах Російської імперії


Відповідальний редактор:
Реєнт О.П. – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України.
Комп’ютерна верстка
та оригінал-макет: Л. МигальПідписано до друку 12.05.2017 р. Формат 60х84 1/16
Ум. друк. арк. 9,8. Обл. вид. арк. 8,45
Наклад 300 прим. Зам. 9-2017.
Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України.
Київ-1, вул. Грушевського, 4.


Свідоцтво
про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 5070 від 23.03.2016 р.

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 4.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи.