Украінські пісні/Чого селезень смутенъ, невеселъ

Матеріал з Вікіджерел
Украінські пісні
Чого селезень смутенъ, невеселъ?
• Цей текст написаний кулішівкою.
• Інші версії цієї роботи див. Чого селезень смутен, невесел
Санктпетербурхъ: коштомъ О. С. Балліноі, 1863
 
№ 47.
 

\new StaffGroup {
<<
\relative c'' {
\new Staff = "main" {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 88
 \time 2/4
 \key e \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
\stemUp
b4^"м. м." b |
<<
{ a8[ fis] b4 }
\new Staff \with {
 alignAboveContext = "main"
 \remove "Time_signature_engraver"
 \hide Score.KeySignature
 firstClef = ##f
 }
{ \key e \minor \set fontSize = #-2 a8[ fis] b[ a] }
>>
g4.( fis16[ e]) | b'4 b | a8[ fis] b[ a] \break
%2
g4. r8 | b2 | fis4 a | g fis8[ e] | dis2 | b\fermata \break
%3
dis4 e | g8[ fis e dis] | e2 \bar "|." s8
}
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Чо4 -- го се8 - ле4 -- зень2
\once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT смутенъ,
не8 - ве -
селъ?2 Гей та4 якъ же _8 ме -- ні2 —
ве4 -- се -- ло8 - - му буть.2
}
>>
}
 

Чого селезень смутенъ, невеселъ?
Гей та якъ же мині веселому буть.
Ой якъ же мині веселому буть,
Веселому буть, одрадосному, —
Що вчора була утінка моя
Сёгодня нема, — застреленая!
Коли бъ на воді, то бъ не жаль мині, —

А то на горі, въ шовковій траві!
Чого сей козакъ смутенъ, невеселъ,
Смутенъ, невеселъ, неодрадосенъ?
— Ой якъ же мині веселому буть,
Веселому буть, одрадосному?
Що вчора була дівчина моя,
Сёгодня нема, — засватаная.
Колибъ на село, то бъ не жаль було!
А то черезъ двіръ, та й товаришъ мій!
По воду иде, добридень дае,
Зъ водою иде, жалю завдае.
— Здорова була, дівчино моя,
Чужа, не моя, товаришова!
Дівчино моя, засватаная,
Чого жъ ти така заплаканая?
«Того жъ я така заплаканая,
Що за нелюба засватаная.»
— Дівчино моя, зарученая,
Чого жъ ти така замученая? —
«Того жъ я така замученая,
Що за нелюба зарученая.» 
№ 48.
 

\new Staff {
<<
\relative c'' {
 \override Score.MetronomeMark.extra-offset = #'(-4 . 0)
 \omit Score.BarNumber
 \autoBeamOff
 \tempo 4 = 88
 \time 2/4
 \key f \minor
 \once \override Score.TextScript.extra-offset = #'(0 . 1.6)
%1
c4^"м. м." aes8 c | bes8[ aes] f[ g] | aes4 des | c c \break
%2
bes8[ aes g f] | aes4 r | c2 | bes8[ des] c[ bes] | aes[ g] f[ e] \break
%3
f4 aes | aes c | \stemUp bes aes8[ g] | f2 \bar "|." s8
}

\new Lyrics \lyricmode {
 \override LyricText.font-size = #0
Ой4 ти8 _ се8-  - ле -- зень4 _ сму -- тенъ
не8 - - ве -- селъ.2 Гей а8 - _ якъ же  - - ё --
му4 — ве -- се -- ло -- _8 му буть.2
}
>>
}