Словник польських скорочень

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Словник польських скорочень (1959
Ярослав Дашкевич, під ред. Іван Бутич
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Видання: Київ: Архівне управління Української РСР, 1959.
Обкладинка

АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


 
СЛОВНИК
ПОЛЬСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ
 
КИЇВ — 1959

Склав
Я. Р. Дашкевич.


Відповідальний редактор
І. Л. Бутич.

ПЕРЕДМОВА

Словник охоплює близько 3000 скорочень слів, які зустрічаються в архівних матеріалах та в літературі на польській мові періоду колишньої Польської Речі Посполитої 1918–1939 рр. Подаються скорочення, що вживалися в документах і в друкованій літературі різноманітної тематики.

У словник внесені найчастіше вживані скорочення з ділянки політики (назви партій та інших суспільно-громадських організацій, структурних відділів партій і організацій), економіки (назви промислових, торговельних і транспортних підприємств, економічних установ, банків, одиниць валюти, окремих промислових виробів), адміністрації (назви установ, їх структурних відділів, посад, поліцейських органів та чинів), права (назви установ, чинів, збірників законів, розпоряджень, кодексів), військової справи (назви військових частин і формувань, офіцерських та підофіцерських чинів, видів зброї), профспілкового руху і т. п. Подаються також скорочення слів з області освіти, топографії, географії.

У словник не внесено деяких специфічних скорочень, що зустрічаються в музиці (позначення в нотах), у спеціальній мовознавчій та математичній літературі (крім скорочень назв широко вживаних мір), в поліграфії, фармації (рецептура), теології. Не внесені також такі скорочення, як реєстраційні знаки автомашин і т. п.

Для виявлення скорочень ми користувалися архівними матеріалами 1918–1939 рр., друкованою літературою того періоду (зокрема, словниками, довідниками), а також використовували різноманітні підпільні видання Комуністичної партії Західної України та інших місцевих прогресивних організацій. Основні друковані видання, що використовувалися при складанні словника (для виявлення, розшифрування та правильного перекладу скорочень), подані в бібліографічному покажчику (див. стор. 5). Список основних архівних фондів, матеріал яких використовувався для виявлення скорочень подається на стор. 6.

У словник внесено окремі непольські (наприклад, латинські, українські) скорочення, що зустрічалися в польських документах і літературі.

При перекладі на українську мову особливу увагу ми звертали на те, щоб, використовуючи прийняту термінологію, дібрати точні еквіваленти. Ми враховували також досвід перекладницької роботи при складанні збірників документів і матеріалів, виданих архівами західних областей Української РСР протягом останніх років.

Словник розрахований на наукових працівників, які в своїй роботі користуються документальними та друкованими матеріалами 1918–1939 рр.

Упорядник словника свідомий того, що його робота не вільна від хиб та неточностей. Просимо всі зауваження, доповнення і побажання надсилати на адресу, м. Київ, Архівне управління МВС УРСР.


БІБЛІОГРАФІЯ

Дворецкий И. X. и Корольков Д. Н. Латинско-русский словарь. М., 1949.

Польско-русский словарь. Издание 4-ое, исправленное и дополненное. Под ред. М. Ф. Розвадовской. М., 1955.

Польсько-український словник у двох томах. Том 1. Головний редактор Л. Л. Гумецька. К., 1958.

Російсько-український словник. Головний редактор М. Я. Калинович. К., 1955.

Українсько-російський словник. Головний редактор І. М. Кириченко. Том 1—2. К., 1953—1958.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник. Львов, 1955.

de Воndу Z. Słownik skrótów. Warszawa, 1928.

Branżowy skorowidz lwowski, 1933. Lwów, [1932].

Handlowiec. Adreso-skorowidz województw Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów, [1920].

Hausner R. Skorowidz dekretów, ustaw, rozporządzeń i okólników za czas od 1 stycznia 1918 r. do 30 czerwca 1921 r. Wydanie nowe i uzupełnione. Warszawa, 1922.

Kreutzinger J. Topografia. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografia, wojskowe znaczenie terenu. Warszawa, 1928.

Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł, rolnictwa, 1930. Warszawa, [1930].

Kwiatkowski S. Skorowidz banków akcyjnych, kas oszczędności i spółdzielni kredytowych w Polsce oraz spis urzędów pocztowych.[1] Rocznik I—V. Lwów, [1923]—1931.

M. Arcta Słowniczek ortograficzny i zasady pisowni polskiej według uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejętności w r. 1936. Warszawa, [1936].

M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego. Warszawa, 1929.

Organizacja starostw województwa lwowskiego. Tryb urzędowania. 1931. Lwów, 1931.

Organizacja Urządu wojewódzkiego lwowskiego i tryb urzędowania. 1931. Lwów, 1931.

Peretiatkowicz A. Współczesna encyklopedia życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego. Wydanie 3-e, przejrzane i rozszerzone. Poznań, 1931.

Rocznik polityczny i gospodarczy, 1938. Warszawa, [1937].

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych. Przemyśl—Warszawa, [1933].

Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918—1935, obowiązujących w dniu 1 października 1936 r. [Warszawa], 1935.

Słownik ukraińsko-polski pod redakcją S. Hrabca, P. Zwolińskiego. Warszawa, 1957.

Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1954.

Sonnenschein M. Lwowski skorowidz adresowy urzędów, mieszkańców, handlu i przemysłu oraz wolnych zawodów, 1926. Lwów, [1926].

Szober S. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, 1948.

Tomaszewicz S. Skorowidz wykroczeń karno-administracyjnych. Wyd. 3-e, uzupełnione. Warszawa, 1934.СПИСОК ОСНОВНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ

ф. 1 Львівське воєводське управління.

ф. 11 Львівський окружний суд.

ф. 108 Львівська повітова команда державної поліції.

ф. 110 Львівське гродське староство.

ф. 121 Львівська воєводська команда державної поліції.

ф. 139 Прокурор окружного суду у Львові.

ф. 243 Львівська міська команда державної поліції.

ф. 256 Матеріали до історії революційного руху трудящих Західної України.

ф. 270 Матеріали до історії Комуністичної партії Західної України.

ф. 271 Дирекція поліції у Львові.

ф. 146 Галицьке намісництво.

ф. 151 Апеляційний суд у Львові.

ф. 205 Прокурор апеляційного суду у Львові.


——————

  1. Заголовок мінявся.ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ

При користуванні словником треба враховувати відсутність в польській мові єдиного правопису скорочень.

Трапляється, що одні й ті ж скорочення пишуться як з великих, так і з малих літер, з крапками і без крапок. В словнику подаються найчастіше вживані варіанти скорочень.

В розшифруванні скорочень польською мовою ми користувалися сучасною орфографією.

Розміщення матеріалу

Всі скорочення подаються в алфавітному порядку.

Якщо декілька різних понять позначається однаковими скороченнями, то такі скорочення вважаються ононімами, і кожне з них подається як окрема вокабула в алфавітному порядку розшифрувань, без урахування великих чи малих літер.

Наявність або відсутність крапок біля скорочень не враховуються при розміщенні матеріалу.

Побудова словника

Спершу подається скорочення, а потім його розшифрування. Якщо розшифрування не польське, то перед перекладом (в круглих дужках) вказується мова. Напр.:

al. alias (лат.) інакше.

Скорочення назв українських установ, організацій розшифровується українською мовою. Напр.:

Cz. Р. (укр.) читальня «Просвіти».

При необхідності перед перекладом (в круглих дужках) зазначається ділянка громадсько-політичного, економічного життя, науки і т. п., в якій вживається це скорочення. Після перекладу, якщо необхідно, дається коротке пояснення (в круглих дужках).

В квадратних дужках подаються слова розшифрування або перекладу, для яких немає безпосереднього еквівалента в скороченні. Напр.:

ZZ Związek [Polskich] Związków [Sportowych] Спілка [польських спортивних] спілок.

Три крапки після розшифрування та після перекладу даються тоді, коли скорочення є тільки частиною назви, інші слова якої нескорочені. Напр.:

ZZ Związek zawodowy... Професійна спілка... (тобто, після скорочення ZZ йдуть нескорочені слова — ZZ Kolejarzy. Професійна спілка залізничників).


 
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

адм. адміністрація

адм. воєв. адміністрація воєводства

англ. англійська мова

банк. банківська справа

бібл. біблійний вислів

бухг. бухгалтерія

військ. військова справа

євр. єврейська мова

іт. італійська мова

канц. канцелярський вислів

нім. німецька мова

лат. латинська мова

мор. морська справа

телегр. телеграфне позначення

топ. топографія

торг. торговий термін

хім. хімія

укр. українська мова

фін. фінансовий термін

фр. французька мова

юр. юридичний термін
ПОЛЬСЬКИЙ АЛФАВІТ
А а   N n
ą ń
B b О о
С с Ó ó
С ć P p
D d R r
Е е S s
ę Ś ś
F f T t
G g U u
H h V v
І і W w
J j X x
K k Y у
L l Z z
Ł ł Ź ź
M m Ż żA
a.
albo або
A
amper ампер
a.
anno (лат.) року
A
referat administracyjny(адм.) адміністративний реферат (староства)
A
wydział administracyjny(адм. воєв.) адміністративний відділ
a. a.
ad acta (лат., канц.) в архів
a. a.
ante aprobationen (лат., канц.) перед схваленням, перед затвердженням
AA
dział administracyjno-prawny (адм). адміністративно-юридичний відділ (староства)
AA
oddział ogólno-administracyjny (адм. воєв.) загально-адміністративний відділ
AAF
sprawy wynikające ze współdziałania ze stanowiska prawnego w sprawach załatwianych przez wydziały fachowe względnie inne wydziały Urzędu Wojewódzkiego (адм. воєв.) справи, що виникають в зв’язку з юридичною співпрацею спеціалізованих або інших відділів воєводського управління (в загально-адміністративному відділі)
AAO
sprawy z zakresu innych działów administracji — sprawy o przeważającym charakterze prawnym, załatwiane przy współudziale wydziałów fachowych (адм. воєв.) справи з обсягу інших галузей адміністрації — справи переважно юридичного характеру, які вирішуються за співпрацею з спеціалізованими відділами (в загально-адміністративному відділі)
abs.
absolwent випускник (навчального закладу)
а. с.
artyleria ciężka важка артилерія
АС
dział obywatelstwa і stanu cywilnego (адм.) відділ громадянства і громадянського стану (староства)
АС
oddział spraw stanu cywilnego i wyznaniowy (адм. воєв.) відділ справ громадянського стану і віросповідань
acc.
accepi (лат., канц.) прийняв
АСК
sprawy wyznań katolickich (адм. воєв.) справи католицьких віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)

ACM
sprawy metrykalne (адм. воєв.) метричні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACN
sprawry wyznań niekatolickich (адм. воєв.) справи некатолицьких віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACO
sprawy obywatelstwa, przynależności і nazwisk (адм. воєв.) справи громадянства, належності й прізвищ (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACP
sprawy wyznania prawosławnego (адм. воєв.) справи православного віросповідання (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACR
sprawy ogólne (адм. воєв.) загальні справи (у відділі справ громадянського стану і віросповідання)
ACS
Akademicka Centrala Samopomocy Студентський центр взаємодопомоги
ACS
sprawy kościoła narodowego i innych sekt chrześcijańskich (адм. воєв.) справи національної церкви та інших християнських сект (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
ACZ
sprawy wyznania mojżeszowego i innych niechrześcijańskich (адм. воєв.) справи Мойсеєвого та інших нехристиянських віросповідань (у відділі справ громадянського стану і віросповідань)
AD
anno domini (лат.) року божого
adj.
adiunkt ад’юнкт
adj.
adiutant ад’ютант
adm.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.
admirał адмірал
admin.
administrator адміністратор, administracja адміністрація, administracyjny адміністративний
adm.-k.
administracyjno-karny адміністративно-карний
adr.
adres адреса
adr. tel.
adres telegraficzny телеграфна адреса
adw.
adwokat адвокат, adwokacki адвокатський
ag.
agent агент, agentura агентура, agencja агентство
agitprop
oddział agitacji i propagandy відділ агітації і пропаганди
agt.
agent агент, agentura агентура
AHZ
Akademia Handlu Zagranicznego Академія закордонної торгівлі
aj. pol.
agent policyjny поліцейський агент
ak.
akademia академія, akademicki студентський
AK
Akcja Katolicka Католицька дія
a. k.
artyleria konna кінна артилерія
AK
oddział kultury i sztuki (адм. воєв.) відділ культури і мистецтва
akad.
akademia академія, akademicki студентський
akc.
akceptowany (канц.) прийнятий, ухвалений
akc.
akcja (банк.) акція, akcyjny акціонерний
akord.
akordowy відрядний, акордний
AKPF
Akademickie Kolo Przyjaciół Francji Студентський гурток приятелів Франції
AKR
Amerykański Komitet Ratowniczy Американський рятувальний комітет
AKS
Amatorski Klub Sportowy Аматорський спортивний клуб
AKS
sprawy kultury i sztuki (адм. воєв.) справи культури і мистецтва (у відділі культури і мистецтва)
АКТ
Akademicki Klub Turystyczny Студентський туристичний клуб
Ak. Um.
Akademia Umiejętności Академія наук
al.
aleja алея
at.
alias (лат.) інакше
а. І.
artyleria lekka легка артилерія
alb.
album альбом, albumowy альбомний
alg.
algebra алгебра, algebraiczny алгебраїчний
am.
amerykański американський
am.
amunicja боєприпаси
amer.
amerykański американський
Am. Pol.
Ameryka Południowa Південна Америка
Am. Półn.
Ameryka Północna Північна Америка
AMW
Akademia Medycyny Weterynaryjnej Ветеринарна академія
a. n.
artyleria najcięższa надпотужна артилерія
anal.
analiza аналіз, analityczny аналітичний
anal.
analogia аналогія, analogiczny аналогічний
anat.
anatomia анатомія, anatomiczny анатомічний
ang.
angelski англійський
anon.
anonimowy анонімний antr. antropologiczny антропологічний
antyp.
antypaństwowy антидержавний
а. р.
artyleria połowa польова артилерія
apar.
aparat апарат apel. apelacyjny апеляційний
ARH
dział przemysłowy (адм.) промисловий відділ (староства)
арl.
aplikant юрист-стажист
a. pl.
artyleria przeciwlotnicza зенітна артилерія
apost.
apostolski апостольський
app.
appendix (лат., канц.) додаток
apr.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
Apr.
dział aprowizacji (адм.) відділ постачання (староства)
aprop
oddział agitacji і propagandy відділ агітації і пропаганди
aprow.
aprowizacja постачання, aprowizacyjny постачальний
apt.
aptekarz аптекар, aptekarski аптекарський
ar.
arabski арабський
AR
dział rolny (адм.) сільськогосподарський відділ (староства)
ar. pol.
areszt policyjny поліцейський арешт
arch.
archiwum архів, archiwarius архіваріус
arcyb.
arcybiskup архієпископ
ark.
arkusz аркуш
art.
artykuł (юр.) стаття; (торг.) товар
art.
artyleria артилерія
art.
artysta артист, artystka артистка
art. dyw.
artyleria dywizyjna дивізійна артилерія

art. pułk.
artyleria pułkowa полкова артилерія
artyl.
artyleryjski артилерійський
as.
aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
AS
dział samorządowy (адм.) відділ самоврядування (староства)
asek.
asekuracyjny страховий asp. aspirant аспірант (поліцейське офіцерське звання)
ASS
Akademickie Stowarzyszenie Samopomocy Студентське товариство взаємодопомоги
astr.
astronomia астрономія, astronomiczny астрономічний
asys.
asystent асистент
asyst.
asystent асистент, asystacyjny (військ.) супровідний
ATE
Agencja Telegraficzna «Ekspres» Телеграфне агентство «Експрес»
atm.
atmosfera атмосфера
AU
Akademia Umiejętności Академія наук
aud.
audycja передача
austr.
austriacki австрійський
austrj.
austriacki австрійський
aut.
automobilowy автомобільний
AW
Agencja Wschodnia Східне агентство
AW
dział wyznaniowy (адм.) віросповідний відділ (староства)
AZS
Akademicki Związek Sportowy Студентська спортивна спілка
B
В.
bank банк
b.
bardzo дуже
В.
biuro бюро, контора
b.
boczny бічний
В.
bród (топ.) брід
b.
były колишній
В
referat bezpieczeństwa і porządku publicznego (адм.) реферат безпеки і публічного ладу (староства)
В
wydział bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ безпеки
BA
dział porządku publicznego (адм.) відділ публічного ладу (староства)
bakt.
bakteriologia бактеріологія, bakteriologiczny бактеріологічний
bal.
balon (військ.) аеростат, balonowy повітроплавний bank. bankowy банковий
baon
batalion батальйон
bar.
baron барон, baronowa баронеса
Bas.
basen (топ.) басейн
Bas. wdc.
basen wodociągowy (топ.) водопровідний басейн
bat.
batalion батальйон
bat.
bateria батарея
bat. art.
bateria artylerii батарея артилерії
bat-on
batalion батальйон
bat. zap.
batalion zapasowy запасний батальйон
ВВ
Bezpartyjny Blok [Współpracy z Rządem] Безпартійний блок [співпраці з урядом]
ВВ
oddział polityczny і bezpieczeństwa (адм. воєв.) відділ політичний і безпеки
BBC
Biuro Badania Cen Бюро дослідження цін

ВВІ
sprawy ogólno-informacyjne (адм. воєв.) загально-інформаційні справи (у відділі політичному і безпеки)
ВВР
sprawy prasowe (адм. воєв.) справи преси (у відділі політичному і безпеки)
BBS
sprawy ogólnego bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (адм. воєв.) справи загальної безпеки і служби безпеки (у відділі політичному і безпеки)
BBWR
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Безпартійний блок співпраці з урядом
BC
(укр.) церковне братство
B-cia
bracia брати
bez
beczka бочка
bezp.
bezpieczeństwo безпека
bezp.
pubt. bezpieczeństwo publiczne публічна безпека
bezr.
bezrobotny безробітний
bezrob.
bezrobotny безробітний
Bg.
bagno (топ.) багно
BG
referat budżetowo-gospodarczy (адм.) бюджетно-економічний реферат
BGFP
Biuro Główne Funduszu Pracy Головне бюро фонду праці
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
В. G. Kr.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
B. Gosp. К.
Bank Gospodarstwa Krajowego Банк крайового господарства
białor.
białoruski білоруський
bibl.
biblijny біблійний
bibl.
biblioteka бібліотека, biblioteczny бібліотечний
bież.
bieżący поточний; bież[ącego] roku цього року
bin
binominis (лат.) з двома іменами
biol.
biologia біологія, biologiczny біологічний
bisk.
biskup єпіскоп
Biul. Min. Zdr.
«Biuletyn [urzędowy] Ministerstwa Zdrowia» «[Урядовий] бюлетень Міністерства здоров’я»
biur.
biurowy конторський
Bk
bank банк
b. k.
bez kosztów без витрат
b. k.
brygada kawalerii бригада кавалерії
Bkn
banknot банкнот
bl.
blacha бляха, blacharski бляхарський
BI.
blok [kolejowy] (топ.) стрілка blasz. blaszany бляшаний
Bl.
błoto (топ.) болото
blg.
bułgarski болгарський
bip., bl. p.
błogosławionej pamięci благословенної пам’яті
brn., b. m.
bieżącego miesiąca цього місяця
BMN
Blok Mniejszości Narodowych Блок національних меншостей
BN
Bank Naftowy Нафтовий банк
BN
dział spraw narodowościowych (адм.) відділ справ національностей (староства) BN oddział narodowościowy (адм. воєв.) відділ національностей
BNI
sprawy ogólno-informacyj-ne о życiu mniejszości narodowych i polityki narodowościowej (адм. воєв.) загально-інформаційні справи про життя національних меншостей і національну політику (у відділі національностей)

boch.
bochanek буханка
bolsz.
bolszewicki більшовицький
bomb.
bombardier бомбардир
bon
baron барон
b. opr.
bez oprawy без палітурки
bot.
botanika ботаніка, botaniczny ботанічний
BP
Bank Polski Польський банк
BP
bardzo pilne (канц.) дуже терміново
bp.
biskup єпіскоп
b. p.
błogosławionej pamięci блаженної пам’яті
BP
Bratnia Pomoc Братерська допомога
BP
dział polityczny i bezpieczeństwa (адм.) відділ політичний і безпеки (староства)
BP
oddział porządku publicznego (адм. воєв.) відділ публічного ладу (староства)
ВPC
sprawy cudzoziemców (адм. воев.) справи іноземців (у відділі публічного ладу)
BPG
sprawy ochrony granic państwa (адм. воєв.) справи охорони державних кордонів (у відділі публічного ладу)
BPP
sprawy policji porządkowej (адм. воєв.) справи порядкової поліції (у відділі публічного ладу)
BPS
sprawy stowarzyszeń (адм. воєв.) справи об’єднань (у відділі публічного ладу)
BPW
sprawy widowisk (адм. воєв.) справи видовищ (у відділі публічного ладу)
BPZ
sprawy paszportowe (адм. воєв.) паспортні справи (у відділі публічного ладу)
BR
Bank Rolny Сільськогосподарський банк
br.
baron барон
br., b. r.
bieżącego roku цього року
br.
bracia брати
br.
broszura брошура
Br.
browar (топ.) броварня
br.
brygada бригада
brąz.
brazylijski бразильський
brow.
browar броварня
brosz.
broszura брошура
brt
brutto ton брутто тонн
bryg.
brygada бригада
bryg. kaw.
brygada kawalerii бригада кавалерії
BS
Bank Spółdzielczy Кооперативний банк
BSDP
Białoruska Socjalno-Demokratyczna Partia Білоруська соціал-демократична партія
b-to
brutto брутто
btto
brutto брутто
bud.
budowa будівля, budowniczy будівничий, budowlany будівельний
bud.
kwat. budowlano-kwaterunkowy будівельно-житловий
burm.
burmistrz бургомістр
burz.
burżuazja буржуазія
В. w.
bród dla wozów (топ.) брід для возів
BZ
Białoruś Zachodnia Західна Білорусь
b. zab.
były zabór колишня окупація
ВZK
Bank Ziemski Kredytowy Земельний кредитовий банк
BZP
Bank Ziemi Pokuckiej Банк покутської землі
bzp.
bezpieczeństwo безпека
BZSZ
Bank Związku Spółek Zarobkowych Банк Спілки заробітних спілок
C
C
Celsiusz Цельсій (біля градусів температури)
с.
cenny цінний
С.
centrala центр
с.
córka дочка
с.
cum (лат.) з
CABP
Centrala Akademickiej Bratniej Pomocy Центр студентської братерської допомоги
ca
circa (лат.) близько
с. d.
ciąg dalszy продовження
cdn., с. d. n.
ciąg dalszy nastąpi продовження буде
Ceg.
cegielnia цегельня
cekaem
ciężki karabin maszynowy важкий кулемет
cent.
centnar центнер
cent.
centrala центр, centralny центральний
centr.
centrala центр, centralny центральний
Centr. Kom.
Centralna Komisja Центральна комісія
Centr. Kom.
Centralny Komitet Центральний комітет
Centr. Kom. Zw. Zaw.
Centralna Komisja Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
Centr. Zw. Zw.
Centralny Związek Zawodowy Центральна професійна спілка ces. cesarski цісарський
CFD
Centralny Fundusz Drogowy Центральний шляховий фонд
Cg.
cegielnia (топ.) цегельня ch. chirurgiczny (військ.) хірургічний
ch.
chłopiec хлопець
ch.
chłopski селянський
ch.
chrześcijański християнський
Chadecja
chrześcijańska demokracja християнська демократія
Ch. D., ch. d.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ
Ch. Dem.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ
chem.
chemiczny хімічний
chiń.
chiński китайський
chir.
chirurg хірург, chirurgiczny хірургічний
Chjena.
Ch-je-na Chrześcijański [Związek] Jedności Narodowej Християнська [спілка] національної єдності
Ch. J. N.
Chrześcijański [Związek] Jedności Narodowej Християнська [спілка] національної єдності
Ch. К. В.
Chrześcijańska kasa bezprocentowa християнська безпроцентна каса
chł.
chłopiec хлопець
chłop.
chłopski селянський
Ch. N. S. P.
Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy Християнсько-національна партія праці
chor.
chorąży хорунжий
chor.
choroba хвороба
Ch. R.
Chrześcijańskie [Stronnictwo] Rolnicze Християнська аграрна [партія]
Chrz. D.
chrześcijańska demokracja християнська демократія, chrześcijański demokrata християнський демократ

chrzęść.
'chrześcijański християнський
Ch. S. R.
Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze Християнська аграрна партія
Ch. Z. A.
Chrześcijański Związek Akademicki Християнська студентська спілка
Ch. Z. J. N.
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej Християнська спілка національної єдності
Ch. Z. Z.
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Християнське професійне об’єднання
CK
Centralna Komisja Центральна комісія
CK
Centralny Komitet Центральний комітет
c. k.
cesarsko-królewski цісарсько-королівський
CK
Czerwony Krzyż Червоний хрест
CKK
Centralna Komisja Kontrolująca Центральна контрольна комісія
c. k. m.
ciężki karabin maszynowy важкий кулемет
CKO
Centralny Komitet Obywatelski Центральний громадянський комітет
CKP
Centralna Komisja Porozumiewawcza Центральна погоджувальна комісія
CKP
Centralny Komitet Pomocy Центральний комітет допомоги
Ckr.
cukrownia (топ.) цукроварня
CKU
(укр.) Український центральний комітет
CKW
Centralny Komitet Wykonawczy Центральний виконавчий комітет
CKZZ
Centralna Komisja Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
CLC
Centralne Laboratorium, Cukrownicze Центральна цукроварна лабораторія
cm
centymetr сантиметр
cment.
cmentarz кладовище
cm/sek
centymetr w sekundzie сантиметр в секунду
CMSG
Centrala Małopolskich Stowarzyszeń Gospodarczych Центр малопольських економічних об’єднань
Cnk.
cynkownia (топ.) цинковий завод
Co
compagnie (фр., торг.) компанія
cofn.
cofnąć взяти назад, відмінити
coll.
collatum (лат.) перевірив
COP
Centralny Okręg Przemysłowy Центральний промисловий округ
СР
Czerwona Pomoc Червона поміч
CR
cech rzemieślniczy ремісничий цех
CS
(укр.) Центросоюз
CSŚ
Centrala Służby Śledczej Центр слідчої служби
CSW
Centralna Spółdzielnia Wojskowa Центральний військовий кооператив
CTA
(телегр.) перерахувати псі адреси
ctm
centymetr сантиметр
c-to
conto конто
CTOKR
Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych Центральне товариство сільськогосподарських організацій і гуртків
CTR
Centralne Towarzystwo Rolnicze Центральне сільськогосподарське товариство

CTR
Centralne Towarzystwo Rzemieślnicze Центральне ремісниче товариство
cukr.
cukrownia цукроварня
CWS
Centralne Warsztaty Samochodowe Центральні автомобільні майстерні
CWS GS
Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportu Центральна військова школа гімнастики і спорту
cykl.
cyklista велосипедист
cyt.
cytowany цитований
cyw.
cywilny цивільний
Cz.
czerwiec червень
cz.
czerwony червоний
cz.
część частина
cz.
czyli тобто
czap.
czapkarnia шапкова майстерня
czek.
czekolada шоколад, czekoladowy шоколадний
czel.
czeladnik челядник
czerw.
czerwony червоний
czes.
czeski чеський
część.
częściowy частковий
CZK
Centrala Związku Kupców Центр Спілки купців
Cz. K.
Czerwony Krzyż Червоний хрест
CZKP
Centralny Związek Kupców i Przemysłowców Центральна спілка купців і промисловців
CZKR
Centralny Związek Kółek Rolniczych Центральна спілка сільськогосподарських гуртків
CZKZZ
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych Центр об’єднання класових професійних спілок
CZL
Centralne Zakłady Lotnicze Центральні авіаційні підприємства
czl.
członek член
czl.
człowiek людина, особа
czl.
kor. członek korespondent член-кореспондент
czl.
rzecz. członek rzeczywisty дійсний член
CZMW
Centralny Związek Młodej Wsi Центральна спілка молодого села
CZO
Centralny Związek Osadników Центральна спілка осадників
CZOW
Centralny Związek Osadników Wojskowych Центральна спілка військових осадників
CZP
Centralny Związek Przemysłowców Центральна спілка промисловців
Cz. P.
Czerwona Pomoc Червона поміч
Cz. P.
(укр.) читальня «Просвіти»
CZPSL
Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich Центральна спілка польських мисливських об’єднань
cz. tab.
część tabularna частина, записана в іпотечній книзі
czyt.
czytaj читай
CZZ
Centrala Związków Zawodowych Центр професійних спілок
D
d.
dawny давній, попередній, колишній; dawniej раніше
D., d.
dekret декрет
d.
dom будинок
D., d.
dwór двір
d.
dzień день
D
(телегр.) терміново
d. a.
do aktów (канц.) в архів

d-a
dowódca командуючий
d. a. k.
dywizjon artylerii konnej дивізія кінної артилерії
daw.
dawny давній, попередній, колишній; dawniej раніше
DBK
dział budowlano-kwaterunkowy будівельно - житловий відділ
DC
Dyrekcja ceł Митна дирекція
dca, d-ca
dowódca командуючий
dcm
decymetr дециметр
d. c. n.
dalszy ciąg nastąpi продовження буде
dej.
defenzywa дефензива
del.
delegacja делегація
dem.
demonstracja демонстрація, demonstracyjny демонстративний
dent.
dentysta зубний лікар, dentystyczny зуболікарський
dep.
departament департамент
dep.
depozyt депозит
dept.
departament департамент
det.
detaliczny (торг.) роздрібний
dg.
decygram дециграм
diec.
diecezja дієцезія
dj.
dywizjon дивізіон
djon
dywizjon дивізіон
d. k.
dywizja kawalerii кавалерійська дивізія
dkg
dekagram декаграм
dkgr
dekagram декаграм
dkl
deka litr декалітр
dkm
dekametr декаметр
DKO
(укр.) Дружина княгині Ольги
DKP
Dyrekcja kolei państwowych Дирекція державних залізниць
DLP
Dyrekcja lasów państwowych Дирекція державних лісів
dm
decymetr дециметр
dn.
dnia дня
dn., d. n.
dokończenie nastąpi продовження буде
DNLP
Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych Найвища дирекція державних лісів
doch.
dochodowy прибутковий
dod.
dodatek додаток, dodatkowy додатковий
DOE
Dowództwo okręgu etapowego Командування етапного округу
DOG
Dowództwo okręgu generalnego Командування генерального округу
D. O. Gen.
Dowództwo okręgu generalnego Командування генерального округу
dok.
dokument документ
DOK
Dowództwo okręgu korpusu Командування корпусного округу
DOKP
Dyrekcja okręgowa kolei państwowych Окружна дирекція державних залізниць
dol
dolar долар
dol. ani.
dolar amerykański американський долар
dom.
domowy домашній
dom. kaw.
domieszka kawowa домішка до кави
dop.
dopisek приписка
DOP
Dyrekcja okręgu poczto-wrego Дирекція поштового округу
DOPiT
Dyrekcja okręgu poczt i telegrafów Дирекція поштово-телеграфного округу
DOPS
(укр ) Ділове об’єднання поступового студентства
dosl.
dosłow-nie дослівно
dosł.
dostateczny достатній; посередньо (шкільна оцінка)
dost.
dostawa доставка
dow.
dowolnie довільно, dowolny довільний

dow.
dowódca командуючий, dowództwo командування
Dow. M. i PI.
Dowództwo miasta i placu Командування міста і місця
doz.
dozorca двірник
doz.
dom. dozorca domowy двірник
d. p.
dywizja piechoty піхотна дивізія
DPMS
Dyrekcja państwowego monopolu spirytusowego Дирекція державної спиртної монополії
DPMT
Dyrekcja polskiego monopolu tytoniowego Дирекция польської тютюнової монополії
d. pol.
Durekcja policji дирекція поліції, dyrektor policji директор поліції
Dr
doktor доктор
Dr.
dróżnik (топ.) колійний обхідник
dr.
drukarski друкарський
dram.
dramatyczny драматичний
drew.
drewniany дерев’яний
Dr fil.
doktor filozofii доктор філософії
Dr h. c.
doctor honoris causa (лат.) почесний доктор
Dr med.
doktor medycyny доктор медицини
DRP
Dyrekcja Robót Publicznych Дирекція публічних робіт
Dr phil.
doctor philosophiae (лат.) доктор філософії
Dr rer.
poi. doctor rerum politi-carum (лат.) доктор політичних наук
Dr th.
doctor theologiae (лат.) доктор теології
Dr u. j.
doctor utriusque juris (лат.) доктор обох прав
druk.
drukarnia друкарня, drukarski друкарський
druż.
drużyna (військ.) рій
druż. k. m.
drużyna karabinów maszynowych кулеметний рій
dr. żel.
droga żelazna залізниця
Ds
doniesienie śledcze слідче донесення
D. sk.
Dyrekcia skarbu Дирекція фінансів
dt
dentystyczny (військ.) зуболікарський
d-to
detto (іт.) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
d-tto
detto (іт ) це саме, як вище, ditto (іт.) це саме, як вище
dtwo
dowództwo командування
D. U.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]»
D. u. М. Sk.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Skarbu» «Урядовий вісник Міністерства фінансів»
Dw.
dworzec (топ.) вокзал
dw.
dwór двір, dworski двірський
dwór.
dworski двірський
DWP
Dowództwo Wojsk Polskich Командування польських військ
dyon
dywizjon дивізіон
dyon
żand wojsk, dywizjon żandarmerii wojskowej дивізіон військової жандармерії
dypl.
dyplomowany дипломований
dyr.
dyrekcja дирекція, dyrektor директор
dyr. kol.
Dyrekcia kolejowa Дирекція залізниць

dyr. kolej.
Dyrekcja kolejowa Дирекція залізниць
Dyr. P. i T.
Dyrekcja poczt i telegrafów Дирекція пошт і телеграфу
Dyr. роl.
Dyrekcja policji Дирекція поліції, dyrektor policji директор поліції
dyr. urz.
dyrektor urzędujący службовий директор
dysp.
dyspozycja (військ.) диспозиція
dyw.
dywizja дивізія
dyw. kaw.
dywizja kawalerii дивізія кавалерії
dyw. piech.
dywizja piechoty дивізія піхоти
dz.
dział відділ
dz.
działo (військ.) гармата
dz.
dziecko дитина
dz.
dzielnica дільниця
Dz.
dziennik щоденна газета (при офіціальних виданнях— «Вісник»)
dz.
dzień день
dz.
dzierżawca орендар
dz.
dziewczyna дівчина
Dzgc.
dziegciarnia (топ.) смолярня
dział.
działalność діяльність
dziec.
dziecięcy дитячий
dziel.
dzielnica дільниця, dzielnicowy дільничний
dzien.
dzienny денний, щоденний
dzierż.
dzierżawca орендар
dziew.
dziewczyna дівчина
dziś.
dzisiejszy сьогоднішній
Dz. p.
«Dziennik [powszechny] praw [państwa i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник [державних і урядових] законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. p. p.
«Dziennik [powszechny] praw państwa [i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник державних і урядових законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. pr. р.
«Dziennik [powszechny] praw państwa [i rządu dla Cesarstwa Austriackiego]» «[Загальний] вісник державних і урядових законів [для Австрійського цісарства]»
Dz. u.
«Dziennik urzędowy...» «Урядовий вісник...»
Dz. u.
«Dziennik ustaw...» «Вісник законів...»
Dz. u. kr.
«Dziennik ustaw [і rozporządzeń] krajowych [dla królewstwa Galicji i Lodomerii wraz z wielkim księstwem Krakowskim]» «Вісник крайових законів [і розпоряджень для королівства Галичини і Воло-димирії разом з Краківським великим князівством]»
Dz. u. Min. Sk.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Skarbu» «Урядовий вісник Міністерства фінансів»
Dz. u. М. S. Wewn.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych» «Урядовий вісник Міністерства внутрішніх справ»
Dz. u. р.
«Dziennik ustaw [dla królewstw i krajów w Radzie] państwa [reprezentowanych]» «Вісник законів [для королівств і країв представлених у] Державній [раді]»
Dz. U. R. Р.
«Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» «Вісник законів Польської Речі Посполитої»

Dz. nr z. Gl. U. Z.
«Dziennik urzędowy Głównego Urzędu Ziemskiego» «Урядовий вісник Головного земельного управління»
Dz. urz. Min. Kol. Zel.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych» «Урядовий вісник Міністерства залізниць»
Dz. urz. Min. Ośw.
«Dziennik urzędowy Ministerstwa Oświecenia» «Урядовий вісник Міністерства освіти»
Dz. us.
«Dziennik ustaw [Rzeczypospolitej Polskiej]» «Вісник законів [Польської Речі Посполитої]
Dz. ust. RPP
«Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» «Вісник законів Польської Речі Посполитої»


E
е.
etap (військ.) етап, etapowy (військ.) етапний
egz.
egzamin іспит, egzaminowany той, що склав іспит (при назві професії)
egz.
egzemplarz примірник
eksh.
exhibitum (лат., канц.) посланий лист
eksp.
ekspedycja експедиція
eksp.
eksport експорт eksp. ekspozytura представництво
eksp. star.
ekspozytura starostwa представництво староства
ekw.
ekwiwalent еквівалент
Et.
elektrownia (топ.) електростанція
el.
elektryczny електричний
em.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em.
emigracja еміграція, emigracyjny еміграційний
Em.
eminencja преосвященство
embr.
embriologia ембріологія
emer.
emeryt пенсіонер, emerytowany на пенсії (з позначенням звання, ступеня, професії)
em. r.
emerytowany radca радник на пенсії
endecja
narodowa demokracja націонал-демократи
endek
narodowy demokrata націонал-демократ
EOI
ekspozytura oddziału informacyjnego представництво інформаційного відділу
esdek
socjalista demokrata соціал-демократ
etap.
etapowy етапний
etc
et cetera (лат.) і інше
ew.
ewangelicki протестантський
ew.
ewentualny можливий
ewang.
ewangelicki протестантський
ew.-augsb.-helw.
ewangelicko-augsburski i helwecki протестантсько-аугебурзький і гельвецький
ewent.
ewentualny можливий
ew.-ref.
ewangelicko-reformowany протестантсько-реформований
ехр.
ekspres (залізн.) поїзд-експрес; (пошт.) спішний лист
F
F
Fahrenheit Фаренгейт (біля градусів температури)
f.
false (лат.) неправильно, фальшиво
f.
firma фірма
f.
folwark фільварок
F
forteca (військ.) фортеця
F
foto (військ.) фото
f.
funkcjonariusz службовець
f-a
fabryka фабрика
fabr.
fabryka фабрика, fabryczny фабричний
fact-a
faktura фактура
FAK
Fundusz Akcji Kolonialnej Колоніальний фонд
farm.
farmacja фармація, farmaceuta фармацевт
fasc.
fascykuł фасцикул (пачка документів)
fasz.
faszyzm фашизм, faszystowski фашистський
Fb.
fabryka (топ.) фабрика
FB
Fundusz Budowlany Будівельний фонд
FD
Fundusz Drogowy Шляховий фонд
Fed.
federacja федерація
fen.
fenig пфеніг
fig.
figura фігура, рисунок
fil.
filia філія
fil.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
filoz.
filozofia філософія, filozoficzny філософський
fir.
firma фірма
fiz.
fizyka фізика, fizyczny фізичний
fizjol.
fizjologia фізіологія, fizjologiczny фізіологічний
f-ka
fabryka фабрика f-ma firma фірма
FNJ
(укр.) Фронт національної єдності
f-o
in folio (лат.) в повний аркуш (позначення формату)
folw.
folwark фільварок
FOM
Fundusz Obrony Morskiej Фонд морської оборони
FON
Fundusz Obrony Narodowej Фонд національної оборони
for.
forma форма
fot.
fotograf фотограф
F. P.
(укр.) філія «Просвіти»
FP
Fundusz Pracy Фонд праці
f. p.
funkcjonariusz policyjny поліцейський службовець
fr.
francuski французький
fr.
frank франк
fr.
franko (торг.) франко
fragm.
fragment фрагмент, уривок
franc.
francuski французький
fryz.
fryzjer перукар, fryzjerski перукарський
FS
(телегр.) послати далі адресатові
FSU
(укр.) філія Союзу українок
fund.
fundacja фундація (установа, заснована власним коштом)
fund.
fundusz фонд
Fund.
Pr. Fundusz Pracy Фонд праці
funkc.
funkcjonariusz службовець
funkcj.
funkcjonariusz службовець
funkcj. poi. polit.
funkcjonariusz Policji politycznej службовець політичної поліції
fut.
futor хутір
Fw.
folwark фільварок
G
G.
gajówka (топ.) гаївка (будинок гайового)
G
gaz (військ.) бойовий газ; zagazowany (військ.) отруєний бойовим газом
g.
godzina година
g.
górny горішній
g
gram грам
g.
grudzień грудень
gab.
gabinet кабінет
Gab. min.
gabinet ministra кабінет міністра
GA i PP
«Gazeta administracji i policji państwowej» «Газета адміністрації і державної поліції»
gaj.
gajówka гаївка (будинок гайового)
gal.
galanteria галантерея, galanteryjny галантерейний
Gal.
galicyjski галицький Gal. Ska Galicyjska Spółka Галицька спілка
Gal.
Wsch. Galicja Wschodnia Східна Галичина garb. garbarz гарбаp, garbarski гарбарський
gast.
gastronomiczny гастрономічний
gat.
gatunek якість, сорт
GDP i T
Główna dyrekcja poczt i telegrafów Головна дирекція пошт і телеграфу
GDSZ
Główna dyrekcja służby zdrowia Головна дирекція медичної служби
gen.
generał генерал, generalny генеральний
gen. br.
generał broni повний генерал
gen. bryg.
generał brygady генерал бригади
gen. d.
generał dywizji генерал дивізії
Gen. Dyr.
Generalna dyrekcja генеральна дирекція, generalny dyrektor генеральний директор
gener.
generalny генеральний gen. insp. generalny inspektor генеральний інспектор
gen. por.
generał porucznik генерал-поручик
gen. ppor.
generał podporucznik генерал-підпоручик
geogr.
geografia географія, geograficzny географічний
geol.
geologia геологія, geologiczny геологічний
gimn.
gimnastyka гімнастика, gimnastyczny гімнастичний
gimn.
gimnazjum гімназія, gimnazyjny гімназичний
gin.
ginekolog гінеколог
GIP
główny inspektor pracy головний інспектор праці
GISZ
generalny inspektor sił zbrojnych генеральний інспектор збройних сил
GKNTA
Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne Галицьке карпатське нафтове акціонерне товариство
GKW
Główna księgarnia wojskowa Головна військова книгарня
Gl.
gliniarnia (топ.) глинище
gl.
główny головний
Gl. І. Р.
główny inspektor pracy головний інспектор праці
Gl. Kom. Р. Р.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції
Gl. ks.
główna księga (бухг.) гросбух
Główpol.
Główna Komenda Policji Państwowej Головна команда державної поліції

Gł. U. L.
Główny Urząd Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. Urz. Likw.
Główny Urzad Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
Gł. U. St.
Główny Urząd Statystyczny Головне статистичне управління
U. Z. Główny Urząd Ziemski Головне земельне управління
gm.
gmina гміна, gminny гмінний
godz.
godzina година
gorz.
gorzelnia гуральня
gosp.
gospodarstwo господарство; gospodarczy господарський, економічний
got.
gotowka готівка
got.
gotyk готика, gotycki готичний
górn.
górnictwo гірництво, gorniczy гірничий
GP
(телегр.) отримати на пошті
gr.
granica кордон, graniczny прикордонний
gr.
grodzki міський, гродський
gr.
gromada громада
gr.
grosz грош
gr.
grunt грунт
gr.
grupa група
graf.
graficzny графічний
gram.
gramatyka граматика, gramatyczny граматичний
gr. k.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
gr. kat.
greko-katolik греко-католик, grecko-katolicki греко-католицький
grodz
grodzki міський, гродський
grud.
grudzien грудень
gr. wsch.
grecko-wschodni православний
G.
Sl., G/SI. Gorny Slask Верхня Сілезія
gub.
gubernia губернія
GUL
Glowny Urzad Likwidacyjny Головне ліквідаційне управління
GUS
Glowny Urzad Statystyczny Головне статистичне управління
G. U. St.
Glowny Urzad Statystyczny Головне статистичне управління
GUZ
Glowny Urzad Ziemski Головне земельне управління
GUZA
Glowny Urzad Zaopatrywania Armii Головне управління постачання армії
GW
Galicja Wschodnia Східна Галичина
gw.
gwarancja гарантія G. Wsch. Galicja Wschodnia Східна Галичина
H
h
heure (фр.) година
ha
hektar гектар
hajc.
hafciarka гаптувальниця
Hakata
скорочення від початкових літер прізвищ Ганземан, Кеннеман і Тідеман — керівників реакційного німецького антипольського товариства
han.
handel торгівля, handlowy торговельний
handl.
handlowiec торговець, handlowy торговельний
h. c.
honoris causa (лат.) почесний
hdl.
handlowy торговельний
hebr.
hebrajski староєврейський

hekt.
hektar гектар
Hg
stacja Hughesa (військ.) телеграфна станція з апаратом Юза
hiszp.
hiszpański іспанський hk hektokilogram гектокілограм (100 кг.)
hkm
hektokilometr гектокіло-метр (100 км)
НКТ
дивись Hakata
hl
hektolitr гектолітр (100 л)
hm
hektometr гектометр (100 м)
horn.
homeopata гомеопат
hot.
hotel готель, hotelowy готельний
HP
Harcerstwo Polskie Польське гарцерство
HP
horse power (англ.) кінська сила
HP
hufiec pracy робочий відділ
hr.
hrabia граф, hrabina графиня
Ht.
huta (топ.); напр. huta zelaza залізоплавильний завод
Ht. cnk.
huta cynku (топ.) цинкоплавильний завод
Ht. szkl.
huta szkla (топ.) склозавод, гута
Ht. żel.
huta zelaza (топ,) залізоплавильний завод, металургійний завод
hum.
humanistyczny гуманістичний
hurt.
hurtowy оптовий
hutn.
hutnictwo металургія, hutniczy металургійний
hW
hektowatt гектоват
hWg
hektowatt-godzina гектоват-година
hydr.
hydropata гідропат
I
i
inny інший
ІA
Izba adwokacka Адвокатська палата
ibid.
ibidem (лат.) якраз там, там же
id.
idem (лат.) цей же, це ж, цей самий, це саме
IH
Instytut Hydrograficzny Гідрографічний інститут
ІН
Izba Handlowa Торговельна палата
ІНР
Instytut Historyczno-Praw-пу Історико-юридичний інститут
II
Izba Inżynierska Інженерська палата
iin
і inne та інше
ІК
Instytut Kartograficzny Картографічний інститут
ІКР
Izba Kontroli Państwowej Палата державного контролю
ii.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
IL
Izba Lekarska Лікарська палата
ilustr.
ilustracja ілюстрація, ilustrowany ілюстрований
im.
imie ім’я
im. wł.
imie wlasne власне ім’я
in.
inny інший, inaczej інакше
IN
Izba Notarialna Нотаріальна палата
inf.
informacja інформація, informacyjny інформаційний
ink.
inkaso інкасо
INKP
Instytut [Popierania Polskiej Tworczosci] Naukowej — Kasa [im.] Mianowskiego Інститут [для підтримки польської] наукової [творчості] — каса [ім.] Мяновського

insp.
inspektor інспектор, inspektorat інспекторат, inspekcja інспекція
Insp. przetn.
Inspekcja przemyslowa Промислова інспекція
inst.
instrukcja інструкція
inst.
instytucja установа
int.
inteligencja інтелігенція mt. intendantura інтеидантура
intel.
inteligencja інтелігенція
introl.
introligator палітурник, introligatornia палітурня
inw.
inwalida інвалід, referat inwalidow wojennych (адм.) реферат інвалідів війни (в старостві)
inż.
inżynier інженер, inzynierski інженерний
ІР
Inspektorat pracy Інспекторат праці
IPH
Izba Przemyslowo-Handlowa Промислово-торговельна палата
ІРР
Informacja Prasowa Polska Польська пресова інформація (інформаційне агентство)
І. Pr.
Inspektorat pracy Інспекторат праці
IPWH
Instytut Praktycznej Wiedzy Handlowej Інститут практичного торговельного знання
I/R
ich rachunek (бухг.) їхній рахунок
IR
Izba Rolnicza Сільськогосподарська палата
IR
Izba Rzemieślnicza Реміснича палата
IS
Inspektorat skarbowy Фінансовий інспектор
IS
Izba skarbowa Фінансова палата
itd.
і lak dalej і так далі
ilp.
і temu podobne і тому подібне
IWF
Instytut Wychowania Fizyeznego Інститут фізкультури
IWT
Inspektorat wojsk taborowych Інсгіекторат обозних військ
Iz. adw.
Izba Adwokacka Адвокатська палата
Iz. r.
Izba Rzemieslnicza Реміснича палата
izr.
izraelicki єврейський
J
j.
jako як
j.
jaśnie ясно[вельможний]
j.
jego його
jap.
japoński японський
jdtt.
jednolity єдиний, однорідний
JE
Jego Ekscelencja його npeвосходительство
JE
Jego Eminencja його преосвященство
jedn.
jednolity єдиний, однорідний
J. Em.
Jego Eminencja його преосвященство
jen.
generalny генеральний
Jez.
jezioro (топ.) озеро
jez.
jezykoznawstwo мовознавство
JHP
Junacki hufiec pracy Юнацький робочий відділ
JL
Jedność Ludowa Народна єдність (політична партія)
j. nast.
jak nastepuje [іде] слідом, такий (при перерахуванні)
JO
Jaśnie Oswiecony світлість
jr
junior (лат.) молодший

jubil.
jubiler ювілер, jubilerski ювелірський
jubil.
jubileusz ювілей, jubileuszowy ювілейний
jun.
junior (лат.) молодший
j. w.
jak wyzej як вище
J. W.
Jaśnie Wielmozny ясновельможний
J. W. P.
Jaśnie Wielmożny Pan ясновельможний пан, Jaśnie Wielmożna Pani ясновельможна пані
K
K
kapitan капітан
k.
kobieta жінка
k.
kolej залізниця, kolejowy залізничний
k.
kolonia колонія
k.
kolo близько, біля
K.
komin (топ.) [фабричний] димар
k.
kompania рота
к.
kopiejka копійка
К
k. korona корона (валюта)
к.
kredyt кредит
k.
król король
k.
kurs (банк.) курс
k.
kwiecień квітень
К
referat karno-administracyjny кримінально - адміністративний реферат (староства)
kcid.
kadet кадет
k. adm.
kodeks administracyjny адміністративний кодекс
k. adw.
koncypient adwokacki юрист-стажист
kal.
kaloria, калорія
kam.
kamieniarz каменяр, kamieniarski каменярський
kam.
kamienica будинок
Kan.
kanal канал
kanc.
kancelaria канцелярія, kancelista канцелярист, kancelaryjny канцелярійний
kand.
kandydat кандидат
kap.
kapitał капітал
kap.
kapitan капітан
Kap.
kaplica (топ.) каплиця
KAP
Polska agencja katolicka Польське католицьке агентство
kup. uvl.
kapital wlasny власний капітал
kar.
karat карат
kar.
karny кримінальний
kar. masz.
karabin maszynowy кулемет
kard.
kardynal кардинал
kart.
karton картон, kartonowy картонний
kas.
kasjer касир, kasowy касовий
kat.
kategoria категорія
kat.
katolicki католицький
kaw.
kawaler нежонатий
kaw.
kawaleria кавалерія
kaw.
kawowy кавовий, kawiarnia кав’ярня
kaw. dyw.
kawaleria dywizyjna дивізійна кавалерія
Kap.
kapielisko (топ.) курорт
KBK
Książėco-Biskupi Komitet Княжий єпіскопський комітет
k. c.
kodeks cywilny цивільний кодекс
KC
Komisja Centralna Центральна комісія
KC
Komitet Centralny Центральний комітет
K. Centr.
Komitet Centralny Центральний комітет
K. Cyw.
kodeks cywilny цивільний кодекс

KC ZZ
Komisja Centralna Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
KD
karne doniesienie кримінальне донесення
k. d.
kawaleria dywizyjna дивізійна кавалерія
KD
Komitet dzielnicowy Дільничний комітет
kda, k-da
komenda командування, команда
k-dt
komendant командуючий, комендант
K. FI. N.
Komitet Floty Narodowej Комітет національного флоту
kg
kilogram кілограм
KG
Komisja gospodarcza Економічна комісія
K. Gł. P. P.
Komenda Główna Policji Panstwowej Головна команда державної поліції
KGW
Koło Gospodyń Wiejskich Гурток сільських господарок
KH
kodeks handlowy торговельний кодекс
kier.
kierownik керівник
kier. eksp. pol. polit.
kierownik ekspozytury Policji politycznej керівник представництва політичної поліції
kier. ref.
kierownik referatu керівник реферату
kier. rej. int.
kierownik rejonu intendantury керівник району інтендантури
KIG
Karpacki Instytut Geologiczny Карпатський геологічний інститут
k. k.
kodeks karny кримінальний кодекс
k. k.
księga kasowa касова книга
KKO
Komunalna Kasa Oszczędności Комунальна ощадна каса
kl.
klasa клас, klasowy класовий, класний
KI.
klasztor (топ.) монастир
klas.
klasowy класовий, класний
klasz.
klasztor монастир
Klas. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
klg
kilogram кілограм
klm
kilometr кілометр
KI. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
k. m.
karabin maszynowy кулемет
km
kilometr кілометр
KM
komenda miasta командування міста
KM
konwencja międzynarodowa міжнародна конвенція
KM
koń mechaniczny кінська сила
kmda
komenda командування, команда
kmdt
komendant командуючий, комендант
KMh
koniogodzina кінських сил на годину
KM
KO Komisja międzyzwiązkowa kulturalno-oświatowa Міжспілкова культурно-освітня комісія
KN
Komitet Narodowy Національний комітет
kndor
komandor (мор.) капітан 1-го рангу
KO
Kolo oświatowe освітній гурток
KO
Komitet okręgowy окружний комітет
kob.
kobieta жінка
kod. hdl.
kodeks handlowy торговельний кодекс
kod. zob.
kodeks zobowiązań кодекс зобов'язань
KOK
(укр.) Комітет організації кооперативів
koi
kolega колега, товариш; koleżański товариський
kol.
kolej залізниця, kolejowy залізничний, kolejarz залізничник
kol.
kolonia колонія, kolonialny колоніальний
kol.
kolor колір, барва; kolorowy кольоровий
kol.
kolumna колона
kolej.
kolejowy залізничний
kom.
komenda командування, команда
kom.
komisariat комісаріат
kom.
komisarz комісар
kom.
komisja комісія
kom.
komitet комітет
kom.
komunalny комунальний
kom.
komunistyczny комуністичний
komis
komisarz комісар
kom. kol.
komisariat kolejowy залізничний комісаріат
Kom. M. i Pl.
Komenda miasta i placu командування міста і місця
kom. obw.
komitet obwodowy обороний комітет
kom. okr.
komitet okregowy окружний комітет
komp.
kompania рота
Kom. P. Gal. Wsch. Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej Комуністична партія Східної Галичини
Kom. Р. Р.
Komenda Policji Państwowej команда державної поліції
komp. sap.
kompania saperow рота саперів
Kom. P. Z. U.
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Комуністична партія Західної України
kom. rem.
komisja remontowa ремонтна комісія komun, komunistyczny комуністичний
Kom. Wod. P. P.
Komenda Wodna Policji Panstwowej Водна команда державної поліції
kom. woj.
komenda wojewodzka воєводська команда
Kom. Wyk.
Komitet Wykonawczy Виконавчий комітет
Kom. Zw. Mi Zach. Ukr
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
kon.
konferencja конференція
konc.
koncypient юрист-стажист
kond.
konduktor кондуктор
konf.
konfekcja готовий одяг,
konfekcyjny
конфекційний
konstr.
konstrukcja конструкція
kont.
kontroler контролер
kontr.
kontroler контролер
kotiw. O. O.
konwent ojcow конвент монахів, монастир
koop.
kooperatywa кооператив
koop. roln.
kooperatywa rolnicza сільськогосподарський кооператив
KOP
Komitet Obrony Przeciwgazowej Комітет протихімічної оборони
kop.
kopalnia копальня
kop.
kopiejka копійка
KOP
Korpus Ochrony Pogranicza Корпус охорони кордону
kop. weg.
kopalnia wegla вугільна шахта
kor.
korespondent кореспондент
kor.
korona корона (валюта)
kor.
korzec корець (міра)
korp.
korporacja корпорація, korporacyjny корпорантський
Korp. Kad.
Korpus Kadetow Кадетський корпус

kor. wl.
korespondencja wlasna власна кореспонденція
KOS
Kuratorium Okregu Szkolnego Кураторія шкільного округу
KOSL
Kuratorium Okregu Szkolnego Lwowskiego Кураторія львівського шкільного округу
kosm.
kosmetyczny косметичний
kosz.
koszary казарма
KP
Kolej Panstwowa державна залізниця
KP
Komitet powiatowy Повітовий комітет
KP
Komunistyczna Partia Комуністична партія
KPA
kompania pomiarow artyleryjskich рота артилерійського вимірювання
KPBO
Klub Poselski Bloku Obozu Zjednoczenia Narodowego Клуб депутатів Блоку Табору національного об’єднання
KPBZ
Komunistyczna Partia Bialorusi Zachodniej Комуністична партія Західної Білорусії
k. р. с.
kodeks postepowania cywilnego цивільно-процесуальний кодекс
КРС
Komitet Propagandy Czytelnictwa Комітет читацької пропаганди
KPD
Kommunistische Partei Deutschlands (нім.) Комуністична партія Німеччини
KPDM
Komitet Pomocy Dzieciom і Mlodziezy Комітет допомоги дітям і молоді
KPG
Korporacja Przemyslowcow Graficznych Корпорація підприємців графічної промисловості
KPGS
Komunistyczna Partia Gornego Slasku Комуністична партія Верхньої Сілезії
К. Р. G. S.
Komunistyczna Partia Gornego Slasku Комуністична партія Верхньої Сілезії
KPGW
Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej Комуністична партія Східної Галичини
КРК
Klub Pracy Konstytucyjnej Клуб конституційної праці (в сеймі)
kpk
k. р. k. kodeks postepowania karnego кримінально-процесуальний кодекс
kpl
kapral капрал
KPP
Komenda Policji Panstwowej команда державної поліції
KPP
Komunistyczna Partia Polski Комуністична партія Польщі
KPRP
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski Комуністична робітнича партія Польщі
kpt
kapitan капітан
KPW
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Залізнична військова підготовка
KPZB
Komunistyczna Partia Zachodniej Bialorusi Комуністична партія Західної Білорусії
KPZU
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Комуністична партія Західної України
Kr.
karczma (топ.) корчма
KR
Komisja rozjemcza Арбітражна комісія
KR
Kolko rolnicze сільськогосподарський гурток
kr.
krajowy крайовий
kr.
kresowy кресовий
kr.
krol король, krolewski королівський

kraj.
krajowy крайовий
kraw.
krawiec кравець, krawiecki кравецький
kred.
kredyt кредит, kredytowy кредитний
kres.
kresowy кресовий
krol.
krolewski королівський
krol. stoi. m.
krolewskie stoleczne miasto королівське столичне місто
kr. p. a. c.
kresowy pulk artylerii ciezkiej кресовий полк важкої артилерії
kr. р. а. І.
kresowy pulk artylerii lekkiej кресовий полк легкої артилерії
kr. st. т.
krolewskie stoleczne miasto королівське столичне місто
KS
Kasa Stefczyka Каса Стефчика
KS
klub sportowy спортивний клуб
ks.
ksiaze князь, ksiezna княгиня, ksiestwo князівство
ks.
ksiadz ксьондз, священик
ks.
ksiega книга
ks. gl.
ksiega glowna (бухг.) гросбух
KSH
(укр.) кружок «Сільського господаря»
KSK
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Католицьке об’єднання жінок
KSL
Kolo Stronnictwa Ludowego гурток Народної партії
KSM
Katolickie Stowarzyszenie Mezow Католицьке об’єднання чоловіків
KSMM
Katolickie Stowarzyszenie Mlodziezy Meskiej Католицьке об’єднання чоловічої молоді
KSMZ
Katolickie Stowarzyszenie Mlodziezy Zenskiej Католицьке об’єднання жіночої молоді
ks. r. b.
ksiega rachunkow biezacych (бухг.) книга поточних рахунків
ks. skl.
ksiega skladowa книга складу
ks. tow.
ksiega towarowa товарна книга
K
komitet комітет
KTN
Karpackie Towarzystwo Nafciarzy Карпатське товариство нафтопромисловців
KTN
Krajowe Towarzystwo Naftowe Крайове нафтове товариство
kub.
kubiczny кубічний
kuch.
kuchnia кухня, kucharz кухар
kuchm.
kuchmistrz кулінар
KUG
Krajowy urzad gospodarczy Крайове економічне управління
kup.
kupiec купець
kupc.
kupcowa купчиха
kusn.
kusnierz кушнір, kusnierski кушнірський
kW
kilowat кіловат
KW
Komitet Wykonawczy Виконавчий комітет
kw.
kwadrat квадрат, kwadratowy квадратний
kw.
kwas (хім.) кислота
kwart.
kwartal квартал, kwartalny квартальний
kwat.
kwatera (військ.) кватира
Kwat. Gl.
Kwatera Glowna ставка
Kw.
GL Kwatera Glowna ставка
kWh
kilowat godzina кіловат година

KW
KPGW Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej Виконавчий комітет Комуністичної партії Східної Галичини
KZK
Katolicki Związek Kobiet Католицька спілка жінок
KZM
Katolicki Związek Mężów Католицька спілка чоловіків
KZM
Komunistyczny Związek Mlodziezy Комуністична спілка молоді
KZMM
Katolicki Zwiążek Młodzieży Meskiej Католицька спілка чоловічої молоді
KZMP
Komunistyczny Związek Młodzieży Polski Комуністична спілка молоді Польщі
KZMZU
Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
KZMŻ
Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej Католицька спілка жіночої молоді
KZZ
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
L
l.
las ліс
l.
lat років
L.
leśniczówka (топ.) дім лісника
L, l.
liczba число
l
litr літр
l.
ludność населення
lab.
laboratorium лабораторія, laboratoryjny лабораторний
lak.
lakiernik лакувальник
lar.
laryngolog ларинголог
l. b.
liczba biezaca (канц.) черговий номер
l. cz.
liczba czynnosci (канц.) реєстраційний номер
LD
Liga Drogowa Шляхова ліга
lecz.
lecznica лікарня, leczniczy лікувальний
leg.
legalizacja легалізація
leg.
legion легіон, legionista легіонер
legj.
legion легіон, legionista легіонер
Leg. Pol.
Legiony Polskie Польські легіони
lek.
lekarz лікар, lekarski лікарський, lekarstwo ліки
leś.
leśny лісовий
leśn.
leśniczy лісничий, lesnictwo лісництво
let.
letni літній
letn.
letnisko дачна місцевість
Lew.
Lewica лівиця
licz.
liczba номер
likw.
likwidacja ліквідація, likwidacyjny ліквідаційний
list.
listopad листопад
lit.
litera буква, літера
lit.
litografia літографія
lk
liczba konskrypcyjna конскрипційний номер
LK
Lokalny komitet місцевий комітет
LKA
Lwowskie Kolo Akademickie Львівський студентський гурток
L. K. Akad.
Lwowskie Kolo Akademickie Львівський студентський гурток
LKK
Lwowska Kongregacja Kupiecka Львівська купецька конгрегація
l. k. m.
lekki karabin maszynowy легкий кулемет
l. kol.
liczba kolejna порядковий номер

LMK
Liga Morska i Kolonialna Морська і колоніальна ліга
LMR
Liga Morska i Rzeczna Морська і річкова ліга
LN
Liga Narodów Ліга націй
LOM i R
Liga Obrony Morskiej i Rzecznej Ліга морської і річкової оборони
L. О. Р. Cz. і Ob.
Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela Ліга оборони прав людини і громадянина
LOPP
Liga Obrony Powietrznej Państwa Ліга протиповітряної оборони держави; пізніше Liga Obrony Powietrznej і Przeciwgazowej Ліга протиповітряної і протихімічної оборони
l. orj.
liczba orientacyjna орієнтаційний номер
Lot.
lotnisko аеродром
lotn.
lotnictwo авіація, lotniczy авіаційний
LP
Lasy Polskie Польські ліси
l. p.
liczba porządkowa черговий номер
LP
Liga Pracy Ліга праці
lp.
lipiec липень
LPT
Liga Popierania Turystyki Ліга сприяння туризмові
ls.
listopad листопад
LSP
Liga Szkolna Przeciwgruźliczna Шкільна протитуберкульозна ліга
LSZ
Lwowskie spichrze zbożowe Львівські зернові склади
LTAB
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Львівське акціонерне товариство броварень
LTB
Lwowskie Towarzystwo [Akcyjne] Browarów Львівське [акціонерне] товариство броварень
ltr.
litr літр
l-two
leśnictwo лісництво
lud.
ludowy народний
Lw.
Lwów Львів, lwowski львівський
lwh
liczba wykazu hipotycznego номер іпотечного реєстру
Lw. Tow. Akc.
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Львівське акціонерне товариство
l-у
luty лютий
LZ
list zastawy закладна
LZK
Lwowskie Zrzeszenie Kupców Львівське об'єднання купців


Ł
ł.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
łac.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
Ład.
ladownia (топ.) дебаркадер
łask.
łaskawy ласкавий
łączn.
łączność зв'язок, łącznik зв'язковий
łć.
łaciński латинський (також в значенні римсько-католицький)
М
М.
magistrat магістрат
m.
maj травень
М
marka марка
m
mały малий
М
maskowanie (військ.) маскування
m
metr метр
m.
mężczyzna чоловік
m.
mianowicie а саме
m.
miasto місто, miejski міський
m.
miesiac місяць
m.
mieszkanie помешкання
М.
ministerstwo міністерство
m
minuta хвилина
М.
mlyn (топ.) млин
m.
mój мій
М.
stacja Morse (військ.) телеграфна станція з апаратом Морзе
mA
miliamper міліампер
mag.
magazyn склад
mag.
magister магістр
Mag.
magistrat магістрат
Magt
magistrat магістрат
maj.
majątek майно, маєток (часто землеволодіння)
maj.
major майор
maj.
majster майстер
mal.
malarz маляр
mał.
małopolski малопольський
małop.
małopolski малопольський
Mał. Wsch.
Małopolska Wschodnia Східна Малопольща
Mał. Zakł. Mel.
Małopolskie Zakłady Melioracyjne Малопольські меліоративні підприємства
М. Apr.
Ministerstwo Aprowizacji Міністерство постачання
marsz.
marszałek маршал
marz.
marzec березень
masz.
maszyna машина, maszynista машиніст, maszynowy машинний
mat.
matematyka математика, matematvczny математичний
mat.
materiał матеріал
mat.
matowy матовий
mat. sap.
material saperski саперний матеріал
MD
Matka Boska богородиця
MBNP
Matka Boska Nieustajacej Pomocy богородиця постійної помочі
mc
marzec березень
m-dat
mandat мандат
mec.
mecenas адвокат
mech.
mechanik механік, mechaniczny механічний
med.
medycyna медицина, medyczny медичний
meld.
meldunek рапорт, зведення
melj.
melioracyjny меліоративний
men.
mennica монетний двір
met.
metal метал, metalowy металевий, metalowiec металіст
metr.
metropolita метрополит
metrop.
metropolita метрополит
męs.
męski чоловічий
mg
miligram міліграм
mgr
magister магістр
mgt
magistrat магістрат
MH
Ministerstwo Handlu Міністерство торгівлі
m. i.
miedzy innymi між іншим
mian.
mianowicie а саме
miej.
miejski міський
miern.
miernictwo геодезія, mierniczy землемірний
mies.
miesiac місяць
mies.
miesięcznik місячник (журнал)
mieszk.
mieszkaniec мешканець

międz.
międzynarodowy міжнародний, інтернаціональний
międzynar.
międzynarodowy міжнародний, інтернаціональний
mięs.
mięsny м’ясний
МІН
Miedzynarodowa Izba Handlowa Міжнародна торговельна палата
mij.
mijanka (топ.) роз’їзд
mil.
milion мільйон
mili.
milion мільйон
m. in.
między innymi між іншим
min.
mineral мінерал, mineralogia мінералогія, mineralny мінеральний
min.
minimum мінімум
min.
minister міністр, ministerstwo міністерство
min.
minuta хвилина
Min. Apr.
Ministerstwo Aprowizacji Міністерство постачання
Min. Kol. Zel.
Ministerstwo Kolei Zelaznych Міністерство залізниць
Min. Kom.
Ministerstwo Komunikacji Міністерство зв’язку
Min. Op. Sp.
Ministerstwo Opieki Spolecznej Міністерство соціальної опіки
Min. O. S.
Ministerstwo Opieki Spolecznej Міністерство соціальної опіки
Min. Ośw.
Ministerstwo Oswiecenia Міністерство освіти
Min. P. і H.
Ministerstwo Przemyslu i Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
Min. Pr. i Op. Sp.
Ministerstwo Pracy i Opieki Spolecznej Міністерство праці і соціальної опіки
Min. Przem. Han.
Ministerstwo Przemyslu i Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
Min. Rob. Publ.
Ministerstwo Robot Publicznych Міністерство публічних робіт
Min. Roi.
Ministerstwo Rolnictwa Міністерство сільського господарства
Min. Sk.
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
Min. spr.
Ministerstwo Sprawiedliwosci Міністерство юстиції
Min. Spr. Wewn.
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. Spr. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
Min. Sp. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. S. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
Min. S. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
Minwew
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych (телегр.) Міністерство внутрішніх справ
Minwewn
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych (телегр.) Міністерство внутрішніх справ
Min. W. R.
i O. P. Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
Min. Zdr.
Ministerstwo Zdrowia Міністерство здоров’я
Min. Zdr. Publ.
Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров’я
M. і PI.
miasto і plac (військ.) місто і місце
mit.
mitologia міфологія
mjr
major майор

mjr
dypl. major dyplomowany дипломований майор
Mk
marka марка (валюта)
MK
mechaniczny kon кінська сила
MK
Ministerstwo Komunikacji Міністерство зв’язку
MKA
Małopolski Klub Automobilowy Малопольський автомобільний клуб
M-ka
Międzynaródowka Інтернаціонал
MKE
Miejskie Koleje Elektryczne Міські трамваї
MKKO
Miejska Komunalna Kasa Oszczednosci Міська комунальна ощадна каса
MKL
Małopolskie Koleje Lokalne Малопольські місцеві залізниці
m-ko
miasteczko містечко mkp marka polska польська марка (валюта)
MKŻ
Ministerstwo Kolei Żelaznych Міністерство залізниць
ml
milimetr міліметр mljn miljon мільйон
mł.
młodziez молодь, mlodszy молодший
mł.
młyn млин, mlynski млиновий
młod.
młodziez молодь
młod. rob.
młodociany robotnik неповнолітній робітник
Мłр.
Małopolska Малопольща
mm.
m/m milimetr міліметр
MMZ
Miejska Mleczarnia Zwiazkowa Міська спілкова молочарня
mn. w.
mniej wiecej менш-більш
M. O.
miejsce odosobienia місце ізоляції (Береза Картузька)
mob.
mobilizacja мобілізація, mobilizacyjny мобілізаційний
modn.
modniarski такий, що відноситься до виготовлення модного одягу
mojż.
mojżeszowy монсеєве (віросповідання)
Mon.
monopol монополія
Mon. Pol.
«Monitor Polski» «Польський монітор»
mont.
monter монтер, monterski монтерський
MOPR
Miedzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistam Міжнародна організація помочі революціонерам
MOPR
ZU Miedzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistami Zachodniej Ukrainy Міжнародна організація помочі революціонерам Західної України
MOS
Ministerstwo Opieki Spolecznej Міністерство соціальної опіки
mot.
motor мотор, motorowy моторний
MOW
Monarchistyczna Organizacja Wloscianska Монархістська селянська організація
MOW
Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa Монархістська загальностанова організація
MOWP
Mlodzi Obozu Wielkiej Polski Молоді Табору великої Польщі
МР
Macierz Polska Польська матиця
m. p.
manu propria (лат.) влас-ною рукою
mr, m. p.
marka polska польська марка (валюта)
m. p.
maszyna parowa парова машина
МР
miejsce pieczeci місце печаті
М. р.
miejsce postoju (військ.) місце постою

M. p.
mlyn parowy (топ.) паровий млин
MP
«Monitor Polski» «Польський монітор»
MP
Monopol państwowy державна монополія
MP
(телегр.) передати особисто
MP і H
Ministerstwo Przemyslu і Handlu Міністерство промисловості й торгівлі
MP і OS
Ministerstwo Pracy і Opieki Spolecznej Міністерство праці й соціальної опіки
MP і О. Sp.
Ministerstwo Pracy і Opieki Spolecznej Міністерство праці й соціальної опіки
MP і Т
Ministerstwo Poczt і Telegrafow Міністерство пошт і телеграфу
mr
magister магістр
MR і DP
Ministerstwo Rolnictwa і Dobr Panstwowych Міністерство сільського господарства і державного землеволодіння
МR і RR
Ministerstwo Rolnictwa і Reform Rolnych Міністерство сільського господарства і аграрних реформ
MRR
Ministerstwo Reform Rolnych Міністерство аграрних реформ
m. s.
miasto stoleczne столиця
MS
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
MS
Ministerstwo Sprawiedliwosci Міністерство юстиції
MS
Monopol Spirytusowy Спиртна монополія
m/s
statek motorowy моторне судно
M. Sk.
Ministerstwo Skarbu Міністерство фінансів
MSO
Miejska Straz Obywatelska Міська громадянська охорона
M.Spr. Woj.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
m. st.
miasto stoleczne столиця
MSW
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
MSW
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
M. S. Wew.
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
M. S. Wewn.
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych Міністерство внутрішніх справ
M. S. Wojsk.
Ministerstwo Spraw Wojskowych Міністерство військових справ
MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Міністерство закордонних справ
M. Sz. і К.
Ministerstwo Sztuki і kultury Міністерство мистецтва і культури
МТ
Monopol Tytoniowy Тютюнова монополія
m-tko
miasteczko містечко m-to miasto місто
MTR
Małopolskie Towarzystwo Rolnicze Малопольське сільськогосподарське товариство
mtr
metr метр
MUB
Miejski Urzad Budowlany Міське будівельне управління
M. U. Dz.
Miejski Urząd Dzielnicowy Міське дільничне управління
mur.
murarz муляр, murarski мулярський
muz.
muzyka музика, muzyczny музичний
MW
Mlodzież Wszechpolska Bceпольська молодь
mjw
mój weksel (банк.) мій вексель

MWO
Miejska wystawa okazów [przemyslu krajowego] Міська виставка експонатів [крайової промисловості]
M-wo
ministerstwo міністерство
MWR і ОР
Ministerstwo Wyznan Religijnych і Oswiecenia Publicznego Міністерство віросповідань і публічної освіти
myśl.
myśliwstwo мисливство, mysliwski мисливський
MZ
Monopol Zapalczany Сірникова монополія
MZA
Miejskie Zaklady Aprowizacyjne Міські підприємства постачання
MZE
Miejskie Zaklady Elektryczne Міські електричні підприємства
MZG
Miejskie Zaklady Gazowe Міські газові підприємства
m/zl.
moje zlecenie (банк.) моє доручення
MZM
Małopolski Związek Mleczarski Малопольська молочна спілка
MZM
Małopolski Związek Młynów Малопольська спілка млинів
MZML
Małopolski Związek Młodzieży Ludowej Малопольська спілка народної молоді
MZMT
Małopolskie Zaklady Melioracyjne i Techniczne Малопольські меліоративні й технічні підприємства
MZO
Małopolskie Zaklady Odziezowe Малопольські одягові підприємства MZP Ministerstwo Zdrowia Publicznego Міністерство публічного здоров’я
MZW
Miejskie Zaklady Wodociagowe Міські водопровідні підприємства
N
n.
nad над, біля
n.
nasz наш
n.
netto нетто
N
niedziela неділя
N.
niwelacyjny punkt (топ.) нівелювальний пункт
N.
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені (біля прізвища)
n.
nowy новий
N
numer номер
nacz.
naczelnik начальник
Nacz. R.
Naczelna Rada Верховна рада
nacz. wydz.
naczelnik wydzialu начальник відділу
nadkom.
nadkomisarz надкоміcap
nadl.
nadleśnictwo надлісництво
nadr.
nadradca надрадник
nadzw.
nadzwyczajny надзвичайний
nagr.
nagroda нагорода, nagrodzony нагороджений
naft.
naftowy нафтовий
najn.
najnowszy найновіший
najw.
najwyzszy найвищий
nakł.
nakład видання, тираж
nam.
namiesnictwo намісництво
napr.
naprawa ремонт
nar.
narodowy національний, narodowosc національність
Nar. Chr.
narodzenie Chrystusa народження Христа
narod.
narodowy національний, narodowość національність

nast.
nastawienie настанова
nast.
nastpęca наступник, następujacy наступний, наступаючий, nastepny наступний
naucz.
nauczyciel учитель, nauczycielski учительський
n/B
nad Bugiem на Бузі
NB
nota bene (лат., канц.) добре вважай, примітка
ND
narodowa demokracja націонал-демократи
Ndl.
nadlesnictwo (топ.) надлісництво
n/Dn.
nad Dniestrem на Дністрі
neur.
neurolog невролог
Nft.
naftowy (топ.) нафтовий
nieof.
nieoficjalny неофіціальний
nieuk,
nieukwalifikowany некваліфікований
niezam.
niezamozny незаможний
NIG
Naczelna Izba Gospodarcza Верховна економічна палата
NIK
Najwyższa Izba Kontroli [Panstwa] Найвища палата [державного] контролю
NIKP
Najwyższa Izba Kontroli Panstwa Найвища палата державного контролю
nkl.
naklad видання, тираж
NKN
Naczelny Komitet Narodowy Верховний національний комітет
NKR
Najwyższa Komisja Rozjemcza Найвища арбітражна комісія
nm
na miejscu на місці
NMP
Najświetsza Maria Panna найсвятіша діва Марія
n/n
na nasz (канц.) на наш (лист)
NN
nomen nescio (лат.) імені не знаю, тобто особа невідомого імені та прізвища
NN
numery номери
n. o.
nieograniczona odpowiedzialność необмежена відповідальність
No
numer номер
NOK
Narodowa Organizacja Kobiet Національна організація жінок
not.
notariusz нотар
now.
nowela (юр.) новела (зміна або доповнення закону)
np.
naprzyklad наприклад
N. Р. Ch.
Niezalezna Partia Chlopska Незалежна селянська партія
n. poz.
numer pozycji номер позиції
NPR
Narodowa Partia Robotnicza Національна робітнича партія
NR
Nowy Rok новий рік
Nr
numer номер
NRL
Naczelna Rada Ludowa Верховна народна рада
Nr. or.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. orj.
numer orjentacyjny орієнтовний номер
Nr. tel.
numer telefonu телефон ний номер
ns.
nastepny наступний
n. s.
nowego stylu нового стилю
n/S
nad Sanem на Сяні
NSR
Narodowe Stronnictwo Robotników Національна партія робітників
NT
naukowe towarzystwo наукове товариство
NT
Nowy Testament (бібл.) новий завіт
NTA
Najwyższy Trybunal Administracyjny Найвищий адміністративний трибунал
n-to
netto нетто
NUR
Narodowy Uniwersytet Robotniczy Національний робітничий університет
NW
Naczelny wódz верховний вождь
nzb.
niezabudowany незабудований
NZL
Narodowe Zjednoczenie Ludowe Національне народне об’єднання


O
O.
obwód обвід
O.,o.
oddzial відділ
O
Ohm ом
O.
ojciec отець (монах)
O
referat ogólny (адм.) загальний реферат (староства), wydział ogólny (адм.) загальний відділ (воєводського управління)
ob.
obacz дивись
Ob.
oberza (топ.) заїзд
ob.
obowiazek обов’язок
ob.
obrachunek розрахунок
ob.
obywatel громадянин
OB
oddzial budźetowo-gospodarczy (адм. воєв.) бюджетно-економічний відділ
OBB
sprawy budźetowe (адм. воєв.) бюджетні справи (бюджетно-економічного відділу)
OBD
sprawy budźetowo-rachunkowe (адм. воєв.) бюджетно-рахункові справи (Дирекції публічних робіт)
ob. dw.
obszar dworski землеволодіння
OBG
sprawy gospodarcze (адм. воєв.) економічні справи (бюджетно-економічного відділу)
ob. gr. k.
obrzadek grecko-katolicki греко-католицьке віросповідання
obj.
objekt об’єкт, objektywny об’єктивний
ob. łać.
obrzadek łaciński латинське (римсько-католицьке) віросповідання
obn.
obniźka зниження
obr.
obrona оборона, obronny оборонний
OBR
sprawy rachunkowe (адм. воєв.) рахункові справи (бюджетно-економічного відділу)
obr. kraj.
obrona krajowa крайове ополчення
obr. sad.
obrońca sadowy судовий оборонець
obrz.
rz.-kat. obrzadek rzymskokatolicki римсько-католицьке віросповідання
obs.
obserwacyjny обсерваційний
obsz. dw.
obszar dworski землеволодіння
obw.
obwieszczenie об’ява
obw.
obwiniony обвинувачений
obw.
obwod обвід, obwodowy обводовий
Obw. Insp.
obwodowy inspektor обводовий інспектор, obwodowy inspektorat обводовий інспекторат
obw. min. roln.
obwieszczenie ministra rolnictwa об’ява міністра сільського господарства
obw. MP i T
obwieszczenie ministra poczt і telegrafow об’ява міністра пошт і телеграфу

obyw.
obywatel громадянин
Och. S. P.
Ochotnicza Straz Pozarna Добровільна пожежна охорона
Od.
oddzial відділ
odb.
odbitka відбиток
ode.
odcinek відрізок
odd.
oddział відділ
oddz.
oddział відділ
oddz.
asyst, oddział asystacyjny (військ.) супровідний відділ
oddz. bezp. publ.
oddzial bezpieczenstwa publicznego відділ публічної безпеки
oddziel.
oddzielny окремий
oddz. inf.
oddział informacyjny інформаційний відділ
odl.
odleglosc віддаль
odlew.
odlewnia ливарня
odp.
odpowiedni відповідний
odp.
odpowiedzialnosc відповідальність, odpowiedzialny відповідальний
odr.
odreczny (канц.) особистий
odr.
odrodzony відроджений
o. dw.
obszar dworski землеволодіння
of.
oficer офіцер
of.
oficjał офіціал (службовець)
ofic.
oficer офіцер
og.
ogólny загальний
OG
Okreg Generalny Генеральний округ
OG
sprawy ogolne (адм. воєв.) загальні справи (організаційного відділу)
О. Gen.
Okreg Generalny Генеральний округ
ogł.
ogłoszenie оголошення
ogr. odp.
ograniczona odpowiedzialnosc обмежена відповідальність
ogr. por.
ograniczona poreka обмежена порука
Ol
inspektorat (адм. воєв.) інспекторат (загального відділу)
Ol
oddział informacyjny інформаційний відділ
OIK
Okręgowa Izba Kontroli Окружна контрольна палата
ОІР
Obwodowy Inspektorat Pracy Обводовий інспекторат праці
ОІР
Okregowy Inspektorat Pracy Окружний інспекторат праці
OJS
Okregowy Inspektorat Skarbowy Окружний фінансовий інспекторат
ojcz.
ojczysty рідний
ok.
oczny (військ.) очний
ok.
okolica околиця
ok.
okolo біля, близько, приблизно
OK
Okreg Korpusu Корпусний округ
OK
Okregowy Komitet Окружний комітет
O. K. Cz. P.
Okregowy Komitet Czerwonej Pomocy Окружний комітет Червоної помочі
Ok. Min. Sk.
Okolnik Ministerstwa Skarbu обіжник Міністерства фінансів okop. okopowy окопний
Okpol
Okregowa komenda Policji Panstwowej (телегр.) окружна команда державної поліції
ОКРР
Okregowa komenda Policji Panstwowej окружна команда державної поліції
okr.
okres період okr. okreg округ, okregowy окружний
Okr. Gen.
Okręg Generalny Генеральний округ
Okr. kom.
Okręgowy komitet окружний комітет

Okr. kom. Pol. P.
Okregowa komenda Policji Panstwowej окружна команда державної поліції
OKR PPS
Okregowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej Окружний робітничий комітет Польської соціалістичної партії
Okr. urz. Р. Pol.
Okregowy urzad Policji politycznej Окружне управління політичної поліції
Okr. wydz. woj.
Okregowy wydzial wojskowy Окружний військовий відділ
OKTW
Okregowe kierownictwo taborow wojskowych Окружне керівництво військових обозів
okul.
okulista окуліст
okup.
okupacyjny окупаційний
OKW
Okregowy komitet wyborczy Окружний виборчий комітет
OKZZ
Okregowa komisja Zwiazkow zawodowych Окружна комісія професійних спілок
OL
Obrona Lwowa оборона Львова
Ol.
olejarnia (топ.) олійня
OL
referat ochrony lasow реферат охорони лісів (у старостві)
ot. min.
olej mineralny нафта-сирець
OMN
Organizacja Mlodziezy Narodowej Організація національної молоді
OMNZ
Organizacja Mlodziezy Narodowo-Zachowawczej Організація національно-консервативної молоді
ОМР
Organizacja Mlodziezy Polskiej Організація польської молоді
о. о.
ograniczona odpowiedzialnosc обмежена відповідальність
OO
ojcowie отці (монахи)
OO
WF Okregowy osrodek wychowania fizycznego Окружний центр фізичного виховання
о. р.
ograniczona poreka обмежена порука
ор.
operacyjny операційний, оперативний
ОР
oswiecenie publiczne публічна освіта
ОР
referat opieki spolecznej реферат соціальної опіки (в старостві)
ор. cit.
opere citato (лат.) вищезгаданий твір
oper.
operacyjny операційний, оперативний
OPL
obrona przeciwlotnicza протиповітряна оборона
о. por.
ograniczona poreka обмежена порука
opr.
oprawa палітурка, оправа
ord.
ordynacja положення (про вибори)
org.
organizacja організація, organizacyjny організаційний
Org.
referat organizacyjny організаційний реферат (у старостві), oddzial organizacyjny організаційний відділ (у воєводському управлінні)
Org. A.
sprawy podzialu organizacyjnego (адм. воєв.) справи адміністративного розподілу (в організаційному відділі) organ, organizacja організація, organizасуjny організаційний
orj.
orientacyjny орієнтаційний, орієнтовний
orm.
ormianski вірменський
ortop.
ortopedyst ортопедист

oryg.
oryginal оригінал, oryginalny оригінальний
orz.
orzeczenie висновок, вирок, постанова
ORZZ
Okregowa rada Zwiazkow zawodowych Окружна рада професійних спілок
OS
Okreg Szkolny шкільний округ
os.
osada селище os. osoba особа, osobowy персональний
Os.
sprawy osobowe (адм. воєв.) персональні справи (в організаційному відділі)
Os. A.
sprawy doboru personalnego і wyszkolenia (адм. воєв.) справи підбору і навчання персоналу (в організаційному відділі)
Os. В.
sprawy ogolno osobowe (адм. воєв.) загально-персональні справи (в організаційному відділі)
os. fab.
osada fabryczna фабричне селище
osk.
oskarzony обвинувачений
OSL
Okreg Szkolny Lwowski Львівський шкільний округ
os. les.
osada lesna лісове селище
os. m.
osada miejska міське селище
os. miej.
osada miejska міське селище
os. ml.
osada mlynska селище біля млина
osob.
osobowy персональний
OSP
Ochotnicza Straz Pozarna Добровільна пожежна охорона
os. pal.
osada palacowa селище біля палацу
ost.
ostatni останній
os. woj.
osada wojskowa військове селище
O. Sz.
Okreg Szkolny шкільний округ
oszcz.
oszczednosc ощадність, oszczednosciowy ощадний
O. Sw.
ojciec swiety святий отець (папа)
OTR
Okregowe Towarzystwo Rolnicze Окружне сільськогосподарське товариство
otrz.
otrzymano отримано
o. u.
odpowiedzialny udzial відповідальний пай
OUG
Okregowy Urzad Gorniczy Окружне гірниче управління
OUM
Okregowy Urzad Miar Окружне управління мір
OUN
(укр.) Організація українських націоналістів
OUPP
Okregowy urzad Policji politycznej Окружне управління політичної поліції
OUWF
і PW Okregowy Urzad Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Окружне управління фізичного виховання і військової підготовки
OUZ
Okregowy Urzad Ziemski Окружне земельне управління
О. war.
oboz warowny укріплений табір
OWP
Oboz Wielkiej Polski Табір Великої Польщі (політична партія)
OZLA
Okregowy Zwiazek Lekkoatletyczny Окружна легкоатлетична спілка
OZN
Oboz Zjednoczenia Narodowego Табір національного об’єднання
OZPN
Okregowy Zwiazek Pilki Noznej Окружна футбольна спілка
P
Р. р.,
pan пан, pani пані
р.
panstwowy державний
р.
patrz дивись
р.
pazdziernik жовтень
Р.
piatek п’ятниця
р.
pietro поверх
р.
pilne термінове
р.
poczta пошта
р.
pod біля (біля назв місцевостей)
р.
podlug за
р.
policja поліція
Р.
Polska Польща
р.
poreka порука
р.
powiat повіт
р.
prezydia президія
р.
przez через
р.
przysiolek виселок
Р.
przystanek (топ.) зупинка (залізнична)
p.
pulk полк
р.
punkt пункт (закону, правил)
Р.
wydzial pracy і opieki spolecznej (адм. воєв.) відділ праці і соціальної опіки
PAA
Polska Agencja Agrarna [і Ogolna Informacja] Польське аграрне агентство [і загальна інформація]
pac,
р. а. с. pulk artylerii ciezkiej полк важкої артилерії
PAIH
Polsko-Amerykanska Izba Handlowa Польсько - американська торговельна палата
pal.
palacz опалювач
PAL
Polska Akademia Literatury Польська академія літератури
pal.
palac палац, palacowy палацовий
РАМ
Polska Agencja Morska Польське морське агентство
PAML
Polska Akademicka Mlodziez Ludowa Польська студентська народна молодь
PAMP
Polska Agencja Medycyny Popularnej [i Spolecznej] Польське агентство популярної (і соціальної] медицини
p. a. n.
pulk artylerii najciezszej полк надпотужної артилерії
panc,
pancerny броньовий panstw, panstwowy державний
Pap.
papiernia (топ.) паперова фабрика
pap.
papierowy паперовий
PAP
Polska Agencja Publicystyczna Польське публіцистичне агентство
pap,
р. а. р. pulk artylerii potowej полк польової артилерії
р. a. pl.
pulk artylerii przeciwlotniczej полк зенітної артилерії
par.
paragraf параграф
par.
parowy паровий
PAR
Polska Agencja Reklamy Польське агентство реклами
part.
partia партія, partyjny партійний
pas.
pasaz пасаж
PAST
Polska Akcyjna Spolka Telefoniczna Польська акціонерна телефонна спілка
PAT
Polska Agencja Telegraficzna Польське телеграфне агентство
PAU
Polska Akademia Umiejetnosci Польська академія наук
pazdz.
pazdziernik жовтень
PB
publiczne bezpieczenstwo публічна безпека
PBK
Polski Bank Komunalny Польський комунальний банк
PBK
Polski Bank Krajowy Польський крайовий банк
PBK
Polski Bialy Krzyz Польський Білий хрест
PBR
Polski Bank Rolny Польський сільськогосподарський банк
PBZ
Powszechny Bank Zwiazkowy Загальний спілковий банк
p. c.
postepowanie cywilne цивільний процес
PC
(телегр.) телеграфне повідомлення про доручення
PCD
(телегр.) термінове телеграфне повідомлення про доручення
PCK
Polski Czerwony Krzyz Польський Червоний хрест
РСР
(телегр.) поштове повідомлення про доручення pdk podkomisarz підкомісар
PDL
Polski dom ludowy Польський народний дім
pdlg.
podlug за pdm przedmiescie передмістя
PDUW
Polska Dyrekcja Ubezpieczen Wzajemnych Польська дирекція взаємного страхування
ped.
pedagogiczny педагогічний
PEN
Polski Eksport Naftowy Польський нафтовий експорт pepesiak czlonek Polskiej Partii Socjalistycznej член Польської соціалістичної партії
perf.
perfumeryjny парфюмерний
pers.
personalny персональний perlr. pertraktacje переговори
p. f.
pod firma під фірмою
pf.
poufnie конфіденціально
PFB
Panstwowy Fundusz Budowlany Державний будівельний фонд
PFP
Powiatowy Fundusz Pracy Повітовий фонд праці
pg.
podlug за
p. g.
przez grzecznosc (канц.) через ввічливість
PG
Prokuratoria Generalna Генеральна прокуратура
PH
przemysl i handel промисловість і торгівля
PH
wydzial przemyslowy (адм. воєв.) промисловий відділ
PHA
sprawy administracji przemyslowej (адм. воєв.) справи промислової адміністрації (в промисловому відділі)
PHD
sprawy przemyslu drobnego, ludowego i domowego (адм. воєв.) справи дрібної, народної і домашньої промисловості (в промисловому відділі)
PHG
sprawy gospodarczo-przemyslowe (адм. воєв.) економічно-промислові справи (в промисловому відділі)
PHI
sprawy instruktora korporacji przemyslowych (адм. воєв.) справи інструктора промислових корпорацій (в промисловому відділі)
PHK
sprawy kotlow parowych (адм. воєв.) справи парових котлів (в промисловому відділі)
PHO
sprawy instytucji, organizacji і zrzeszen, sluzacych celom przemyslu i handlu (адм. воєв.) справи установ, організацій і об’єднань для промисловості й торгівлі (у промисловому відділі)
PHP
sprawy wspoldzialania z organami inspekcji ргасу(адм. воєв.) справи співробітництва з органами інспекції праці (у промисловому відділі)

PHS
sprawy statystyki przedsiebiorstw przemyslowych i handlowych (адм. воєв.) справи статистики промислових і торговельних підприємств (у промисловому відділі)
PHU
sprawy pomocy і ulatwien dla przemyslu i handlu (адм. воєв.) справи помочі і полегшень для промисловості й торгівлі (у промисловому відділі)
р. І.
powinszowanie imienin (канц.) побажання з нагоди іменин
PID
Panstwowy Instytut Dentystyczny Державний зуболікарський інститут
piech.
piechota піхота
piek.
piekarz пекар, piekarnia пекарня, piekarski пекарський
pien.
pieniadze гроші
PiH
przemysl і handel промисловість і торгівля
pil.
pilot пілот
РІМ
Panstwowy Instytut Meteorologiczny Державний метеорологічний інститут
Р. lnw.
oddzial spraw inwalidow wojennych (адм. воєв.) відділ справ інвалідів війни
pinsp.
podinspektor підінспектор
pion.
pionier піонер
PIP
Panstwowy Instytut Pedagogiczny Державний педагогічний інститут
pis.
pisanie писання
pist.
pistolet пістолет
PiT
poczta i telegraf пошта i телеграф
PIWF
Panstwowy Instytut Wychowania Fizycznego Державний інститут фізичного виховання
pk,
р. k. postepowanie karne кримінальний процес
p. kaw.
pulk kawalerii полк кавалерії
PKIO
Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich Польський комітет олімпійських ігор
РККО
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczednosci Повітова комунальна ощадна каса
РККР
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa Польська крайова позикова каса
PKL
Polski Klub Literacki Польський літературний клуб
PKN
Polski Komitet Narodowy Польський національний комітет
PKO
Pocztowa Kasa Oszczednosci Поштова ощадна каса
pko,
p-ko przeciwko проти
pkom.
podkomisarz підкомісар
PKOP
Panstwowa Komisja Ochrony Przyrody Державна комісія охорони природи
PKP
Polski Korpus Posilkowy Польський допоміжний корпус
PKP
Polskie Koleje Panstwowe Польські державні залізниці
PKPD
Polski Komitet Pomocy Dzieciom Польський комітет помочі дітям
РКРР
Powiatowa komenda Policji Panstwowej Повітова команда державної поліції
PKPU
Polska Konfederacja Pracownikow Umyslowych Польська конфедерація розумових працівників
PKR
Polska Kasa Rzadowa Польська урядова каса
PKS
Powiatowa Kasa Spoldzielcza Повітова кооперативна каса
pkt
punkt пункт

PKU
Powiatowa komenda uzupelnien Повітове командування поповнень
PKWF
Panstwowe Kursy Wychowania Fizycznego Державні курси фізичного виховання
PKZ
Powiatowa Kasa Zaliczkowa Повітова авансова каса
pl.
pilny терміновий pi plac площа pi pluton взвод
plac.
placowka вартовий пост
pl. art. pulk.
pluton artylerii pulkowej взвод полкової артилерії
Pl. cw.
plac cwiczen (військ.) площа для навчання
pleb.
plebania парафіальний дім
PLL
Polskie Linie Lotnicze [«Lot»] Польські авіаційні лінії [«Літ»]
р. lotn.
pulk lotniczy авіаційний полк
PLPN
Polska Liga Pilki Noznej Польська футбольна ліга
Pltchn.
politechnika політехніка
plat.
pluton взвод, plutonowy взводний
plut. art.
pluton artylerii взвод артилерії
pl.
platny для оплати
pl.
plotno полотно
plk
pulkownik полковник
plk. dypl.
pulkownik dyplomowany дипломований полковник
plk. pil.
pulkownik pilot полковник-пілот
plk. s. s.
pulkownik w stanie spoczynku полковник у відставці
pln
polnoc північ, polnocny північний
plnc
polnoc північ, polnocny північний
plnm
pelnomocnik уповноважений
pluc.
plucny легеневий
P. m.
pro memoria (лат., канц.) для пам’яті
PMS
Panstwowy Monopol Spirytusowy Державна спиртна монополія
PMS
Polska Macierz Szkolna Польська шкільна матиця
PMS
Polski Monopol Solny Польська соляна монополія
PMT
Polski Monopol Tytoniowy Польська тютюнова монополія
PMZ
Panstwowy Monopol Zapalczany Державна сірникова монополія
PN
Park Narodowy Національний парк
p. n.
patrz nizej дивись нижче
pn.,
p. n. pod nazwa під назвою
Pn
poniedzialek понеділок
PN
przemysl naftowy нафтова промисловість
p-ni
pani пані
p. N. R.
powinszowanie Nowego Roku (канц.) побажання з нагоди нового року
PO
oddzial opieki spolecznej і posrednictwa pracy (адм. воев.) відділ соціальної опіки і посередництва праці
р. о.
pelniacy obowiazki виконуючий обов’язки
POA
sprawy ogolnej organizacji і nadzoru (адм. воєв.) справи загальної організації і нагляду (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pob.
poborowy призовник
POB
sprawy opieki nad dzieckiem i matka (адм. воєв.) справи опіки над дитиною і матір’ю (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)

РОС
sprawy opieki nad doroslymi (адм. воєв.) справи опіки над дорослими (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pocz.
poczta пошта
pocz.
poi poczta polowa польова пошта
poczt,
pocztowy поштовий
POD
sprawy posrednictwa pracy (адм. воєв.) справи посередництва праці (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
podk.
podkomisarz підкомісар podkom. podkomisarz підкомісар
podl.
podlug за
podm.
podmiejski підміський
podof.
podoficer підофіцер


podsekr.
podsekretarz підсекретар, podsekretariat підсекретаріат
podurz.
podurzednik нижчий урядовець
podw.
podwyzka підвищення
POE
sprawy walki z bezrobociem (адм. воєв.) справи боротьби з безробіттям (у відділі соціальної опіки і посередництва праці)
pogr.
pogrzeb похорон, pogrzebowy похоронний
pok.
pokost оліфа
pok.
pokoj кімната pokojowy кімнатний
pokr.
pokrewny споріднений
poi
policja поліція poi polowy польовий
poi
polski польський
polec,
polecenie доручення, polecony (пошт.) рекомендований
polic.
policjant поліцай, policyjny поліцейський
polic.
policjant поліцай
polit.
politechnika політехніка
polit.
polityczny політичний
Poi
P. Policja Panstwowa державна поліція
poi
polit. policja polityczna політична поліція
Polzawid
Polski Zwiazek Artystow Widowiskowych Польська спілка артистів сцени poi poludnie південь
Pom.
pomnik (топ.) пам’ятник
pom.
pomocnik помічник, pomocniczy допоміжний
pop.
popoludnie пополудні
popoi
popoludnie пополудні
popr.
poprawczy виправний
por.
poreka порука
por.
porownaj порівняй
por.
porucznik поручик
porz.
porzadkowy порядковий
pos.
posel посол, депутат
posp.
pospolity звичайний
Pos.
Poi Poselstwo Polskie Польське посольство
post.
postanowienie постанова
post.
posterunek пост, постерунок (поліції), posterunkowy постерунковий
poster,
posterunkowy постерунковий
Post. gr.
Posterunek graniczny прикордонний пост
Post. P. P.
posterunek policji panstwowej постерунок державної поліції
posr.
posrednictwo посередництво
posr. pr.
posrednictwo pracy посередництво праці
Pot.
potok (топ.) потік
Potz.,
p. o. t. z. po odczytaniu — tak zeznalem після прочитання — згоден (формулювання в кінці протоколу)
POW
Polska Organizacja Wojskowa Польська військова організація

pow.
powiat повіт, powiatowy повітовий
pow.
powiesc повість
pow.
powszechny загальний
pow.
powyzszy вище[згаданий]
Pow.
Kmda powiatowa komenda повітова команда
Pow. Kom. P. P.
Powiatowa komenda Policji Panstwowej повітова команда державної поліції
Pow.
K-t powiatowy komitet повітовий комітет
pow. miej.
powiat miejski міський повіт
powsz.
powszechny загальний
poz.
poziom рівень
poz.
pozycja (юр.) позиція, пункт
poz.
pozarny пожежний
poln.
polnoc північ,
polnocny
північний
polw.
polwysep півострів
Pp.,
P. p., pp. panowie панове
Pp.,
pp. panstwo панство
PP
Partia Pracy Партія праці
PP
Policja Panstwowa державна поліція
pp
popoludnie пополудні
PP
Praca Polska Польська праця (назва об’єднання професійних спілок)
pp.
prosze pomowic (канц.) прошу поговорити
pp.,
р. р. pulk piechoty полк піхоти
РРА
punkt pomiarow akustycznych (військ.) пункт акустичних спостережень
PPLK
Polska Powszechna Loteria Klasowa Польська загальна класова лотерея
р. pl.
popoludnie пополудні
ppl.
polplotno напівполотно
pplk
podpulkownik підполковник
pplk
dypl. podpulkownik dyplomowany дипломований підполковник
PPO
punkt pomiarow optycznych (військ.) пункт оптичних спостережень
p.
pol policja polityczna політична поліція
ppor.
podporucznik підпоручик
РРР
Pogotowie Patriotow Polskich Готовність польських патріотів
РРР
posterunek Policji Panstwowej постерунок державної поліції
PPRS
Polska Partia Robotnicza Slaska Польська робітнича партія Сілезії
PPS
Polska Partia Socjalistyczna Польська соціалістична партія
PPSD
Polska Partia Socjal-Demokratyczna Польська соціал-демократична партія
PPS
Lew. Polska Partia Socjalistyczna Lewica Польська соціалістична партія лівиця
PPS
Praw. Polska Partia Socjalistyczna Prawica Польська соціалістична партія правиця
РРТТ
Polska Poczta, Telegraf i Telefon Польська пошта, телеграф і телефон (назва підприємства зв’язку)
ppulk.
podpulkownik підполковник
р. r.
patrz rowniez дивись також
PR
Polskie Radio Польське радіо (назва підприємства)
pr.
praca праця, pracownik працівник
pr.
prasa преса
pr.
prawo право
pr.
prywatny приватний

PR
Przysposobienie Rolnicze Сільськогосподарська підготовка
PR
(телегр.) рекомендовано поштою
prac.
pracownia майстерня, робоче приміщення; pracownik працівник; pracujacy трудящий
pracod.
pracodawca роботодавець
prac. um.
pracownik umyslowy розумовий працівник
pras.
prasowy пресовий
praw.
prawodawstwo законодавство, prawniczy юридичний
praw.
prawoslawny православний
prez.
prezes голова, prezydent президент, prezydium президія, prezydialny президіальний
Prez. Dyr. Pol.
Prezydium Dyrekcji Policji президія Дирекції поліції
Prez. min.
prezydent ministrow прем’єр-міністр
PRM
Prezydium Rady Ministrow президія Ради міністрів prob. probostwo парафія
proc.
procent процент
Proch.
prochownia (топ.) склад пороху
prod.
produkcja продукція, виробництво; produkt продукт, виріб
prof.
profesor професор
prof. nadzw.
profesor nadzwyczajny надзвичайний професор
prof. zw.
profesor zwyczajny звичайний професор
proj.
projekt проект, projektowany проектований
prok. prokuratura
прокуратура, prokurator прокурор
prok. prokurent
уповноважений (торговельної фірми)
Prok. S. N.
prokurator Sadu Najwyzszego прокурор Найвищого суду
prol.
proletariat пролетаріат, proletariacki пролетарський
prot.
protokol протокол
prow.
prowadzic вести
prow.
prowincja провінція
prow.
prowizor провізор
prow. farm.
prowizor farmacji провізор фармації
Pr.
o wykr. prawo o wykroczeniach закон про порушення
Pr. R. P.
prezydent Rzeczypospolitej президент Речі Посполитої
prs.
perski перський, іранський
Pr. S. N.
prokurator Sadu Najwyzszego прокурор Найвищого суду
pryw.
prywatny приватний
prz.
przemysl промисловість, przemyslowy промисловий
prz.
przysposobienie підготовка
przedm.
przedmiescie передмістя
przedp.
przedpoludnie перед полуднем
przeds.
przedsiebiorstwo підприємство, przedsiebiorca підприємець
przekl.
przeklad переклад
przem.
przemysl промисловість, przemyslowy промисловий
przen.
przenosnie в переносному значенні
przep.
przepis (юр.) правила, інструкція
przep. wprow.
przepis wprowadzajacy вступні правила
przest.
przestepstwo злочин, przestepca злочинець

przestrz.
przestrzeganie дотримання
przew.
przewodniczacy голова
przedz.
przedzalnia прядильня
przod,
przodownik пшодовник (поліції)
przyb.
przybor прилад
przybr.
przybrany прийомний, названий (батько)
przyn.
przynaleznosc належність
przyp.
przypisek дописка
przyr. przyrodniczy
природничий
przyr.
hum. przyrodniczo-humanistyczny природничо-гуманітарний
przys.
przysiolek висілок
przyt.
przytoczny згаданий
PS
post scriptum (лат., канц.) дописка
ps.
pseudonim псевдонім
p. sap. kol.
pulk saperow kolejowych полк залізничних саперів
pseud.
pseudonim псевдонім
PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe Польська народна партія
PSMK
Polskie Stowarzyszenie Mlodych Kobiet Польське об’єднання молодих жінок
р. s. р.
pulk saperow polowych полк польових саперів
PST
Polska [Akcyjna] Spolka Telefoniczna Польська [акціонерна] телефонна спілка
р. str. kon.
pulk strzelcow konnych полк кінних стрільців
psych,
psychiczny психічний, psychiatra психіатр
PSZ
Polskie Sily Zbrojne Польські збройні сили
p. szwol.
pulk szwolezerow полк легкої кавалерії
PT
pleno titulo (лат., канц.) із збереженням необхідних титулів (звертання на початку листа)
pt,
р. t. pod tytulem під заголовком
РТСК
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyza Польське товариство Червоного хреста
РТЕ
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Польське економічне товариство
РТЕ
Polskie Towarzystwo Emigracyjne Польське еміграційне товариство
РТЕ
Polskie Towarzystwo Eugeniczne Польське євгенічне товариство
PTF
Polskie Towarzystwo Filologiczne Польське філологічне товариство
PTG
Polskie Towarzystwo Geologiczne Польське геологічне товариство
РТН
Polskie Towarzystwo Historyczne Польське історичне товариство
РТК
Podolskie Towarzystwo Krajoznawcze Подільське краєзнавче товариство
PTL
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Польське етнографічне товариство
PTN
Poleskie Towarzystwo Naukowe Поліське наукове товариство
PTPOW
Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny Польське товариство помочі жертвам війни
PTR
Polskie Towarzystwo Radiotechniczne Польське радіотехнічне товариство
PU
oddzial ubezpieczen spolecznych (адм. воєв.) відділ соціального страхування

PU
przypisek urzedowy урядова дописка
PUA
sprawy ubezpieczen od wypadkow (адм. воєв.) справи страхування від нещасних випадків (у відділі соціального страхування)
publ
publiczny публічний
PUC
sprawy ubezpieczen na wypadek choroby (адм. воєв.) справи страхування на випадок хвороби (у відділі соціального страхування)
PUK
Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny Загальний університет заочного навчання
PUKU
Panstwowy Urzad Kontroli Ubezpieczen Державне управління контролю страхування
р. ul.
pulk ulanow полк уланів
pulk.
pulkownik полковник, pulkowy полковий
pulk. dypl.
pulkownik dyplomowany дипломований полковник
PUPP
Panstwowy Urzad Posrednictwa Pracy Державне управління посередництва праці
pusl.
pustkowie пустир PUWF Panstwowy Urzad Wychowania Fizycznego [i Przysposobienia Wojskowego] Державне управління фізичного виховання [і військової підготовки]
PUWF
і PW Panstwowy Urzad Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Державне управління фізичного виховання і військової підготовки
PUWFPW
Panstwowy Urzad Wychowania Fizycznego і Przysposobienia Wojskowego Державне управління фізичного виховання і військової підготовки
PUZ
Panstwowy Urzad Zbozowy Державне зернове управління
PUZAPP
Panstwowy Urzad Zakupow Artykulow Pierwszej Potrzeby Державне управління закупівлі продуктів першої необхідності
р. w.
patrz wyzej дивись вище
PW
Przysposobienie Wojskowe військова підготовка
PWK
Powszechna Wystawa Krajowa Загальна крайова виставка
р. w. kol.
pulk wojsk kolejowych полк залізничних військ
PWKS
Panstwowe Wydawnictwo Ksiazek Szkolnych Державне видавництво шкільних книжок
Pw. l.
przewoz lodziami (топ.) переправа човнами
Pw. т.
przewoz motorowy (топ.) моторизована переправа
p-wo
panstwo держава
Pw. р.
przewoz parowy (топ.) парова переправа
PWPW
Panstwowa Wytwornia Papierow Wartosciowych Державна друкарня цінних паперів
PWWF
przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne військова підготовка і фізичне виховання
р. wyz.
patrz wyzej дивись вище
PZ
Poale Zion (євр.) Поале-сіон (політична партія)

PZ
Pomoc Zimowa [Bezrobotnym] зимова поміч [безробітним]
PZAP
Polski Zwiazek Artystow Plastykow Польська спілка художників
PZB
Pomoc Zimowa Bezrobotnym зимова поміч безробітним
PZG
Panstwowe Zaklady Graficzne Державні графічні підприємства
PZK
Polski Zwiazek Kolarski Польська спілка велосипедистів
PZK
Polski Zwiazek Kolejarzy Польська спілка залізничників
PZL
Polski Zwiazek Lekkoatletyczny Польська легкоатлетична спілка
PZMW
Polski Zwiazek Mysli Wolnej Польська спілка вільної думки
PZK
Polski Zwiazek Narciarski Польська лижна спілка
PZO
Powszechne Zaklady Odziezowe Загальні швейні підприємства
P. Z. Obr.
Dr z. Panstwowe Zaklady Obrobki Drzewa Державні деревообробні підприємства
PZP
Polski Zwiazek Pracownikow... Польська спілка працівників... (перші слова назви професійної спілки)
PZPM
Polski Zwiazek Przemyslowcow Metalowych Польська спілка підприємців металевої промисловості
PZPN
Polski Zwiazek Pilki Noznej Польська футбольна спілка
PZS
Polskie Zjednoczenie Spirytusowe Польське спиртне об’єднання
PZTS
Polski Zwiazek Towarzystw Strzeleckich Польська спілка стрілецьких товариств
PZTT
Polski Zwiazek Towarzystw Turystycznych Польська спілка туристичних товариств
PZU
W Powszechny Zaklad Ubezpieczen Wzajemnych Загальна установа взаємного страхування
PZW
Panstwowy Zarzad Wodny Державне водне управління
PZZ
Polski Zwiazek Zawodowy... Польська професійна спілка... (перші слова назви професійної спілки)
Р. z.
przystan zeglugi (топ.) пристань судноплавства
R
r.
radca радник
r.
ramie (канц.)— z r. z ramienia за дорученням, від імені
r.
ranga ранг, чин
r.
recte (лат.) правильно
R.
Reaumur Реомюр (біля градусів температури)
R
reparacyjny (військ.) ремонтний
r.
rezerwa резерв, запас
R
roboczy [oddzial] (військ.) робочий [відділ]
r.
robotnik робітник
r.
rok рік
R.
rubel карбованець
R.
ruiny (топ.) руїни
R
wydzial rolnictwa (адм. воєв.) відділ сільського господарства
rab.
rabat знижка

rab.
rabin рабин
rach.
rachunek рахунок, rachunkowy рахунковий
radz.
radziecki радянський
raf.
rafineria... завод рафінування... (завод перегонки...); rafinacja рафінування, очистка, перегонка
raf. spir.
rafineria spirytusu завод очистки спирту
rap.
raport рапорт
rap. syt.
raport sytuacyjny рапорт про становище
rat.
ratunkowy рятунковий
Rlb
rachunek biezacy поточний рахунок
r. b.
rok biezacy цей рік
r. d.
raport dzienny щоденний рапорт
Rdj.
radiostacja (топ.) радіостанція
real.
realny реальний
realn.
realnosc нерухоме майно, звичайно будинок
red.
redukcja скорочення
red. odp.
redaktor odpowiedzialny відповідальний редактор
ref.
referat реферат (відділ установи); referent референт
ref. hist.
referat historyczny історичний реферат
ref. mat. sap.
referat materialow saperskich реферат саперних матеріалів
ref. org.
referat organizacyjny організаційний реферат
ref. posr. pr.
referat posrednictwa pracy реферат посередництва праці
reg.
regent регент, regencja регентство
ref.
rejon район, rejonowy районний
ref. int.
rejon intendantury район інтендантури
rei.
relacja звіт
rel.
religia релігія
Rep.
republika республіка
Rep. Sow.
Republika Sowietow Радянська Республіка
reskr.
reskrypt розпорядження
rest.
restauracja ресторан
rew.
rewident ревізор, rewizor ревізор
rew.
rewolucja революція, rewolucyjny революційний
rez.
rezerwa резерв, запас
rezyd.
rezydencja резиденція
RH
rejestr handlowy торговельний реєстр
rk,
r-k rachunek рахунок
r-ki
rachunki рахунки
r. k. m.
reczny karabin maszynowy ручний кулемет
RKS
Robotniczy Klub Sportowy Робітничий спортивний клуб
RL
oddzial lesnictwa (адм. воєв.) відділ лісництва
RLG
sprawy zagospodarowania i obrony lasow, niestanowiacych wlasnosci panstwa (адм. воєв.) справи лісового господарства і охорони недержавних лісів (у відділі лісівництва)
RLL
sprawy lowiectwa (адм. воєв.) справи мисливства (у відділі лісівництва)
RLO
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у відділі лісівництва)
RLR
sprawy lesnictwa, zwiazane z zagadnieniami naprawy ustroju rolnego (адм. військ.) справи лісівництва, зв’язані з аграрною реформою (у відділі лісівництва)
RM
Rada miejska міська рада
RM
Rada Ministrow Рада міністрів

RMA
Radykalna Mlodziez Akademicka Радикальна студентська молодь
R. Min.
Rada Ministrow Рада міністрів
RNP
Rada Narodowa Polek Національна рада полячок
rob.
robota праця, робота; robotnik робітник, robotniczy робітничий, roboczy робочий
rol.
rolniczy сільськогосподарський, аграрний
ROP
Rada Obrony Panstwa Рада оборони держави
ros.
rosyjski російський
rotm.
rotmistrz ротмістр
roz.
rozdzial розділ
rozb.
rozbiorka розбирання
rozgl.
rozglos відомість, популярність
rozj.
rozjemczy роз’ємний, арбітражний
rozk.
rozkaz наказ rozlew, rozlewnia розливня
rozp.
rozporzadzenie розпорядження
rozp. min.
rozporzadzenie ministra розпорядження міністра
rozp. min. op. sp.
rozporzadzenie ministra opieki spolecznej розпорядження міністра соціальної опіки
rozpr.
rozprzedzielajacy (військ.) розводящий
rozw.
rozwoj розвиток RP (телегр.) відповідь оплачена
RP
Rodzina Policyjna Поліцейська родина (назва організації)
RP
Rzeczpospolita Річ Посполита
RPB
oddzial budowlany (адм. воєв.) будівельний відділ
RPBA
sprawy administracyjno-budowlane (адм. воєв.) адміністраційно-будівельні справи (в будівельному відділі)
RPBB
sprawy budowy і konserwacji gmachow panstwowych (адм. воєв.) справи будівництва і консервування державних будинків (у будівельному відділі)
RPBG
sprawy zarzadu gmachow panstwowych (адм. воєв.) справи управління державними будинками (у будівельному відділі)
RPBI
sprawy instalacji (адм. воєв.) справи монтажу обладнання (у будівельному відділі)
RPBL
sprawy inspekcji budowlanej (адм. воєв.) справи будівельної інспекції (у будівельному відділі)
RPBIJ
sprawy urbanistyczne (адм. воєв.) справи будівництва міст (у будівельному відділі)
RPD
(телегр.) термінова відповідь оплачена
RPD
oddzial drogowy (адм. воєв.) шляховий відділ
RPDF
sprawy Centralnego Funduszu Drogowego (адм. воєв.) справи Центрального шляхового фонду (в шляховому відділі)
RPDK
sprawy utrzymania і konserwacji drog і mostow, utrzymywanych z funduszow panstwowych (адм. воєв.) справи утримання в належному стані і консервування шляхів та мостів, які є на державному бюджеті (в шляховому відділі)

RPDM
sprawy budowy mostow (адм. воєв.) справи будівництва мостів (у шляховому відділі)
RPDR
sprawy samochodowe і kontroli ruchu (адм. воєв.) справи автомашин і автоінспекції (у шляховому відділі)
RPDS
sprawy drog samorzadowych (адм. воєв.) справи шляхів, які є на бюджеті органів самоврядування (у шляховому відділі)
RPO
oddzial ogolno-techniczny (адм. воєв.) загально-технічний відділ
RPOE
sprawy elektryczne (адм. воєв.) електричні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOF
sprawy turystyczne (адм. воєв.) туристичні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOG
sprawy grobownictwa wojennego (адм. воєв.) справи військових могил (у загальнотехнічному відділі)
RPOO
sprawy ogolno-techniczne (адм. воєв.) загальнотехнічні справи (у загальнотехнічному відділі)
RPOP
sprawy pomiarowe (адм. воєв.) справи обмірювання (у загальнотехнічному відділі)
г. poprz.
rok poprzedni минулий рік
RPP
Rzeczpospolita Polska Річ Посполита Польська
R. Pr.
rozporzadzenie Prezydenta розпорядження президента
RPW
oddzial wodпy(aдм. воєв.) водний відділ
RPWI
inne sprawy (адм. воєв.) інші справи (у водному відділі)
RPWM
sprawy melioracyjne (адм. воєв.) меліораційні справи (у водному відділі)
RPWP
sprawy wodno-prawne (адм. воєв.) водно-юридичні справи (у водному відділі)
R. Р. W. Rz.
sprawy regulacji rzek (адм. воєв.) справи регулювання річок (у водному відділі)
RR
oddzial rolnictwa (адм. воєв.) сільськогосподарський відділ
RRA
sprawy gospodarstwa rolnego і przemyslu rolniczego (адм. воєв.) справи економіки сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (у сільськогосподарському відділі)
RRB
sprawy melioracji rolnej і torfiarni (адм. воєв.) справи меліорації землі і торфорозробок (у сільськогосподарському відділі)
RRC
sprawy wytworczosci roslinnej і ochrony roslin (адм. воєв.) справи продукції і охорони рослин (у сільськогосподарському відділі)
RRD
sprawy hodowli zwierzat ze stanowiska gospodarczego (адм. воєв.) справи економіки тваринництва (у сільськогосподарському відділі)
RRE
sprawy instytucji, organizacji, zrzeszen i przedsiewziec sluzacych celom gospodarstwa rolnego (адм. воєв.) справи установ, організацій, об’єднань і заходів зв’язаних з сільським господарством (у сільськогосподарському відділі)

RRF
sprawy wspoldzialania z innemi wlasciami w sprawach naprawy ustroju rolnego (адм. воєв.) справи співробітництва з іншими властями в зв’язку з аграрною реформою (у сільськогосподарському відділі)
RRG
sprawy statystyki rolniczej (адм. воєв.) справи сільськогосподарської статистики (у сільськогосподарському відділі)
RRH
sprawy rybactwa (адм. воєв.) справи рибальства (у сільськогосподарському відділі)
r. sad.
radca sadowy судовий радник
RSK
Rada Szkolna Krajowa Крайова шкільна рада
RSM
Rada Szkolna Miejska Міська шкільна рада
RSO
Rada Szkolna Okregowa Окружна шкільна рада
RSO
(укр.) Руська селянська організація
r.
spraw, rok sprawozdawczy звітний рік
RSRK
(укр.) Ревізійний союз руських кооперативів
RSUK
(укр.) Ревізійний союз українських кооперативів
R. Sz.
(укр.) «Рідна школа»
R. u.
rozporzadzenie [Prezydenta Rzeczypospolitej z moca] ustawy розпорядження [президента Речі Посполитої, що діє] як закон
г. ub.
rok ubiegly минулий рік
rub.
rubel карбованець
rub.
rubryka графа
rubr.
rubryka графа
rum.
rumunski румунський
r. w.
rozporzadzenie wykonawcze виконавче розпорядження
ryc.
rycina ілюстрація, гравюра
rys.
rysunek рисунок
r. z.
rok zeszly минулий рік
Rz.
Rzeczpospolita Річ Посполита
r. zai.
rok zalozenia рік заснування
rzecz,
rzeczywisty справжній
rzeni.
rzemieslnik ремісник, rzemieslniczy ремісничий
rz. kat.
rzymo-katolik римо-католик
Rz. P.
Rzeczpospolita Polska Польська Річ Посполита
Rzpl.
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplita
Rzeczpospolita Річ Посполита
Rzplta
Rzeczpospolita Річ Посполита
S
s.
siostra сестра (монахиня)
S.
sobota субота
S.
studnia (топ.) студня
s.
syn син
S
wydzial samorzadowy (адм. в єв.) відділ самоврядування
SA
sad apelacyjny апеляційний суд
SA
spolka akcyjna акціонерна спілка
sam.
samochod автомашина, samochodowy автомобільний
sarnoch.
samochodowy автомобільний
sam.
рапс, samochod pancerny бронемашина
Sam. ref. wojsk.
Samodzielny referat wojskowy Самостійний військовий реферат
sanat.
sanatorium санаторій

sanit.
sanitariusz санітар, sanitarny санітарний
sap.
saper сапер, saperski саперний
S. Ap.
sad apelacyjny апеляційний суд
SAP
Stowarzyszenie Architektow Polskich Об’єднання польських архітекторів
sap. kol.
saper kolejowy залізничний сапер
S. Apr.
oddzial aprowizacyjny (адм. воєв.) відділ постачання
sat.
satynowany сатинований (папір)
sad.
sadowy судовий
sch.
schody сходи
S. Ch.
Stronnictwo Chlopskie Селянська партія
Schr.
schronisko (топ.) гірська туристична база
SD,
s. d., s.-d. socjal-demokracja соціал-демократія
SDKP
i L Socjal-Demokracja Krolewstwa Polskiego i Litwy Соціал-демократія Польського королівства і Литви
SDL
Syndykat Dziennikarzy Lwowskich Синдикат львівських журналістів
s-do
saldo сальдо
SE
Syndykat Emigracyjny Еміграційний синдикат
sek.
sekretny секретний
sek.
sekunda секунда
sekc.
sekcja секція
sekr.
sekretarz секретар, sekretariat секретаріат
sekr.
sekretny секретний
sekr. okr.
sekretarz okregowy окружний секретар
Sekr. Por. Pol. Org.
Sp. Sekretariat Porozumiewawczy Polskich Organizacji Spolecznych Погоджувальний секретаріат польських громадських організацій
sem.
seminarium семінар
sen.
senator сенатор
sen.
senior (лат.) сеньйор, старший
ser.
seria серія
sez.
sezon сезон, sezonowy сезонний
SF
oddzial samorzadu i gospodarki komunalnej (адм. воєв.) відділ самоврядування і комунального господарства
SFB
sprawy finansow komunalnych (адм. воєв.) справи комунальних фінансів (у відділі самоврядування і комунального господарства)
SFG
sprawy komunalnej polityki gospodarczej (адм. воєв.) справи комунальної економічної політики (у відділі самоврядування і комунального господарства)
SG
sad grodzki гродський суд
SG
Sztab Glowny генеральний штаб
SGGW
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego Головна школа сільського господарства
Sgl.
sklad glowny головний склад
SGM
Sad grodzki miejski міський гродський суд
SGO
Sad grodzki okregowy окружний гродський суд SGZ Sad grodzki ziemski земський гродський суд
SH(укр.)
«Сільський господар»

SHCZ
Spolka Handlowa Cukrowni Zwiazkowych Торговельна спілка спілкових цукроварень
SI
oddzial inspekcji samorzadowej (адм. воєв.) відділ інспекції самоврядування
SID
Syndykat Interesentow Drzewnych Синдикат зацікавлених осіб деревної промисловості
sign.
signatura (лат.) сигнатура
sign.
signum (лат.) печать sierz. sierzant сержант
sk.
skarbowy фінансовий
sk.
skora шкіра, skorzany шкіряний
s. k.
strzelcy konni кінні стрільці
ska,
s-ka spolka спілка
ska
akc. spolka akcyjna акціонерна спілка
skand,
skandynawski скандинавський
skl.
sklad склад, skladowy складовий
skor
z. skorzany шкіряний
skp.
skrzynka pocztowa поштова скринька
SKP
Stowarzyszenie Kupcow Polskich Об’єднання польських купців
SKPP
Stowarzyszenie Kupcow i Przemyslowcow Polskich [Wojewodztw Poludniowo-Wschodnich] Об’єднання польських купців і промисловців [південно-східних воєводств]
skr.
skrot скорочення
SL
Stronnictwo Ludowe Народна партія
sl.
sluchacz слухач, студент
sl.
sluzacy слуга
sl. sl.
sluzba sledcza слідча служба
sluch,
sluchacz слухач, студент
sluzb,
sluzbowy службовий
Sm.
smolarnia (топ.) смолярня
SM
spoldzielnia mleczarska молочарський кооператив
smol.
smolarnia смолярня
SN
Sad Najwyzszy Верховний суд
SN
Stronnictwo Narodowe Національна партія
SND
Stronnictwo Narodowo-De-mokratyczne Національно-демократична партія
SNP
Szkola Nauk Politycznych Школа політичних наук
SO
Sad okregowy окружний суд
soc.
socjalizm соціалізм, socjalistyczny соціалістичний
SOC
Sad okregowy cywilny окружний цивільний суд
soc. dem.
socjal-demokracja соціал-демократія
sod.
sodowy содовий
SOK
Sad okregowy karny окружний кримінальний суд solid, solidarnosc солідарність
SOM
Stowarzyszenie Opieki [nad Niezatrudniona] Mlodzieza Товариство опіки [над непрацюючою] молоддю
S. о. о.
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia спілка з обмеженою відповідальністю
sort.
sortownia сортувальня sow. sowiecki радянський
Sol.
salina (топ.) солеварня
s. p.
saperzy polowi польові сапери
SP
Sad powiatowy повітовий суд
SP
Sad pracy суд праці
sp.
sierpien серпень
sp.
spozywczy споживчий, харчовий
sp.
spoleczny суспільний
sp.
spoldzielnia кооператив
sp.
spolka спілка

SP
Straz pozarna пожежна охорона
spa
spolka спілка
Sp. akc.
spolka akcyjna акціонерна спілка
spdk.
spadkobierca спадкоємець
spec.
specjalny спеціальний, specjalista спеціаліст
SPH
Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych Об’єднання торговельних представників
spir.
spirytus спирт, spirytusowy спиртний
spk.
spolka спілка
SPK
Stowarzyszenie Pracownikow Ksiegarskich Об’єднання працівників книгарень
sp. kom.
spolka komandytowa командитна спілка
SPN
Syndykat Przemyslu Naftowego Синдикат нафтової промисловості
spol.
spoleczny суспільний, соціальний
spoz.
spozywczy споживчий
spol.
spoldzielnia кооператив
spoldz.
spoldzielnia кооператив, spoldzielczy кооперативний
spr.
sprawa справа
spr.
sprawdzone (канц.) провірено
spr.
sprawozdanie звіт sprost. sprostowanie спростовання
sp. wyd.
spolka wydawnicza видавнича спілка
sp.
z n. o. spolka z nieograniczona odpowiedzialnoscia спілка з необмеженою відповідальністю
sp.
z ogr. odp. spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia спілка з обмеженою відповідальністю
sp.
z ogr. por. spolka z ograniczonym poreczeniem спілка з обмеженою порукою
sp.
z o. o. spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia спілка з обмеженою відповідальністю
sp.
z o. p. spolka z ograniczonym poreczeniem спілка з обмеженою порукою
sp.
z o. u. spolka z odpowiedzial-nemi udzialami спілка з відповідальними паями
s. r.
socjal - rewolucjonista coціал-революціонер
sr.
srebrny срібний
SRBW
Samodzielny Referat Bezpieczenstwa Wojskowego Самостійний реферат військової безпеки
SRI
Samodzielny Referat Informacyjny Самостійний інформаційний реферат
SRW
Samodzielny Referat Wojskowy Самостійний військовий реферат
SS
oddzial administracji samorzadu (адм. воєв.) відділ адміністрації самоврядування
ss
sady суди
SS
siostry сестри (монахині)
s. s.
stan spoczynku у відставці
SSI
inne sprawy samorzadowe (адм. воєв.) інші справи самоврядування (у відділі адміністрації самоврядування)
S. S. Mil.
Siostry Milosierdzia сестри-жалібниці (монаший орден)
SSN
sprawy nadzoru nad samorzadem (адм. воєв.) справи нагляду над самоврядуванням (у відділі адміністрації самоврядування)

SSO
sprawy organizacji samorzadu (адм. воєв.) справи організації самоврядування (у відділі адміністрації самоврядування)
SSP
sprawy podzialu terytorialnego (адм. воєв.) справи територіального розподілу (у відділі адміністрації самоврядування)
SSS
(укр.) Союз студентів-со-ціалісгів
SSS
Stowarzyszenie samopomocy spolecznej Об’єднання соціальної взаємодопомоги
St.
stacja станція sl. stacjonowany (військ.) такий, що розміщений
St.
starostwo (топ.) староство st. starszy старший
ST
Stary Testament (бібл.) старий завіт
st.
stoleczny столичний
st.
stopien ступінь, ранг, чин
st.
student студент st. stulecie століття
st.
styczen січень stac. stacja станція
Stan.
Stanislawow Станіслав (місто)
star.
starosta староста, starostwo староство
star.
starszy старший
star. gr.
starosta grodzki гродський (міський) староста, starostwo grodzkie гродське староство
stat.
statut статут
st. cyw.
stan cywilny громадянський стан
Std.
stodola (топ.) стодола
st. k.
stacja kolejowa залізнична станція
st. kol.
stacja kolejowa залізнична станція
St. Ml. Pol.
Stowarzyszenie Mlodziezy Polskiej Об’єднання польської молоді
st. of.
starszy oficjal старший офіціал (службовець)
stol.
stolarz столяр
stol.
stoleczny столичний
stow.
stowarzyszenie об’єднання, товариство
st. p.
stacja pocztowa поштова станція
stpl.
stempel штемпель, штамп
st. post.
starszy posterunkowy старший постерунковий
str.
strajk страйк, strajkujacy страйкар
str.
stronica сторінка
str.
stronnictwo партія
str.
strumien (топ.) потік
str. kon.
strzelec konny кінний стрілець
Sir. Nar.
Stronnictwo Narodowe Народна партія
strz.
strzelec стрілець, strzelecki стрілецький
Strz.
strzelnica (топ.) стрільбище
stud.
student студент, studencki студентський
SU
(укр.) Союз українок
sufr.
sufragan суфраган
SUK
(укр.) Союз українських купців
S. Ukr.
(укр.) Союз українок
SUNDO
(укр.) Секретаріат Українського націонал-демокра-тичного об’єднання
SUP
Stowarzyszenie urzednikow panstwowych Об’єднання державних урядовців
SUPZ
(укр.) Союз українських працюючих жінок
SUS
Stowarzyszenie urzednikow skarbowych Об’єднання фінансових урядовців

SW
Sud-West (нім.) південний захід
S-wie
synowie сини
syg.
sygnatura (канц.) шифр
sygn.
sygnatura (канц.) шифр
syst.
system система
syl.
sytuacja становище, sytuacyjny ситуаційний
SZ
Sily Zbrojne збройні сили
SZ
Sluzba zdrowia служба здоров’я
sz.
szanowny шановний
Sz.
szyb (топ.) свердловина
szan.
szanowny шановний
szczeg.
szczegolowy детальний, szczegolnie особливо
szer.
szeregowy рядовий
szew.
szewski шевський
szk.
szkola школа, szkolny шкільний
szkl.
szklany скляний
szk. pow.
szkola powszechna народна школа
szlif.
szlifiernia шліфувальня
Sz. nfl.
szyb naftowy (топ.) нафтова свердловина
s. z. о. о.
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia спілка з обмеженою відповідальністю
Sz. Р.
szanowny pan шановний пан, szanowna pani шановна пані
szp.
szpital шпиталь
szp. ер.
szpital epidemiczny епідемічний шпиталь
sz. szt.
szef sztabu шеф штабу
szt.
sztab штаб
szt.
sztuka штука Sztagen Sztab generalny генеральний штаб
Szt. G.
Sztab generalny генеральний штаб
szums.
szumskizm шумськізм
szw.
szwadron ескадрон
szw.
szwedzki шведський
szw. c. k. m.
szwadron ciezkich karabinow maszynowych ескадрон важких кулеметів
szwl.
szwolezer шволежер (легкий кавалерист)
szw. pion.
szwadron pionierow ескадрон саперів
szynk.
szynkarz шинкар
Ś
Śc. T.
scisle tajne цілком таємно
śl.
sledczy слідчий
Śl.
sluza (топ.) шлюз
ślus.
slusarz слюсар, slusarski слюсарський
śm.
srodmiescie середмістя
ś. p.
swietej pamieci святої пам’яті (померлий)
śr.
sredni середній
śr.
srednica діаметр
Śr.
sroda середа
'środ.:srodek середина
środm.
srodmiescie середмістя
św.
swiadek свідок
św.
swiety святий, swieta свята
T
T
stacja telefoniczna (військ.)
телефонна
станція
Т
tajne таємно
Т
tartak (топ.) тартак (лісопильня)
T.
teatr театр
t.
teczka папка
t.
telegraf телеграф
t.
tom том
t
tona тонна

t.
towarzysz товариш
TA
towarzystwo akcyjne акціонерне товариство
tab.
tablica таблиця
tab.
tabor (військ.) обоз, taborowy обозний
tab.
tabula табула (іпотечна книга), tabularny табулярний
tabl.
tablica таблиця
taj.
tajne таємно
tamt.
tamtejszy тамтешній, в листуванні — ваш
tap.
tapicer оббивальник
targ.
targowy торговий
tart.
tartak тартак (лісопильня)
TC
(телегр.) перевірено весь текст телеграми
teatr.
teatralny театральний
techn.
technik технік, techniczny технічний
tekst.
tekstylny текстильний
tel.
telefon телефон
tel.
telegraf телеграф
teol.
teologiczny теологічний
ter.
terytoria територія, terytorialny територіальний
term.
termin термін, terminologia термінологія
Terp.
terpentyniarnia (топ.) скипидарний завод
TG
Towarzystwo Geologiczne Геологічне товариство
TG
Towarzystwo Ginekologiczne Гінекологічне товариство
TGS
Towarzystwo Gimnastyczne «Sokol» Гімнастичне товариство «Сокіл»
TGSS
(укр.) Товариство гімнастично-спортивне «Сокіл»
TGWM
Towarzystwo Gospodarcze Wschodniej Malopolski Економічне товариство Східної Малопольщі
THOL
Towarzystwo Historii Obrony Lwowa Товариство історії оборони Львова
THPN
Towarzystwo Handlowe Przemyslu Naftowego Торговельне товариство нафтової промисловості tj tajne таємно t. j. to jest тобто
TJKM
Towarzystwo Kredytowe Miejskie Міське кредитне товариство
TKN
Towarzystwo Kursow Naukowych Товариство наукових курсів
TKZ
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Земське кредитне товариство
TL
Towarzystwo Lekarskie Лікарське товариство
tlf
telefon телефон
ttgr.
telegraf телеграф
tluni.
tlumaczenie переклад
TM
Teatr miejski Міський театр
TMH
Towarzystwo Milosnikow Historii Товариство любителів історії
TMPL
Towarzystwo Milosnikow Przeszlosci Lwowa Товариство любителів минулого Львова
TW
Towarzystwo naukowe Наукове товариство
TNL
Towarzystwo Naukowe we Lwowie Наукове товариство у Львові
TNRG
Tymczasowa Naczelna Rada Gospodarcza Тимчасова верховна економічна рада
TNSS
і W Towarzystwo Nauczycieli Szkol Srednich i Wyzszych Товариство вчителів середніх і вищих шкіл
TN3W
Towarzystwo Nauczycieli [Szkol] Srednich i Wyzszych Товариство вчителів середніх і вищих [шкіл]
toal.
toaletowy туалетний

TOKW
Towarzystwo Obrony Kresow Wschodnich Товариство оборони східних кресів
ТОР
Towarzystwo Ochrony Przeciwgazowej Товариство протихімічної оборони
TOR
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
torf.
torfiarnia торфорозробка
tot.
totalizator тоталізатор
tow.
towar товар, towarowy товарний
low.
towarzystwo товариство
tow.
towarzysz товариш
tow.
towarzyszacy, (військ.) супровідний
Tow. Akc.
Towarzystwo akcyjne Акціонерне товариство
Tow. Nauk.
Towarzystwo naukowe Наукове товариство
Tow. O. R.
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
Tow. Os. Rob.
Towarzystwo Osiedli Robotniczych Товариство робітничих селищ
TOZP
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszlosci Товариство опіки над пам’ятками минулого
t. р.
tem podobny тим подібний
ТР
Towarzystwo Prawnicze Юридичне товариство
TPBSP
Towarzystwo Popierania Budowy Szkol Powszechnych Товариство для підтримки будівництва народних шкіл
ТРМА
Towarzystwo Przyjaciol Mlodziezy Akademickiej Товариство приятелів студентської молоді
TPN
Towarzystwo Przyjaciol Nauk Товариство приятелів наук
ТРО
Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze Пасічницько-городницьке товариство
Tr.
transformator (топ.) трансформатор
transp.
transportowy транспортний
TRI
Towarzystwo Robot Inzynieryjnych Товариство інженерних робіт
trsp.
transport транспорт, transportowy транспортний
TSK
Towarzystwo Strazy Kresowej Товариство кресової охорони
TSL
Towarzystwo Szkoly Ludowej Товариство народної школи
t-stwo
towarzystwo товариство
tt.
towarzysze товариші
t. u.
taz ustawa цей же закон
TUR
Tur Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Товариство робітничого університету
tur.
turecki турецький
tur.
turystyczny туристичний
turb.
turbinowy турбінний
tut.
tutejszy місцевий, в листуванні — наш
TUZ
Towarzystwo Ubezpieczenia Zwierzat Товариство страхування тварин
TWK
Towarzystwo Wydawcow Ksiazek Товариство видавців книжок
two,
t-wo towarzystwo товариство
TWP
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Товариство взаємодопомоги
TWW
Towarzystwo Wiedzy Wojskowej Товариство військових знань

T. Wz. Ub.
Towarzystwo Wzajemnego Ubezpieczenia Товариство взаємного страхування
tyg.
tygodnik тижневик
tyg.
tygodniowo тижнево, в тиждень
tymcz.
tymczasowy тимчасовий
tys.
tysiac тисяча
tyt.
tytoniowy тютюновий
t. z.
tak zwany так званий
t. z.
to znaczy тобто
t. zn.
to znaczy тобто
TZSP
Towarzystwo Zachety Sztuk Pieknych Товариство підтримки мистецтва
tzwt. zw.
tak zwany так званий
U
u.
ustawa закон
Ub.
ubezpieczenie страхування, ubezpieczalnia страхове товариство
ub.
ubiegly минулий
ub.
ubior одяг
ubezp.
ubezpieczalnia страхове товариство
ub. m.
ubiegly miesiac минулий місяць
ub. r.
ubiegly rok минулий рік
Ub. Sp.
Ubezpieczalnia Spoleczna Товариство соціального страхування
U. Cel.
urzad celny (топ.) митниця
UCK
(укр.) Український центральний комітет
ucz.
uczen учень, uczenica учениця
udz.
udzial пай
U. Gm.
urzad gminny (топ.) управа гміни
ugrup.
ugrupowanie угруповання
UHA
(укр.) Українська галицька армія
u. hdl.
ustawa handlowa торговельний закон
UIN
(укр.) Український науковий інститут
UJ
Uniwersytet Jagiellonski Ягеллонський університет
UJK
Uniwersytet Jana Kazimierza Університет Яна Казіміра
u. k.
ustawa karna кримінальний закон
Ukr.
Ukraina Україна
ukr.
ukrainski український
UKTODI
(укр.) Українське товариство допомоги інвалідам
ul.
ulica вулиця ultr. ultramaryna ультрамарин
ul.
ulan улан
um.
umarl помер um. umowa договір
U. M. Ch.
(укр.) Українська молодь — Христові (назва свята)
UM
і W Urzad miar і wag Управління мір і ваг
umund.
umundurowanie обмундирування
umysl,
umyslowy розумовий
um. zb.
umowa zbiorowa колективний договір
UND
(укр.) Український народний дім
UNDO
(укр.) Українське національно-демократичне об’єднання
uniw.
uniwersytet університет
UNM
(укр.) Українське народне мистецтво

UNP
Unia Narodowo-Panstwo-wa Національно-державна унія
UOS
Urzad oplat stemplowych Управління штемпельних оплат
u. o. s.
ustawa o oplatach stemplowych закон про штемпельні оплати
UOW
(укр.) Українська військова організація
up.
upowaznienie повноваження
UP
Urzad probierczy Пробірне управління
u. р.
ustawa prasowa закон про пресу
u. р.
ustawa przemyslowa промисловий закон
u. p. c.
ustawa postepowania cywilnego цивільно-процесуальний закон
u. р. k.
ustawa postepowania karnego кримінально-процесуальний закон
uprz.
uprzejmie ввічливо
UPSD
(укр.) Українська со-ціал-демократична партія
UPT
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. r.
ubiegly rok минулий рік
UR
Ukraina Radziecka Радянська Україна
Ur.
uroczysko (топ.) урочище
ur.
urodzony народжений
ur.
urolog уролог
urocz.
uroczysko урочище
urz.
urzad управління, управа, уряд; urzednik урядовець
Urz. targ.
Urzad targowy торгова управа
Urz. sl.
Urzad sledczy слідче управління
urz. w.
urzednik wojskowy військовий урядовець
Urz. Woj.
Urzad wojewodzki воєводське управління
urz.
wojsk, urzednik wojskowy військовий урядовець
US
Ubezpieczalnia Spoleczna Товариство соціального страхування
US
Urzad skarbowy фінансове управління
us.
ustawa закон
USA
i MP Urzad skarbowy akcyz i monopoli panstwowych фінансове управління акцизів і державних монополій
USDP
(укр.) Українська соціал-демократична партія
USM
(укр.) Українська соціалістична молодь
USRP
(укр.) Українська соціалістично-радикальна партія
UST
(укр.) Українське спортивне товариство
ust.
ustawa закон ust. ustep (юр.) абзац
ust.
ustroj лад
ust. bud.
ustawa budowlana будівельний закон
ust. kar.
ustawa karna кримінальний закон
ust. ost.
ustep ostatni останній абзац
ust. prz.
ustawa przemyslowa промисловий закон
ust. przem.
ustawa przemyslowa промисловий закон
UTP
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. w.
ustawa wekslowa вексельний закон
uw.
uwaga примітка
UZ
Ukraina Zachodnia Західна Україна

uz.
uzupelnienie доповнення
uzbr.
uzbrojenie озброєння
UZS
Unia Zwiazkow Spoldzielczych Унія кооперативних спілок
uzup.
uzupelnienie доповнення
uzysk,
uzyskac отримати, добитися
uz. publ.
uzytecznosc publiczna публічне користування
uzyt. publ.
uzytecznosc publiczna публічне користування
V
v.
vide (лат.) дивись
vid.
vidi (лат., канц.) бачив
W
w.
warta (військ.) варта
w.
wasz (канц.) ваш
W
watt ват
w.
wieczor вечір
w.
wiek століття
W.
wielki великий
W.
wielmozny вельможний
w.
wies село
W.
wieza (топ.) вежа
W.
Urzad wojewodzki (топ.) воєводське управління
w.
wrzesien вересень
W
wtorek вівторок
w.
wyspa острів
W. Ag.
Warszawska Agencja Telegraficzna Варшавське телеграфне агентство
wal.
waluta валюта walc. walcowy вальцювальний
Wap.
wapniarnia (топ.) піч для випалювання вапна
war.
warowny укріплений
wart.
wartosc вартість
wart.
wartowniczy сторожовий, вартовий
WBFP
Wojewodzkie biuro Funduszu Pracy Воєводське бюро Фонду праці
WBP
wydzial bezpieczenstwa publicznego відділ публічної безпеки
W. Bryt.
Wielka Brytania Велика Британія
w.-burm.
wiceburmistrz заступник бургомістра
wchm.
wachmistrz вахмістр
wd.
wdowa вдова
Wdc.
wodociag (топ.) водопровід, wodociagowy водопровідний
wdlg
wedlug за
Wdsp.
wodospad (топ.) водопад
WE
Wasza Ekscelencja ваше превосходительство
wedl.
wedlug за
W. Em.
Wasza Eminencja ваше преосвященство
wen.
weneryczny венеричний
wener.
weneryczny венеричний
wet.
weterynaria ветеринарія, weterynarz ветеринар, weterynaryjny ветеринарний
Wet.
wydzial weterynaryjny (адм. воєв.) ветеринарний відділ
weter.
weterynaria ветеринарія, weterynarz ветеринар, weterynaryjny ветеринарний
wew.
wewnetrzny внутрішній
wewn.
wewnetrzny внутрішній
weg.
wegierski угорський
weg.
weglowy вугільний

WF,
w. f. wychowanie fizyczne фізичне виховання
W. F.
i H. Szk. wychowanie fizyczne i higiena szkolna фізичне виховання і шкільна гігієна
WF
і PW wychowanie fizyczne і przysposobienie wojskowe фізичне виховання і військова підготовка
wg,
w Ig wedlug за
WG
Wschodnia Galicja Східна Галичина
Wh
watt-godzina ват-година
wicepr.
wiceprezes заступник голови, wiceprezydent заступник президента
wlecz,
wieczor вечір
Wied.
wiedenski віденський
wielk.
wielkanocny великодній
wiek.
wiekszosc більшість
wiez.
wiezienie в’язниця, wiezien в’язень
WIG
Wojskowy Instytut Geograficzny Військовий географічний інститут
w. in.
wiele innych багато інших
WIN
Wojskowy Instytut Naukowy Військовий науковий інститут
WINW
Wojskowy Instytut Na-ukowo-Wydawniczy Військовий науково-видавничий інститут
WIS
Wojskowy Instytut Sanitarny Військовий санітарний інститут
WKG
Wielka kwatera glowna Верховна ставка wkl. wklad (фін.) пай, вклад
WKN
Wyzsze Kursa Nauczycielskie Вищі вчительські курси
W. Kol.
wojska kolejowe залізничні війська
WKP
Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
WKS
Wojskowy Klub Sportowy Військовий спортивний клуб
wlk
wielki великий
wl.
wladza влада
wl.
wlasny власний
wl.
wlasnosc власність, wlasciciel власник
wl.
wlacznie включно
wl.
wioski італійський
wlasc.
wlasciciel власник
wlasc.
wlasciwie правильно
w/m
w miejscu тут, на місці
w. m.
wolne miasto вільне місто
wn.
weneryczny (військ.) венеричний
Wna
wielmozna вельможна
Wny
wielmozny вельможний
W. O.
Wielebny Ojciec преподобний отець
wod.
wodny водний
wodoc.
wodociagowy водопровідний
wog.
wogole взагалі, разом
woj.
wojewodztwo воєводство, wojewodzki воєводський
woj.
wojsko військо, wojskowy військовий
wojew.
wojewodztwo воєводство, wojewodzki воєводський
Wojsk,
referat wojskowy (адм.) військовий реферат (староства)
wojsk,
wojskowy військовий
Wojsk,
wydzial wojskowy (адм. воєв.) військовий відділ
wol.
wolynski волинський
woz.
wozny возьний
W. p.
wielki piec (топ.) доменна піч
W. P.
Wielmozny pan вельможний пан, Wielmozna pani вельможна пані
wpl.
wplata внесок (грошовий)
w. pr.
wydzial prezydialny npeзидіальний відділ

w.-prez.
wiceprezes заступник голови
wr.,
w. r. wlasna reka власноручно
WR
i OP wyznania religijne i oswiecenie publiczne віросповідання і публічна освіта
WROP
wyznania religijne i oswiecenie publiczne віросповідання і публічна освіта
wsch.
wschod схід, wschodni східний
WSG
i S Wojskowa Szkola Gimnastyki i Sportu Військова школа гімнастики і спорту
WSH
Wyzsza Szkola Handlowa Вища торговельна школа WSHZ Wyzsza Szkola Handlu Zagranicznego Вища школа закордонної торгівлі
Wsk.
wodowskaz (топ.) водомір
wsp.
wspolnik спільник wspwl. wspolwlasciciel співвласник
wszechukr.
wszechukrainski всеукраїнський
WT
wojska taborowe обозні війська
W. u.
wykladnia ustawy інтерпретація закону
w. u.
wyzsza uczelnia вищий учбовий заклад
WUG
Wyzszy urzad gorniczy Вище гірничне управління
wulk.
wulkanizacja вулканізація, wulkanizacyjny вулканізаційний
WUS
Wydawnictwo ustaw skarbowych Видавництво фінансових законів
W. w.
waluta wekslowa вексельна валюта
ww.
wewnetrzny (військ.) внутрішній
W. w.
wieza wodna (топ.) водонапірна башта
w/w
wyzej wymieniony вищезгаданий
WWK
Wojskowy wydzial kolejowy Військовий залізничний відділ
W. W. Kol.
Wojskowy wydzial kolejowy Військовий залізничний відділ
WW. OO.
Wielebni ojcowie преподобні отці
WW. PP.
Wielmozni panowie вельможні панове
WW. PP.
Wielmozni panstwo вельможне панство
WWZZK
Wydzial wykonawczy Zwiazku Zawodowego Kolejarzy Виконавча президія Професійної спілки залізничників
wych.
wychowawczy виховний
wyd.
wydalony звільнений
wyd.
wydanie видання
wyd.
wydawnictwo видавництво, wydawniczy видавничий
wydz.
wydzial відділ, президія, факультет
Wydz. В. P.
wydzial bezpieczenstwa publicznego відділ публічної безпеки
wydz. chem.
wydzial chemiczny хімічний факультет
Wydz. Kr.
Wydzial Krajowy Крайова президія
Wydz. Sp. Polil.
wydzial spoleczno-polityczny суспільно-політичний відділ
Wydz. sl.
wydzial sledczy слідчий відділ
Wydz.
Wojsk, wydzial wojskowy військовий відділ
Wydz. wyk.
wydzial wykonawczy виконавча президія
wygi.
wyglosic прочитати (лекцію)
wyk.
wykonawczy виконавчий
wyl.
wylacznie виключно

wytn.
wymieniony вищезгаданий
wyp.
wypadek випадок
wyr.
wyrob виріб
wyr. zel.
wyroby zelazne залізні вироби
wys.
wysoki високий
wys.
wysokosc висота
wytw.
wytwornia фабрика, завод
wyw.
wywiadowca розвідник, поліцейський агент
wyzn.
wyznanie віросповідання
wyz.
wyzej вище
wyz.
wyzszy вищий
wyz. wym.
wyzej wymieniony вищезгаданий до
w/z
w zastepstwie за
wzaj.
wzajemny взаємний
wzgl.
wzglednie відносно, точніше
w/zl.
wasze zlecenie (банк.) ваше доручення
WZMW
Wolynski Zwiazek Mlodziezy Wiejskiej Волинська спілка сільської молоді
WZS
Wolynski Zwiazek Spoldzielczy [«Hurt»] Волинська кооперативна спілка [«Гурт»]
w
z. ub. wzajemne ubezpieczenie взаємне страхування
X
X.
ksiadz священик, отець
X.
ksiaze князь
ХР
(телегр.) посланець оплачений
ХРР
(телегр.) посланець оплачений, про суму повідомити поштою
ХРТ
(телегр.) посланець оплачений, про суму повідомити телеграмою
XX.
ksieza отці (монахи)
Z
Z.
referat sanitarny (адм.) санітарний реферат (староства)
Z.
wydzial zdrowia (адм. воєв.) відділ здоров’я
Z.
zamek (топ.) замок
z.
zarejestrowany зареєстрований
Z.
zarzadzenie розпорядження
z.
zastepca заступник, zastepstwo (w zastepstwie) з
z..
zeszyt зошит
z.
zloty злотий
ZA
sprawy nadzoru nad personalem lekarskim i pomocniczym (адм. воєв.) справи нагляду над лікарським і допоміжним персоналом (у відділі здоров’я)
zab.
zabor окупація zab. zabezpieczenie забезпечення
zach.
zachodni західний
zakl.
zaklad заклад, підприємство
zakl. przem.
zaklad przemyslowy промислове підприємство
Zakl. Ub.
zaklad ubezpieczen страхове товариство
ZAKS
Zwiazek Autorow i Kompozytorow Scenicznych Спілка сценічних авторів і композиторів
zal.
zalacznik додаток
zal.
zalozenie заснування
zalacz.
zalacznik додаток
zam.
zamezna заміжня
zam.
zamiast замість
zam.
zamiejski заміський
zam.
zamieszkaly такий, що проживає
zap.
zapasowy резервний
zapewn.
zapewnienie гарантія
zarej.
zarejestrowany зареєстрований
zarz.
zarzad управа, zarzadzajacy управитель
zarz. gl.
zarzad glowny головна управа
ZASK
Zwiazek Akademickich Stowarzyszen Krajoznawczych Спілка студентських краєзнавчих об’єднань
ZASP
Zwiazek Artystow Sceny Polskiej Спілка артистів польської сцени
zast.
zastepca заступник
zast.
zastepstwo (юр.) право представництва
zaul.
zaulek провулок
zaw.
zawarcie укладення
zaw.
zawod професія, zawodowy професійний
ZAWF
Zwiazek Akademicki Wychowania Fizycznego Студентська спілка фізичного виховання
zawod,
zawodowy професійний
Zb.
zbiornik (топ.) збірник
zb.
zbior зібрання, zbiorowy зібраний, колективний (договір)
ZB
sprawy pomocy lekarskiej dla pracownikow panstwowych (адм. воєв.) справи лікарської допомоги державним працівникам (у відділі здоров’я)
Zb. gaz.
zbiornik gazowy (топ.) газовий збірник ZBH Ziemski Bank Hipoteczny Земельний іпотечний банк
zbior,
zbiorowy збірний, колективний
Zb. nft.
zbiornik naftowy (топ.) нафтовий збірник
ZBP
Zwiazek Bibliotekarzy Polskich Спілка польських бібліотекарів
zbr.
zbrodnia злочин
zbr.
zbrojny збройний, озброєний
Zb. w.
zbiornik wody (топ.) збірник води
ZBZ
Zjednoczony Bank Ziemianski Об’єднаний банк землевласників
ZC
sprawy nadzoru nad zakladami leczniczemi i szkolami (адм. воєв.) справи нагляду над лікувальними установами і школами (у відділі здоров’я)
z-ca
zastepca заступник
Z. Ch.
Zwiazek Chlopski Селянська спілка
ZD
sprawy orzeczen fachowo-lekarskich (адм. воєв.) справи лікарських висновків (у відділі здоров’я)
zdemob.
zdemobilizowany демобілізований
zdr.
zdrowie здоров’я
ZDRP
Zwiazek Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Спілка журналістів Польської Речі Посполитої
ZE
sprawy uzdrowisk (адм. воєв.) справи курортів (у відділі здоров’я)
ZF
sprawy walki z chorobami zakaznemi, spolecznemi i zawodowemi (адм. воєв.) справи боротьби з інфекційними, соціальними і професійними хворобами (у відділі здоров’я)

ZG
sprawy nadzoru nad artykulami zywnosciowymi (адм. воєв.) справи нагляду над продовольством (у відділі здоров’я)
ZG
zarzad glowny головна управа
ZGKO
Zwiazek Galicyjskich Kas Oszczednosci Спілка галицьких ощадних кас
ZGM
Zaklad Gazowy Miejski Міський газовий завод zgrom, zgromadzenie збори
ZGW
Zarzad gospodarczo-woj-skowy Господарсько-військова управа
ZGWRP
Zwiazek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Спілка сільських гмін Польської Речі Посполитої
ZH
Sprawy nadzoru sanitarnego (адм. воєв.) справи санітарного нагляду (у відділі здоров’я)
ZHP
Zwiazek Harcerstwa Polskiego Спілка польського гарцерства
ZI
sprawy sanitarno-obyczajowe (адм. воєв.) санітарно-побутові справи (у відділі здоров’я)
ZIW
Zwiazek Inwalidow Wojennych Спілка інвалідів війни
ZK
sprawy aptek (адм. воєв.) справи аптек (у відділі здоров’я)
zk
zakazny (військ.) інфекційний
ZK
Zwiazek Kupcow Спілка купців
z. kap.
zaklad kapielowy бальнеологічний заклад
ZKKMS
Zwiazek Kol Krajoznawczych Mlodziezy Szkolnej Спілка краєзнавчих гуртків шкільної молоді
ZKKO
Zwiazek Komunalnych Kas Oszczednosci Спілка комунальних ощадних кас
ZKM
Zgromadzenie ksiezy-mi-sionarzy орден монахів-місіонерів
ZKP
Zjednoczenie Kolejarzy Polskich Об’єднання польських залізничників
ZKP
Zrzeszenie Kupcow Polskich Об’єднання польських купців
ZKP
Zwiazek Ksiegarzy Polskich Спілка польських книгарів
ZKZ
Zwiazek Kupcow Zbozowych Спілка купців зерна
ZKZZ
Zjednoczenie Klasowych Zwiazkow Zawodowych Об’єднання класових професійних спілок
ZL
sprawy laboratoriow i fabryk (адм. воєв.) справи лабораторій і фабрик (у відділі здоров’я)
zl.
zlecenie доручення
zlec.
zlecenie доручення ZLN Zwiazek Ludowo-Narodowy Народно-національна спілка ZLP Zwiazek Legionistow Polskich Спілка польських легіонерів
zl.
zloty злотий
zlotn.
zlotnik золотар, ювелір
zlp.
zloty polski польський злотий
ZM
sprawy skladow materialow aptecznych (адм. воєв.) справи складів аптечних матеріалів (у відділі здоров’я)
ZM
zarzad miejski міська управа
z. т.
zeszlego miesiaca минулого місяця
zm.
zmarl помер
zm.
zmiana зміна

ZMK
Zwiazek Mlodziezy Komunistycznej Комуністична спілка молоді
ZMKP
Zwiazek Mlodziezy Komunistycznej Polski Комуністична спілка молоді Польщі
ZMKZU
Zwiazek Mlodziezy Komunistycznej Zachodniej Ukrainy Комуністична спілка молоді Західної України
ZML
Zwiazek Mlodziezy Ludowej Спілка народної молоді
ZAfAf
Zwiazek Miast Malopolskich Спілка міст Мало-польщі
ZMP
Zjednoczenie Monarchistow Polskich Об’єднання польських монархістів
ZMP
Zwiazek Miast Polskich Спілка міст Польщі
ZMP
Zwiazek Mlodych Pionierow Спілка молодих піонерів
ZMS
Zwiazek Mlodziezy Szkolnej Спілка шкільної молоді
ZMW
Zwiazek Mlodziezy Wiejskiej Спілка сільської молоді
ZNA
Zwiazek Nauczycieli Abstynentow Спілка непитущих вчителів
ZNFP
Zwiazek Nizszych Funkcjonariuszy Panstwowych Спілка нижчих державних службовців
ZN
і О Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Національний заклад імені Оссолінських
ZNMS
Zwiazek Niezaleznej Mlodziezy Socjalistycznej Спілка незалежної соціалістичної молоді
ZNP
Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego Спілка польського вчительства
ZNR
Zwiazek Naprawy Rzeczypospolitej Спілка виправлення Речі Посполитої
ZNSP
Zwiazek Nauczycieli Szkol Powszechnych Спілка вчителів народних шкіл
ZO
Zwiazek obrony... Спілка оборони...
zob.
zobacz дивись zob. zobowiazanie зобов’язання ZOK Zaklad odziezowy krajowy Крайове швейне підприємство
ZOKW
Zwiazek Obrony Kresow Wschodnich Спілка оборони східних кресів
ZOL
Zwiazek Obroncow Lwowa Спілка захисників Львова
zool.
zoologia зоологія, zoologiczny зоологічний
ZOPN
Zwiazek Okregowy Pilki Noznej Окружна футбольна спілка
ZOPP
Zwiazek Obrony Przemyslu Polskiego Спілка оборони польської промисловості
ZOR
Zwiazek Oficerow Rezerwy Спілка офіцерів запасу
zorg.
zorganizowany організований
ZP
Zwiazek Pracy Спілка праці
ZPB
Zimowa Pomoc Bezrobotnym Зимова поміч безробітним
z-pca
zastepca заступник
ZPCWM
Zwiazek Przemyslowcow Ceramicznych Wschodniej Malopolski Спілка керамічних промисловців Східної Малопольщі
ZPKA
Zwiazek Polskich Korporacji Akademickich Спілка польських студентських корпорацій

ZPKO
Zwiazek Polskich Kas Oszczednosci Спілка польських ощадних кас
ZPM
і W Zwiazek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
ZMPS
Zwiazek Polskiej Mlodziezy Socjalistycznej Спілка польської соціалістичної молоді
ZPM
W Zwiazek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
ZPN
Zwiazek Postepu Narodowego Спілка національного прогресу
ZPOK
Zwiazek Pracy Obywatelskiej Kobiet Спілка громадянської праці жінок
z. popr.
zaklad poprawczy виправний дім
ZPPN
Zwiazek Polskich Przemyslowcow Naftowych Спілка польських нафтопромисловців
ZPR
Zwiazek Podoficerow Rezerwy [Rzeczypospolitej Polskiej] Спілка підофіцерів запасу [Польської Речі Посполитої]
ZPRP
Zwiazek Powiatow Rzeczypospolitej Polskiej Спілка повітів Польської Речі Посполитої
ZPRRP
Zwiazek Podoficerow Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Спілка підофіцерів запасу Польської Речі Посполитої
ZPSL
Zwiazek Polskich Stronnictw Ludowych Спілка польських народних партій
ZPSS
Zwiazek Polskich Stowarzyszen Spozywcow Спілка польських об’єднань споживачів
ZPWM
Zjednoczenie Pracy Wsi і Miast Об’єднання праці сіл і міст
ZPZS
Zwiazek Polskich Zwiazkow Sportowych Спілка польських спортивних спілок
ZPZZ
Zjednoczenie Polskich Zwiazkow Zawodowych Об’єднання польських професійних спілок
z/r
z ramienia за дорученням, від імені
z. r.
zeszly rok минулий рік
ZR
Zwiazek robotnikow... Спілка робітників...
ZRSW
Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Wojskowych Ревізійна спілка військових кооперативів
ZS
Zrzeszenie Sportowe Спортивне об’єднання
ZS
Zwiazek Strzelecki Стрілецька спілка
ZSGE
Zjazd Slowianskich Geografow і Etnografow З’їзд слов’янських географів і етнографів
ZSM
Zwiazek Szkolnej Mlodziezy Спілка шкільної молоді
ZSM
ZU Zwiazek Szkolnej Mlodziezy Zachodniej Ukrainy Спілка шкільної молоді Західної України,
ZSP
Zwiazek Strazy Pozarnych Спілка товариств пожежної охорони
Z. Sp. Sp.
Zwiazek Spoldzielni Spozywczych Спілка споживчих кооперативів
ZSRR
Zwiazek Socjalistycznych Republik Rad Союз Радянських Соціалістичних Республік

ZSS
Zwiazek Spoldzielni Spozywcow [«Spolem»] Спілка кооперативів споживачів [«Спільно»]
ZSTGMW
Zwiazek Spoldzielczych Towarzystw Gospodarczych Wschodniej Malopolski Спілка кооперативних господарських товариств Східної Малопольщі
ZSZ
Zwiazek Stowarzyszen Zawodowych Спілка професійних об’єднань
ZSZP
Zwiazek Spoldzielni і Zrzeszen Pracowniczych Спілка кооперативів і об’єднань працівників zl. zeszyt зошит
ZTSL
Zwiazek Towarzystwa Szkol Ludowych Спілка товариства народних шкіл
Z. Т. S. L.
І Sr. Zwiazek Towarzystwa Szkol Ludowych i Srednich Спілка товариства народних і середніх шкіл
ZU
z urzedu (канц.) офіціальний запис розмови, усної заяви
ZU
Zachodnia Ukraina Західна Україна
ZU
Ziemie Ukrainskie українські землі
ZUK
Zwiazek Urzednikow Kolejowych Спілка залізничних урядовців
ZUNR
(укр.) Західноукраїнська Народна Республіка
ZUP
Zwiazek Uzdrowisk Polskich Спілка курортів Польщі
ZUPU
Zaklad Ubezpieczen Pracownikow Umyslowych Товариство страхування розумових працівників
ZUS
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Товариство соціального страхування
zw.
zwiazek спілка
zw.
zwyczajny звичайний
Zw. Ch.
Zwiazek Chrzescijanski... Християнська спілка...
Zw. Chrz.
Zwiazek Chrzescijanski... Християнська спілка...
Zw. Doz. Dom.
Zwiazek Dozorcow Domowych Спілка двірників
Zw. Leg. Pol.
Zwiazek Legionistow Polskich Спілка польських легіонерів
Zw. Lud. Nar.
Zwiazek Ludowo-Narodowy Народно-національна спілка
Zw. P. M.
i W. Zwiazek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
Zw. pr.
Zwiazek pracownikow... Спілка працівників...
Zw. prac.
Zwiazek pracownikow... Спілка працівників...
Zw. Prol. M.
i W. Zwiazek Proletariatu Miast i Wsi Спілка пролетаріату міст і сіл
Zw. Radz.
Zwiazek Radziecki Радянський Союз Zw. rob. Zwiazek robotnikow... Спілка робітників...
Zw. Soc. Rep. Radz.
Zwiazek Socjalistyczny Republik Radzieckich Союз Радянських Соціалістичних республік
Zw. Sp. Zar.
Zwiazek Spolek Zarobkowych Спілка заробіткових спілок
Zw. Stow. Zaw.
Zwiazek Stowarzyszen Zawodowych Спілка професійних об’єднань
Zw. Strz.
Zwiazek Strzelecki Стрілецька спілка
Zw. Ukr. Nllodz. Socj.
(укр.) Спілка української соціалістичної молоді
z. wych.
zaklad wychowawczy виховний заклад

Zw. zaw.
Zwiazek zawodowy... Професійна спілка...
Zw. Zaw. Kol.
Zwiazek Zawodowy Kolejarzy Професійна спілка залізничників
Zw. zaw. pr.
Zwiazek zawodowy pracownikow... Професійна спілка працівників...
Zw. zaw. prac.
Zwiazek zawodowy pracownikow... Професійна спілка працівників...
Zw. zaw. rob.
Zwiazek zawodowy robotnikow... Професійна спілка робітників...
ZZ
Zwiazek [Polskich] Zwiazkow [Sportowych] Спілка [польських спортивних] спілок
ZZ
Zwiazek zawodowy... Професійна спілка...
z. z.
a ze zwrotem aktow (канц.) з поверненням справи
ZZAB
Zwiazek Zawodowy Architektow i Budowniczych Професійна спілка архітекторів і будівельних техніків
ZZA
і W Zwiazek Zawodowy Agentow i Wojazerow Професійна спілка торговельних агентів
ZZB
Zwiazek Zawodowy Bankowcow Професійна спілка банківських працівників
ZZC
Zwiazek Zawodowy Cukrowni Професійна спілка цукроварень
ZZK
Zwiazek Zawodowy Kolejarzy Професійна спілка залізничників
ZZKKO
Zwiazek Zwiazkow Komunalnych Kas Oszczednosci Спілка спілок комунальних ощадних кас
ZZLP
Zwiazek Zawodowy Literatow Polskich Професійна спілка польських літераторів
ZZM
Zwiazek Zawodowy Maszynistow Професійна спілка машиністів
ZZM
Zwiazek Zawodowy Metalowcow Професійна спілка металістів
ZZNPSS
Zwiazek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkol Srednich Професійна спілка учителів польських середніх шкіл
ZZP
Zjednoczenie Zawodowe Polskie Польське професійне об’єднання
ZZPP
Zjednoczenie Zawodowe «Pracy Polskiej» Професійне об’єднання «Польської праці»
ZZPST
Zwiazek Zawodowy Pracownikow Samorzadu Terytorialnego Професійна спілка працівників територіального самоврядування
ZZPU
Zwiazek Zawodowy Pracownikow Umyslowych Професійна спілка розумових працівників
Z. Z. R. Ch.
Zwiazek Zawodowy Robotnikow Chemicznych Професійна спілка робітників хімічної промисловості
ZZRPS
Zwiazek Zawodowy Robotnikow Przemyslu Spozywczego Професійна спілка робітників харчової промисловості
ZZSR
Zjednoczenie Zwiazkow Spoldzielni Rolniczych Об'єднання спілок рільничих кооперативів
ZZT
Zwiazek Zakladow Teologicznych Спілка теологічних закладів
ZZhz
Zarzad Ziem Wschodnich Управа східних земель

ZZW
Związek Ziemian Wołynia Спілка землевласників Волині
ZZW
Związek Zawodowy Wyzyskiwanych Професійна спілка експлуатованих
ZZWL
Zjednoczenie Związków Właścicieli Lasów Об'єднання спілок власників лісів
ZZZ
Związek Związków Zawodowych Спілка професійних спілок
ZZZPM
Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Miejskich Об'єднання професійних спілок міських працівників
ZZS
Związek Żydowskich Spółdzielni Спілка єврейських кооперативів
Ź
Źr.
źródło (топ.) джерело
Ż
Ż.
żandarmeria жандармерія
ż.
żydowski єврейський
żand.
żandarm жандарм, żandarmeria жандармерія
żand. wojsk.
żandarmeria wojskowa військова жандармерія
żąd.
żądanie вимога
żel.
żelazny залізний
żeń.
żeński жіночий
ŻKS
Żydowski Klub Sportowy Єврейський спортивний клуб
żoln.
żołnierz солдат
żon.
żonaty одружений
ŻPS
Żydowska Partia Socjalistyczna Єврейська соціалістична партія
ŻPSD
Żydowska Partia Socjal-Demokratyczna Єврейська соціал-демократична партія
Żw.
żwirowy dół (топ.) яма для добування гравію
żyd.
żydowski єврейський
żyr.
żyrowy (банк.) жировий
 

Словарь польских сокращений.
(На украинском языке)
Підписано до друку 29. IX. 1959 р. Формат паперу 60✕92¹/₁₆. Друк. арк. 5.
Зам. № 443. Тираж 2000.

м. Львів, вул. Леніна, 3.

1 крб. 50 коп.

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 4.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи..