Словник польських скорочень

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Словник польських скорочень
Ярослав Дашкевич
під ред. Івана Бутича

Київ: Архівне управління Української РСР, 1959
Обкладинка
АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


 
СЛОВНИК
ПОЛЬСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ
 
КИЇВ — 1959

Склав
Я. Р. Дашкевич.


Відповідальний редактор
І. Л. Бутич.

ПЕРЕДМОВА

Словник охоплює близько 3000 скорочень слів, які зустрічаються в архівних матеріалах та в літературі на польській мові періоду колишньої Польської Речі Посполитої 1918–1939 рр. Подаються скорочення, що вживалися в документах і в друкованій літературі різноманітної тематики.

У словник внесені найчастіше вживані скорочення з ділянки політики (назви партій та інших суспільно-громадських організацій, структурних відділів партій і організацій), економіки (назви промислових, торговельних і транспортних підприємств, економічних установ, банків, одиниць валюти, окремих промислових виробів), адміністрації (назви установ, їх структурних відділів, посад, поліцейських органів та чинів), права (назви установ, чинів, збірників законів, розпоряджень, кодексів), військової справи (назви військових частин і формувань, офіцерських та підофіцерських чинів, видів зброї), профспілкового руху і т. п. Подаються також скорочення слів з області освіти, топографії, географії.

У словник не внесено деяких специфічних скорочень, що зустрічаються в музиці (позначення в нотах), у спеціальній мовознавчій та математичній літературі (крім скорочень назв широко вживаних мір), в поліграфії, фармації (рецептура), теології. Не внесені також такі скорочення, як реєстраційні знаки автомашин і т. п.

Для виявлення скорочень ми користувалися архівними матеріалами 1918–1939 рр., друкованою літературою того періоду (зокрема, словниками, довідниками), а також використовували різноманітні підпільні видання Комуністичної партії Західної України та інших місцевих прогресивних організацій. Основні друковані видання, що використовувалися при складанні словника (для виявлення, розшифрування та правильного перекладу скорочень), подані в бібліографічному покажчику (див. стор. 5). Список основних архівних фондів, матеріал яких використовувався для виявлення скорочень подається на стор. 6.

У словник внесено окремі непольські (наприклад, латинські, українські) скорочення, що зустрічалися в польських документах і літературі.

При перекладі на українську мову особливу увагу ми звертали на те, щоб, використовуючи прийняту термінологію, дібрати точні еквіваленти. Ми враховували також досвід перекладницької роботи при складанні збірників документів і матеріалів, виданих архівами західних областей Української РСР протягом останніх років.

Словник розрахований на наукових працівників, які в своїй роботі користуються документальними та друкованими матеріалами 1918–1939 рр.

Упорядник словника свідомий того, що його робота не вільна від хиб та неточностей. Просимо всі зауваження, доповнення і побажання надсилати на адресу, м. Київ, Архівне управління МВС УРСР.


БІБЛІОГРАФІЯ

Дворецкий И. X. и Корольков Д. Н. Латинско-русский словарь. М., 1949.

Польско-русский словарь. Издание 4-ое, исправленное и дополненное. Под ред. М. Ф. Розвадовской. М., 1955.

Польсько-український словник у двох томах. Том 1. Головний редактор Л. Л. Гумецька. К., 1958.

Російсько-український словник. Головний редактор М. Я. Калинович. К., 1955.

Українсько-російський словник. Головний редактор І. М. Кириченко. Том 1—2. К., 1953—1958.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник. Львов, 1955.

de Bondy Z. Słownik skrótów. Warszawa, 1928.

Branżowy skorowidz lwowski, 1933. Lwów, [1932].

Handlowiec. Adreso-skorowidz województw Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów, [1920].

Hausner R. Skorowidz dekretów, ustaw, rozporządzeń i okólników za czas od 1 stycznia 1918 r. do 30 czerwca 1921 r. Wydanie nowe i uzupełnione. Warszawa, 1922.

Kreutzinger J. Topografia. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografia, wojskowe znaczenie terenu. Warszawa, 1928.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł, rolnictwa, 1930. Warszawa, [1930].

Kwiatkowski S. Skorowidz banków akcyjnych, kas oszczędności i spółdzielni kredytowych w Polsce oraz spis urzędów pocztowych.[1] Rocznik I—V. Lwów, [1923]—1931.

M. Arcta Słowniczek ortograficzny i zasady pisowni polskiej według uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejętności w r. 1936. Warszawa, [1936].

M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego. Warszawa, 1929.

Organizacja starostw województwa lwowskiego. Tryb urzędowania. 1931. Lwów, 1931.

Organizacja Urządu wojewódzkiego lwowskiego i tryb urzędowania. 1931. Lwów, 1931.

Peretiatkowicz A. Współczesna encyklopedia życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego. Wydanie 3-e, przejrzane i rozszerzone. Poznań, 1931.

Rocznik polityczny i gospodarczy, 1938. Warszawa, [1937].

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl—Warszawa, [1933].

Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918—1935, obowiązujących w dniu 1 października 1936 r. [Warszawa], 1935.

Słownik ukraińsko-polski pod redakcją S. Hrabca, P. Zwolińskiego. Warszawa, 1957.

Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1954.

Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzędów, mieszkańców, handlu i przemysłu oraz wolnych zawodów, 1926. Lwów, [1926].

Szober S. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, 1948.

Tomaszewicz S. Skorowidz wykroczeń karno-administracyjnych. Wyd. 3-e, uzupełnione. Warszawa, 1934.СПИСОК ОСНОВНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ
 

ф. 1 Львівське воєводське управління.

ф. 11 Львівський окружний суд.

ф. 108 Львівська повітова команда державної поліції.

ф. 110 Львівське гродське староство.

ф. 121 Львівська воєводська команда державної поліції.

ф. 139 Прокурор окружного суду у Львові.

ф. 243 Львівська міська команда державної поліції.

ф. 256 Матеріали до історії революційного руху трудящих Західної України.

ф. 270 Матеріали до історії Комуністичної партії Західної України.

ф. 271 Дирекція поліції у Львові.

 

ф. 146 Галицьке намісництво.

ф. 151 Апеляційний суд у Львові.

ф. 205 Прокурор апеляційного суду у Львові.

 

——————

  1. Заголовок мінявся.

 
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ

При користуванні словником треба враховувати відсутність в польській мові єдиного правопису скорочень.

Трапляється, що одні й ті ж скорочення пишуться як з великих, так і з малих літер, з крапками і без крапок. В словнику подаються найчастіше вживані варіанти скорочень.

В розшифруванні скорочень польською мовою ми користувалися сучасною орфографією.


Розміщення матеріалу

Всі скорочення подаються в алфавітному порядку.

Якщо декілька різних понять позначається однаковими скороченнями, то такі скорочення вважаються ононімами, і кожне з них подається як окрема вокабула в алфавітному порядку розшифрувань, без урахування великих чи малих літер.

Наявність або відсутність крапок біля скорочень не враховуються при розміщенні матеріалу.


Побудова словника

Спершу подається скорочення, а потім його розшифрування. Якщо розшифрування не польське, то перед перекладом (в круглих дужках) вказується мова. Напр.:

al. alias (лат.) інакше.

Скорочення назв українських установ, організацій розшифровується українською мовою. Напр.:

Cz. Р. (укр.) читальня «Просвіти».

При необхідності перед перекладом (в круглих дужках) зазначається ділянка громадсько-політичного, економічного життя, науки і т. п., в якій вживається це скорочення. Після перекладу, якщо необхідно, дається коротке пояснення (в круглих дужках).

В квадратних дужках подаються слова розшифрування або перекладу, для яких немає безпосереднього еквівалента в скороченні. Напр.:

ZZ Związek [Polskich] Związków [Sportowych] Спілка [польських спортивних] спілок.

Три крапки після розшифрування та після перекладу даються тоді, коли скорочення є тільки частиною назви, інші слова якої нескорочені. Напр.:

ZZ Związek zawodowy… Професійна спілка… (тобто, після скорочення ZZ йдуть нескорочені слова — ZZ Kolejarzy. Професійна спілка залізничників).

 

 
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

адм. адміністрація

адм. воєв. адміністрація воєводства

англ. англійська мова

банк. банківська справа

бібл. біблійний вислів

бухг. бухгалтерія

військ. військова справа

євр. єврейська мова

іт. італійська мова

канц. канцелярський вислів

нім. німецька мова

лат. латинська мова

мор. морська справа

телегр. телеграфне позначення

топ. топографія

торг. торговий термін

хім. хімія

укр. українська мова

фін. фінансовий термін

фр. французька мова

юр. юридичний термін
ПОЛЬСЬКИЙ АЛФАВІТ
А а   N n
ą ń
B b О о
С с Ó ó
С ć P p
D d R r
Е е S s
ę Ś ś
F f T t
G g U u
H h V v
І і W w
J j X x
K k Y у
L l Z z
Ł ł Ź ź
M m Ż żA
a.
albo або
A
amper ампер
a.
anno (лат.) року
A
referat administracyjny (адм.) адміністративний реферат (староства)
A
wydział administracyjny (адм. воєв.) адміністративний відділ
a. a.
ad acta (лат., канц.) в архів
a. a.
ante aprobationen (лат., канц.) перед схваленням, перед затвердженням
AA
dział administracyjno-prawny (адм). адміністративно-юридичний відділ (староства)
AA
oddział ogólno-administracyjny (адм. воєв.) загально-адміністративний відділ
AAF
sprawy wynikające ze współdziałania ze stanowiska prawnego w sprawach załatwianych przez wydziały fachowe względnie inne wydziały Urzędu Wojewódzkiego (адм. воєв.) справи, що виникають в зв'язку з юридичною співпрацею спеціалізованих або інших відділів воєводського управління (в загально-адміністративному відділі)
AAO
sprawy z zakresu innych działów administracji — sprawy o przeważającym charakterze prawnym, załatwiane przy współudziale wydziałów fachowych (адм. воєв.) справи з обсягу інших галузей адміністрації — справи переважно юридичного характеру, які вирішуються за співпрацею з спеціалізованими відділами (в загально-адміністративному відділі)
abs.
absolwent випускник (навчального закладу)
а. с.
artyleria ciężka важка артилерія
АС
dział obywatelstwa і stanu cywilnego (адм.) відділ громадянства і громадянського стану (староства)
АС
oddział spraw stanu cywilnego i wyznaniowy (адм. воєв.) відділ справ громадянського стану і віросповідань
acc.
accepi (лат., канц.) прийняв
АСК
sprawy wyznań katolickich (адм. воєв.) справи католицьких віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACM
sprawy metrykalne (адм. воєв.) метричні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACN
sprawry wyznań niekatolickich (адм. воєв.) справи некатолицьких віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACO
sprawy obywatelstwa, przynależności і nazwisk (адм. воєв.) справи громадянства, належності й прізвищ (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACP
sprawy wyznania prawosławnego (адм. воєв.) справи православного віросповідання (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACR
sprawy ogólne (адм. воєв.) загальні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACS
Akademicka Centrala Samopomocy Студентський центр взаємодопомоги
ACS
sprawy kościoła narodowego i innych sekt chrześcijańskich (адм. воєв.) справи національної церкви та інших християнських сект (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACŻ
sprawy wyznania mojżeszowego i innych niechrześcijańskich (адм. воєв.) справи мойсеєвого та інших нехристиянських віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
AD
anno domini (лат.) року божого
adj.
adiunkt ад'юнкт
adj.
adiutant ад'ютант
adm.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.
admirał адмірал
admin.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.-k.
administracyjno-karny адміністративно-карний
adr.
adres адреса
adr. tel.
adres telegraficzny телеграфна адреса
adw.
adwokat адвокат, adwokacki адвокатський
ag.
agent агент, agentura агентура, agencja агентство
agitprop
oddział agitacji i propagandy відділ агітації і пропаганди
agt.
agent агент, agentura агентура
AHZ
Akademia Handlu Zagranicznego Академія закордонної торгівлі
aj. pol.
agent policyjny поліцейський агент
ak.
akademia академія, akademicki студентський
AK
Akcja Katolicka Католицька дія
a. k.
artyleria konna кінна артилерія
AK
oddział kultury i sztuki (адм. воєв.) відділ культури і мистецтва
akad.
akademia академія, akademicki студентський
akc.
akceptowany (канц.) прийнятий, ухвалений
akc.
akcja (банк.) акція, akcyjny акціонерний
akord.
akordowy відрядний, акордний
AKPF
Akademickie Koło Przyjaciół Francji Студентський гурток приятелів Франції
AKR
Amerykański Komitet Ratowniczy Американський рятувальний комітет
AKS
Amatorski Klub Sportowy Аматорський спортивний клуб
AKS
sprawy kultury i sztuki (адм. воєв.) справи культури і мистецтва (у відділі культури і мистецтва)
АКТ
Akademicki Klub Turystyczny Студентський туристичний клуб
Ak. Um.
Akademia Umiejętności Академія наук
al.
aleja алея
al.
alias (лат.) інакше
а. l.
artyleria lekka легка артилерія
alb.
album альбом, albumowy альбомний
alg.
algebra алгебра, algebraiczny алгебраїчний
am.
amerykański американський
am.
amunicja боєприпаси
amer.
amerykański американський
Am. Poł.
Ameryka Południowa Південна Америка
Am. Półn.
Ameryka Północna Північна Америка
AMW
Akademia Medycyny Weterynaryjnej Ветеринарна академія
a. n.
artyleria najcięższa надпотужна артилерія
anal.
analiza аналіз, analityczny аналітичний
anal.
analogia аналогія, analogiczny аналогічний
anat.
anatomia анатомія, anatomiczny анатомічний
ang.
angelski англійський
anon.
anonimowy анонімний
antr.
antropologiczny антропологічний
antyp.
antypaństwowy антидержавний
а. р.
artyleria polowa польова артилерія
apar.
aparat апарат
apel.
apelacyjny апеляційний
APH
dział przemysłowy (адм.) промисловий відділ (староства)
apl.
aplikant юрист-стажист
a. pl.
artyleria przeciwlotnicza зенітна артилерія
apost.
apostolski апостольський
app.
appendix (лат., канц.) додаток
apr.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
Apr.
dział aprowizacji (адм.) відділ постачання (староства)
aprop
oddział agitacji і propagandy відділ агітації і пропаганди
aprow.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
apt.
aptekarz аптекар, aptekarski аптекарський
ar.
arabski арабський
AR
dział rolny (адм.) сільськогосподарський відділ (староства)
ar. pol.
areszt policyjny поліцейський арешт
arch.
archiwum архів, archiwarius архіваріус
arcyb.
arcybiskup архієпископ
ark.
arkusz аркуш
art.
artykuł (юр.) стаття; (торг.) товар
art.
artyleria артилерія
art.
artysta артист, artystka артистка
art. dyw.
artyleria dywizyjna дивізійна артилерія
art. pułk.
artyleria pułkowa полкова артилерія
artyl.
artyleryjski артилерійський
as.
aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
AS
dział samorządowy (адм.) відділ самоврядування (староства)
asek.
asekuracyjny страховий
asp.
aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
ASS
Akademickie Stowarzyszenie Samopomocy Студентське товариство взаємодопомоги
astr.
astronomia астрономія, astronomiczny астрономічний
asys.
asystent асистент
asyst.
asystent асистент, asystacyjny (військ.) супровідний
ATE
Agencja Telegraficzna «Ekspres» Телеграфне агентство «Експрес»
atm.
atmosfera атмосфера
AU
Akademia Umiejętności Академія наук
aud.
audycja передача
austr.
austriacki австрійський
austrj.
austriacki австрійський
aut.
automobilowy автомобільний
AW
Agencja Wschodnia Східне агентство
AW
dział wyznaniowy (адм.) віросповідний відділ (староства)
AZS
Akademicki Związek Sportowy Студентська спортивна спілка


B
В.
bank банк
b.
bardzo дуже
В.
biuro бюро, контора
b.
boczny бічний
В.
bród (топ.) брід
b.
były колишній
В
referat bezpieczeństwa і porządku publicznego (адм.) реферат безпеки і публічного ладу (староства)
В
wydział bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ безпеки
BA
dział porządku publicznego (адм.) відділ публічного ладу (староства)
bakt.
bakteriologia бактеріологія, bakteriologiczny бактеріологічний
bal.
balon (військ.) аеростат, balonowy повітроплавний
bank.
bankowy банковий
baon
batalion батальйон
bar.
baron барон, baronowa баронеса
Bas.
basen (топ.) басейн
Bas. wdc.
basen wodociągowy (топ.) водопровідний басейн
bat.
batalion батальйон
bat.
bateria батарея
bat. art.
bateria artylerii батарея артилерії
bat-on
batalion батальйон
bat. zap.
batalion zapasowy запасний батальйон
ВВ
Bezpartyjny Blok [Współpracy z Rządem] Безпартійний блок [співпраці з урядом]
ВВ
oddział polityczny і bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ політичний і безпеки
BBC
Biuro Badania Cen Бюро дослідження цін
ВВІ
sprawy ogólno-informacyjne (адм. воєв.) загально-інформаційні справи (у відділі політичному і безпеки)
ВВР
sprawy prasowe (адм. воєв.) справи преси (у відділі політичному і безпеки)
BBS
sprawy ogólnego bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (адм. воєв.) справи загальної безпеки і служби безпеки (у відділі політичному і безпеки)
BBWR
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Безпартійний блок співпраці з урядом
BC
(укр.) церковне братство
B-cia
bracia брати
bcz
beczka бочка
bezp.
bezpieczeństwo безпека
bezp. publ.
bezpieczeństwo publiczne публічна безпека
bezr.
bezrobotny безробітний
bezrob.
bezrobotny безробітний
Bg.
bagno (топ.) багно
BG
referat budżetowo-gospodarczy (адм.) бюджетно-економічний реферат
BGFP
Biuro Główne Funduszu Pracy Головне бюро фонду праці
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
В. G. Kr.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
B. Gosp. К.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
białor.
białoruski білоруський
bibl.
biblijny біблійний
bibl.
biblioteka бібліотека, biblioteczny бібліотечний
bież.
bieżący поточний; bież[ącego] roku цього року
bin
binominis (лат.) з двома іменами
biol.
biologia біологія, biologiczny біологічний
bisk.
biskup єпіскоп
Biul. Min. Zdr.
«Biuletyn [urzędowy] Ministerstwa Zdrowia» «[Урядовий] бюлетень Міністерства здоров'я»
biur.
biurowy конторський
Bk
bank банк
b. k.
bez kosztów без витрат
b. k.
brygada kawalerii бригада кавалерії
Bkn
banknot банкнот
bl.
blacha бляха, blacharski бляхарський
Bl.
blok [kolejowy] (топ.) стрілка
blasz.
blaszany бляшаний
Bł.
błoto (топ.) болото
błg.
bułgarski болгарський
błp., bł. p.
błogosławionej pamięci благословенної пам'яті
bm., b. m.
bieżącego miesiąca цього місяця
BMN
Blok Mniejszości Narodowych Блок національних меншостей
BN
Bank Naftowy Нафтовий банк
BN
dział spraw narodowościowych (адм.) відділ справ національностей (староства)
BN
oddział narodowościowy (адм. воєв.) відділ національностей
BNI
sprawy ogólno-informacyjne о życiu mniejszości narodowych i polityki narodowościowej (адм. воєв.) загально-інформаційні справи про життя національних меншостей і національну політику (у відділі національностей)
boch.
bochanek буханка
bolsz.
bolszewicki більшовицький
bomb.
bombardier бомбардир
bon
baron барон
b. opr.
bez oprawy без палітурки
bot.
botanika ботаніка, botaniczny ботанічний
BP
Bank Polski Польський банк
BP
bardzo pilne (канц.) дуже терміново
bp.
biskup єпіскоп
b. p.
błogosławionej pamięci блаженної пам'яті
BP
Bratnia Pomoc Братерська допомога
BP
dział polityczny i bezpieczeństwa (адм.) відділ політичний і безпеки (староства)
BP
oddział porządku publicznego (адм. воєв.) відділ публічного ладу (староства)
BPC
sprawy cudzoziemców (адм. воев.) справи іноземців (у відділі публічного ладу)
BPG
sprawy ochrony granic państwa (адм. воєв.) справи охорони державних кордонів (у відділі публічного ладу)
BPP
sprawy policji porządkowej (адм. воєв.) справи порядкової поліції (у відділі публічного ладу)
BPS
sprawy stowarzyszeń (адм. воєв.) справи об'єднань (у відділі публічного ладу)
BPW
sprawy widowisk (адм. воєв.) справи видовищ (у відділі публічного ладу)
BPZ
sprawy paszportowe (адм. воєв.) паспортні справи (у відділі публічного ладу)
BR
Bank Rolny Сільськогосподарський банк
br.
baron барон
br., b. r.
bieżącego roku цього року
br.
bracia брати
br.
broszura брошура
Br.
browar (топ.) броварня
br.
brygada бригада
braz.
brazylijski бразильський
brow.
browar броварня
brosz.
broszura брошура
brt
brutto ton брутто тонн
bryg.
brygada бригада
bryg. kaw.
brygada kawalerii бригада кавалерії
BS
Bank Spółdzielczy Кооперативний банк
BSDP
Białoruska Socjalno-Demokratyczna Partia Білоруська соціал-демократична партія
b-to
brutto брутто
btto
brutto брутто
bud.
budowa будівля, budowniczy будівничий, budowlany будівельний
bud. kwat.
budowlano-kwaterunkowy будівельно-житловий
burm.
burmistrz бургомістр
burż.
burżuazja буржуазія
В. w.
bród dla wozów (топ.) брід для возів
BZ
Białoruś Zachodnia Західна Білорусь
b. zab.
były zabór колишня окупація
BZK
Bank Ziemski Kredytowy Земельний кредитовий банк
BZP
Bank Ziemi Pokuckiej Банк покутської землі
bzp.
bezpieczeństwo безпека
BZSZ
Bank Związku Spółek Zarobkowych Банк Спілки заробітних спілок
 
C
C
Celsiusz Цельсій (біля градусів температури)
с.
cenny цінний
С.
centrala центр
с.
córka дочка
с.
cum (лат.) з
CABP
Centrala Akademickiej Bratniej Pomocy Центр студентської братерської допомоги
ca
circa (лат.) близько
с. d.
ciąg dalszy продовження
cdn., с. d. n.
ciąg dalszy nastąpi продовження буде
Ceg.
cegielnia цегельня
cekaem
ciężki karabin maszynowy важкий кулемет
cent.
centnar центнер
cent.
centrala центр, centralny центральний
centr.
centrala центр, centralny центральний
Centr. Kom.
Centralna Komisja Центральна комісія
Centr. Kom.
Centralny Komitet Центральний комітет
Centr. Kom. Zw. Zaw.
Centralna Komisja Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
Centr. Zw. Zw.
Centralny Związek Zawodowy Центральна професійна спілка
ces.
cesarski цісарський
CFD
Centralny Fundusz Drogowy Центральний шляховий фонд
Cg.
cegielnia (топ.) цегельня
ch.
chirurgiczny (військ.) хірургічний
ch.
chłopiec хлопець
ch.
chłopski селянський
ch.
chrześcijański християнський
Chadecja
chrześcijańska demokracja християнська демократія
Ch. D., ch. d.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ
Ch. Dem.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ
chem.
chemiczny хімічний
chiń.
chiński китайський
chir.
chirurg хірург, chirurgiczny хірургічний
Chjena, Ch-je-na
Chrześcijański [Związek] Jedności Narodowej Християнська [спілка] національної єдності
Ch. J. N.
Chrześcijański [Związek] Jedności Narodowej Християнська [спілка] національної єдності
Ch. К. В.
Chrześcijańska kasa bezprocentowa християнська безпроцентна каса
chł.
chłopiec хлопець
chłop.
chłopski селянський
Ch. N. S. P.
Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy Християнсько-національна партія праці
chor.
chorąży хорунжий
chor.
choroba хвороба
Ch. R.
Chrześcijańskie [Stronnictwo] Rolnicze Християнська аграрна [партія]
Chrz. D.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ
chrześć.
chrześcijański християнський
Ch. S. R.
Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze Християнська аграрна партія
Ch. Z. A.
Chrześcijański Związek Akademicki Християнська студентська спілка
Ch. Z. J. N.
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej Християнська спілка національної єдності
Ch. Z. Z.
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Християнське професійне об'єднання
CK
Centralna Komisja Центральна комісія
CK
Centralny Komitet Центральний комітет
c. k.
cesarsko-królewski цісарсько-королівський
CK
Czerwony Krzyż Червоний хрест
CKK
Centralna Komisja Kontrolująca Центральна контрольна комісія
c. k. m.
ciężki karabin maszynowy важкий кулемет
CKO
Centralny Komitet Obywatelski Центральний громадянський комітет
CKP
Centralna Komisja Porozumiewawcza Центральна погоджувальна комісія
CKP
Centralny Komitet Pomocy Центральний комітет допомоги
Ckr.
cukrownia (топ.) цукроварня
CKU
(укр.) Український центральний комітет
CKW
Centralny Komitet Wykonawczy Центральний виконавчий комітет
CKZZ
Centralna Komisja Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
CLC
Centralne Laboratorium Cukrownicze Центральна цукроварна лабораторія
cm
centymetr сантиметр
cment.
cmentarz кладовище
cm/sek
centymetr w sekundzie сантиметр в секунду
CMSG
Centrala Małopolskich Stowarzyszeń Gospodarczych Центр малопольських економічних об'єднань
Cnk.
cynkownia (топ.) цинковий завод
Co
compagnie (фр., торг.) компанія
cofn.
cofnąć взяти назад, відмінити
coll.
collatum (лат.) перевірив
COP
Centralny Okręg Przemysłowy Центральний промисловий округ
СР
Czerwona Pomoc Червона поміч
CR
cech rzemieślniczy ремісничий цех
CS
(укр.) Центросоюз
CSŚ
Centrala Służby Śledczej Центр слідчої служби
CSW
Centralna Spółdzielnia Wojskowa Центральний військовий кооператив
CTA
(телегр.) перерахувати всі адреси
ctm
centymetr сантиметр
c-to
conto конто
CTOKR
Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych Центральне товариство сільськогосподарських організацій і гуртків
CTR
Centralne Towarzystwo Rolnicze Центральне сільськогосподарське товариство
CTR
Centralne Towarzystwo Rzemieślnicze Центральне ремісниче товариство
cukr.
cukrownia цукроварня
CWS
Centralne Warsztaty Samochodowe Центральні автомобільні майстерні
CWSGS
Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportu Центральна військова школа гімнастики і спорту
cykl.
cyklista велосипедист
cyt.
cytowany цитований
cyw.
cywilny цивільний
Cz.
czerwiec червень
cz.
czerwony червоний
cz.
część частина
cz.
czyli тобто
czap.
czapkarnia шапкова майстерня
czek.
czekolada шоколад, czekoladowy шоколадний
czel.
czeladnik челядник
czerw.
czerwony червоний
czes.
czeski чеський
część.
częściowy частковий
CZK
Centrala Związku Kupców Центр Спілки купців
Cz. K.
Czerwony Krzyż Червоний хрест
CZKP
Centralny Związek Kupców i Przemysłowców Центральна спілка купців і промисловців
CZKR
Centralny Związek Kółek Rolniczych Центральна спілка сільськогосподарських гуртків
CZKZZ
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych Центр об'єднання класових професійних спілок
CZL
Centralne Zakłady Lotnicze Центральні авіаційні підприємства
czł.
członek член
czł.
człowiek людина, особа
czł. kor.
członek korespondent член-кореспондент
czł. rzecz.
członek rzeczywisty дійсний член
CZMW
Centralny Związek Młodej Wsi Центральна спілка молодого села
CZO
Centralny Związek Osadników Центральна спілка осадників
CZOW
Centralny Związek Osadników Wojskowych Центральна спілка військових осадників
CZP
Centralny Związek Przemysłowców Центральна спілка промисловців
Cz. P.
Czerwona Pomoc Червона поміч
Cz. P.
(укр.) читальня «Просвіти»
CZPSŁ
Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich Центральна спілка польських мисливських об'єднань
cz. tab.
część tabularna частина, записана в іпотечній книзі
czyt.
czytaj читай
CZZ
Centrala Związków Zawodowych Центр професійних спілок


D
d.
dawny давній, попередній, колишній; dawniej раніше
D., d.
dekret декрет
d.
dom будинок
D., d.
dwór двір
d.
dzień день
D
(телегр.) терміново
d. a.
do aktów (канц.) в архів
d-a
dowódca командуючий
d. a. k.
dywizjon artylerii konnej дивізія кінної артилерії
daw.
dawny давній, попередній, колишній; dawniej раніше
DBK
dział budowlano-kwaterunkowy будівельно-житловий відділ
DC
Dyrekcja ceł Митна дирекція
dca, d-ca
dowódca командуючий
dcm
decymetr дециметр
d. c. n.
dalszy ciąg nastąpi продовження буде
def.
defenzywa дефензива
del.
delegacja делегація
dem.
demonstracja демонстрація, demonstracyjny демонстративний
dent.
dentysta зубний лікар, dentystyczny зуболікарський
dep.
departament департамент
dep.
depozyt депозит
dept.
departament департамент
det.
detaliczny (торг.) роздрібний
dg.
decygram дециграм
diec.
diecezja дієцезія
dj.
dywizjon дивізіон
djon
dywizjon дивізіон
d. k.
dywizja kawalerii кавалерійська дивізія
dkg
dekagram декаграм
dkgr
dekagram декаграм
dkl
dekalitr декалітр
dkm
dekametr декаметр
DKO
(укр.) Дружина княгині Ольги
DKP
Dyrekcja kolei państwowych Дирекція державних залізниць
DLP
Dyrekcja lasów państwowych Дирекція державних лісів
dm
decymetr дециметр
dn.
dnia дня
dn., d. n.
dokończenie nastąpi продовження буде
DNLP
Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych Найвища дирекція державних лісів
doch.
dochodowy прибутковий
dod.
dodatek додаток, dodatkowy додатковий
DOE
Dowództwo okręgu etapowego Командування етапного округу
DOG
Dowództwo okręgu generalnego Командування генерального округу
D. O. Gen.
Dowództwo okręgu generalnego Командування генерального округу
dok.
dokument документ
DOK
Dowództwo okręgu korpusu Командування корпусного округу
DOKP
Dyrekcja okręgowa kolei państwowych Окружна дирекція державних залізниць
dol
dolar долар
dol. am.
dolar amerykański американський долар
dom.
domowy домашній
dom. kaw.
domieszka kawowa домішка до кави
dop.
dopisek приписка
DOP
Dyrekcja okręgu pocztowego Дирекція поштового округу
DOPiT
Dyrekcja okręgu poczt i telegrafów Дирекція поштово-телеграфного округу
DOPS
(укр ) Ділове об'єднання поступового студентства
dosł.
dosłownie дослівно
dost.
dostateczny достатній; посередньо (шкільна оцінка)
dost.
dostawa доставка
dow.
dowolnie довільно, dowolny довільний
dow.
dowódca командуючий, dowództwo командування
Dow. M. i Pl.
Dowództwo miasta i placu Командування міста і місця
doz.
dozorca двірник
doz. dom.
dozorca domowy двірник
d. p.
dywizja piechoty піхотна дивізія
DPMS
Dyrekcja państwowego monopolu spirytusowego Дирекція державної спиртної монополії
DPMT
Dyrekcja polskiego monopolu tytoniowego Дирекция польської тютюнової монополії
d. pol.
Durekcja policji дирекція поліції, dyrektor policji директор поліції
Dr
doktor доктор
Dr.
dróżnik (топ.) колійний обхідник
dr.
drukarski друкарський
dram.
dramatyczny драматичний
drew.
drewniany дерев'яний
Dr fil.
doktor filozofii доктор філософії
Dr h. c.
doctor honoris causa (лат.) почесний доктор
Dr med.
doktor medycyny доктор медицини
DRP
Dyrekcja Robót Publicznych Дирекція публічних робіт
Dr phil.
doctor philosophiae (лат.) доктор філософії
Dr rer. pol.
doctor rerum politicarum (лат.) доктор політичних наук
Dr th.
doctor theologiae (лат.) доктор теології
Dr u. j.
doctor utriusque juris (лат.) доктор обох прав
druk.
drukarnia друкарня, drukarski друкарський
druż.
drużyna (військ.) рій
druż. k. m.
drużyna karabinów maszynowych кулеметний рій
dr. żel.
droga żelazna залізниця
Ds
doniesienie śledcze слідче донесення
D. sk.
Dyrekcia skarbu Дирекція фінансів
dt
dentystyczny (військ.) зуболікарський
d-to
detto (іт.) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
d-tto
detto (іт ) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
dtwo
dowództwo командування
D. U.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]»
D. u. M. Sk.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Skarbu» «Урядовий вісник Міністерства фінансів»
Dw.
dworzec (топ.) вокзал
dw.
dwór двір, dworski двірський
dwor.
dworski двірський
DWP
Dowództwo Wojsk Polskich Командування польських військ
dyon
dywizjon дивізіон
dyon żand wojsk.
dywizjon żandarmerii wojskowej дивізіон військової жандармерії
dypl.
dyplomowany дипломований
dyr.
dyrekcja дирекція, dyrektor директор
dyr. kol.
Dyrekcia kolejowa Дирекція залізниць
dyr. kolej.
Dyrekcja kolejowa Дирекція залізниць
Dyr. P. i T.
Dyrekcja poczt i telegrafów Дирекція пошт і телеграфу
Dyr. pol.
Dyrekcja policji Дирекція поліції, dyrektor policji директор поліції
dyr. urz.
dyrektor urzędujący службовий директор
dysp.
dyspozycja (військ.) диспозиція
dyw.
dywizja дивізія
dyw. kaw.
dywizja kawalerii дивізія кавалерії
dyw. piech.
dywizja piechoty дивізія піхоти
dz.
dział відділ
dz.
działo (військ.) гармата
dz.
dziecko дитина
dz.
dzielnica дільниця
Dz.
dziennik щоденна газета (при офіціальних виданнях — «Вісник»)
dz.
dzień день
dz.
dzierżawca орендар
dz.
dziewczyna дівчина
Dzgc.
dziegciarnia (топ.) смолярня
dział.
działalność діяльність
dziec.
dziecięcy дитячий
dziel.
dzielnica дільниця, dzielnicowy дільничний
dzien.
dzienny денний, щоденний
dzierż.
dzierżawca орендар
dziew.
dziewczyna дівчина
dzis.
dzisiejszy сьогоднішній
Dz. p.
«Dziennik [powszechny] praw [państwa i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник [державних і урядових] законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. p. p.
«Dziennik [powszechny] praw państwa [i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник державних і урядових законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. pr. p.
«Dziennik [powszechny] praw państwa [i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник державних і урядових законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. u.
«Dziennik urzędowy…» «Урядовий вісник…»
Dz. u.
«Dziennik ustaw…» «Вісник законів…»
Dz. u. kr.
«Dziennik ustaw [і rozporządzeń] krajowych [dla królewstwa Galicji i Lodomerii wraz z wielkim księstwem Krakowskim]» «Вісник крайових законів [і розпоряджень для королівства Галичини і Володимирії разом з Краківським великим князівством]»
Dz. u. Min. Sk.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Skarbu» «Урядовий вісник Міністерства фінансів»
Dz. u. M. S. Wewn.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych» «Урядовий вісник Міністерства внутрішніх справ»
Dz. u. p.
«Dziennik ustaw [dla królewstw i krajów w Radzie] państwa [reprezentowanych]» «Вісник законів [для королівств і країв представлених у] Державній [раді]»
Dz. U. R. P.
«Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» «Вісник законів Польської Речі Посполитої»
Dz. urz. Gł. U. Z.
«Dziennik urzędowy Głównego Urzędu Ziemskiego» «Урядовий вісник Головного земельного управління»
Dz. urz. Min. Kol. Żel.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych» «Урядовий вісник Міністерства залізниць»
Dz. urz. Min. Ośw.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Oświecenia» «Урядовий вісник Міністерства освіти»
Dz. us.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]
Dz. ust. RPP
«Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» «Вісник законів Польської Речі Посполитої»


E
e.
etap (військ.) етап, etapowy (військ.) етапний
egz.
egzamin іспит, egzaminowany той, що склав іспит (при назві професії)
egz.
egzemplarz примірник
eksh.
exhibitum (лат., канц.) посланий лист
eksp.
ekspedycja експедиція
eksp.
eksport експорт
eksp.
ekspozytura представництво
eksp. star.
ekspozytura starostwa представництво староства
ekw.
ekwiwalent еквівалент
El.
elektrownia (топ.) електростанція
el.
elektryczny електричний
em.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em.
emigracja еміграція, emigracyjny еміграційний
Em.
eminencja преосвященство
embr.
embriologia ембріологія
emer.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em. r.
emerytowany radca радник на пенсії
endecja
narodowa demokracja націонал-демократи
endek
narodowy demokrata націонал-демократ
EOI
ekspozytura oddziału informacyjnego представництво інформаційного відділу
esdek
socjalista demokrata соціал-демократ
etap.
etapowy етапний
etc
et cetera (лат.) і інше
ew.
ewangelicki протестантський
ew.
ewentualny можливий
ewang.
ewangelicki протестантський
ew.-augsb.-helw.
ewangelicko-augsburski i helwecki протестантсько-аугсбурзький і гельвецький
ewent.
ewentualny можливий
ew.-ref.
ewangelicko-reformowany протестантсько-реформований
ехр.
ekspres (залізн.) поїзд-експрес; (пошт.) спішний лист
 
F
F
Fahrenheit Фаренгейт (біля градусів температури)
f.
false (лат.) неправильно, фальшиво
f.
firma фірма
f.
folwark фільварок
F
forteca (військ.) фортеця
F
foto (військ.) фото
f.
funkcjonariusz службовець
f-a
fabryka фабрика
fabr.
fabryka фабрика, fabryczny фабричний
fact-a
faktura фактура
FAK
Fundusz Akcji Kolonialnej Колоніальний фонд
farm.
farmacja фармація, farmaceuta фармацевт
fasc.
fascykuł фасцикул (пачка документів)
fasz.
faszyzm фашизм, faszystowski фашистський
Fb.
fabryka (топ.) фабрика
FB
Fundusz Budowlany Будівельний фонд
FD
Fundusz Drogowy Шляховий фонд
Fed.
federacja федерація
fen.
fenig пфеніг
fig.
figura фігура, рисунок
fil.
filia філія
fil.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
filoz.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
fir.
firma фірма
fiz.
fizyka фізика, fizyczny фізичний
fizjol.
fizjologia фізіологія, fizjologiczny фізіологічний
f-ka
fabryka фабрика
f-ma
firma фірма
FNJ
(укр.) Фронт національної єдності
f-o
in folio (лат.) в повний аркуш (позначення формату)
folw.
folwark фільварок
FOM
Fundusz Obrony Morskiej Фонд морської оборони
FON
Fundusz Obrony Narodowej Фонд національної оборони
for.
forma форма
fot.
fotograf фотограф
F. P.
(укр.) філія «Просвіти»
FP
Fundusz Pracy Фонд праці
f. p.
funkcjonariusz policyjny поліцейський службовець
fr.
francuski французький
fr.
frank франк
fr.
franko (торг.) франко
fragm.
fragment фрагмент, уривок
franc.
francuski французький
fryz.
fryzjer перукар, fryzjerski перукарський
FS
(телегр.) послати далі адресатові
FSU
(укр.) філія Союзу українок
fund.
fundacja фундація (установа, заснована власним коштом)
fund.
fundusz фонд
Fund. Pr.
Fundusz Pracy Фонд праці
funkc.
funkcjonariusz службовець
funkcj.
funkcjonariusz службовець
funkcj. pol. polit.
funkcjonariusz Policji politycznej службовець політичної поліції
fut.
futor хутір
Fw.
folwark фільварок
 
G
G.
gajówka (топ.) гаївка (будинок гайового)
G
gaz (військ.) бойовий газ; zagazowany (військ.) отруєний бойовим газом
g.
godzina година
g.
górny горішній
g
gram грам
g.
grudzień грудень
gab.
gabinet кабінет
Gab. min.
gabinet ministra кабінет міністра
GA i PP
«Gazeta administracji i policji państwowej» «Газета адміністрації і державної поліції»
gaj.
gajówka гаївка (будинок гайового)
gal.
galanteria галантерея, galanteryjny галантерейний
Gal.
galicyjski галицький
Gal. Ska
Galicyjska Spółka Галицька спілка
Gal. Wsch.
Galicja Wschodnia Східна Галичина
garb.
garbarz гарбар, garbarski гарбарський
gast.
gastronomiczny гастрономічний
gat.
gatunek якість, сорт
GDP i T
Główna dyrekcja poczt i telegrafów Головна дирекція пошт і телеграфу
GDSZ
Główna dyrekcja służby zdrowia Головна дирекція медичної служби
gen.
generał генерал, generalny генеральний
gen. br.
generał broni повний генерал
gen. bryg.
generał brygady генерал бригади
gen. d.
generał dywizji генерал дивізії
Gen. Dyr.
Generalna dyrekcja генеральна дирекція, generalny dyrektor генеральний директор
gener.
generalny генеральний
gen. insp.
generalny inspektor генеральний інспектор
gen. por.
generał porucznik генерал-поручик
gen. ppor.
generał podporucznik генерал-підпоручик
geogr.
geografia географія, geograficzny географічний
geol.
geologia геологія, geologiczny геологічний
gimn.
gimnastyka гімнастика, gimnastyczny гімнастичний
gimn.
gimnazjum гімназія, gimnazyjny гімназичний
gin.
ginekolog гінеколог
GIP
główny inspektor pracy головний інспектор праці
GISZ
generalny inspektor sił zbrojnych генеральний інспектор збройних сил
GKNTA
Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne Галицьке карпатське нафтове акціонерне товариство
GKW
Główna księgarnia wojskowa Головна військова книгарня
Gl.
gliniarnia (топ.) глинище
gł.
główny головний
Gł. І. P.
główny inspektor pracy головний інспектор праці
Gł. Kom. P. P.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції
Gł. ks.
główna księga (бухг.) гросбух
Główpol.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції
Gł. U. L.
Główny Urząd Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. Urz. Likw.
Główny Urząd Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. U. St.
Główny Urząd Statystyczny Головне статистичне управління
Gł. U. Z.
Główny Urząd Ziemski Головне земельне управління
gm.
gmina гміна, gminny гмінний
godz.
godzina година
gorz.
gorzelnia гуральня
gosp.
gospodarstwo господарство; gospodarczy господарський, економічний
got.
gotówka готівка
got.
gotyk готика, gotycki готичний
górn.
górnictwo гірництво, górniczy гірничий
GP
(телегр.) отримати на пошті
gr.
granica кордон, graniczny прикордонний
gr.
grodzki міський, гродський
gr.
gromada громада
gr.
grosz грош
gr.
grunt грунт
gr.
grupa група
graf.
graficzny графічний
gram.
gramatyka граматика, gramatyczny граматичний
gr. k.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
gr. kat.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
grodz
grodzki міський, гродський
grud.
grudzień грудень
gr. wsch.
grecko-wschodni православний
G. Śl., G/Śl.
Górny Śląsk Верхня Сілезія
gub.
gubernia губернія
GUL
Glówny Urząd Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
GUS
Glówny Urząd Statystyczny Головне статистичне управління
G. U. St.
Glówny Urząd Statystyczny Головне статистичне управління
GUZ
Glówny Urząd Ziemski Головне земельне управління
GUZA
Glówny Urząd Zaopatrywania Armii Головне управління постачання армії
GW
Galicja Wschodnia Східна Галичина
gw.
gwarancja гарантія
G. Wsch.
Galicja Wschodnia Східна Галичина


H
h
heure (фр.) година
ha
hektar гектар
hafc.
hafciarka гаптувальниця
Hakata
скорочення від початкових літер прізвищ Ганземан, Кеннеман і Тідеман — керівників реакційного німецького антипольського товариства
han.
handel торгівля, handlowy торговельний
handl.
handlowiec торговець, handlowy торговельний
h. c.
honoris causa (лат.) почесний
hdl.
handlowy торговельний
hebr.
hebrajski староєврейський
hekt.
hektar гектар
Hg
stacja Hughesa (військ.) телеграфна станція з апаратом Юза
hiszp.
hiszpański іспанський
hk
hektokilogram гектокілограм (100 кг.)
hkm
hektokilometr гектокілометр (100 км)
HKT
дивись Hakata
hl
hektolitr гектолітр (100 л)
hm
hektometr гектометр (100 м)
hom.
homeopata гомеопат
hot.
hotel готель, hotelowy готельний
HP
Harcerstwo Polskie Польське гарцерство
HP
horse power (англ.) кінська сила
HP
hufiec pracy робочий відділ
hr.
hrabia граф, hrabina графиня
Ht.
huta (топ.); напр. huta żelaza залізоплавильний завод
Ht. cnk.
huta cynku (топ.) цинкоплавильний завод
Ht. szkl.
huta szkla (топ.) склозавод, гута
Ht. żel.
huta żelaza (топ.) залізоплавильний завод, металургійний завод
hum.
humanistyczny гуманістичний
hurt.
hurtowy оптовий
hutn.
hutnictwo металургія, hutniczy металургійний
hW
hektowatt гектоват
hWg
hektowatt-godzina гектоват-година
hydr.
hydropata гідропат


I
i
inny інший
IA
Izba adwokacka Адвокатська палата
ibid.
ibidem (лат.) якраз там, там же
id.
idem (лат.) цей же, це ж, цей самий, це саме
IH
Instytut Hydrograficzny Гідрографічний інститут
IH
Izba Handlowa Торговельна палата
IHP
Instytut Historyczno-Prawny Історико-юридичний інститут
II
Izba Inżynierska Інженерська палата
iin
і inne та інше
IK
Instytut Kartograficzny Картографічний інститут
ІКР
Izba Kontroli Państwowej Палата державного контролю
il.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
IL
Izba Lekarska Лікарська палата
ilustr.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
im.
imię ім'я
im. wł.
imię własne власне ім'я
in.
inny інший, inaczej інакше
IN
Izba Notarialna Нотаріальна палата
inf.
informacja інформація, informacyjny інформаційний
ink.
inkaso інкасо
INKP
Instytut [Popierania Polskiej Twórczości] Naukowej — Kasa [im.] Mianowskiego Інститут [для підтримки польської] наукової [творчості] — каса [ім.] Мяновського
insp.
inspektor інспектор, inspektorat інспекторат, inspekcja інспекція
Insp. przem.
Inspekcja przemysłowa Промислова інспекція
inst.
instrukcja інструкція
inst.
instytucja установа
int.
inteligencja інтелігенція
int.
intendantura інтендантура
intel.
inteligencja інтелігенція
introl.
introligator палітурник, introligatornia палітурня
inw.
inwalida інвалід, referat inwalidów wojennych (адм.) реферат інвалідів війни (в старостві)
inż.
inżynier інженер, inżynierski інженерний
IP
Inspektorat pracy Інспекторат праці
IPH
Izba Przemysłowo-Handlowa Промислово-торговельна палата
IPP
Informacja Prasowa Polska Польська пресова інформація (інформаційне агентство)
І. Pr.
Inspektorat pracy Інспекторат праці
IPWH
Instytut Praktycznej Wiedzy Handlowej Інститут практичного торговельного знання
I/R
ich rachunek (бухг.) їхній рахунок
IR
Izba Rolnicza Сільськогосподарська палата
IR
Izba Rzemieślnicza Реміснича палата
IS
Inspektorat skarbowy Фінансовий інспекторат
IS
Izba skarbowa Фінансова палата
itd.
і tak dalej і так далі
itp.
і temu podobne і тому подібне
IWF
Instytut Wychowania Fizycznego Інститут фізкультури
IWT
Inspektorat wojsk taborowych Інспекторат обозних військ
Iz. adw.
Izba Adwokacka Адвокатська палата
Iz. r.
Izba Rzemieślnicza Реміснича палата
izr.
izraelicki єврейський


J
j.
jako як
j.
jaśnie ясно[вельможний]
j.
jego його
jap.
japoński японський
jdtl.
jednolity єдиний, однорідний
JE
Jego Ekscelencja його превосходительство
JE
Jego Eminencja його преосвященство
jedn.
jednolity єдиний, однорідний
J. Em.
Jego Eminencja його преосвященство
jen.
generalny генеральний
Jeź.
jezioro (топ.) озеро
jęz.
językoznawstwo мовознавство
JHP
Junacki hufiec pracy Юнацький робочий відділ
JL
Jedność Ludowa Народна єдність (політична партія)
j. nast.
jak następuje [іде] слідом, такий (при перерахуванні)
JO
Jaśnie Oświecony світлість
jr
junior (лат.) молодший
jubil.
jubiler ювелір, jubilerski ювелірський
jubil.
jubileusz ювілей, jubileuszowy ювілейний
jun.
junior (лат.) молодший
j. w.
jak wyżej як вище
J. W.
Jaśnie Wielmożny ясновельможний
J. W. P.
Jaśnie Wielmożny Pan ясновельможний пан, Jaśnie Wielmożna Pani ясновельможна пані


K
K
kapitan капітан
k.
kobieta жінка
k.
kolej залізниця, kolejowy залізничний
k.
kolonia колонія
k.
koło близько, біля
K.
komin (топ.) [фабричний] димар
k.
kompania рота
k.
kopiejka копійка
К., k.
korona корона (валюта)
k.
kredyt кредит
k.
król король
k.
kurs (банк.) курс
k.
kwiecień квітень
К
referat karno-administracyjny кримінально-адміністративний реферат (староства)
kad.
kadet кадет
k. adm.
kodeks administracyjny адміністративний кодекс
k. adw.
koncypient adwokacki юрист-стажист
kal.
kaloria, калорія
kam.
kamieniarz каменяр, kamieniarski каменярський
kam.
kamienica будинок
Kan.
kanał канал
kanc.
kancelaria канцелярія, kancelista канцелярист, kancelaryjny канцелярійний
kand.
kandydat кандидат
kap.
kapitał капітал
kap.
kapitan капітан
Kap.
kaplica (топ.) каплиця
KAP
Polska agencja katolicka Польське католицьке агентство
kap. wł.
kapitał własny власний капітал
kar.
karat карат
kar.
karny кримінальний
kar. masz.
karabin maszynowy кулемет
kard.
kardynał кардинал
kart.
karton картон, kartonowy картонний
kas.
kasjer касир, kasowy касовий
kat.
kategoria категорія
kat.
katolicki католицький
kaw.
kawaler нежонатий
kaw.
kawaleria кавалерія
kaw.
kawowy кавовий, kawiarnia кав'ярня
kaw. dyw.
kawaleria dywizyjna дивізійна кавалерія
Kąp.
kąpielisko (топ.) курорт
KBK
Książęco-Biskupi Komitet Княжий єпіскопський комітет
k. c.
kodeks cywilny цивільний кодекс
KC
Komisja Centralna Центральна комісія
KC
Komitet Centralny Центральний комітет
K. Centr.
Komitet Centralny Центральний комітет
K. Cyw.
kodeks cywilny цивільний кодекс
KC ZZ
Komisja Centralna Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
KD
karne doniesienie кримінальне донесення
k. d.
kawaleria dywizyjna дивізійна кавалерія
KD
Komitet dzielnicowy Дільничний комітет
kda, k-da
komenda командування, команда
k-dt
komendant командуючий, комендант
K. FI. N.
Komitet Floty Narodowej Комітет національного флоту
kg
kilogram кілограм
KG
Komisja gospodarcza Економічна комісія
K. Gł. P. P.
Komenda Główna Policji Panstwowej Головна команда державної поліції
KGW
Koło Gospodyń Wiejskich Гурток сільських господарок
KH
kodeks handlowy торговельний кодекс
kier.
kierownik керівник
kier. eksp. pol. polit.
kierownik ekspozytury Policji politycznej керівник представництва політичної поліції
kier. ref.
kierownik referatu керівник реферату
kier. rej. int.
kierownik rejonu intendantury керівник району інтендантури
KIG
Karpacki Instytut Geologiczny Карпатський геологічний інститут
k. k.
kodeks karny кримінальний кодекс
k. k.
księga kasowa касова книга
KKO
Komunalna Kasa Oszczędności Комунальна ощадна каса
kl.
klasa клас, klasowy класовий, класний
KI.
klasztor (топ.) монастир
klas.
klasowy класовий, класний
klasz.
klasztor монастир
Klas. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
klg
kilogram кілограм
klm
kilometr кілометр
KI. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
k. m.
karabin maszynowy кулемет
km
kilometr кілометр
KM
komenda miasta командування міста
KM
konwencja międzynarodowa міжнародна конвенція
KM
koń mechaniczny кінська сила
kmda
komenda командування, команда
kmdt
komendant командуючий, комендант
KMh
koniogodzina кінських сил на годину
KMKO
Komisja międzyzwiązkowa kulturalno-oświatowa Міжспілкова культурно-освітня комісія
KN
Komitet Narodowy Національний комітет
kndor
komandor (мор.) капітан 1-го рангу
KO
Kolo oświatowe освітній гурток
KO
Komitet okręgowy окружний комітет
kob.
kobieta жінка
kod. hdl.
kodeks handlowy торговельний кодекс
kod. zob.
kodeks zobowiązań кодекс зобов'язань
KOK
(укр.) Комітет організації кооперативів
kol.
kolega колега, товариш; koleżański товариський
kol.
kolej залізниця, kolejowy залізничний, kolejarz залізничник
kol.
kolonia колонія, kolonialny колоніальний
kol.
kolor колір, барва; kolorowy кольоровий
kol.
kolumna колона
kolej.
kolejowy залізничний
kom.
komenda командування, команда
kom.
komisariat комісаріат
kom.
komisarz комісар
kom.
komisja комісія
kom.
komitet комітет
kom.
komunalny комунальний
kom.
komunistyczny комуністичний
komis
komisarz комісар
kom. kol.
komisariat kolejowy залізничний комісаріат
Kom. M. i Pl.
Komenda miasta i placu командування міста і місця
kom. obw.
komitet obwodowy обводовий комітет
kom. okr.
komitet okręgowy окружний комітет
komp.
kompania рота
Kom. P. Gal. Wsch.
Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej Комуністична партія Східної Галичини
Kom. P. P.
Komenda Policji Państwowej команда державної поліції
komp. sap.
kompania saperów рота саперів
Kom. P. Z. U.
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Комуністична партія Західної України
kom. rem.
komisja remontowa ремонтна комісія
komun.
komunistyczny комуністичний
Kom. Wod. P. P.
Komenda Wodna Policji Państwowej Водна команда державної поліції
kom. woj.
komenda wojewódzka воєводська команда
Kom. Wyk.
Komitet Wykonawczy Виконавчий комітет
Kom. Zw. Mł. Zach. Ukr.
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
kon.
konferencja конференція
konc.
koncypient юрист-стажист
kond.
konduktor кондуктор
konf.
konfekcja готовий одяг, konfekcyjny конфекційний
konstr.
konstrukcja конструкція
kont.
kontroler контролер
kontr.
kontroler контролер
konw. O. O.
konwent ojców конвент монахів, монастир
koop.
kooperatywa кооператив
koop. roln.
kooperatywa rolnicza сільськогосподарський кооператив
KOP
Komitet Obrony Przeciwgazowej Комітет протихімічної оборони
kop.
kopalnia копальня
kop.
kopiejka копійка
KOP
Korpus Ochrony Pogranicza Корпус охорони кордону
kop. węg.
kopalnia węgla вугільна шахта
kor.
korespondent кореспондент
kor.
korona корона (валюта)
kor.
korzec корець (міра)
korp.
korporacja корпорація, korporacyjny корпорантський
Korp. Kad.
Korpus Kadetów Кадетський корпус
kor. wł.
korespondencja własna власна кореспонденція
KOS
Kuratorium Okręgu Szkolnego Кураторія шкільного округу
KOSL
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego Кураторія львівського шкільного округу
kosm.
kosmetyczny косметичний
kosz.
koszary казарма
KP
Kolej Państwowa державна залізниця
KP
Komitet powiatowy Повітовий комітет
KP
Komunistyczna Partia Комуністична партія
KPA
kompania pomiarów artyleryjskich рота артилерійського вимірювання
KPBO
Klub Poselski Bloku Obozu Zjednoczenia Narodowego Клуб депутатів Блоку Табору національного об'єднання
KPBZ
Komunistyczna Partia Białorusi Zachodniej Комуністична партія Західної Білорусії
k. p. с.
kodeks postępowania cywilnego цивільно-процесуальний кодекс
KPC
Komitet Propagandy Czytelnictwa Комітет читацької пропаганди
KPD
Kommunistische Partei Deutschlands (нім.) Комуністична партія Німеччини
KPDM
Komitet Pomocy Dzieciom і Młodzieży Комітет допомоги дітям і молоді
KPG
Korporacja Przemyslowców Graficznych Корпорація підприємців графічної промисловості
KPGŚ
Komunistyczna Partia Górnego Śląsku Комуністична партія Верхньої Сілезії
К. P. G. Śl.
Komunistyczna Partia Górnego Śląsku Комуністична партія Верхньої Сілезії
KPGW
Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej Комуністична партія Східної Галичини
KPK
Klub Pracy Konstytucyjnej Клуб конституційної праці (в сеймі)
kpk, k. p. k.
kodeks postępowania karnego кримінально-процесуальний кодекс
kpl
kapral капрал
KPP
Komenda Policji Państwowej команда державної поліції
KPP
Komunistyczna Partia Polski Комуністична партія Польщі
KPRP
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski Комуністична робітнича партія Польщі
kpt
kapitan капітан
KPW
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Залізнична військова підготовка
KPZB
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi Комуністична партія Західної Білорусії
KPZU
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Комуністична партія Західної України
Kr.
karczma (топ.) корчма
KR
Komisja rozjemcza Арбітражна комісія
KR
Kółko rolnicze сільськогосподарський гурток
kr.
krajowy крайовий
kr.
kresowy кресовий
kr.
król король, królewski королівський
kraj.
krajowy крайовий
kraw.
krawiec кравець, krawiecki кравецький
kred.
kredyt кредит, kredytowy кредитний
kres.
kresowy кресовий
król.
królewski королівський
król. stoł. m.
królewskie stołeczne miasto королівське столичне місто
kr. p. a. c.
kresowy pułk artylerii ciężkiej кресовий полк важкої артилерії
kr. p. а. l.
kresowy pułk artylerii lekkiej кресовий полк легкої артилерії
kr. st. m.
królewskie stołeczne miasto королівське столичне місто
KS
Kasa Stefczyka Каса Стефчика
KS
klub sportowy спортивний клуб
ks.
książę князь, księżna княгиня, księstwo князівство
ks.
ksiądz ксьондз, священик
ks.
księga книга
ks. gł.
księga główna (бухг.) гросбух
KSH
(укр.) кружок «Сільського господаря»
KSK
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Католицьке об'єднання жінок
KSL
Koło Stronnictwa Ludowego гурток Народної партії
KSM
Katolickie Stowarzyszenie Mężów Католицьке об'єднання чоловіків
KSMM
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Католицьке об'єднання чоловічої молоді
KSMŻ
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej Католицьке об'єднання жіночої молоді
ks. r. b.
księga rachunków bieżących (бухг.) книга поточних рахунків
ks. skł.
księga składowa книга складу
ks. tow.
księga towarowa товарна книга
K-t
komitet комітет
KTN
Karpackie Towarzystwo Nafciarzy Карпатське товариство нафтопромисловців
KTN
Krajowe Towarzystwo Naftowe Крайове нафтове товариство
kub.
kubiczny кубічний
kuch.
kuchnia кухня, kucharz кухар
kuchm.
kuchmistrz кулінар
KUG
Krajowy urząd gospodarczy Крайове економічне управління
kup.
kupiec купець
kupc.
kupcowa купчиха
kuśn.
kuśnierz кушнір, kuśnierski кушнірський
kW
kilowat кіловат
KW
Komitet Wykonawczy Виконавчий комітет
kw.
kwadrat квадрат, kwadratowy квадратний
kw.
kwas (хім.) кислота
kwart.
kwartał квартал, kwartalny квартальний
kwat.
kwatera (військ.) кватира
Kwat. Gł.
Kwatera Główna ставка
Kw. Gł
Kwatera Główna ставка
kWh
kilowat godzina кіловат година
KW KPGW
Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej Виконавчий комітет Комуністичної партії Східної Галичини
KZK
Katolicki Związek Kobiet Католицька спілка жінок
KZM
Katolicki Związek Mężów Католицька спілка чоловіків
KZM
Komunistyczny Związek Młodzieży Комуністична спілка молоді
KZMM
Katolicki Związek Młodzieży Męskiej Католицька спілка чоловічої молоді
KZMP
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski Комуністична спілка молоді Польщі
KZMZU
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
KZMŻ
Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej Католицька спілка жіночої молоді
KZZ
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка


L
l.
las ліс
l.
lat років
L.
leśniczówka (топ.) дім лісника
L, l.
liczba число
l
litr літр
l.
ludność населення
lab.
laboratorium лабораторія, laboratoryjny лабораторний
lak.
lakiernik лакувальник
lar.
laryngolog ларинголог
l. b.
liczba bieżąca (канц.) черговий номер
l. cz.
liczba czynności (канц.) реєстраційний номер
LD
Liga Drogowa Шляхова ліга
lecz.
lecznica лікарня, leczniczy лікувальний
leg.
legalizacja легалізація
leg.
legion легіон, legionista легіонер
legj.
legion легіон, legionista легіонер
Leg. Pol.
Legiony Polskie Польські легіони
lek.
lekarz лікар, lekarski лікарський, lekarstwo ліки
leś.
leśny лісовий
leśn.
leśniczy лісничий, leśnictwo лісництво
let.
letni літній
letn.
letnisko дачна місцевість
Lew.
Lewica лівиця
licz.
liczba номер
likw.
likwidacja ліквідація, likwidacyjny ліквідаційний
list.
listopad листопад
lit.
litera буква, літера
lit.
litografia літографія
lk
liczba konskrypcyjna конскрипційний номер
LK
Lokalny komitet місцевий комітет
LKA
Lwowskie Koło Akademickie Львівський студентський гурток
L. K. Akad.
Lwowskie Koło Akademickie Львівський студентський гурток
LKK
Lwowska Kongregacja Kupiecka Львівська купецька конгрегація
l. k. m.
lekki karabin maszynowy легкий кулемет
l. kol.
liczba kolejna порядковий номер
LMK
Liga Morska i Kolonialna Морська і колоніальна ліга
LMR
Liga Morska i Rzeczna Морська і річкова ліга
LN
Liga Narodów Ліга націй
LOM i R
Liga Obrony Morskiej i Rzecznej Ліга морської і річкової оборони
L. О. Р. Cz. і Ob.
Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela Ліга оборони прав людини і громадянина
LOPP
Liga Obrony Powietrznej Państwa Ліга протиповітряної оборони держави; пізніше Liga Obrony Powietrznej і Przeciwgazowej Ліга протиповітряної і протихімічної оборони
l. orj.
liczba orientacyjna орієнтаційний номер
Lot.
lotnisko аеродром
lotn.
lotnictwo авіація, lotniczy авіаційний
LP
Lasy Polskie Польські ліси
l. p.
liczba porządkowa черговий номер
LP
Liga Pracy Ліга праці
lp.
lipiec липень
LPT
Liga Popierania Turystyki Ліга сприяння туризмові
ls.
listopad листопад
LSP
Liga Szkolna Przeciwgruźliczna Шкільна протитуберкульозна ліга
LSZ
Lwowskie spichrze zbożowe Львівські зернові склади
LTAB
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Львівське акціонерне товариство броварень
LTB
Lwowskie Towarzystwo [Akcyjne] Browarów Львівське [акціонерне] товариство броварень
ltr.
litr літр
l-two
leśnictwo лісництво
lud.
ludowy народний
Lw.
Lwów Львів, lwowski львівський
lwh
liczba wykazu hipotycznego номер іпотечного реєстру
Lw. Tow. Akc.
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Львівське акціонерне товариство
l-у
luty лютий
LZ
list zastawy закладна
LZK
Lwowskie Zrzeszenie Kupców Львівське об'єднання купців


Ł
ł.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
łac.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
Ład.
ładownia (топ.) дебаркадер
łask.
łaskawy ласкавий
łączn.
łączność зв'язок, łącznik зв'язковий
łć.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
 
M
M.
magistrat магістрат
m.
maj травень
M
marka марка
m
mały малий
M
maskowanie (військ.) маскування
m
metr метр
m.
mężczyzna чоловік
m.
mianowicie а саме
m.
miasto місто, miejski міський
m.
miesiąc місяць
m.
mieszkanie помешкання
M.
ministerstwo міністерство
m
minuta хвилина
М.
mlyn (топ.) млин
m.
mój мій
М.
stacja Morse (військ.) телеграфна станція з апаратом Морзе
mA
miliamper міліампер
mag.
magazyn склад
mag.
magister магістр
Mag.
magistrat магістрат
Magt
magistrat магістрат
maj.
majątek майно, маєток (часто землеволодіння)
maj.
major майор
maj.
majster майстер
mal.
malarz маляр
mał.
małopolski малопольський
małop.
małopolski малопольський
Mał. Wsch.
Małopolska Wschodnia Східна Малопольща
Mał. Zakł. Mel.
Małopolskie Zakłady Melioracyjne Малопольські меліоративні підприємства
М. Apr.
Ministerstwo Aprowizacji Міністерство постачання
marsz.
marszałek маршал
marz.
marzec березень
masz.
maszyna машина, maszynista машиніст, maszynowy машинний
mat.
matematyka математика, matematyczny математичний
mat.
materiał матеріал
mat.
matowy матовий
mat. sap.
materiał saperski саперний матеріал
MB
Matka Boska богородиця
MBNP
Matka Boska Nieustającej Pomocy богородиця постійної помочі
mc
marzec березень
m-dat
mandat мандат
mec.
mecenas адвокат
mech.
mechanik механік, mechaniczny механічний
med.
medycyna медицина, medyczny медичний
meld.
meldunek рапорт, зведення
melj.
melioracyjny меліоративний
men.
mennica монетний двір
met.
metal метал, metalowy металевий, metalowiec металіст
metr.
metropolita метрополит
metrop.
metropolita метрополит
męs.
męski чоловічий
mg
miligram міліграм
mgr
magister магістр
mgt
magistrat магістрат
MH
Ministerstwo Handlu Міністерство торгівлі
m. i.
między innymi між іншим
mian.
mianowicie а саме
miej.
miejski міський
miern.
miernictwo геодезія, mierniczy землемірний
mies.
miesiąc місяць
mies.
miesięcznik місячник (журнал)
mieszk.
mieszkaniec мешканець
międz.
międzynarodowy міжнародний, інтернаціональний
międzynar.
międzynarodowy міжнародний, інтернаціональний
mięs.
mięsny м'ясний
МІН
Międzynarodowa Izba Handlowa Міжнародна торговельна палата
mij.
mijanka (топ.) роз'їзд
mil.
milion мільйон
milj.
milion мільйон
m. in.
między innymi між іншим
min.
minerał мінерал, mineralogia мінералогія, mineralny мінеральний
min.
minimum мінімум
min.
minister міністр, ministerstwo міністерство
min.
minuta хвилина
Min. Apr.
Ministerstwo Aprowizacji Міністерство постачання
Min. Kol. Żel.
Ministerstwo Kolei Żelaznych Міністерство залізниць
Min. Kom.
Ministerstwo Komunikacji Міністерство зв'язку
Min. Op. Sp.
Ministerstwo Opieki Społecznej Міністерство соціальної опіки
Min. O. S.
Ministerstwo Opieki Społecznej Міністерство соціальної опіки
Min. Ośw.
Ministerstwo Oświecenia Міністерство освіти
Min. P. і H.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
Min. Pr. i Op. Sp.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Міністерство праці і соціальної опіки
Min. Przem. Han.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
Min. Rob. Publ.
Ministerstwo Robót Publicznych Міністерство публічних робіт
Min. Rol.
Ministerstwo Rolnictwa Міністерство сільського господарства
Min. Sk.
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
Min. spr.
Ministerstwo Sprawiedliwości Міністерство юстиції
Min. Spr. Wewn.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. Spr. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
Min. Sp. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. S. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. S. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
Minwew
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (телегр.) Міністерство внутрішніх справ
Minwewn
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (телегр.) Міністерство внутрішніх справ
Min. W. R. i O. P.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
Min. Zdr.
Ministerstwo Zdrowia Міністерство здоров'я
Min. Zdr. Publ.
Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров'я
M. і Pl.
miasto і plac (військ.) місто і місце
mit.
mitologia міфологія
mjr
major майор
mjr dypl.
major dyplomowany дипломований майор
Mk
marka марка (валюта)
MK
mechaniczny koń кінська сила
MK
Ministerstwo Komunikacji Міністерство зв'язку
MKA
Małopolski Klub Automobilowy Малопольський автомобільний клуб
M-ka
Międzynarodówka Інтернаціонал
MKE
Miejskie Koleje Elektryczne Міські трамваї
MKKO
Miejska Komunalna Kasa Oszczędności Міська комунальна ощадна каса
MKL
Małopolskie Koleje Lokalne Малопольські місцеві залізниці
m-ko
miasteczko містечко
mkp
marka polska польська марка (валюта)
MKŻ
Ministerstwo Kolei Żelaznych Міністерство залізниць
ml
milimetr міліметр
mljn
miljon мільйон
mł.
młodzież молодь, młodszy молодший
mł.
młyn млин, mlyński млиновий
młod.
młodzież молодь
młod. rob.
młodociany robotnik неповнолітній робітник
Młp.
Małopolska Малопольща
mm, m/m
milimetr міліметр
MMZ
Miejska Mleczarnia Związkowa Міська спілкова молочарня
mn. w.
mniej więcej менш-більш
M. O.
miejsce odosobienia місце ізоляції (Береза Картузька)
mob.
mobilizacja мобілізація, mobilizacyjny мобілізаційний
modn.
modniarski такий, що відноситься до виготовлення модного одягу
mojż.
mojżeszowy мойсеєве (віросповідання)
Mon.
monopol монополія
Mon. Pol.
«Monitor Polski» «Польський монітор»
mont.
monter монтер, monterski монтерський
MOPR
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistam Міжнародна організація помочі революціонерам
MOPR ZU
Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistami Zachodniej Ukrainy Міжнародна організація помочі революціонерам Західної України
MOS
Ministerstwo Opieki Społecznej Міністерство соціальної опіки
mot.
motor мотор, motorowy моторний
MOW
Monarchistyczna Organizacja Włościańska Монархістська селянська організація
MOW
Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa Монархістська загальностанова організація
MOWP
Młodzi Obozu Wielkiej Polski Молоді Табору великої Польщі
MP
Macierz Polska Польська матиця
m. p.
manu propria (лат.) власною рукою
mp, m. p.
marka polska польська марка (валюта)
m. p.
maszyna parowa парова машина
MP
miejsce pieczęci місце печаті
M. p.
miejsce postoju (військ.) місце постою
M. p.
młyn parowy (топ.) паровий млин
MP
«Monitor Polski» «Польський монітор»
MP
Monopol państwowy державна монополія
MP
(телегр.) передати особисто
MP і H
Ministerstwo Przemysłu і Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
MP і OS
Ministerstwo Pracy і Opieki Społecznej Міністерство праці й соціальної опіки
MP і О. Sp.
Ministerstwo Pracy і Opieki Społecznej Міністерство праці й соціальної опіки
MP і T
Ministerstwo Poczt і Telegrafów Міністерство пошт і телеграфу
mr
magister магістр
MR і DP
Ministerstwo Rolnictwa і Dóbr Państwowych Міністерство сільського господарства і державного землеволодіння
MR і RR
Ministerstwo Rolnictwa і Reform Rolnych Міністерство сільського господарства і аграрних реформ
MRR
Ministerstwo Reform Rolnych Міністерство аграрних реформ
m. s.
miasto stołeczne столиця
MS
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
MS
Ministerstwo Sprawiedliwości Міністерство юстиції
MS
Monopol Spirytusowy Спиртна монополія
m/s
statek motorowy моторне судно
M. Sk.
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
MSO
Miejska Straż Obywatelska Міська громадянська охорона
M. Spr. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
m. st.
miasto stołeczne столиця
MSW
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
MSW
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
M. S. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
M. S. Wewn.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Міністерство внутрішніх справ
M. S. Wojsk.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Міністерство закордонних справ
M. Sz. і К.
Ministerstwo Sztuki і kultury Міністерство мистецтва і культури
MT
Monopol Tytoniowy Тютюнова монополія
m-tko
miasteczko містечко
m-to
miasto місто
MTR
Małopolskie Towarzystwo Rolnicze Малопольське сільськогосподарське товариство
mtr
metr метр
MUB
Miejski Urząd Budowlany Міське будівельне управління
M. U. Dz.
Miejski Urząd Dzielnicowy Міське дільничне управління
mur.
murarz муляр, murarski мулярський
muz.
muzyka музика, muzyczny музичний
MW
Młodzież Wszechpolska Всепольська молодь
m/w
mój weksel (банк.) мій вексель
MWO
Miejska wystawa okazów [przemysłu krajowego] Міська виставка експонатів [крайової промисловості]
M-wo
ministerstwo міністерство
MWR і OP
Ministerstwo Wyznań Religijnych і Oświecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
myśl.
myśliwstwo мисливство, myśliwski мисливський
MZ
Monopol Zapałczany Сірникова монополія
MZA
Miejskie Zakłady Aprowizacyjne Міські підприємства постачання
MZE
Miejskie Zakłady Elektryczne Міські електричні підприємства
MZG
Miejskie Zakłady Gazowe Міські газові підприємства
m/zl.
moje zlecenie (банк.) моє доручення
MZM
Małopolski Związek Mleczarski Малопольська молочна спілка
MZM
Małopolski Związek Młynów Малопольська спілка млинів
MZML
Małopolski Związek Młodzieży Ludowej Малопольська спілка народної молоді
MZMT
Małopolskie Zakłady Melioracyjne i Techniczne Малопольські меліоративні й технічні підприємства
MZO
Małopolskie Zakłady Odzieżowe Малопольські одягові підприємства
MZP
Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров'я
MZW
Miejskie Zakłady Wodociągowe Міські водопровідні підприємства


N
n.
nad над, біля
n.
nasz наш
n.
netto нетто
N
niedziela неділя
N.
niwelacyjny punkt (топ.) нівелювальний пункт
N.
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені (біля прізвища)
n.
nowy новий
N
numer номер
nacz.
naczelnik начальник
Nacz. R.
Naczelna Rada Верховна рада
nacz. wydz.
naczelnik wydziału начальник відділу
nadkom.
nadkomisarz надкомісар
nadl.
nadleśnictwo надлісництво
nadr.
nadradca надрадник
nadzw.
nadzwyczajny надзвичайний
nagr.
nagroda нагорода, nagrodzony нагороджений
naft.
naftowy нафтовий
najn.
najnowszy найновіший
najw.
najwyższy найвищий
nakł.
nakład видання, тираж
nam.
namieśnictwo намісництво
napr.
naprawa ремонт
nar.
narodowy національний, narodowość національність
Nar. Chr.
narodzenie Chrystusa народження Христа
narod.
narodowy національний, narodowość національність
nast.
nastawienie настанова
nast.
następca наступник, następujący наступний, наступаючий, następny наступний
naucz.
nauczyciel учитель, nauczycielski учительський
n/B
nad Bugiem на Бузі
NB
nota bene (лат., канц.) добре вважай, примітка
ND
narodowa demokracja націонал-демократи
Ndl.
nadleśnictwo (топ.) надлісництво
n/Dn.
nad Dniestrem на Дністрі
neur.
neurolog невролог
Nft.
naftowy (топ.) нафтовий
nieof.
nieoficjalny неофіціальний
nieuk.
nieukwalifikowany некваліфікований
niezam.
niezamożny незаможний
NIG
Naczelna Izba Gospodarcza Верховна економічна палата
NIK
Najwyższa Izba Kontroli [Państwa] Найвища палата [державного] контролю
NIKP
Najwyższa Izba Kontroli Państwa Найвища палата державного контролю
nkł.
nakład видання, тираж
NKN
Naczelny Komitet Narodowy Верховний національний комітет
NKR
Najwyższa Komisja Rozjemcza Найвища арбітражна комісія
nm
na miejscu на місці
NMP
Najświętsza Maria Panna найсвятіша діва Марія
n/n
na nasz (канц.) на наш (лист)
NN
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені та прізвища
NN
numery номери
n. o.
nieograniczona odpowiedzialność необмежена відповідальність
No
numer номер
NOK
Narodowa Organizacja Kobiet Національна організація жінок
not.
notariusz нотар
now.
nowela (юр.) новела (зміна або доповнення закону)
np.
naprzykład наприклад
N. P. Ch.
Niezależna Partia Chłopska Незалежна селянська партія
n. poz.
numer pozycji номер позиції
NPR
Narodowa Partia Robotnicza Національна робітнича партія
NR
Nowy Rok новий рік
Nr
numer номер
NRL
Naczelna Rada Ludowa Верховна народна рада
Nr. or.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. orj.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. tel.
numer telefonu телефонний номер
ns.
następny наступний
n. s.
nowego stylu нового стилю
n/S
nad Sanem на Сяні
NSR
Narodowe Stronnictwo Robotników Національна партія робітників
NT
naukowe towarzystwo наукове товариство
NT
Nowy Testament (бібл.) новий завіт
NTA
Najwyższy Trybunał Administracyjny Найвищий адміністративний трибунал
n-to
netto нетто
NUR
Narodowy Uniwersytet Robotniczy Національний робітничий університет
NW
Naczelny wódz верховний вождь
nzb.
niezabudowany незабудований
NZL
Narodowe Zjednoczenie Ludowe Національне народне об'єднання


O
O.
obwód обвід
O., o.
oddział відділ
O
Ohm ом
O.
ojciec отець (монах)
O
referat ogólny (адм.) загальний реферат (староства), wydział ogólny (адм.) загальний відділ (воєводського управління)
ob.
obacz дивись
Ob.
oberża (топ.) заїзд
ob.
obowiązek обов'язок
ob.
obrachunek розрахунок
ob.
obywatel громадянин
OB
oddział budżetowo-gospodarczy (адм. воєв.) бюджетно-економічний відділ
OBB
sprawy budżetowe (адм. воєв.) бюджетні справи (бюджетно-економічного відділу)
OBD
sprawy budżetowo-rachunkowe (адм. воєв.) бюджетно-рахункові справи (Дирекції публічних робіт)
ob. dw.
obszar dworski землеволодіння
OBG
sprawy gospodarcze (адм. воєв.) економічні справи (бюджетно-економічного відділу)
ob. gr. k.
obrządek grecko-katolicki греко-католицьке віросповідання
obj.
objekt об'єкт, objektywny об'єктивний
ob. łać.
obrządek łaciński латинське (римсько-католицьке) віросповідання
obn.
obniżka зниження
obr.
obrona оборона, obronny оборонний
OBR
sprawy rachunkowe (адм. воєв.) рахункові справи (бюджетно-економічного відділу)
obr. kraj.
obrona krajowa крайове ополчення
obr. sąd.
obrońca sądowy судовий оборонець
obrz. rz.-kat.
obrządek rzymsko-katolicki римсько-католицьке віросповідання
obs.
obserwacyjny обсерваційний
obsz. dw.
obszar dworski землеволодіння
obw.
obwieszczenie об'ява
obw.
obwiniony обвинувачений
obw.
obwód обвід, obwodowy обводовий
Obw. Insp.
obwodowy inspektor обводовий інспектор, obwodowy inspektorat обводовий інспекторат
obw. min. roln.
obwieszczenie ministra rolnictwa об'ява міністра сільського господарства
obw. MP i T
obwieszczenie ministra poczt і telegrafów об'ява міністра пошт і телеграфу
obyw.
obywatel громадянин
Och. S. P.
Ochotnicza Straż Pożarna Добровільна пожежна охорона
Od.
oddział відділ
odb.
odbitka відбиток
odc.
odcinek відрізок
odd.
oddział відділ
oddz.
oddział відділ
oddz. asyst.
oddział asystacyjny (військ.) супровідний відділ
oddz. bezp. publ.
oddział bezpieczeństwa publicznego відділ публічної безпеки
oddziel.
oddzielny окремий
oddz. inf.
oddział informacyjny інформаційний відділ
odl.
odległość віддаль
odlew.
odlewnia ливарня
odp.
odpowiedni відповідний
odp.
odpowiedzialność відповідальність, odpowiedzialny відповідальний
odr.
odręczny (канц.) особистий
odr.
odrodzony відроджений
o. dw.
obszar dworski землеволодіння
of.
oficer офіцер
of.
oficjał офіціал (службовець)
ofic.
oficer офіцер
og.
ogólny загальний
OG
Okręg Generalny Генеральний округ
OG
sprawy ogólne (адм. воєв.) загальні справи (організаційного відділу)
О. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
ogł.
ogłoszenie оголошення
ogr. odp.
ograniczona odpowiedzialność обмежена відповідальність
ogr. por.
ograniczona poręka обмежена порука
OI
inspektorat (адм. воєв.) інспекторат (загального відділу)
OI
oddział informacyjny інформаційний відділ
OIK
Okręgowa Izba Kontroli Окружна контрольна палата
OIP
Obwodowy Inspektorat Pracy Обводовий інспекторат праці
OIP
Okręgowy Inspektorat Pracy Окружний інспекторат праці
OIS
Okręgowy Inspektorat Skarbowy Окружний фінансовий інспекторат
ojcz.
ojczysty рідний
ok.
oczny (військ.) очний
ok.
okolica околиця
ok.
około біля, близько, приблизно
OK
Okręg Korpusu Корпусний округ
OK
Okręgowy Komitet Окружний комітет
O. K. Cz. P.
Okręgowy Komitet Czerwonej Pomocy Окружний комітет Червоної помочі
Ok. Min. Sk.
Okólnik Ministerstwa Skarbu обіжник Міністерства фінансів
okop.
okopowy окопний
Okpol
Okręgowa komenda Policji Państwowej (телегр.) окружна команда державної поліції
OKPP
Okręgowa komenda Policji Państwowej окружна команда державної поліції
okr.
okres період
okr.
okręg округ, okręgowy окружний
Okr. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
Okr. kom.
Okręgowy komitet окружний комітет
Okr. kom. Pol. P.
Okręgowa komenda Policji Państwowej окружна команда державної поліції
OKR PPS
Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej Окружний робітничий комітет Польської соціалістичної партії
Okr. urz. P. Pol.
Okręgowy urząd Policji politycznej Окружне управління політичної поліції
Okr. wydz. woj.
Okręgowy wydział wojskowy Окружний військовий відділ
OKTW
Okręgowe kierownictwo taborów wojskowych Окружне керівництво військових обозів
okul.
okulista окуліст
okup.
okupacyjny окупаційний
OKW
Okręgowy komitet wyborczy Окружний виборчий комітет
OKZZ
Okręgowa komisja Związków zawodowych Окружна комісія професійних спілок
OL
Obrona Lwowa оборона Львова
Ol.
olejarnia (топ.) олійня
OL
referat ochrony lasów реферат охорони лісів (у старостві)
ol. min.
olej mineralny нафта-сирець
OMN
Organizacja Młodzieży Narodowej Організація національної молоді
OMNZ
Organizacja Młodzieży Narodowo-Zachowawczej Організація національно-консервативної молоді
OMP
Organizacja Młodzieży Polskiej Організація польської молоді
о. о.
ograniczona odpowiedzialność обмежена відповідальність
OO
ojcowie отці (монахи)
OOWF
Okręgowy ośrodek wychowania fizycznego Окружний центр фізичного виховання
о. p.
ograniczona poręka обмежена порука
op.
operacyjny операційний, оперативний
OP
oświecenie publiczne публічна освіта
OP
referat opieki społecznej реферат соціальної опіки (в старостві)
op. cit.
opere citato (лат.) вищезгаданий твір
oper.
operacyjny операційний, оперативний
OPL
obrona przeciwlotnicza протиповітряна оборона
о. por.
ograniczona poręka обмежена порука
opr.
oprawa палітурка, оправа
ord.
ordynacja положення (про вибори)
org.
organizacja організація, organizacyjny організаційний
Org.
referat organizacyjny організаційний реферат (у старостві), oddział organizacyjny організаційний відділ (у воєводському управлінні)
Org. A.
sprawy podziału organizacyjnego (адм. воєв.) справи адміністративного розподілу (в організаційному відділі)
organ.
organizacja організація, organizacyjny організаційний
orj.
orientacyjny орієнтаційний, орієнтовний
orm.
ormiański вірменський
ortop.
ortopedyst ортопедист
oryg.
oryginał оригінал, oryginalny оригінальний
orz.
orzeczenie висновок, вирок, постанова
ORZZ
Okręgowa rada Związków zawodowych Окружна рада професійних спілок
OS
Okręg Szkolny шкільний округ
os.
osada селище
os.
osoba особа, osobowy персональний
Os.
sprawy osobowe (адм. воєв.) персональні справи (в організаційному відділі)
Os. A.
sprawy doboru personalnego і wyszkolenia (адм. воєв.) справи підбору і навчання персоналу (в організаційному відділі)
Os. В.
sprawy ogólno osobowe (адм. воєв.) загально-персональні справи (в організаційному відділі)
os. fab.
osada fabryczna фабричне селище
osk.
oskarżony обвинувачений
OSL
Okręg Szkolny Lwowski Львівський шкільний округ
os. leś.
osada leśna лісове селище
os. m.
osada miejska міське селище
os. miej.
osada miejska міське селище
os. mł.
osada młyńska селище біля млина
osob.
osobowy персональний
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna Добровільна пожежна охорона
os. pał.
osada pałacowa селище біля палацу
ost.
ostatni останній
os. woj.
osada wojskowa військове селище
O. Sz.
Okręg Szkolny шкільний округ
oszcz.
oszczędność ощадність, oszczędnościowy ощадний
O. Św.
ojciec święty святий отець (папа)
OTR
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze Окружне сільськогосподарське товариство
otrz.
otrzymano отримано
o. u.
odpowiedzialny udział відповідальний пай
OUG
Okręgowy Urząd Górniczy Окружне гірниче управління
OUM
Okręgowy Urząd Miar Окружне управління мір
OUN
(укр.) Організація українських націоналістів
OUPP
Okręgowy urząd Policji politycznej Окружне управління політичної поліції
OUWF і PW
Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Окружне управління фізичного виховання і військової підготовки
OUZ
Okręgowy Urząd Ziemski Окружне земельне управління
О. war.
obóz warowny укріплений табір
OWP
Obóz Wielkiej Polski Табір Великої Польщі (політична партія)
OZLA
Okręgowy Związek Lekkoatletyczny Окружна легкоатлетична спілка
OZN
Obóz Zjednoczenia Narodowego Табір національного об'єднання
OZPN
Okręgowy Związek Piłki Nożnej Окружна футбольна спілка
 
P
P., p.
pan пан, pani пані
p.
państwowy державний
p.
patrz дивись
p.
październik жовтень
P.
piątek п'ятниця
p.
piętro поверх
p.
pilne термінове
p.
poczta пошта
p.
pod біля (біля назв місцевостей)
p.
podług за
p.
policja поліція
P.
Polska Польща
p.
poręka порука
p.
powiat повіт
p.
prezydia президія
p.
przez через
p.
przysiółek виселок
P.
przystanek (топ.) зупинка (залізнична)
p.
pułk полк
p.
punkt пункт (закону, правил)
P.
wydział pracy і opieki społecznej (адм. воєв.) відділ праці і соціальної опіки
PAA
Polska Agencja Agrarna [і Ogólna Informacja] Польське аграрне агентство [і загальна інформація]
pac, p. а. с.
pułk artylerii ciężkiej полк важкої артилерії
PAIH
Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Польсько-американська торговельна палата
pal.
palacz опалювач
PAL
Polska Akademia Literatury Польська академія літератури
pał.
pałac палац, pałacowy палацовий
РАМ
Polska Agencja Morska Польське морське агентство
PAML
Polska Akademicka Młodzież Ludowa Польська студентська народна молодь
PAMP
Polska Agencja Medycyny Popularnej [i Społecznej] Польське агентство популярної [і соціальної] медицини
p. a. n.
pułk artylerii najcięższej полк надпотужної артилерії
panc.
pancerny броньовий
państw.
państwowy державний
Pap.
papiernia (топ.) паперова фабрика
pap.
papierowy паперовий
PAP
Polska Agencja Publicystyczna Польське публіцистичне агентство
pap, p. а. p.
pułk artylerii polowej полк польової артилерії
p. a. pl.
pułk artylerii przeciwlotniczej полк зенітної артилерії
par.
paragraf параграф
par.
parowy паровий
PAR
Polska Agencja Reklamy Польське агентство реклами
part.
partia партія, partyjny партійний
pas.
pasaż пасаж
PAST
Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna Польська акціонерна телефонна спілка
PAT
Polska Agencja Telegraficzna Польське телеграфне агентство
PAU
Polska Akademia Umiejętności Польська академія наук
paźdź.
październik жовтень
PB
publiczne bezpieczeństwo публічна безпека
PBK
Polski Bank Komunalny Польський комунальний банк
PBK
Polski Bank Krajowy Польський крайовий банк
PBK
Polski Biały Krzyż Польський Білий хрест
PBR
Polski Bank Rolny Польський сільськогосподарський банк
PBZ
Powszechny Bank Związkowy Загальний спілковий банк
p. c.
postępowanie cywilne цивільний процес
PC
(телегр.) телеграфне повідомлення про доручення
PCD
(телегр.) термінове телеграфне повідомлення про доручення
PCK
Polski Czerwony Krzyż Польський Червоний хрест
PCP
(телегр.) поштове повідомлення про доручення
pdk
podkomisarz підкомісар
PDL
Polski dom ludowy Польський народний дім
pdłg.
podług за
pdm
przedmieście передмістя
PDUW
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych Польська дирекція взаємного страхування
ped.
pedagogiczny педагогічний
PEN
Polski Eksport Naftowy Польський нафтовий експорт
pepesiak
członek Polskiej Partii Socjalistycznej член Польської соціалістичної партії
perf.
perfumeryjny парфюмерний
pers.
personalny персональний
pertr.
pertraktacje переговори
p. f.
pod firmą під фірмою
pf.
poufnie конфіденціально
PFB
Państwowy Fundusz Budowlany Державний будівельний фонд
PFP
Powiatowy Fundusz Pracy Повітовий фонд праці
pg.
podług за
p. g.
przez grzeczność (канц.) через ввічливість
PG
Prokuratoria Generalna Генеральна прокуратура
PH
przemysł i handel промисловість і торгівля
PH
wydział przemysłowy (адм. воєв.) промисловий відділ
PHA
sprawy administracji przemysłowej (адм. воєв.) справи промислової адміністрації (в промисловому відділі)
PHD
sprawy przemysłu drobnego, ludowego i domowego (адм. воєв.) справи дрібної, народної і домашньої промисловості (в промисловому відділі)
PHG
sprawy gospodarczo-przemysłowe (адм. воєв.) економічно-промислові справи (в промисловому відділі)
PHI
sprawy instruktora korporacji przemysłowych (адм. воєв.) справи інструктора промислових корпорацій (в промисловому відділі)
PHK
sprawy kotłów parowych (адм. воєв.) справи парових котлів (в промисловому відділі)
PHO
sprawy instytucji, organizacji і zrzeszeń, służących celom przemysłu i handlu (адм. воєв.) справи установ, організацій і об'єднань для промисловості й торгівлі (у промисловому відділі)
PHP
sprawy współdziałania z organami inspekcji pracy (адм. воєв.) справи співробітництва з органами інспекції праці (у промисловому відділі)
PHS
sprawy statystyki przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (адм. воєв.) справи статистики промислових і торговельних підприємств (у промисловому відділі)
PHU
sprawy pomocy і ułatwień dla przemysłu i handlu (адм. воєв.) справи помочі і полегшень для промисловості й торгівлі (у промисловому відділі)
p. І.
powinszowanie imienin (канц.) побажання з нагоди іменин
PID
Państwowy Instytut Dentystyczny Державний зуболікарський інститут
piech.
piechota піхота
piek.
piekarz пекар, piekarnia пекарня, piekarski пекарський
pien.
pieniądze гроші
PiH
przemysł і handel промисловість і торгівля
pil.
pilot пілот
PIM
Państwowy Instytut Meteorologiczny Державний метеорологічний інститут
P. Inw.
oddział spraw inwalidów wojennych (адм. воєв.) відділ справ інвалідів війни
pinsp.
podinspektor підінспектор
pion.
pionier піонер
PIP
Państwowy Instytut Pedagogiczny Державний педагогічний інститут
pis.
pisanie писання
pist.
pistolet пістолет
PiT
poczta i telegraf пошта i телеграф
PIWF
Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego Державний інститут фізичного виховання
pk, p. k.
postępowanie karne кримінальний процес
p. kaw.
pułk kawalerii полк кавалерії
PKIO
Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich Польський комітет олімпійських ігор
PKKO
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności Повітова комунальна ощадна каса
PKKP
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Польська крайова позикова каса
PKL
Polski Klub Literacki Польський літературний клуб
PKN
Polski Komitet Narodowy Польський національний комітет
PKO
Pocztowa Kasa Oszczędności Поштова ощадна каса
pko, p-ko
przeciwko проти
pkom.
podkomisarz підкомісар
PKOP
Państwowa Komisja Ochrony Przyrody Державна комісія охорони природи
PKP
Polski Korpus Posiłkowy Польський допоміжний корпус
PKP
Polskie Koleje Państwowe Польські державні залізниці
PKPD
Polski Komitet Pomocy Dzieciom Польський комітет помочі дітям
PKPP
Powiatowa komenda Policji Państwowej Повітова команда державної поліції
PKPU
Polska Konfederacja Pracowników Umysłowych Польська конфедерація розумових працівників
PKR
Polska Kasa Rządowa Польська урядова каса
PKS
Powiatowa Kasa Spółdzielcza Повітова кооперативна каса
pkt
punkt пункт
PKU
Powiatowa komenda uzupełnień Повітове командування поповнень
PKWF
Państwowe Kursy Wychowania Fizycznego Державні курси фізичного виховання
PKZ
Powiatowa Kasa Zaliczkowa Повітова авансова каса
pl.
pilny терміновий
pl.
plac площа
pl.
pluton взвод
plac.
placówka вартовий пост
pl. art. pułk.
pluton artylerii pułkowej взвод полкової артилерії
Pl. ćw.
plac ćwiczeń (військ.) площа для навчання
pleb.
plebania парафіальний дім
PLL
Polskie Linie Lotnicze [«Lot»] Польські авіаційні лінії [«Літ»]
p. lotn.
pułk lotniczy авіаційний полк
PLPN
Polska Liga Piłki Nożnej Польська футбольна ліга
Pltchn.
politechnika політехніка
plut.
pluton взвод, plutonowy взводний
plut. art.
pluton artylerii взвод артилерії
pł.
płatny для оплати
pł.
płótno полотно
płk
pułkownik полковник
płk. dypl.
pułkownik dyplomowany дипломований полковник
płk. pil.
pułkownik pilot полковник-пілот
płk. s. s.
pułkownik w stanie spoczynku полковник у відставці
płn
północ північ, północny північний
płnc
północ північ, północny північний
płnm
pełnomocnik уповноважений
płuc.
płucny легеневий
P. m.
pro memoria (лат., канц.) для пам'яті
PMS
Państwowy Monopol Spirytusowy Державна спиртна монополія
PMS
Polska Macierz Szkolna Польська шкільна матиця
PMS
Polski Monopol Solny Польська соляна монополія
PMT
Polski Monopol Tytoniowy Польська тютюнова монополія
PMZ
Państwowy Monopol Zapałczany Державна сірникова монополія
PN
Park Narodowy Національний парк
p. n.
patrz niżej дивись нижче
pn., p. n.
pod nazwą під назвою
Pn
poniedziałek понеділок
PN
przemysł naftowy нафтова промисловість
p-ni
pani пані
p. N. R.
powinszowanie Nowego Roku (канц.) побажання з нагоди нового року
PO
oddział opieki społecznej і pośrednictwa pracy (адм. воев.) відділ соціальної опіки і посередництва праці
p. о.
pełniący obowiązki виконуючий обов'язки
POA
sprawy ogólnej organizacji і nadzoru (адм. воєв.) справи загальної організації і нагляду (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pob.
poborowy призовник
POB
sprawy opieki nad dzieckiem i matką (адм. воєв.) справи опіки над дитиною і матір'ю (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
РОС
sprawy opieki nad dorosłymi (адм. воєв.) справи опіки над дорослими (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pocz.
poczta пошта
pocz. pol.
poczta polowa польова пошта
poczt.
pocztowy поштовий
POD
sprawy pośrednictwa pracy (адм. воєв.) справи посередництва праці (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
podk.
podkomisarz підкомісар
podkom.
podkomisarz підкомісар
podł.
podług за
podm.
podmiejski підміський
podof.
podoficer підофіцер
podsekr.
podsekretarz підсекретар, podsekretariat підсекретаріат
podurz.
podurzędnik нижчий урядовець
podw.
podwyżka підвищення
POE
sprawy walki z bezrobociem (адм. воєв.) справи боротьби з безробіттям (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pogr.
pogrzeb похорон, pogrzebowy похоронний
pok.
pokost оліфа
pok.
pokój кімната pokojowy кімнатний
pokr.
pokrewny споріднений
pol.
policja поліція
pol.
polowy польовий
pol.
polski польський
polec.
polecenie доручення, polecony (пошт.) рекомендований
polic.
policjant поліцай, policyjny поліцейський
policj.
policjant поліцай
polit.
politechnika політехніка
polit.
polityczny політичний
Pol. P.
Policja Państwowa державна поліція
pol. polit.
policja polityczna політична поліція
Polzawid
Polski Związek Artystów Widowiskowych Польська спілка артистів сцени
poł
południe південь
Pom.
pomnik (топ.) пам'ятник
pom.
pomocnik помічник, pomocniczy допоміжний
pop.
popołudnie пополудні
popoł
popołudnie пополудні
popr.
poprawczy виправний
por.
poręka порука
por.
porównaj порівняй
por.
porucznik поручик
porz.
porządkowy порядковий
pos.
poseł посол, депутат
posp.
pospolity звичайний
Pos. Pol.
Poselstwo Polskie Польське посольство
post.
postanowienie постанова
post.
posterunek пост, постерунок (поліції), posterunkowy постерунковий
poster.
posterunkowy постерунковий
Post. gr.
Posterunek graniczny прикордонний пост
Post. P. P.
posterunek policji państwowej постерунок державної поліції
pośr.
pośrednictwo посередництво
pośr. pr.
pośrednictwo pracy посередництво праці
Pot.
potok (топ.) потік
Potz., p. o. t. z.
po odczytaniu — tak zeznałem після прочитання — згоден (формулювання в кінці протоколу)
POW
Polska Organizacja Wojskowa Польська військова організація
pow.
powiat повіт, powiatowy повітовий
pow.
powieść повість
pow.
powszechny загальний
pow.
powyższy вище[згаданий]
Pow. Kmda
powiatowa komenda повітова команда
Pow. Kom. P. P.
Powiatowa komenda Policji Państwowej повітова команда державної поліції
Pow. K-t
powiatowy komitet повітовий комітет
pow. miej.
powiat miejski міський повіт
powsz.
powszechny загальний
poz.
poziom рівень
poz.
pozycja (юр.) позиція, пункт
poż.
pożarny пожежний
półn.
północ північ, północny північний
półw.
półwysep півострів
Pp., P. p., pp.
panowie панове
Pp., pp.
państwo панство
PP
Partia Pracy Партія праці
PP
Policja Państwowa державна поліція
pp
popołudnie пополудні
PP
Praca Polska Польська праця (назва об'єднання професійних спілок)
pp.
proszę pomówić (канц.) прошу поговорити
pp., р. р.
pułk piechoty полк піхоти
PPA
punkt pomiarów akustycznych (військ.) пункт акустичних спостережень
PPLK
Polska Powszechna Loteria Klasowa Польська загальна класова лотерея
p. pł.
popołudnie пополудні
ppł.
półpłótno напівполотно
ppłk
podpułkownik підполковник
ppłk dypl.
podpułkownik dyplomowany дипломований підполковник
PPO
punkt pomiarów optycznych (військ.) пункт оптичних спостережень
p. pol.
policja polityczna політична поліція
ppor.
podporucznik підпоручик
PPP
Pogotowie Patriotów Polskich Готовність польських патріотів
PPP
posterunek Policji Państwowej постерунок державної поліції
PPRŚ
Polska Partia Robotnicza Śląska Польська робітнича партія Сілезії
PPS
Polska Partia Socjalistyczna Польська соціалістична партія
PPSD
Polska Partia Socjal-Demokratyczna Польська соціал-демократична партія
PPS Lew.
Polska Partia Socjalistyczna Lewica Польська соціалістична партія лівиця
PPS Praw.
Polska Partia Socjalistyczna Prawica Польська соціалістична партія правиця
PPTT
Polska Poczta, Telegraf i Telefon Польська пошта, телеграф і телефон (назва підприємства зв'язку)
ppułk.
podpułkownik підполковник
p. r.
patrz również дивись також
PR
Polskie Radio Польське радіо (назва підприємства)
pr.
praca праця, pracownik працівник
pr.
prasa преса
pr.
prawo право
pr.
prywatny приватний
PR
Przysposobienie Rolnicze Сільськогосподарська підготовка
PR
(телегр.) рекомендовано поштою
prac.
pracownia майстерня, робоче приміщення; pracownik працівник; pracujący трудящий
pracod.
pracodawca роботодавець
prac. um.
pracownik umysłowy розумовий працівник
pras.
prasowy пресовий
praw.
prawodawstwo законодавство, prawniczy юридичний
praw.
prawosławny православний
prez.
prezes голова, prezydent президент, prezydium президія, prezydialny президіальний
Prez. Dyr. Pol.
Prezydium Dyrekcji Policji президія Дирекції поліції
Prez. min.
prezydent ministrów прем'єр-міністр
PRM
Prezydium Rady Ministrów президія Ради міністрів
prob.
probostwo парафія
proc.
procent процент
Proch.
prochownia (топ.) склад пороху
prod.
produkcja продукція, виробництво; produkt продукт, виріб
prof.
profesor професор
prof. nadzw.
profesor nadzwyczajny надзвичайний професор
prof. zw.
profesor zwyczajny звичайний професор
proj.
projekt проект, projektowany проектований
prok.
prokuratura прокуратура, prokurator прокурор
prok.
prokurent уповноважений (торговельної фірми)
Prok. S. N.
prokurator Sądu Najwyższego прокурор Найвищого суду
prol.
proletariat пролетаріат, proletariacki пролетарський
prot.
protokół протокол
prow.
prowadzić вести
prow.
prowincja провінція
prow.
prowizor провізор
prow. farm.
prowizor farmacji провізор фармації
Pr. o wykr.
prawo o wykroczeniach закон про порушення
Pr. R. P.
prezydent Rzeczypospolitej президент Речі Посполитої
prs.
perski перський, іранський
Pr. S. N.
prokurator Sądu Najwyższego прокурор Найвищого суду
pryw.
prywatny приватний
prz.
przemysł промисловість, przemysłowy промисловий
prz.
przysposobienie підготовка
przedm.
przedmieście передмістя
przedp.
przedpołudnie перед полуднем
przeds.
przedsiębiorstwo підприємство, przedsiębiorca підприємець
przekł.
przekład переклад
przem.
przemysł промисловість, przemysłowy промисловий
przen.
przenośnie в переносному значенні
przep.
przepis (юр.) правила, інструкція
przep. wprow.
przepis wprowadzający вступні правила
przest.
przestępstwo злочин, przestępca злочинець
przestrz.
przestrzeganie дотримання
przew.
przewodniczący голова
przędz.
przędzalnia прядильня
przod,
przodownik пшодовник (поліції)
przyb.
przybor прилад
przybr.
przybrany прийомний, названий (батько)
przyn.
przynależność належність
przyp.
przypisek дописка
przyr.
przyrodniczy природничий
przyr. hum.
przyrodniczo-humanistyczny природничо-гуманітарний
przys.
przysiółek висілок
przyt.
przytoczny згаданий
PS
post scriptum (лат., канц.) дописка
ps.
pseudonim псевдонім
p. sap. kol.
pułk saperów kolejowych полк залізничних саперів
pseud.
pseudonim псевдонім
PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe Польська народна партія
PSMK
Polskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet Польське об'єднання молодих жінок
p. s. p.
pułk saperów polowych полк польових саперів
PST
Polska [Akcyjna] Spółka Telefoniczna Польська [акціонерна] телефонна спілка
p. str. kon.
pułk strzelców konnych полк кінних стрільців
psych,
psychiczny психічний, psychiatra психіатр
PSZ
Polskie Siły Zbrojne Польські збройні сили
p. szwol.
pułk szwoleżerów полк легкої кавалерії
PT
pleno titulo (лат., канц.) із збереженням необхідних титулів (звертання на початку листа)
pt, p. t.
pod tytułem під заголовком
PTCK
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża Польське товариство Червоного хреста
РТЕ
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Польське економічне товариство
РТЕ
Polskie Towarzystwo Emigracyjne Польське еміграційне товариство
РТЕ
Polskie Towarzystwo Eugeniczne Польське євгенічне товариство
PTF
Polskie Towarzystwo Filologiczne Польське філологічне товариство
PTG
Polskie Towarzystwo Geologiczne Польське геологічне товариство
PTH
Polskie Towarzystwo Historyczne Польське історичне товариство
PTK
Podolskie Towarzystwo Krajoznawcze Подільське краєзнавче товариство
PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Польське етнографічне товариство
PTN
Poleskie Towarzystwo Naukowe Поліське наукове товариство
PTPOW
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny Польське товариство помочі жертвам війни
PTR
Polskie Towarzystwo Radiotechniczne Польське радіотехнічне товариство
PU
oddział ubezpieczeń społecznych (адм. воєв.) відділ соціального страхування
PU
przypisek urzędowy урядова дописка
PUA
sprawy ubezpieczeń od wypadków (адм. воєв.) справи страхування від нещасних випадків (у відділі соціального страхування)
publ
publiczny публічний
PUC
sprawy ubezpieczeń na wypadek choroby (адм. воєв.) справи страхування на випадок хвороби (у відділі соціального страхування)
PUK
Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny Загальний університет заочного навчання
PUKU
Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń Державне управління контролю страхування
p. uł.
pułk ułanów полк уланів
pułk.
pułkownik полковник, pułkowy полковий
pułk. dypl.
pułkownik dyplomowany дипломований полковник
PUPP
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy Державне управління посередництва праці
pust.
pustkowie пустир
PUWF
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego [i Przysposobienia Wojskowego] Державне управління фізичного виховання [і військової підготовки]
PUWF і PW
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Державне управління фізичного виховання і військової підготовки
PUWFPW
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Державне управління фізичного виховання і військової підготовки
PUZ
Państwowy Urząd Zbożowy Державне зернове управління
PUZAPP
Państwowy Urząd Zakupów Artykułów Pierwszej Potrzeby Державне управління закупівлі продуктів першої необхідності
p. w.
patrz wyżej дивись вище
PW
Przysposobienie Wojskowe військова підготовка
PWK
Powszechna Wystawa Krajowa Загальна крайова виставка
p. w. kol.
pułk wojsk kolejowych полк залізничних військ
PWKS
Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych Державне видавництво шкільних книжок
Pw. ł.
przewóz łodziami (топ.) переправа човнами
Pw. m.
przewóz motorowy (топ.) моторизована переправа
p-wo
państwo держава
Pw. p.
przewóz parowy (топ.) парова переправа
PWPW
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych Державна друкарня цінних паперів
PWWF
przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne військова підготовка і фізичне виховання
p. wyż.
patrz wyżej дивись вище
PZ
Poale Zion (євр.) Поале-сіон (політична партія)
PZ
Pomoc Zimowa [Bezrobotnym] зимова поміч [безробітним]
PZAP
Polski Związek Artystów Plastyków Польська спілка художників
PZB
Pomoc Zimowa Bezrobotnym зимова поміч безробітним
PZG
Państwowe Zakłady Graficzne Державні графічні підприємства
PZK
Polski Związek Kolarski Польська спілка велосипедистів
PZK
Polski Związek Kolejarzy Польська спілка залізничників
PZL
Polski Związek Lekkoatletyczny Польська легкоатлетична спілка
PZMW
Polski Związek Myśli Wolnej Польська спілка вільної думки
PZN
Polski Związek Narciarski Польська лижна спілка
PZO
Powszechne Zakłady Odzieżowe Загальні швейні підприємства
P. Z. Obr. Drz.
Państwowe Zakłady Obróbki Drzewa Державні деревообробні підприємства
PZP
Polski Związek Pracowników… Польська спілка працівників… (перші слова назви професійної спілки)
PZPM
Polski Związek Przemysłowców Metalowych Польська спілка підприємців металевої промисловості
PZPN
Polski Związek Piłki Nożnej Польська футбольна спілка
PZS
Polskie Zjednoczenie Spirytusowe Польське спиртне об'єднання
PZTS
Polski Związek Towarzystw Strzeleckich Польська спілка стрілецьких товариств
PZTT
Polski Związek Towarzystw Turystycznych Польська спілка туристичних товариств
PZUW
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Загальна установа взаємного страхування
PZW
Państwowy Zarząd Wodny Державне водне управління
PZZ
Polski Związek Zawodowy… Польська професійна спілка… (перші слова назви професійної спілки)
P. ż.
przystań żeglugi (топ.) пристань судноплавства


R
r.
radca радник
r.
ramię (канц.) — z r. z ramienia за дорученням, від імені
r.
ranga ранг, чин
r.
recte (лат.) правильно
R.
Reaumur Реомюр (біля градусів температури)
R
reparacyjny (військ.) ремонтний
r.
rezerwa резерв, запас
R
roboczy [oddział] (військ.) робочий [відділ]
r.
robotnik робітник
r.
rok рік
R.
rubel карбованець
R.
ruiny (топ.) руїни
R
wydział rolnictwa (адм. воєв.) відділ сільського господарства
rab.
rabat знижка
rab.
rabin рабин
rach.
rachunek рахунок, rachunkowy рахунковий
radz.
radziecki радянський
raf.
rafineria… завод рафінування… (завод перегонки…); rafinacja рафінування, очистка, перегонка
raf. spir.
rafineria spirytusu завод очистки спирту
rap.
raport рапорт
rap. syt.
raport sytuacyjny рапорт про становище
rat.
ratunkowy рятунковий
R/b
rachunek bieżący поточний рахунок
r. b.
rok bieżący цей рік
r. d.
raport dzienny щоденний рапорт
Rdj.
radiostacja (топ.) радіостанція
real.
realny реальний
realn.
realność нерухоме майно, звичайно будинок
red.
redukcja скорочення
red. odp.
redaktor odpowiedzialny відповідальний редактор
ref.
referat реферат (відділ установи); referent референт
ref. hist.
referat historyczny історичний реферат
ref. mat. sap.
referat materiałów saperskich реферат саперних матеріалів
ref. org.
referat organizacyjny організаційний реферат
ref. pośr. pr.
referat pośrednictwa pracy реферат посередництва праці
reg.
regent регент, regencja регентство
rej.
rejon район, rejonowy районний
rej. int.
rejon intendantury район інтендантури
rel.
relacja звіт
rel.
religia релігія
Rep.
republika республіка
Rep. Sow.
Republika Sowietów Радянська Республіка
reskr.
reskrypt розпорядження
rest.
restauracja ресторан
rew.
rewident ревізор, rewizor ревізор
rew.
rewolucja революція, rewolucyjny революційний
rez.
rezerwa резерв, запас
rezyd.
rezydencja резиденція
RH
rejestr handlowy торговельний реєстр
rk, r-k
rachunek рахунок
r-ki
rachunki рахунки
r. k. m.
ręczny karabin maszynowy ручний кулемет
RKS
Robotniczy Klub Sportowy Робітничий спортивний клуб
RL
oddział leśnictwa (адм. воєв.) відділ лісництва
RLG
sprawy zagospodarowania i obrony lasów, niestanowiących własności państwa (адм. воєв.) справи лісового господарства і охорони недержавних лісів (у відділі лісівництва)
RLŁ
sprawy łowiectwa (адм. воєв.) справи мисливства (у відділі лісівництва)
RLO
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у відділі лісівництва)
RLR
sprawy leśnictwa, związane z zagadnieniami naprawy ustroju rolnego (адм. військ.) справи лісівництва, зв'язані з аграрною реформою (у відділі лісівництва)
RM
Rada miejska міська рада
RM
Rada Ministrów Рада міністрів
RMA
Radykalna Młodzież Akademicka Радикальна студентська молодь
R. Min.
Rada Ministrów Рада міністрів
RNP
Rada Narodowa Polek Національна рада полячок
rob.
robota праця, робота; robotnik робітник, robotniczy робітничий, roboczy робочий
rol.
rolniczy сільськогосподарський, аграрний
ROP
Rada Obrony Państwa Рада оборони держави
ros.
rosyjski російський
rotm.
rotmistrz ротмістр
roz.
rozdział розділ
rozb.
rozbiórka розбирання
rozgł.
rozgłos відо́мість, популярність
rozj.
rozjemczy роз'ємний, арбітражний
rozk.
rozkaz наказ
rozlew.
rozlewnia розливня
rozp.
rozporządzenie розпорядження
rozp. min.
rozporządzenie ministra розпорядження міністра
rozp. min. op. sp.
rozporządzenie ministra opieki społecznej розпорядження міністра соціальної опіки
rozpr.
rozprzedzielający (військ.) розводящий
rozw.
rozwój розвиток
RP
(телегр.) відповідь оплачена
RP
Rodzina Policyjna Поліцейська родина (назва організації)
RP
Rzeczpospolita Річ Посполита
RPB
oddział budowlany (адм. воєв.) будівельний відділ
RPBA
sprawy administracyjno-budowlane (адм. воєв.) адміністраційно-будівельні справи (в будівельному відділі)
RPBB
sprawy budowy і konserwacji gmachów państwowych (адм. воєв.) справи будівництва і консервування державних будинків (у будівельному відділі)
RPBG
sprawy zarządu gmachów państwowych (адм. воєв.) справи управління державними будинками (у будівельному відділі)
RPBI
sprawy instalacji (адм. воєв.) справи монтажу обладнання (у будівельному відділі)
RPBL
sprawy inspekcji budowlanej (адм. воєв.) справи будівельної інспекції (у будівельному відділі)
RPBU
sprawy urbanistyczne (адм. воєв.) справи будівництва міст (у будівельному відділі)
RPD
(телегр.) термінова відповідь оплачена
RPD
oddział drogowy (адм. воєв.) шляховий відділ
RPDF
sprawy Centralnego Funduszu Drogowego (адм. воєв.) справи Центрального шляхового фонду (в шляховому відділі)
RPDK
sprawy utrzymania і konserwacji dróg і mostów, utrzymywanych z funduszów państwowych (адм. воєв.) справи утримання в належному стані і консервування шляхів та мостів, які є на державному бюджеті (в шляховому відділі)
RPDM
sprawy budowy mostów (адм. воєв.) справи будівництва мостів (у шляховому відділі)
RPDR
sprawy samochodowe і kontroli ruchu (адм. воєв.) справи автомашин і автоінспекції (у шляховому відділі)
RPDS
sprawy dróg samorządowych (адм. воєв.) справи шляхів, які є на бюджеті органів самоврядування (у шляховому відділі)
RPO
oddział ogólno-techniczny (адм. воєв.) загально-технічний відділ
RPOE
sprawy elektryczne (адм. воєв.) електричні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOF
sprawy turystyczne (адм. воєв.) туристичні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOG
sprawy grobownictwa wojennego (адм. воєв.) справи військових могил (у загальнотехнічному відділі)
RPOO
sprawy ogólno-techniczne (адм. воєв.) загальнотехнічні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOP
sprawy pomiarowe (адм. воєв.) справи обмірювання (у загальнотехнічному відділі)
r. poprz.
rok poprzedni минулий рік
RPP
Rzeczpospolita Polska Річ Посполита Польська
R. Pr.
rozporządzenie Prezydenta розпорядження президента
RPW
oddział wodny (адм. воєв.) водний відділ
RPWI
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у водному відділі)
RPWM
sprawy melioracyjne (адм. воєв.) меліораційні справи (у водному відділі)
RPWP
sprawy wodno-prawne (адм. воєв.) водно-юридичні справи (у водному відділі)
R. P. W. Rz.
sprawy regulacji rzek (адм. воєв.) справи регулювання річок (у водному відділі)
RR
oddział rolnictwa (адм. воєв.) сільськогосподарський відділ
RRA
sprawy gospodarstwa rolnego і przemysłu rolniczego (адм. воєв.) справи економіки сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (у сільськогосподарському відділі)
RRB
sprawy melioracji rolnej і torfiarni (адм. воєв.) справи меліорації землі і торфорозробок (у сільськогосподарському відділі)
RRC
sprawy wytwórczości roślinnej і ochrony roślin (адм. воєв.) справи продукції і охорони рослин (у сільськогосподарському відділі)
RRD
sprawy hodowli zwierząt ze stanowiska gospodarczego (адм. воєв.) справи економіки тваринництва (у сільськогосподарському відділі)
RRE
sprawy instytucji, organizacji, zrzeszeń i przedsięwzięć służących celom gospodarstwa rolnego (адм. воєв.) справи установ, організацій, об'єднань і заходів зв'язаних з сільським господарством (у сільськогосподарському відділі)
RRF
sprawy współdziałania z innemi wlaściami w sprawach naprawy ustroju rolnego (адм. воєв.) справи співробітництва з іншими властями в зв'язку з аграрною реформою (у сільськогосподарському відділі)
RRG
sprawy statystyki rolniczej (адм. воєв.) справи сільськогосподарської статистики (у сільськогосподарському відділі)
RRH
sprawy rybactwa (адм. воєв.) справи рибальства (у сільськогосподарському відділі)
r. sąd.
radca sądowy судовий радник
RSK
Rada Szkolna Krajowa Крайова шкільна рада
RSM
Rada Szkolna Miejska Міська шкільна рада
RSO
Rada Szkolna Okręgowa Окружна шкільна рада
RSO
(укр.) Руська селянська організація
r. spraw.
rok sprawozdawczy звітний рік
RSRK
(укр.) Ревізійний союз руських кооперативів
RSUK
(укр.) Ревізійний союз українських кооперативів
R. Sz.
(укр.) «Рідна школа»
R. u.
rozporządzenie [Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą] ustawy розпорядження [президента Речі Посполитої, що діє] як закон
r. ub.
rok ubiegly минулий рік
rub.
rubel карбованець
rub.
rubryka графа
rubr.
rubryka графа
rum.
rumuński румунський
r. w.
rozporządzenie wykonawcze виконавче розпорядження
ryc.
rycina ілюстрація, гравюра
rys.
rysunek рисунок
r. z.
rok zeszły минулий рік
Rz.
Rzeczpospolita Річ Посполита
r. zał.
rok założenia рік заснування
rzecz.
rzeczywisty справжній
rzem.
rzemieślnik ремісник, rzemieślniczy ремісничий
rz. kat.
rzymo-katolik римо-католик
Rz. P.
Rzeczpospolita Polska Польська Річ Посполита
Rzpl.
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplita
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplta
Rzeczpospolita Річ Посполита


S
s.
siostra сестра (монахиня)
S.
sobota субота
S.
studnia (топ.) студня
s.
syn син
S
wydział samorządowy (адм. воєв.) відділ самоврядування
SA
sąd apelacyjny апеляційний суд
SA
spółka akcyjna акціонерна спілка
sam.
samochód автомашина, samochodowy автомобільний
samoch.
samochodowy автомобільний
sam. panc.
samochód pancerny бронемашина
Sam. ref. wojsk.
Samodzielny referat wojskowy Самостійний військовий реферат
sanat.
sanatorium санаторій
sanit.
sanitariusz санітар, sanitarny санітарний
sap.
saper сапер, saperski саперний
S. Ap.
sąd apelacyjny апеляційний суд
SAP
Stowarzyszenie Architektów Polskich Об'єднання польських архітекторів
sap. kol.
saper kolejowy залізничний сапер
S. Apr.
oddział aprowizacyjny (адм. воєв.) відділ постачання
sat.
satynowany сатинований (папір)
sąd.
sądowy судовий
sch.
schody сходи
S. Ch.
Stronnictwo Chłopskie Селянська партія
Schr.
schronisko (топ.) гірська туристична база
SD, s. d., s.-d.
socjał-demokracja соціал-демократія
SDKP i L
Socjał-Demokracja Królewstwa Polskiego i Litwy Соціал-демократія Польського королівства і Литви
SDL
Syndykat Dziennikarzy Lwowskich Синдикат львівських журналістів
s-do
saldo сальдо
SE
Syndykat Emigracyjny Еміграційний синдикат
sek.
sekretny секретний
sek.
sekunda секунда
sekc.
sekcja секція
sekr.
sekretarz секретар, sekretariat секретаріат
sekr.
sekretny секретний
sekr. okr.
sekretarz okręgowy окружний секретар
Sekr. Por. Pol. Org. Sp.
Sekretariat Porozumiewawczy Polskich Organizacji Społecznych Погоджувальний секретаріат польських громадських організацій
sem.
seminarium семінар
sen.
senator сенатор
sen.
senior (лат.) сеньйор, старший
ser.
seria серія
sez.
sezon сезон, sezonowy сезонний
SF
oddział samorządu i gospodarki komunalnej (адм. воєв.) відділ самоврядування і комунального господарства
SFB
sprawy finansów komunalnych (адм. воєв.) справи комунальних фінансів (у відділі самоврядування і комунального господарства)
SFG
sprawy komunalnej polityki gospodarczej (адм. воєв.) справи комунальної економічної політики (у відділі самоврядування і комунального господарства)
SG
sąd grodzki гродський суд
SG
Sztab Główny генеральний штаб
SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Головна школа сільського господарства
Sgł.
skład główny головний склад
SGM
Sąd grodzki miejski міський гродський суд
SGO
Sąd grodzki okręgowy окружний гродський суд
SGZ
Sąd grodzki ziemski земський гродський суд
SH
(укр.) «Сільський господар»
SHCZ
Spółka Handlowa Cukrowni Związkowych Торговельна спілка спілкових цукроварень
SI
oddział inspekcji samorządowej (адм. воєв.) відділ інспекції самоврядування
SID
Syndykat Interesentów Drzewnych Синдикат зацікавлених осіб деревної промисловості
sign.
signatura (лат.) сигнатура
sign.
signum (лат.) печать
sierż.
sierżant сержант
sk.
skarbowy фінансовий
sk.
skóra шкіра, skórzany шкіряний
s. k.
strzelcy konni кінні стрільці
ska, s-ka
spółka спілка
ska akc.
spółka akcyjna акціонерна спілка
skand.
skandynawski скандинавський
skł.
skład склад, składowy складовий
skórz.
skórzany шкіряний
skp.
skrzynka pocztowa поштова скринька
SKP
Stowarzyszenie Kupców Polskich Об'єднання польських купців
SKPP
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Polskich [Województw Południowo-Wschodnich] Об'єднання польських купців і промисловців [південно-східних воєводств]
skr.
skrót скорочення
SL
Stronnictwo Ludowe Народна партія
sł.
słuchacz слухач, студент
sł.
służący слуга
sł. śl.
służba śledcza слідча служба
słuch.
słuchacz слухач, студент
służb,
służbowy службовий
Sm.
smolarnia (топ.) смолярня
SM
spółdzielnia mleczarska молочарський кооператив
smol.
smolarnia смолярня
SN
Sąd Najwyższy Верховний суд
SN
Stronnictwo Narodowe Національна партія
SND
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Національно-демократична партія
SNP
Szkoła Nauk Politycznych Школа політичних наук
SO
Sąd okręgowy окружний суд
soc.
socjalizm соціалізм, socjalistyczny соціалістичний
SOC
Sąd okręgowy cywilny окружний цивільний суд
soc. dem.
socjał-demokracja соціал-демократія
sod.
sodowy содовий
SOK
Sąd okręgowy karny окружний кримінальний суд
solid
solidarność солідарність
SOM
Stowarzyszenie Opieki [nad Niezatrudnioną] Młodzieżą Товариство опіки [над непрацюючою] молоддю
S. о. о.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sort.
sortownia сортувальня
sow.
sowiecki радянський
Sól.
salina (топ.) солеварня
s. p.
saperzy polowi польові сапери
SP
Sąd powiatowy повітовий суд
SP
Sąd pracy суд праці
sp.
sierpień серпень
sp.
spożywczy споживчий, харчовий
sp.
społeczny суспільний
sp.
spółdzielnia кооператив
sp.
spółka спілка
SP
Straż pożarna пожежна охорона
spa
spółka спілка
Sp. akc.
spółka akcyjna акціонерна спілка
spdk.
spadkobierca спадкоємець
spec.
specjalny спеціальний, specjalista спеціаліст
SPH
Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych Об'єднання торговельних представників
spir.
spirytus спирт, spirytusowy спиртний
spk.
spółka спілка
SPK
Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich Об'єднання працівників книгарень
sp. kom.
spółka komandytowa командитна спілка
SPN
Syndykat Przemysłu Naftowego Синдикат нафтової промисловості
społ.
społeczny суспільний, соціальний
spoż.
spożywczy споживчий
spół.
spółdzielnia кооператив
spółdz.
spółdzielnia кооператив, spółdzielczy кооперативний
spr.
sprawa справа
spr.
sprawdzone (канц.) провірено
spr.
sprawozdanie звіт
sprost.
sprostowanie спростовання
sp. wyd.
spółka wydawnicza видавнича спілка
sp. z n. o.
spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością спілка з необмеженою відповідальністю
sp. z ogr. odp.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sp. z ogr. por.
spółka z ograniczonym poręczeniem спілка з обмеженою порукою
sp. z o. o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
sp. z o. p.
spółka z ograniczonym poręczeniem спілка з обмеженою порукою
sp. z o. u.
spółka z odpowiedzialnemi udziałami спілка з відповідальними паями
s. r.
socjał-rewolucjonista соціал-революціонер
sr.
srebrny срібний
SRBW
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa Wojskowego Самостійний реферат військової безпеки
SRI
Samodzielny Referat Informacyjny Самостійний інформаційний реферат
SRW
Samodzielny Referat Wojskowy Самостійний військовий реферат
SS
oddział administracji samorządu (адм. воєв.) відділ адміністрації самоврядування
ss
sądy суди
SS
siostry сестри (монахині)
s. s.
stan spoczynku у відставці
SSI
inne sprawy samorządowe (адм. воєв.) інші справи самоврядування (у відділі адміністрації самоврядування)
S. S. Mił.
Siostry Miłosierdzia сестри-жалібниці (монаший орден)
SSN
sprawy nadzoru nad samorządem (адм. воєв.) справи нагляду над самоврядуванням (у відділі адміністрації самоврядування)
SSO
sprawy organizacji samorządu (адм. воєв.) справи організації самоврядування (у відділі адміністрації самоврядування)
SSP
sprawy podzialu terytorialnego (адм. воєв.) справи територіального розподілу (у відділі адміністрації самоврядування)
SSS
(укр.) Союз студентів-соціалістів
SSS
Stowarzyszenie samopomocy społecznej Об'єднання соціальної взаємодопомоги
St.
stacja станція
st.
stacjonowany (військ.) такий, що розміщений
St.
starostwo (топ.) староство
st.
starszy старший
ST
Stary Testament (бібл.) старий завіт
st.
stołeczny столичний
st.
stopień ступінь, ранг, чин
st.
student студент
st.
stulecie століття
st.
styczeń січень
stac.
stacja станція
Stan.
Stanisławów Станіслав (місто)
star.
starosta староста, starostwo староство
star.
starszy старший
star. gr.
starosta grodzki гродський (міський) староста, starostwo grodzkie гродське староство
stat.
statut статут
st. cyw.
stan cywilny громадянський стан
Std.
stodoła (топ.) стодола
st. k.
stacja kolejowa залізнична станція
st. kol.
stacja kolejowa залізнична станція
St. Mł. Pol.
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Об'єднання польської молоді
st. of.
starszy oficjał старший офіціал (службовець)
stol.
stolarz столяр
stoł.
stołeczny столичний
stow.
stowarzyszenie об'єднання, товариство
st. p.
stacja pocztowa поштова станція
stpl.
stempel штемпель, штамп
st. post.
starszy posterunkowy старший постерунковий
str.
strajk страйк, strajkujący страйкар
str.
stronica сторінка
str.
stronnictwo партія
str.
strumień (топ.) потік
str. kon.
strzelec konny кінний стрілець
Str. Nar.
Stronnictwo Narodowe Народна партія
strz.
strzelec стрілець, strzelecki стрілецький
Strz.
strzelnica (топ.) стрільбище
stud.
student студент, studencki студентський
SU
(укр.) Союз українок
sufr.
sufragan суфраган
SUK
(укр.) Союз українських купців
S. Ukr.
(укр.) Союз українок
SUNDO
(укр.) Секретаріат Українського націонал-демократичного об'єднання
SUP
Stowarzyszenie urzędników państwowych Об'єднання державних урядовців
SUPŻ
(укр.) Союз українських працюючих жінок
SUS
Stowarzyszenie urzędników skarbowych Об'єднання фінансових урядовців
SW
Süd-West (нім.) південний захід
S-wie
synowie сини
syg.
sygnatura (канц.) шифр
sygn.
sygnatura (канц.) шифр
syst.
system система
syt.
sytuacja становище, sytuacyjny ситуаційний
SZ
Siły Zbrojne збройні сили
SZ
Służba zdrowia служба здоров'я
sz.
szanowny шановний
Sz.
szyb (топ.) свердловина
szan.
szanowny шановний
szczeg.
szczegółowy детальний, szczególnie особливо
szer.
szeregowy рядовий
szew.
szewski шевський
szk.
szkoła школа, szkolny шкільний
szkl.
szklany скляний
szk. pow.
szkoła powszechna народна школа
szlif.
szlifiernia шліфувальня
Sz. nft.
szyb naftowy (топ.) нафтова свердловина
s. z. о. о.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością спілка з обмеженою відповідальністю
Sz. P.
szanowny pan шановний пан, szanowna pani шановна пані
szp.
szpital шпиталь
szp. ер.
szpital epidemiczny епідемічний шпиталь
sz. szt.
szef sztabu шеф штабу
szt.
sztab штаб
szt.
sztuka штука
Sztagen
Sztab generalny генеральний штаб
Szt. G.
Sztab generalny генеральний штаб
szums.
szumskizm шумськізм
szw.
szwadron ескадрон
szw.
szwedzki шведський
szw. c. k. m.
szwadron ciężkich karabinów maszynowych ескадрон важких кулеметів
szwl.
szwoleżer шволежер (легкий кавалерист)
szw. pion.
szwadron pionierów ескадрон саперів
szynk.
szynkarz шинкар


Ś
Ść. T.
ściśle tajne цілком таємно
śl.
śledczy слідчий
Śl.
śluza (топ.) шлюз
ślus.
ślusarz слюсар, ślusarski слюсарський
śm.
śródmieście середмістя
ś. p.
świętej pamięci святої пам'яті (померлий)
śr.
średni середній
śr.
średnica діаметр
Śr.
środa середа
środ.
środek середина
śródm.
śródmieście середмістя
św.
świadek свідок
św.
święty святий, święta свята


T
T
stacja telefoniczna (військ.) телефонна станція
T
tajne таємно
T
tartak (топ.) тартак (лісопильня)
T.
teatr театр
t.
teczka папка
t.
telegraf телеграф
t.
tom том
t
tona тонна
t.
towarzysz товариш
TA
towarzystwo akcyjne акціонерне товариство
tab.
tablica таблиця
tab.
tabor (військ.) обоз, taborowy обозний
tab.
tabula табула (іпотечна книга), tabularny табулярний
tabl.
tablica таблиця
taj.
tajne таємно
tamt.
tamtejszy тамтешній, в листуванні — ваш
tap.
tapicer оббивальник
targ.
targowy торговий
tart.
tartak тартак (лісопильня)
TC
(телегр.) перевірено весь текст телеграми
teatr.
teatralny театральний
techn.
technik технік, techniczny технічний
tekst.
tekstylny текстильний
tel.
telefon телефон
tel.
telegraf телеграф
teol.
teologiczny теологічний
ter.
terytoria територія, terytorialny територіальний
term.
termin термін, terminologia термінологія
Terp.
terpentyniarnia (топ.) скипидарний завод
TG
Towarzystwo Geologiczne Геологічне товариство
TG
Towarzystwo Ginekologiczne Гінекологічне товариство
TGS
Towarzystwo Gimnastyczne «Sokół» Гімнастичне товариство «Сокіл»
TGSS
(укр.) Товариство гімнастично-спортивне «Сокіл»
TGWM
Towarzystwo Gospodarcze Wschodniej Małopolski Економічне товариство Східної Малопольщі
THOL
Towarzystwo Historii Obrony Lwowa Товариство історії оборони Львова
THPN
Towarzystwo Handlowe Przemysłu Naftowego Торговельне товариство нафтової промисловості
tj
tajne таємно
t. j.
to jest тобто
TKM
Towarzystwo Kredytowe Miejskie Міське кредитне товариство
TKN
Towarzystwo Kursów Naukowych Товариство наукових курсів
TKZ
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Земське кредитне товариство
TL
Towarzystwo Lekarskie Лікарське товариство
tlf
telefon телефон
tlgr.
telegraf телеграф
tłum.
tłumaczenie переклад
TM
Teatr miejski Міський театр
TMH
Towarzystwo Miłośników Historii Товариство любителів історії
TMPL
Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa Товариство любителів минулого Львова
TN
Towarzystwo naukowe Наукове товариство
TNL
Towarzystwo Naukowe we Lwowie Наукове товариство у Львові
TNRG
Tymczasowa Naczelna Rada Gospodarcza Тимчасова верховна економічна рада
TNSŚ і W
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Товариство вчителів середніх і вищих шкіл
TNŚW
Towarzystwo Nauczycieli [Szkół] Średnich i Wyższych Товариство вчителів середніх і вищих [шкіл]
toal.
toaletowy туалетний
TOKW
Towarzystwo Obrony Kresów Wschodnich Товариство оборони східних кресів
ТОР
Towarzystwo Ochrony Przeciwgazowej Товариство протихімічної оборони
TOR
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
torf.
torfiarnia торфорозробка
tot.
totalizator тоталізатор
tow.
towar товар, towarowy товарний
tow.
towarzystwo товариство
tow.
towarzysz товариш
tow.
towarzyszący, (військ.) супровідний
Tow. Akc.
Towarzystwo akcyjne Акціонерне товариство
Tow. Nauk.
Towarzystwo naukowe Наукове товариство
Tow. O. R.
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
Tow. Os. Rob.
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
TOZP
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Товариство опіки над пам'ятками минулого
t. p.
tem podobny тим подібний
TP
Towarzystwo Prawnicze Юридичне товариство
TPBSP
Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych Товариство для підтримки будівництва народних шкіл
TPMA
Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej Товариство приятелів студентської молоді
TPN
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Товариство приятелів наук
TPO
Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze Пасічницько-городницьке товариство
Tr.
transformator (топ.) трансформатор
transp.
transportowy транспортний
TRI
Towarzystwo Robót Inżynieryjnych Товариство інженерних робіт
trsp.
transport транспорт, transportowy транспортний
TSK
Towarzystwo Straży Kresowej Товариство кресової охорони
TSL
Towarzystwo Szkoły Ludowej Товариство народної школи
t-stwo
towarzystwo товариство
tt.
towarzysze товариші
t. u.
taż ustawa цей же закон
TUR, Tur
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Товариство робітничого університету
tur.
turecki турецький
tur.
turystyczny туристичний
turb.
turbinowy турбінний
tut.
tutejszy місцевий, в листуванні — наш
TUZ
Towarzystwo Ubezpieczenia Zwierząt Товариство страхування тварин
TWK
Towarzystwo Wydawców Książek Товариство видавців книжок
two, t-wo
towarzystwo товариство
TWP
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Товариство взаємодопомоги
TWW
Towarzystwo Wiedzy Wojskowej Товариство військових знань
T. Wz. Ub.
Towarzystwo Wzajemnego Ubezpieczenia Товариство взаємного страхування
tyg.
tygodnik тижневик
tyg.
tygodniowo тижнево, в тиждень
tymcz.
tymczasowy тимчасовий
tys.
tysiąc тисяча
tyt.
tytoniowy тютюновий
t. z.
tak zwany так званий
t. z.
to znaczy тобто
t. zn.
to znaczy тобто
TZSP
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Товариство підтримки мистецтва
tzw., t. zw.
tak zwany так званий


U
u.
ustawa закон
Ub.
ubezpieczenie страхування, ubezpieczalnia страхове товариство
ub.
ubiegly минулий
ub.
ubiór одяг
ubezp.
ubezpieczalnia страхове товариство
ub. m.
ubiegly miesiąc минулий місяць
ub. r.
ubiegly rok минулий рік
Ub. Sp.
Ubezpieczalnia Społeczna Товариство соціального страхування
U. Cel.
urząd celny (топ.) митниця
UCK
(укр.) Український центральний комітет
ucz.
uczeń учень, uczenica учениця
udz.
udział пай
U. Gm.
urząd gminny (топ.) управа гміни
ugrup.
ugrupowanie угруповання
UHA
(укр.) Українська галицька армія
u. hdl.
ustawa handlowa торговельний закон
UIN
(укр.) Український науковий інститут
UJ
Uniwersytet Jagielloński Ягеллонський університет
UJK
Uniwersytet Jana Kazimierza Університет Яна Казіміра
u. k.
ustawa karna кримінальний закон
Ukr.
Ukraina Україна
ukr.
ukraiński український
UKTODI
(укр.) Українське товариство допомоги інвалідам
ul.
ulica вулиця
ultr.
ultramaryna ультрамарин
uł.
ułan улан
um.
umarł помер
um.
umowa договір
U. M. Ch.
(укр.) Українська молодь — Христові (назва свята)
UM і W
Urząd miar і wag Управління мір і ваг
umund.
umundurowanie обмундирування
umysł.
umysłowy розумовий
um. zb.
umowa zbiorowa колективний договір
UND
(укр.) Український народний дім
UNDO
(укр.) Українське національно-демократичне об'єднання
uniw.
uniwersytet університет
UNM
(укр.) Українське народне мистецтво
UNP
Unia Narodowo-Państwowa Національно-державна унія
UOS
Urząd opłat stemplowych Управління штемпельних оплат
u. o. s.
ustawa o opłatach stemplowych закон про штемпельні оплати
UOW
(укр.) Українська військова організація
up.
upoważnienie повноваження
UP
Urząd probierczy Пробірне управління
u. p.
ustawa prasowa закон про пресу
u. p.
ustawa przemysłowa промисловий закон
u. p. c.
ustawa postępowania cywilnego цивільно-процесуальний закон
u. p. k.
ustawa postępowania karnego кримінально-процесуальний закон
uprz.
uprzejmie ввічливо
UPSD
(укр.) Українська соціал-демократична партія
UPT
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. r.
ubiegly rok минулий рік
UR
Ukraina Radziecka Радянська Україна
Ur.
uroczysko (топ.) урочище
ur.
urodzony народжений
ur.
urolog уролог
urocz.
uroczysko урочище
urz.
urząd управління, управа, уряд; urzędnik урядовець
Urz. targ.
Urząd targowy торгова управа
Urz. śl.
Urząd śledczy слідче управління
urz. w.
urzędnik wojskowy військовий урядовець
Urz. Woj.
Urząd wojewódzki воєводське управління
urz. wojsk.
urzędnik wojskowy військовий урядовець
US
Ubezpieczalnia Społeczna Товариство соціального страхування
US
Urząd skarbowy фінансове управління
us.
ustawa закон
USA i MP
Urząd skarbowy akcyz i monopoli państwowych фінансове управління акцизів і державних монополій
USDP
(укр.) Українська соціал-демократична партія
USM
(укр.) Українська соціалістична молодь
USRP
(укр.) Українська соціалістично-радикальна партія
UST
(укр.) Українське спортивне товариство
ust.
ustawa закон
ust.
ustęp (юр.) абзац
ust.
ustrój лад
ust. bud.
ustawa budowlana будівельний закон
ust. kar.
ustawa karna кримінальний закон
ust. ost.
ustęp ostatni останній абзац
ust. prz.
ustawa przemysłowa промисловий закон
ust. przem.
ustawa przemysłowa промисловий закон
UTP
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. w.
ustawa wekslowa вексельний закон
uw.
uwaga примітка
UZ
Ukraina Zachodnia Західна Україна
uz.
uzupełnienie доповнення
uzbr.
uzbrojenie озброєння
UZS
Unia Związków Spółdzielczych Унія кооперативних спілок
uzup.
uzupelnienie доповнення
uzysk.
uzyskać отримати, добитися
uż. publ.
użyteczność publiczna публічне користування
użyt. publ.
użyteczność publiczna публічне користування


V
v.
vide (лат.) дивись
vid.
vidi (лат., канц.) бачив


W
w.
warta (військ.) варта
w.
wasz (канц.) ваш
W
watt ват
w.
wieczór вечір
w.
wiek століття
W.
wielki великий
W.
wielmożny вельможний
w.
wieś село
W.
wieża (топ.) вежа
W.
Urząd wojewódzki (топ.) воєводське управління
w.
wrzesień вересень
W
wtorek вівторок
w.
wyspa острів
W. Ag.
Warszawska Agencja Telegraficzna Варшавське телеграфне агентство
wal.
waluta валюта
walc.
walcowy вальцювальний
Wap.
wapniarnia (топ.) піч для випалювання вапна
war.
warowny укріплений
wart.
wartość вартість
wart.
wartowniczy сторожовий, вартовий
WBFP
Wojewódzkie biuro Funduszu Pracy Воєводське бюро Фонду праці
WBP
wydział bezpieczeństwa publicznego відділ публічної безпеки
W. Bryt.
Wielka Brytania Велика Британія
w.-burm.
wiceburmistrz заступник бургомістра
wchm.
wachmistrz вахмістр
wd.
wdowa вдова
Wdc.
wodociąg (топ.) водопровід, wodociągowy водопровідний
wdłg
według за
Wdsp.
wodospad (топ.) водопад
WE
Wasza Ekscelencja ваше превосходительство
wedł.
według за
W. Em.
Wasza Eminencja ваше преосвященство
wen.
weneryczny венеричний
wener.
weneryczny венеричний
wet.
weterynaria ветеринарія, weterynarz ветеринар, weterynaryjny ветеринарний
Wet.
wydział weterynaryjny (адм. воєв.) ветеринарний відділ
weter.
weterynaria ветеринарія, weterynarz ветеринар, weterynaryjny ветеринарний
wew.
wewnętrzny внутрішній
wewn.
wewnętrzny внутрішній
węg.
węgierski угорський
węg.
węglowy вугільний
WF, w. f.
wychowanie fizyczne фізичне виховання
W. F. i H. Szk.
wychowanie fizyczne i higiena szkolna фізичне виховання і шкільна гігієна
WF і PW
wychowanie fizyczne і przysposobienie wojskowe фізичне виховання і військова підготовка
wg, w/g
według за
WG
Wschodnia Galicja Східна Галичина
Wh
watt-godzina ват-година
wicepr.
wiceprezes заступник голови, wiceprezydent заступник президента
wiecz.
wieczór вечір
Wied.
wiedeński віденський
wielk.
wielkanocny великодній
więk.
większość більшість
więź.
więzienie в'язниця, więzień в'язень
WIG
Wojskowy Instytut Geograficzny Військовий географічний інститут
w. in.
wiele innych багато інших
WIN
Wojskowy Instytut Naukowy Військовий науковий інститут
WINW
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy Військовий науково-видавничий інститут
WIS
Wojskowy Instytut Sanitarny Військовий санітарний інститут
WKG
Wielka kwatera główna Верховна ставка
wkł.
wkład (фін.) пай, вклад
WKN
Wyższe Kursa Nauczycielskie Вищі вчительські курси
W. Kol.
wojska kolejowe залізничні війська
WKP
Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
WKS
Wojskowy Klub Sportowy Військовий спортивний клуб
wlk
wielki великий
wł.
władza влада
wł.
własny власний
wł.
własność власність, właściciel власник
wł.
włącznie включно
wł.
włoski італійський
właść.
właściciel власник
właść.
właściwie правильно
w/m
w miejscu тут, на місці
w. m.
wolne miasto вільне місто
wn.
weneryczny (військ.) венеричний
Wna
wielmożna вельможна
Wny
wielmożny вельможний
W. O.
Wielebny Ojciec преподобний отець
wod.
wodny водний
wodoc.
wodociągowy водопровідний
wog.
wogóle взагалі, разом
woj.
województwo воєводство, wojewódzki воєводський
woj.
wojsko військо, wojskowy військовий
wojew.
województwo воєводство, wojewódzki воєводський
Wojsk.
referat wojskowy (адм.) військовий реферат (староства)
wojsk.
wojskowy військовий
Wojsk.
wydział wojskowy (адм. воєв.) військовий відділ
woł.
wołyński волинський
woź.
woźny возьний
W. p.
wielki piec (топ.) доменна піч
W. P.
Wielmożny pan вельможний пан, Wielmożna pani вельможна пані
wpł.
wpłata внесок (грошовий)
w. pr.
wydział prezydialny президіальний відділ
w.-prez.
wiceprezes заступник голови
wr., w. r.
własną ręką власноручно
WR i OP
wyznania religijne i oświecenie publiczne віросповідання і публічна освіта
WROP
wyznania religijne i oświecenie publiczne віросповідання і публічна освіта
wsch.
wschód схід, wschodni східний
WSG i S
Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportu Військова школа гімнастики і спорту
WSH
Wyższa Szkoła Handlowa Вища торговельна школа
'WSHZ'
Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego Вища школа закордонної торгівлі
Wsk.
wodowskaz (топ.) водомір
wsp.
wspólnik спільник
wspwł.
współwłaściciel співвласник
wszechukr.
wszechukraiński всеукраїнський
WT
wojska taborowe обозні війська
W. u.
wykładnia ustawy інтерпретація закону
w. u.
wyższa uczelnia вищий учбовий заклад
WUG
Wyższy urząd górniczy Вище гірничне управління
wulk.
wulkanizacja вулканізація, wulkanizacyjny вулканізаційний
WUS
Wydawnictwo ustaw skarbowych Видавництво фінансових законів
W. w.
waluta wekslowa вексельна валюта
ww.
wewnętrzny (військ.) внутрішній
W. w.
wieża wodna (топ.) водонапірна башта
w/w
wyżej wymieniony вищезгаданий
WWK
Wojskowy wydział kolejowy Військовий залізничний відділ
W. W. Kol.
Wojskowy wydział kolejowy Військовий залізничний відділ
WW. OO.
Wielebni ojcowie преподобні отці
WW. PP.
Wielmożni panowie вельможні панове
WW. PP.
Wielmożni państwo вельможне панство
WWZZK
Wydział wykonawczy Związku Zawodowego Kolejarzy Виконавча президія Професійної спілки залізничників
wych.
wychowawczy виховний
wyd.
wydalony звільнений
wyd.
wydanie видання
wyd.
wydawnictwo видавництво, wydawniczy видавничий
wydz.
wydział відділ, президія, факультет
Wydz. В. P.
wydział bezpieczeństwa publicznego відділ публічної безпеки
wydz. chem.
wydział chemiczny хімічний факультет
Wydz. Kr.
Wydział Krajowy Крайова президія
Wydz. Sp. Polit.
wydział społeczno-polityczny суспільно-політичний відділ
Wydz. Śl.
wydział śledczy слідчий відділ
Wydz. Wojsk.
wydział wojskowy військовий відділ
Wydz. wyk.
wydział wykonawczy виконавча президія
wygł.
wygłosić прочитати (лекцію)
wyk.
wykonawczy виконавчий
wył.
wyłącznie виключно
wym.
wymieniony вищезгаданий
wyp.
wypadek випадок
wyr.
wyrób виріб
wyr. żel.
wyroby żelazne залізні вироби
wys.
wysoki високий
wys.
wysokość висота
wytw.
wytwórnia фабрика, завод
wyw.
wywiadowca розвідник, поліцейський агент
wyzn.
wyznanie віросповідання
wyż.
wyżej вище
wyż.
wyższy вищий
wyż. wym.
wyżej wymieniony вищезгаданий
w/z
w zastępstwie за
wzaj.
wzajemny взаємний
wzgl.
względnie відносно, точніше
w/zl.
wasze zlecenie (банк.) ваше доручення
WZMW
Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej Волинська спілка сільської молоді
WZS
Wołyński Związek Spółdzielczy [«Hurt»] Волинська кооперативна спілка [«Гурт»]
wz. ub.
wzajemne ubezpieczenie взаємне страхування


X
X.
ksiądz священик, отець
X.
książę князь
XP
(телегр.) посланець оплачений
XPP
(телегр.) посланець оплачений, про суму повідомити поштою
XPT
(телегр.) посланець оплачений, про суму повідомити телеграмою
XX.
księża отці (монахи)


Z
Z.
referat sanitarny (адм.) санітарний реферат (староства)
Z.
wydział zdrowia (адм. воєв.) відділ здоров'я
Z.
zamek (топ.) замок
z.
zarejestrowany зареєстрований
Z.
zarządzenie розпорядження
z.
zastępca заступник, zastępstwo (w zastępstwie) за
z.
zeszyt зошит
z.
złoty злотий
ZA
sprawy nadzoru nad personalem lekarskim i pomocniczym (адм. воєв.) справи нагляду над лікарським і допоміжним персоналом (у відділі здоров'я)
zab.
zabor окупація
zab.
zabezpieczenie забезпечення
zach.
zachodni західний
zakł.
zakład заклад, підприємство
zakł. przem.
zakład przemysłowy промислове підприємство
Zakł. Ub.
zakład ubezpieczeń страхове товариство
ZAKS
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych Спілка сценічних авторів і композиторів
zał.
załącznik додаток
zał.
założenie заснування
załącz.
załącznik додаток
zam.
zamężna заміжня
zam.
zamiast замість
zam.
zamiejski заміський
zam.
zamieszkały такий, що проживає
zap.
zapasowy резервний
zapewn.
zapewnienie гарантія
zarej.
zarejestrowany зареєстрований
zarz.
zarząd управа, zarządzający управитель
zarz. gł.
zarząd główny головна управа
ZASK
Związek Akademickich Stowarzyszeń Krajoznawczych Спілка студентських краєзнавчих об'єднань
ZASP
Związek Artystów Sceny Polskiej Спілка артистів польської сцени
zast.
zastępca заступник
zast.
zastępstwo (юр.) право представництва
zauł.
zaułek провулок
zaw.
zawarcie укладення
zaw.
zawód професія, zawodowy професійний
ZAWF
Związek Akademicki Wychowania Fizycznego Студентська спілка фізичного виховання
zawod,
zawodowy професійний
Zb.
zbiornik (топ.) збірник
zb.
zbiór зібрання, zbiorowy зібраний, колективний (договір)
ZB
sprawy pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych (адм. воєв.) справи лікарської допомоги державним працівникам (у відділі здоров'я)
Zb. gaz.
zbiornik gazowy (топ.) газовий збірник
ZBH
Ziemski Bank Hipoteczny Земельний іпотечний банк
zbior,
zbiorowy збірний, колективний
Zb. nft.
zbiornik naftowy (топ.) нафтовий збірник
ZBP
Związek Bibliotekarzy Polskich Спілка польських бібліотекарів
zbr.
zbrodnia злочин
zbr.
zbrojny збройний, озброєний
Zb. w.
zbiornik wody (топ.) збірник води
ZBZ
Zjednoczony Bank Ziemiański Об'єднаний банк землевласників
ZC
sprawy nadzoru nad zakładami leczniczemi i szkołami (адм. воєв.) справи нагляду над лікувальними установами і школами (у відділі здоров'я)
z-ca
zastępca заступник
Z. Ch.
Związek Chłopski Селянська спілка
ZD
sprawy orzeczeń fachowo-lekarskich (адм. воєв.) справи лікарських висновків (у відділі здоров'я)
zdemob.
zdemobilizowany демобілізований
zdr.
zdrowie здоров'я
ZDRP
Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Спілка журналістів Польської Речі Посполитої
ZE
sprawy uzdrowisk (адм. воєв.) справи курортів (у відділі здоров'я)
ZF
sprawy walki z chorobami zakaźnemi, społecznemi i zawodowemi (адм. воєв.) справи боротьби з інфекційними, соціальними і професійними хворобами (у відділі здоров'я)
ZG
sprawy nadzoru nad artykulami żywnościowymi (адм. воєв.) справи нагляду над продовольством (у відділі здоров'я)
ZG
zarząd główny головна управа
ZGKO
Związek Galicyjskich Kas Oszczędności Спілка галицьких ощадних кас
ZGM
Zakłąd Gazowy Miejski Міський газовий завод
zgrom.
zgromadzenie збори
ZGW
Zarząd gospodarczo-wojskowy Господарсько-військова управа
ZGWRP
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Спілка сільських гмін Польської Речі Посполитої
ZH
Sprawy nadzoru sanitarnego (адм. воєв.) справи санітарного нагляду (у відділі здоров'я)
ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego Спілка польського гарцерства
ZI
sprawy sanitarno-obyczajowe (адм. воєв.) санітарно-побутові справи (у відділі здоров'я)
ZIW
Związek Inwalidów Wojennych Спілка інвалідів війни
ZK
sprawy aptek (адм. воєв.) справи аптек (у відділі здоров'я)
zk
zakaźny (військ.) інфекційний
ZK
Związek Kupców Спілка купців
z. kąp.
zakład kąpielowy бальнеологічний заклад
ZKKMS
Związek Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Спілка краєзнавчих гуртків шкільної молоді
ZKKO
Związek Komunalnych Kas Oszczędności Спілка комунальних ощадних кас
ZKM
Zgromadzenie księży-misionarzy орден монахів-місіонерів
ZKP
Zjednoczenie Kolejarzy Polskich Об'єднання польських залізничників
ZKP
Zrzeszenie Kupców Polskich Об'єднання польських купців
ZKP
Związek Księgarzy Polskich Спілка польських книгарів
ZKZ
Związek Kupców Zbożowych Спілка купців зерна
ZKZZ
Zjednoczenie Klasowych Związków Zawodowych Об'єднання класових професійних спілок
ZL
sprawy laboratoriów i fabryk (адм. воєв.) справи лабораторій і фабрик (у відділі здоров'я)
zl.
zlecenie доручення
zlec.
zlecenie доручення
ZLN
Związek Ludowo-Narodowy Народно-національна спілка
ZLP
Związek Legionistów Polskich Спілка польських легіонерів
zł.
złoty злотий
złotn.
złotnik золотар, ювелір
złp.
złoty polski польський злотий
ZM
sprawy składów materiałów aptecznych (адм. воєв.) справи складів аптечних матеріалів (у відділі здоров'я)
ZM
zarząd miejski міська управа
z. m.
zeszłego miesiąca минулого місяця
zm.
zmarł помер
zm.
zmiana зміна
ZMK
Związek Młodzieży Komunistycznej Комуністична спілка молоді
ZMKP
Związek Młodzieży Komunistycznej Polski Комуністична спілка молоді Польщі
ZMKZU
Związek Młodzieży Komunistycznej Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
ZML
Związek Młodzieży Ludowej Спілка народної молоді
ZMM
Związek Miast Małopolskich Спілка міст Малопольщі
ZMP
Zjednoczenie Monarchistów Polskich Об'єднання польських монархістів
ZMP
Związek Miast Polskich Спілка міст Польщі
ZMP
Związek Młodych Pionierów Спілка молодих піонерів
ZMS
Związek Młodzieży Szkolnej Спілка шкільної молоді
ZMW
Związek Młodzieży Wiejskiej Спілка сільської молоді
ZNA
Związek Nauczycieli Abstynentów Спілка непитущих вчителів
ZNFP
Związek Niższych Funkcjonariuszy Państwowych Спілка нижчих державних службовців
ZN і О
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Національний заклад імені Оссолінських
ZNMS
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Спілка незалежної соціалістичної молоді
ZNP
Związek Nauczycielstwa Polskiego Спілка польського вчительства
ZNR
Związek Naprawy Rzeczypospolitej Спілка виправлення Речі Посполитої
ZNSP
Związek Nauczycieli Szkół Powszechnych Спілка вчителів народних шкіл
ZO
Związek obrony… Спілка оборони…
zob.
zobacz дивись
zob.
zobowiązanie зобов'язання
ZOK
Zakład odzieżowy krajowy Крайове швейне підприємство
ZOKW
Związek Obrony Kresów Wschodnich Спілка оборони східних кресів
ZOL
Związek Obrońców Lwowa Спілка захисників Львова
zool.
zoologia зоологія, zoologiczny зоологічний
ZOPN
Związek Okręgowy Piłki Nożnej Окружна футбольна спілка
ZOPP
Związek Obrony Przemysłu Polskiego Спілка оборони польської промисловості
ZOR
Związek Oficerów Rezerwy Спілка офіцерів запасу
zorg.
zorganizowany організований
ZP
Związek Pracy Спілка праці
ZPB
Zimowa Pomoc Bezrobotnym Зимова поміч безробітним
z-pca
zastępca заступник
ZPCWM
Związek Przemysłowców Ceramicznych Wschodniej Małopolski Спілка керамічних промисловців Східної Малопольщі
ZPKA
Związek Polskich Korporacji Akademickich Спілка польських студентських корпорацій
ZPKO
Związek Polskich Kas Oszczędności Спілка польських ощадних кас
ZPM і W
Związek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
ZMPS
Związek Polskiej Młodzieży Socjalistycznej Спілка польської соціалістичної молоді
ZPMW
Związek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
ZPN
Związek Postępu Narodowego Спілка національного прогресу
ZPOK
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet Спілка громадянської праці жінок
z. popr.
zakład poprawczy виправний дім
ZPPN
Związek Polskich Przemysłowców Naftowych Спілка польських нафтопромисловців
ZPR
Związek Podoficerów Rezerwy [Rzeczypospolitej Polskiej] Спілка підофіцерів запасу [Польської Речі Посполитої]
ZPRP
Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Спілка повітів Польської Речі Посполитої
ZPRRP
Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Спілка підофіцерів запасу Польської Речі Посполитої
ZPSL
Związek Polskich Stronnictw Ludowych Спілка польських народних партій
ZPSS
Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców Спілка польських об'єднань споживачів
ZPWM
Zjednoczenie Pracy Wsi і Miast Об'єднання праці сіл і міст
ZPZS
Związek Polskich Związków Sportowych Спілка польських спортивних спілок
ZPZZ
Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych Об'єднання польських професійних спілок
z/r
z ramienia за дорученням, від імені
z. r.
zeszły rok минулий рік
ZR
Związek robotników… Спілка робітників…
ZRSW
Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych Ревізійна спілка військових кооперативів
ZS
Zrzeszenie Sportowe Спортивне об'єднання
ZS
Związek Strzelecki Стрілецька спілка
ZSGE
Zjazd Slowiańskich Geografów і Etnografów З'їзд слов'янських географів і етнографів
ZSM
Związek Szkolnej Młodzieży Спілка шкільної молоді
ZSM ZU
Związek Szkolnej Młodzieży Zachodniej Ukrainy Спілка шкільної молоді Західної України
ZSP
Związek Straży Pożarnych Спілка товариств пожежної охорони
Z. Sp. Sp.
Związek Spółdzielni Spożywczych Спілка споживчих кооперативів
ZSRR
Związek Socjalistycznych Republik Rad Союз Радянських Соціалістичних Республік
ZSS
Związek Spółdzielni Spożywców [«Społem»] Спілка кооперативів споживачів [«Спільно»]
ZSTGMW
Związek Spółdzielczych Towarzystw Gospodarczych Wschodniej Małopolski Спілка кооперативних господарських товариств Східної Малопольщі
ZSZ
Związek Stowarzyszeń Zawodowych Спілка професійних об'єднань
ZSZP
Związek Spółdzielni і Zrzeszeń Pracowniczych Спілка кооперативів і об'єднань працівників
zt.
zeszyt зошит
ZTSL
Związek Towarzystwa Szkół Ludowych Спілка товариства народних шкіл
Z. Т. S. L. i Śr.
Związek Towarzystwa Szkół Ludowych i Średnich Спілка товариства народних і середніх шкіл
ZU
z urzędu (канц.) офіціальний запис розмови, усної заяви
ZU
Zachodnia Ukraina Західна Україна
ZU
Ziemie Ukraińskie українські землі
ZUK
Związek Urzędników Kolejowych Спілка залізничних урядовців
ZUNR
(укр.) Західноукраїнська Народна Республіка
ZUP
Związek Uzdrowisk Polskich Спілка курортів Польщі
ZUPU
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych Товариство страхування розумових працівників
ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Товариство соціального страхування
zw.
związek спілка
zw.
zwyczajny звичайний
Zw. Ch.
Związek Chrześcijański… Християнська спілка…
Zw. Chrz.
Związek Chrześcijański… Християнська спілка…
Zw. Doz. Dom.
Związek Dozorców Domowych Спілка двірників
Zw. Leg. Pol.
Związek Legionistów Polskich Спілка польських легіонерів
Zw. Lud. Nar.
Związek Ludowo-Narodowy Народно-національна спілка
Zw. P. M. i W.
Związek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
Zw. pr.
Związek pracowników… Спілка працівників…
Zw. prac.
Związek pracowników… Спілка працівників…
Zw. Prol. M. i W.
Związek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
Zw. Radz.
Związek Radziecki Радянський Союз
Zw. rob.
Związek robotników… Спілка робітників…
Zw. Soc. Rep. Radz.
Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich Союз Радянських Соціалістичних республік
Zw. Sp. Zar.
Związek Spółek Zarobkowych Спілка заробіткових спілок
Zw. Stow. Zaw.
Związek Stowarzyszeń Zawodowych Спілка професійних об'єднань
Zw. Strz.
Związek Strzelecki Стрілецька спілка
Zw. Ukr. Młodz. Socj.
(укр.) Спілка української соціалістичної молоді
z. wych.
zakład wychowawczy виховний заклад
Zw. zaw.
Związek zawodowy… Професійна спілка…
Zw. Zaw. Kol.
Związek Zawodowy Kolejarzy Професійна спілка залізничників
Zw. zaw. pr.
Związek zawodowy pracowników… Професійна спілка працівників…
Zw. zaw. prac.
Związek zawodowy pracowników… Професійна спілка працівників…
Zw. zaw. rob.
Związek zawodowy robotników… Професійна спілка робітників…
ZZ
Związek [Polskich] Związków [Sportowych] Спілка [польських спортивних] спілок
ZZ
Związek zawodowy… Професійна спілка…
z. z. a
ze zwrotem aktów (канц.) з поверненням справи
ZZAB
Związek Zawodowy Architektów i Budowniczych Професійна спілка архітекторів і будівельних техніків
ZZA i W
Związek Zawodowy Agentów i Wojażerów Професійна спілка торговельних агентів
ZZB
Związek Zawodowy Bankowców Професійна спілка банківських працівників
ZZC
Związek Zawodowy Cukrowni Професійна спілка цукроварень
ZZK
Związek Zawodowy Kolejarzy Професійна спілка залізничників
ZZKKO
Związek Związków Komunalnych Kas Oszczędności Спілка спілок комунальних ощадних кас
ZZLP
Związek Zawodowy Literatów Polskich Професійна спілка польських літераторів
ZZM
Związek Zawodowy Maszynistów Професійна спілка машиністів
ZZM
Związek Zawodowy Metalowców Професійна спілка металістів
ZZNPSŚ
Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich Професійна спілка учителів польських середніх шкіл
ZZP
Zjednoczenie Zawodowe Polskie Польське професійне об'єднання
ZZPP
Zjednoczenie Zawodowe «Pracy Polskiej» Професійне об'єднання «Польської праці»
ZZPST
Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego Професійна спілка працівників територіального самоврядування
ZZPU
Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Професійна спілка розумових працівників
Z. Z. R. Ch.
Związek Zawodowy Robotników Chemicznych Професійна спілка робітників хімічної промисловості
ZZRPS
Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Spożywczego Професійна спілка робітників харчової промисловості
ZZSR
Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych Об'єднання спілок рільничих кооперативів
ZZT
Związek Zakładów Teologicznych Спілка теологічних закладів
ZZW
Zarząd Ziem Wschodnich Управа східних земель
ZZW
Związek Ziemian Wołynia Спілка землевласників Волині
ZZW
Związek Zawodowy Wyzyskiwanych Професійна спілка експлуатованих
ZZWL
Zjednoczenie Związków Właścicieli Lasów Об'єднання спілок власників лісів
ZZZ
Związek Związków Zawodowych Спілка професійних спілок
ZZZPM
Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Miejskich Об'єднання професійних спілок міських працівників
ZZS
Związek Żydowskich Spółdzielni Спілка єврейських кооперативів
Ź
Źr.
źródło (топ.) джерело
Ż
Ż.
żandarmeria жандармерія
ż.
żydowski єврейський
żand.
żandarm жандарм, żandarmeria жандармерія
żand. wojsk.
żandarmeria wojskowa військова жандармерія
żąd.
żądanie вимога
żel.
żelazny залізний
żeń.
żeński жіночий
ŻKS
Żydowski Klub Sportowy Єврейський спортивний клуб
żoln.
żołnierz солдат
żon.
żonaty одружений
ŻPS
Żydowska Partia Socjalistyczna Єврейська соціалістична партія
ŻPSD
Żydowska Partia Socjal-Demokratyczna Єврейська соціал-демократична партія
Żw.
żwirowy dół (топ.) яма для добування гравію
żyd.
żydowski єврейський
żyr.
żyrowy (банк.) жировий
 

 
Словарь польских сокращений.
(На украинском языке)
 

Підписано до друку 29. IX. 1959 р. Формат паперу 60✕92¹/₁₆. Друк. арк. 5.
Зам. № 443. Тираж 2000.

м. Львів, вул. Леніна, 3.

1 крб. 50 коп.

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 4.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи.