Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. Українська література/5 клас

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
5 клас
Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення творів – 52 год. Повторення та узагальнення – 2 год. Література рідного краю – 4 год. Позакласне читання – 4 год. Розвиток мовлення – 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення)
Виразне читання – 2 год. Резервний час – 6 год.
Кількість годин (орієнтовно) Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу
1

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розповідає про роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу;
називає види мистецтва;
уміє порівняти художню творчість з іншими видами діяльності людини.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
застосовує набуті знання для компаративного аналізу творів української та зарубіжної літератур;
зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; визначає роль і місце української літератури в загальноєвропейському і світовому контекстах.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення важливості літератури як мистецтва слова в житті людини.

ВСТУП
Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розповідає про виникнення міфів, легенд і переказів;
переказує міфи й легенди, тлумачить їхній зміст;
розуміє роль і місце реального та фантастичного в житті.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аналізує отриману інформацію, узагальнює, систематизує її;
визначає причиново-наслідкові зв'язки між явищами.


СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ
Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи.
Міфи і легенди давніх українців
Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенди: «Про зоряний Віз», «Берегиня», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою), «Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» (5 творів на вибір учителя).

Народні перекази. «Прийом у

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.
ТЛ: фольклор, легенда (повторення), міф, переказ.
МЗ: Зв'язок із історією походження української державної символіки (тризуб).

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає зміст українських казок; розуміє особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу; виразно і вдумливо читає казки; виявляє спільне та відмінне між міфом та казкою, переказує їх; характеризує казкових героїв, аналізує реальне і фантастичне; пояснює народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок).

Ключові компетентності
Учень / учениця:
висловлює власні міркування про зміст казок; проводить аналогії із сучасним життям.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення постійної присутності в житті, у душі людини добра і зла, красивого і потворного. Розуміння ролі творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати) у розвитку й самореалізації людини.

Народні казки
«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв'язок із міфами.

«Про правду і кривду» або «Мудра дівчина» (на вибір учителя). «Ох» або «Летючий корабель» (на вибір учителя). Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.
ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

МЗ: Спорідненість українських казок із казками народів світу (зарубіжна література).

СЛ: Сучасні казки: Фоззі. «Гупало Василь. П'ять з половиною пригод».

3

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розповідає про дитинство письменника, про Івана Франка-казкаря; пояснює особливість літературної казки; знає зміст казки, переказує її фрагменти; виразно і вдумливо читає казку в дійових особах; аналізує поведінку Лиса; розрізняє головних персонажів і другорядних.

Літературні казки
Дитинство письменника. І. Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Зміст казки, головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
дає власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів; прогнозує можливі наслідки діяльності; толерантно відстоює власну позицію в дискусії.

НЛ–4
Емоційно-ціннісне ставлення
Осмислення негативної ролі лицемірства, зарозумілості та хвалькуватості в житті сучасної людини.

МЗ: індійська народна казка «Фарбований шакал» (зарубіжна література).
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
вдумливо й виразно читає казку; переказує її зміст;
знаходить описи зовнішності персонажів, аналізує їх.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
оцінює вчинки персонажів та життєві ситуації, в які потрапляють герої твору; усвідомлює важливість толерантного ставлення до людей у сучасному світі.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності.

Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ. «Хуха-Моховинка»
Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.
ТЛ: портрет.

СЛ: Сашко Дерманський. «Казки дракона Омелька»

3

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно й осмислено читає казку;
розуміє особливості віршованої казки (ритм, риму, поділ на строфи);
визначає основні риси характеру дійових осіб твору; простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; пояснює значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; виокремлює основні епізоди; пояснює відмінність прозової і віршованої мови казок;

Василь СИМОНЕНКО. «Цар Плаксій та Лоскотон»
Цікаві сторінки з дитинства митця.
Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.
ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети.

висловлює свою думку про прочитане; проводить аналогії із сучасним життям.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аргументовано і грамотно висловлює власну думку щодо проблем добра і зла у творі, щирості й нещирості, відданості і зради, байдужості і відповідальності, оптимізму і песимізму.

НЛ–2, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ, потреби керувати своїми емоціями.

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
переказує твір, читає уривки з нього за ролями;
визначає тему повісті та морально-етичні проблеми, коментує їх;
характеризує героя, який найбільше сподобався, оцінює його вчинки; пояснює роль діалогів у творі.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо проблем відповідальності людини за свої вчинки, підступності, справжньої дружби, духовності, відваги й боягузтва; створює тексти, ілюстрації, комікси, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

НЛ–1, 3
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення дбайливого ставлення до свого життя, до інших людей, потреби виховання щирості, відкритості, наполегливості в досягненні поставленої мети,

Галина МАЛИК. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
Повість-казка сучасної дитячої письменниці. Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.
Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців.
ТЛ: повість-казка (повторення).МК: фільм «Аліса в країні див», США, 2010 (кіномистецтво).

відповідальності за свої вчинки.
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
розрізняє види загадок, відгадує їх, пояснює логіку їх відгадування;
розглядає і пояснює особливості будови загадки, роль у ній метафори; самостійно складає загадки; називає види прислів'їв і приказок; розуміє їхню дотепність і мудрість.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
використовує українську мову для духовного, культурного й національного самовияву; відрізняє прислів'я від приказки та пояснює їх, проектуючи на ситуації сучасного життя; шукає загадки, написані іншими народами; порівнює їхні спільні та відмінні риси; створює і розгадує ребуси, кросворди, цифрограми та шифрограми.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Усвідомлення потреби розвивати логічне мислення, допитливість, спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

Із народної мудрості
Загадки

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).
Прислів'я та приказки
Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: загадка, прислів'я, приказка, метафора.

МЗ: малі фольклорні жанри народів світу (зарубіжна література); математичні загадки (математика); малі фольклорні жанри на уроках розвитку мовлення (українська мова).

СЛ: авторські казки Сашка Лірника (Олександра Власюка).
О. Бурбело. «Первоцвіт: казки, легенди, вірші, смішинки та загадки».

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно, осмислено читає загадки, пояснює способи їх відгадування;
коментує особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
створює власне висловлення, твори-асоціації, ілюстрації на тему віршованих загадок Л. Глібова, спираючись на досвід і почуття, використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Леонід ГЛІБОВ. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»
Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок.
ТЛ: акровірш (повторення).


СЛ: поезія Григорія Фальковича.

НЛ–1,2
Емоційно-ціннісне ставлення
Прагнення розвивати кмітливість, розумові здібності, логічне мислення, пам'ять.

3

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає про історичну і літературну пам'ятку «Повість минулих літ»;
розуміє значення давнього літописання для нащадків; розповідає про легендарного Нестора Літописця; аналізує риси характерів руських (українських) князів.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
розуміє роль читання впродовж життя для власного зростання; шукає описи живописних та архітектурних пам'яток доби Русі-України, зіставляє з літературним твором; дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення душевної краси й сили наших предків, любові руських (українських) князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
Літописні оповіді (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця): «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (3 твори – на вибір учителя)
«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.
МЗ: доба Русі-України (історія України).
МК: ілюстрація Георгія Якутовича до «Повісті минулих літ» (образотворче мистецтво); пам'ятний знак Василя Бородая «Засновникам Києва», пам'ятник Володимиру В. Демута-Малиновського (скульптура), ораторія Лесі Дичко «І нарекоша ім'я Київ» (музичне мистецтво).
СЛ: Ірина Цілик. «МІСТОрія однієї дружби».

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно й усвідомлено читає поезії; визначає засоби поетичної мови; розповідає про давньоруських князів; висловлює власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність; виразно в особах читає драму-казку «Микита Кожум'яка», виокремлює в ній найнапруженіші епізоди; розуміє і пояснює своєрідність побудови

Олександр ОЛЕСЬ. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна») (2 на вибір учителя), «Микита Кожум'яка»
Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв'язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Драматичний твір на тему народної казки.

драматичного твору.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
розуміє зв'язок історичного минулого із сучасністю; створює власну драму-казку на І дію про Микиту та його нові пригоди, презентацію про життя і вірування давніх українців, про Ярослава Мудрого та його бібліотеку, про благородного Святослава; дискутує про важливість вивчення історії своєї держави.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.

ТЛ: драматичний твір і його побудова.МК: мультфільм «Микита Кожум'яка», 2016 (кіномистецтво).

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
переказує найяскравіші фрагменти твору; характеризує образи головних героїв.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
дискутує про значення історичного минулого для сучасної людини; аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо проблем, порушених у творі; створює презентацію і карту про місця подорожі головних героїв; створює ілюстрації / буктрейлер до твору.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Розуміння потреби формувати національну самосвідомість, плекати патріотичні почуття, мати громадянську позицію.

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі»
Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків.
ТЛ: епічний твір.

МЗ: козацька доба (історія України).
МК: документальні фільми про козацьку звитягу та про козацьку шаблю із серії «Козацька звитяга»; проект «Історія українських земель. Козаки». Серія 1 (кіномистецтво).

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
пригадує відомості про Україну часів Т. Шевченка; розповідає про дитинство поета і його родину; відтворює настрої пейзажних поезій;

описує власні відчуття, викликані художнім словом; виразно читає поезії; знаходить у них порівняння, персоніфікацію, пояснює їхню роль.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
створює презентації про живописні твори-пейзажі Т. Шевченка; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; дискутує щодо проблеми впливу природи на життя людини.
Вивчає напам'ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…».

НЛ–1,2
Емоційно-ціннісне ставлення
Розуміння важливості виховання естетичного смаку, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєствердного погляду на світ.

«В бур'янах» або Оксана ІВАНЕНКО. «Тарасові шляхи». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка або Оксани Іваненко). Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.
ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.


МК: репродукція картини Т. Шевченка «Селянська родина» (образотворче мистецтво); музичні твори на слова Т. Шевченка композиторів: М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та інших; сучасні музичні інтерпретації (музичне мистецтво).

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно і вдумливо читає поезії; висловлює думки про них;
аналізує кольорову «палітру» віршів; відтворює в уяві подібні картини природи.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
осмислює важливість збереження довкілля для сьогодення та майбутнього; висловлює міркування про способи вираження любові до рідної землі, відповідальність кожної людини за збереження природи, дискутує про це.
Вивчає напам'ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–1,2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення важливості розвитку естетичного смаку, відчуття краси образного слова, абстрактного мислення, спостережливості, уміння

Павло ТИЧИНА. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»
Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. Мелодійність віршів П. Тичини.
ТЛ: ліричний герой.МК: Г. Майборода «Гаї шумлять», сучасні музичні інтерпретації творів П. Тичини (музичне мистецтво).

доводити власну думку.
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
переказує оповідання;
визначає його тему та жанрові особливості; коментує фрагмент, що найбільше вражає; характеризує образи; дає власну оцінку зображуваному; міркує про великий світ природи й людину в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
ілюструє екологічні проблеми на прикладі твору, дискутує про них; усвідомлює важливість бережливого ставлення до природи.

НЛ–1
Емоційно-ціннісне ставлення
Розуміння важливості турботи про світ природи і рідних людей як неодмінної ознаки гуманної, гідної поведінки.

Євген ГУЦАЛО. «Лось»
Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

ТЛ: оповідання.

МЗ: тварини, які живуть у лісах України (природознавство); твори про світ природи: Р. Кіплінг. «Мауглі», Е. Сетон-Томпсон. «Ведмежа Джонні» (зарубіжна література).

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
виразно і вдумливо читає поезії; виокремлює в них образ ліричного героя, відтворює його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
розуміє важливість збереження довкілля для майбутнього; створює малюнки-асоціації до віршів і пояснює їх; знаходить репродукції картин українських художників про дощ та осінь, музичні композиції на теми віршів, коментує їх.
Вивчає напам'ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–1
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку

Максим РИЛЬСЬКИЙ. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною…»
Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям.

МК: репродукції картин українських художників про дощ та осінь (образотворче мистецтво), цикл «Чотири пори року» А. Вівальді, «Пори року» П. Чайковського (музичне мистецтво).

творчих здібностей.
2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
переказує цікавий епізод із дитинства письменника; знаходить у творі описи природи; пояснює їх роль в оповіданні; розповідає про особливості характеру Олеся, його обдарованість; складає план до характеристики цього образу; висловлює власні міркування про характер хлопчика, оцінює його незвичну поведінку; пояснює назву оповідання; порівнює літературного героя із собою.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аналізує ситуацію з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей; придумує власне закінчення оповідання; знаходить інформацію про «білих ворон», які стали відомими в царинах різних видів мистецтва.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення особливого призначення на землі кожного. Потреба збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

Григір ТЮТЮННИК. «Дивак»
Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

4

Предметні компетентності
Учень / учениця:
уміє переказати найцікавіші епізоди повісті; характеризує головного героя за планом; презентує однокласникам власне закінчення твору.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
зіставляє специфіку розкриття теми в літературі і кіномистецтві; дискутує про проблеми екології, відповідальності за братів менших, толерантно відстоює власну позицію в дискусії.

НЛ–3

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сіроманець»
Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

МК: фільм «Сіроманець», 1989; режисер П. Марусик (кіномистецтво).

Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення значення людяності, доброти в житті, прагнення гармонії з природою.

4 (упродовж року)

Предметні компетентності
Учень / учениця:
знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; виразно читає і висловлює власну думку про них.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
усвідомлює роль читання для власного зростання впродовж життя.

НЛ–2
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення важливості шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з доступними для сприйняття й цікавими творами письменників-земляків.

2

Предметні компетентності
Учень / учениця:
згадує про письменників і твори, що вивчались упродовж року; закріплює вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.

Ключові компетентності
Учень / учениця:
аналізує життєві ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених творів; узагальнює одержану інформацію; визначає необхідність додаткової інформації, шукає її в мережі Інтернет та інших джерелах.

НЛ–1, 2, 3, 4
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція – важливі для успішної особистості, необхідні для життя.

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Орієнтовний перелік очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 5 класу
Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає види мистецтва;

порівнює художню творчість з іншими видами людської діяльності;

розповідає про роль художнього слова в житті людини; специфіку художнього образу; виникнення міфів, легенд і переказів, про легендарного Нестора Літописця; значення давнього літописання для нащадків; дотепність і мудрість прислів'їв і приказок;

пояснює народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок), значення для розкриття змісту твору його назви, імен персонажів; відмінність прозової і віршованої мови;

розрізняє твори різних видів і жанрів, ілюструє на прикладах їхні особливості;

переказує цікавий епізод із біографії письменника; зміст виучуваних творів, виокремлює основні (найнапруженіші, найцікавіші) епізоди, коментує фрагмент, що найбільше вразив, порушені морально-етичні проблеми;

виділяє в художньому тексті пейзаж, діалог, монолог, з'ясовує їхню роль;

визначає тему, головну думку твору, що вивчається, його жанрову приналежність;

читає виразно і вдумливо, в особах поетичні, прозові, драматичні твори (уривки з них);

розрізняє головних і другорядних персонажів, аналізує описи зовнішності, характеризує героїв, відтворює емоції та почуття, пояснює поведінку, оцінює вчинки; вчиться порівнювати літературного героя із собою;

зіставляє теми, мотиви, образи, сюжети, що належать до різних національних літератур;

висловлює міркування з приводу виучуваного (прочитаного) і його актуальності для сучасного життя й особисто для себе; підтверджує власну думку цитатами з тексту;

відтворює в уяві картини, змальовані в художньому творі і спостережені в житті; описує настрій твору, власні відчуття, викликані художнім словом;

знає визначення, ознаки і застосовує під час інтерпретації та аналізу художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття міф, фольклор, легенда, переказ, народна казка, літературна казка, загадка, прислів'я, приказка, акровірш, літопис, драматичний твір, епічний твір, ліричний твір, оповідання, прозова мова, віршована мова, мова автора і мова персонажів, тема, портрет, гіпербола, порівняння, епітети, персоніфікація, метафора;

веде з допомогою вчителя діалог із текстом (автором, героями), однокласниками, самим собою: ставить запитання різних видів, передбачає можливий розвиток подій тощо;

знає імена письменників, які народилися в рідному краї; читає й аналізує їхні твори;

висловлює власні міркування з приводу прочитаного;

виконує (усно і письмово) творчі роботи різних жанрів.


Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить у тексті ключові фрази, слова, образи; відрізняє нову інформацію від уже відомої, аналізує, узагальнює, систематизує її, робить висновки;

визначає необхідність додаткової інформації, працює з каталогами, словниками, енциклопедіями; шукає необхідні відомості в мережі Інтернет та інших джерелах (текст, ілюстрації, схеми, таблиці, графіки тощо), опрацьовує їх;

усвідомлює важливість толерантного ставлення до людей у сучасному світі;

дотримується правил спілкування у парі (групі); визначає тему і мету спілкування; формулює висловлення залежно від мети спілкування і об'єкта мовлення; «чує» співбесідника, переказує одержане повідомлення; толерантно відстоює власну позицію в дискусії;

встановлює причиново-наслідкові зв'язки між фактами, явищами (у т. ч. художніми);

розуміє роль читання впродовж життя для власного зростання;

дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії своєї держави;

застосовує набуті знання для компаративного аналізу творів української та зарубіжної літератури;

зіставляє специфіку розкриття певної теми в різних видах мистецтва;

аналізує умову завдання, прогнозує можливий результат діяльності;

формулює з допомогою вчителя (самостійно) мету і цілі діяльності на урок (тему): обирає із запропонованого переліку, пропонує власні, обговорює в парі, групі, колективно;

працює за поданим планом (доповнює і змінює його, слідкує за дотриманням);

добирає необхідні засоби навчання (підручник, посібники, статті, Інтернет-ресурси), визначає, чия допомога потрібна;

аналізує з допомогою вчителя (самостійно) досягнення цілей уроку (вивчення теми); визначає причини труднощів у навчанні;

дає емоційну оцінку діяльності на уроці (власної, однокласників) і обґрунтовує її; працює з картками оцінювання й самооцінювання;

організовує і здійснює діяльність у парі.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір)
 
5 клас
 • БЛИЗНЕЦЬ В. «Земля світлячків»
 • БУРБЕЛО О. «Первоцвіт: казки, легенди, вірші, смішинки та загадки»; «Золота росинка: поезії, казки»
 • ВІНГРАНОВСЬКИЙ М. «Первінка»; поезії «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече»
 • ГАВРОШ О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті»
 • ГРИДІН С. «Федько − прибулець з інтернету», «Федько у віртуальному місті», «Федько у пошуках чупакабри»
 • ГУЦАЛО Є. «Сім'я дикої качки»
 • ДЕРМАНСЬКИЙ Сашко. «Король Буків, або Таємниця Смарагдової книги»; «Казки дракона Омелька»
 • ІЛЬЧЕНКО О. «Загадкові світи старої обсерваторії», «Зернятко надії. Художні твори для дітей» (серія «Життя видатних дітей»)
 • КОРОЛІВ-СТАРИЙ В. «Мавка Вербинка», «Потерчата»
 • КОСТЕЦЬКИЙ А. «Пригоди славнозвісних книг»
 • ЛІРНИК Сашко. Цикл казок «Моя Україна»
 • МАЛИК Г. «Подорож до країни Сяк-Таків»
 • МЕНЗАТЮК З. «Київські казки», «Український квітник», «Макове князювання», «Ангел Золоте Волосся»
 • НЕСТАЙКО Вс. «Чарівний талісман», «Неймовірні детективи», «Казкові пригоди і таємниці»
 • ПОЛОНСЬКИЙ Р. «Таємниця країни суниць»
 • ПРОХАСЬКО М., ПРОХАСЬКО Т. «Куди зникло море»
 • ПЧІЛКА Олена. «Сосонка»
 • РИС Галина. «Подорож до Котанії»
 • СВІДЗІНСЬКИЙ В. «Чудесна тростка», «Кий», «Сопілка»
 • СЕНАТОВИЧ О. «Малий Віз»
 • ТКАЧУК Г. «Тринадцять історій у темряві»
 • УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ
 • ФАЛЬКОВИЧ Г. Поезії
 • ФОЗЗІ. «Гупало Василь. П'ять з половиною пригод»
 • ФРАНКО І. «Коли ще звірі говорили»
 • ЦІЛИК І. «МІСТОрія однієї дружби»
 • ЧЕМЕРИС В. «Аравійська пустеля»
 • ШЕВЧУК Вал. «Панна квітів»