Навчальна програма з української літератури 5 клас

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчальна програма з української літератури 5 клас
автор: Міністерство освіти і науки України
Джерело: [1]  

ОСНОВНА ШКОЛА 5-й клас[ред.]

 • Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.
 • Повторення та узагальнення — 2 год.
 • Текстуальне вивчення творів — 53 год.
 • Позакласне читання — 4 год.
 • Виразне читання — 2 год.
 • Резервний час — 7 год.

ВСТУП[ред.]

 • Кількість годин — 2

Зміст

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор.

Вимоги

Знати і розуміти значення термінів “образне слово”, “фольклор”. Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу. Називати види мистецтва. Вміти відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини.

Додатки

Образотворче мистецтво, музичне мистецтво, які вивчаються у школі.

СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ[ред.]

 • Кількість годин — (22)3

Зміст

Міфи і легенди українців:

Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті. ТЛ: міф, легенда.

Вимоги

Розуміти, що таке міф. Знати зміст українських міфів і легенд. Розуміти роль і місце реального та фантастичного в житті. Вміти розповідати про виникнення міфів і легенд. Переказувати міфи і легенди, тлумачити їхній зміст. Розвиток допитливого, шанобливого ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

Додатки

Міфи і легенди народів світу (зарубіжна література).

Народні казки[ред.]

 • Кількість годин — 4

Зміст

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках. ТЛ: казка.

Вимоги

Знати зміст українських казок. Розуміти особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу. Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх. Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне в казках. Переказувати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок). Вміти висловлювати власні міркування про зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.

Додатки

Спорідненість українських казок з казками народів світу:

Літературні казки[ред.]

 • Кількість годин — 3


 Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. “Коли ще звірі говорили”). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

Вміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря. Знати зміст казки, вміти переказати її фрагменти. Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів від другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб.
Вміти пояснити особливість літературної казки.
Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини.

Хитрі та кмітливі тварини в казках

 • “Рейнеке-Лис” Й. В. Ґете,
 • “Кіт у чоботях” Ш. Перро

Василь Королів-Старий (1879-1941). “Хуха-Моховинка”[ред.]

 • Кількість годин — 2


Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.
ТЛ: портрет. Вміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Оцiнювати вчинки персонажів з позицій гуманізму. Коментувати прояви добра і зла, зображені в цих казках, і в сучасному житті.


Усвідомлення повчального впливу цих казок. Прищеплення бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності. Усвiдомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього, любові до нього.


Учнівські малюнки до творів (образотворче мистецтво).

Іван Липа (1865-1923). “Близнята”[ред.]

 • Кількість годин — 2


Цікавий епізод із біографії письменника.
Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнят — різні життєві шляхи, взірці власного вибору.
ТЛ: прозова мова.

Знати зміст казки, вміти виразно читати і переказувати фрагменти, звертаючи увагу на особливість авторської оповіді.
Вміти пояснити сенс дарунків Долі кожному з синів-близнят.
Простежити за текстом, як дарунки Долі хлопці використали в житті й на кого вони покладалися у своїх діях. Коментувати особливості вдачі братів. Розвиток уміння аналізувати описувані автором ситуації, аргументовано висловлювати власні судження про них.

Усвідомлення індивідуального призначення кожної людини, великої цінності людського життя. Формування активної життєвої позиції.
Розвиток уміння

Василь Симоненко (1935-1963) "Цар Плаксій та Лоскотон"[ред.]

 • Кількість годин — 2


Цікава сторінка з життя митця.
Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична). Казкова історія і сучасне життя. 
ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

Виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки. Визначити основні риси характеру дійових осіб твору. Простежувати різні способи життя та поведінки дійових осіб. Розуміти значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки. Виділяти основні епізоди. Пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок. Висловлювати особисте ставлення до зображуваного. Проводити аналогії з сучасним життям.
Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного

Загадки[ред.]

 • Кількість годин —2


Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).
ТЛ: загадка, метафора.

Вміти називати види загадок.
Вміти відгадувати загадки. Пояснювати логiку їх відгадування. Розглядати і пояснювати особливості будови загадки, роль у ній метафори.
Вивчити напам’ять: кілька загадок (на вибір).
Розвиток допитливості, спостережливості, уважності, кмітливості як важливих елементів розумової діяльності людини.
Розвиток логічного мислення.

Математичні загадки (математика).

Леонід Глібов (1827-1893)[ред.]

 • Кількість годин —2

Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш.

Виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування. Розглядати і коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів.
Аргументувати алегоричність вірша “Квіткове весілля”.
Усвідомлення життєствердної сили радісного, піднесеного настрою, викликаного дотепним, доброзичливим жартом.


Розвиток кмітливості, розумових здібностей людини, пам’яті, творчої уяви. Байки Л. Глiбова, вивчені у попередніх класах

Прислів’я та приказки
[ред.]

 • Кількість годин —2

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів’я, приказка.

Називати види прислів’їв і приказок. Розуміти їхню дотепність і мудрість.
Вміти відрізняти прислів’я від приказки та пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасного життя.
Вивчити напам’ять: прислів’я і приказки (20 на вибір).
Формування шанобливого ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Осмислення ролі в сучасному світі цих якостей, розвиток афористичності й точності думки, уваги до вибору лексики власних суджень.

Аналогічні прислів’я і приказки інших народів світу (зарубіжна література).

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
[ред.]

 • Кількість годин —(12)
2

Літописні оповіді:

Повість минулих літ — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.

Знати про історичну і літературну пам’ятку “Повість минулих літ”. 
Розуміти значення давнього літописання для нащадків.
Розповідати про легендарного Нестора Літописця. Усвідомлено переказувати оповіді. Аналізувати риси характерів руських князів. Вміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.
Усвідомлення душевної краси і сили наших предків, любові руських князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

 • Історична наука про княжу добу (історія України).
 • 
Ілюстрації Г. Якутовича до “Повісті минулих літ” (образотворче мистецтво).
 • 
Ораторія Л. Дичко “І нарекоша ім’я Київ” (музичне мистецтво).

Олександр Олесь (Кандиба) (1878-1944)[ред.]

Поезії з книги “Княжа Україна”.
Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
ТЛ: віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

Вміти виразно і усвідомлено читати поезії. Визначати засоби поетичної мови. Розповідати про давньоруських князів. Висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні.
Виразно в особах читати драму-казку “Микита Кожум’яка”. Вміти виділяти в ній найнапруженіші епізоди. Розглядати своєрідність побудови драматичного твору. Розуміти зв’язок історичного минулого з сучасністю.
Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків. Осмислене виконання цих

Антін Лотоцький (1881-1949)[ред.]

 • Кількість годин —2

Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Почуття обов’язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло.
ТЛ: тема художнього твору, сюжет, кульмінація.

Пригадати важливі історичні події часів Київської Русі, народні перекази про них. Розуміти роль авторської уяви і домислу в написанні художнього твору. Вміти переказувати зміст оповідання, визначати його тему, розділяти твір на окремі частини — складові сюжету, давати їм заголовки. Визначати кульмінацію. Порівнювати образи Михайлика і його брата Лихослава. Вміти висловлювати роздуми про добро і зло, змальовані у творі.
Осмислення вічних понять добра і зла, патрiотизму, вірності, почуття обов’язку. Розвиток творчих здібностей, високих моральних якостей характеру людини.

Іван Нечуй-Левицький (1838-1918)[ред.]

 • Кількість годин —3

Цікава сторінка з біографії митця. Літературна казка про запорожців. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. Роль художніх засобів у творі (гіперболи та ін.), пейзажу, портрета.
ТЛ: пейзаж.

Знати про побут, культуру, спосіб життя запорожців. 
Вміти переказувати зміст твору, знаходити і коментувати описи природи, Запорозької Січі, портрети персонажів. Характеризувати образ Карпа Летючого. Аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України. Давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців. Розглядати реальне і фантастичне у творі. Пояснювати роль художніх засобів у ньому. Вигадати власну версію закінчення твору або продовження небезпечних пригод хлопця.
Усвідомлення поняття лицарства і гуманних спонук до сміливих,

Оксана Сенатович (1941-1997)[ред.]

 • Кількість годин —1

Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці. 
Значення історичного минулого для сучасності.

Пригадати відомості про літературну казку, відомості з історії України: про І. Сірка, запорозьких козаків. 
Виразно і вдумливо читати твір. Розповідати про Дмитрика і його фантастичну пригоду. Знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль. Відшукувати поєднання у творі минулого і сучасного. Пояснювати роль фантастичного елементу. Відтворювати в уяві різні картини чарівного сну хлопчика.
Усвідомлення важливості збереження історичної пам’яті нашого народу.
Розвиток творчої уяви, самостійності мислення.

“Запорожці пишуть листа турецькому султану” (Рєпін, 1891 р.)

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ Тарас Шевченко
 (1814-1861)[ред.]

 • Кількість годин —(15)
2


Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство.
Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

Пригадати відомості про Україну часів Т. Шевченка.
Вміти розповісти про дитинство Т. Шевченка і його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них епітети, порівняння, метафори.
Вивчити напам’ять: “За сонцем хмаронька пливе...”; “Садок вишневий коло хати...”.
Виховання почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва як потужної спонуки до оптимістичного життєствердного погляду на світ.
Розвиток уміння висловити власні відчуття, емоції.

“Селянська родина” (Шевченко, 1843 р.)


Костянтина Малицька (1872-1947) (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова)
.[ред.]

 • Кількість годин —2


Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною.
Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації. 
ТЛ: художній опис.

Розуміти ліричність вірша-пісні. Розвивати уміння виділяти художні засоби, використані в поезії, пояснювати роль питальних речень.
Виразно читати художній опис “Соловей”. Розуміти його жанрові особливості. Розповiдати про солов’я (на його основі). Пояснювати власне розуміння цього образу. Вміти користуватися довідковими відомостями з енциклопедій і словників. Розуміти відмінності між художнім та науковим описами солов’я. 
Вивчити напам’ять: “Чом, чом, земле моя...”
Виховання почуття патріотизму як вагомого життєвого стимулу для людини. Розвиток допитливості, вміння відшукувати необхідну інформацію, співставляти її.

 • “Соловей” Г. Х. Андерсена (зарубіжна література).
 • 

Птахи, які живуть на території України (природознавство).

Олена Пчілка (Ольга Косач) (1849-1930)[ред.]

 • Кількість годин —2


 Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину.
Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.
ТЛ: оповідання, експозиція.

Знати основні відомості про письменницю та її родину. 
Вміти розповідати про Івася та його пригоду, складати план твору. Визначати в ньому час і місце дії. Тлумачити назву. Виділяти головних героїв і основну думку (ідею). Вміти коментувати особливості побудови оповідання, поєднання в ньому реального і казкового, висловлювати роздуми про пригоду з хлопчиком.
Усвідомлення притягальної сили рідного дому.
Розвиток творчих здібностей, удосконалення навичок аналізу художнього тексту.

 • Дерева, що ростуть на території України (природознавство).

Павло Тичина (1891-1967)[ред.]

 • Кількість годин —2


Коротко про поета і край, де він народився.
Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння відчувати поезію, усвідомлювати та висловлювати свої відчуття. Розглядати кольорову палітру віршів. Відтворювати в уяві аналогічні картини природи, спостережені в житті. Вміти висловлювати міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутувати про це.
Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Розвиток естетичного смаку, відчуття краси образного слова.
Розвиток абстрактного мислення, спостережливості, вміння доводити власну думку.

 • Поезії Р. Бернса, Алкмана, Ґете про красу природи, рідний край (зарубіжна література).
 • 

Г. Майборода “Гаї шумлять” (музичне мистецтво).

Євген Гуцало (1937-1995)[ред.]

 • Кількість годин —2
 • Лось


Основні відомості про письменника.
Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Розвиток уміння переказувати оповідання. Розглянути його жанрові особливості. Вміти виділяти в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент. Визначати тему твору. Характеризувати образи. Давати власну оцінку зображуваному. Вміти міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.
Усвідомлення турботи про світ природи і рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки.

 • Тварини, які живуть у лісах України (природознавство).


 • Твори про світ природи “Лобо” Е. Сетон-Томпсона, “Мауглі” Р. Кіплінга (зарубіжна література).

Богдан-Ігор Антонич (1909-1937)[ред.]

Основні відомості про поета.
 Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.
ТЛ: ліричний герой.

Переказувати цікавий епізод з дитинства Б.-І. Антонича. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти виділяти в них образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи. Вивчити напам'ять: один вірш (на вибір).

Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.
Формування бажання максимальної самореалізації в житті.

 • Поезії Мацуо Басьо, Ф. Тютчева про природу (зарубіжна література).
 • Й. Штраус, “Весняний вальс” (музичне мистецтво).
 • М. Башкирцева, “Весна”. Учнівські малюнки до творів (образотворче мистецтво).

Григір Тютюнник (1931-1980)[ред.]

Коротко про письменника.
Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. Розглядати точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні. Розповідати про особливості характеру Олеся, його обдарованість. Складати план до характеристики цього образу. Висловлювати власні міркування про характер хлопчика і його незвичну поведінку. Пояснювати назву оповідання. Вчитися порівнювати літературного героя із собою. Вміти написати твір про нього. 
Усвідомлення особливого призначення на землі кожної людини.
Формування і збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

Микола Вінграновський (1936-2004)[ред.]

Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту (“Перша колискова”). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

Розуміти, що таке патріотичне почуття. 
Виразно і вдумливо читати поезії. Коментувати художні описи природи. Виділяти і пояснювати епітети і порівняння, наявні в поезіях. Формувати власне розуміння поняття “батьківщина”. 
Усвідомлення значення патріотизму в житті людини, значення образного слова для висловлення почуттів.
 Розуміння того, що батьки — найрідніші люди для дитини.

Твори М. Вінграновського, вивчені в попередніх класах (“Ішов кіт”, “Грім”, “На рябому коні”, “Наша річка”, “Гусенятко” та ін.).

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ[ред.]

 • Кількість годин —2

Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.

Знати про письменників-земляків, їхні твори.
Розуміти зміст цих творів. Виразно читати і висловлювати власну думку про них.
Виховання шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ 5 клас[ред.]

 1. Українські народні міфи та легенди
 2. Українські народні казки: “Яйце-райце”, “Три бажання”, “Як лисиця Івана-баштанника зробила царевичем”, “Чому море солоне”, “Іван-вітер”, “Цар Лев”, “Золотий черевичок”, “Про бідного парубка і царівну
 3. Т. Шевченко. “Сонце заходить”, “Над Дніпровою сагою” та ін.
 4. Олена Пчілка. Зб. “Годі, діточки, вам спать!
 5. П. Куліш. “Циган
 6. І. Франко. Зб. “Коли ще звірі говорили
 7. Б. Грінченко. Віршовані оповідання, легенди та казки
 8. О. Олесь (1878-1944). Зб. “Все навколо зеленіє
 9. С. Васильченко. “Приблуда
 10. М. Йогансен (1896-1937) “Собака Джан
 11. В. Королів-Старий. (1879-1941) Казки
 12. Н. Кибальчич. (1878-1914) “Легенда про святого Юліана Милосердного
 13. М. Вінграновський. (1936-2004) “Сіроманець”, “Первінка”
 14. В. Шевчук. (н.1932) “Панна квітів”
 15. В. Чемерис. (н.1936) “Аравійська пустеля”, “Подорож до Самари Дніпровської”
 16. І. Крип’якевич. (1886-1967) Історичні оповідання
 17. В. Малик. (1921-1998) “Князь Кий”
 18. В. Нестайко. (1930) Повісті
 19. В. Земляк. (1923-1977) “Тихоня”
 20. М. та С. Дяченки. Казки
 21. О. Кінаш. Казки
 22. Ю. Винничук. (1952) Казки